Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0036

Neuvoston direktiivi 1999/36/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, kuljetettavista painelaitteista

OJ L 138, 1.6.1999, p. 20–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 314 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 314 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 314 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 314 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 314 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 314 - 350
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 314 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 314 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 314 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 37 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 37 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2010; Kumoaja 32010L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/36/oj

31999L0036

Neuvoston direktiivi 1999/36/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, kuljetettavista painelaitteista

Virallinen lehti nro L 138 , 01/06/1999 s. 0020 - 0056


NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/36/EY,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999,

kuljetettavista painelaitteista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

ottaa huomion komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsoo, että

1) yhteisessä liikennepolitiikassa on toteutettava lisätoimia kuljetusten turvallisuuden varmistamiseksi,

2) kaikissa jäsenvaltioissa vaaditaan nykyisin, että niiden nimeämien laitosten on sertifioitava ja tarkastettava määräaikaistarkastukset mukaan luettuna kaikki niiden alueella käytettäviksi tarkoitetut kuljetettavat painelaitteet; mainittu käytäntö, joka edellyttää useita hyväksymisiä, jos laitteita käytetään useammassa kuin yhdessä valtiossa kuljetuksen aikana, haittaa kuljetuspalvelujen tarjoamista yhteisön alueella; yhteisön toimet hyväksymismenettelyjen yhdenmukaistamiseksi ovat perusteltuja kuljetettavien painelaitteiden käytön helpottamiseksi toisen jäsenvaltion alueella kuljetuksen yhteydessä,

3) on toteutettava toimenpiteitä yhtenäismarkkinoiden asteittaiseksi toteuttamiseksi kuljetusalalla ja erityisesti kuljetettavien painelaitteiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi,

4) yhteisön tason toimet ovat ainoa tapa toteuttaa tällainen yhdenmukaistaminen sen vuoksi, että jäsenvaltiot eivät voi yksin tai kansainvälisillä sopimuksilla saavuttaa samantasoista yhdenmukaisuutta laitteiden hyväksymisessä; nykyisellään eri jäsenvaltioissa myönnettyjen hyväksymisten tunnustaminen ei harkinnanvaraisuutensa vuoksi ole tyydyttävä ratkaisu,

5) neuvoston direktiivi on asianmukainen oikeudellinen väline näihin laitteisiin liittyvän turvallisuuden parantamiseksi, sillä sen puitteissa jäsenvaltiot voivat soveltaa pakollisia hyväksymismenettelyjä yhtenäisellä tavalla,

6) direktiiveillä 94/55/EY(4) ja 96/49/EY(5) ulotettiin ADR(6)- ja RID(7)-sopimusten määräysten soveltaminen kansalliseen liikenteeseen vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksia koskevien ehtojen yhdenmukaistamiseksi yhteisön alueella,

7) direktiiveissä 94/55/EY ja 96/49/EY säädetään mahdollisuudesta soveltaa moduuleihin perustuvaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä joihinkin uusiin kuljetettaviin painelaitteisiin neuvoston päätöksen 93/465/ETY(8) mukaisesti; tämä mahdollisuus olisi korvattava velvollisuudella ja se olisi ulotettava koskemaan kaikkia uusia vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettäviä kuljetettavia painelaitteita, jotka kuuluvat direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY soveltamisalaan,

8) direktiivissä 97/23/EY(9) säädetään painelaitteiden vapaata liikkuvuutta ja turvallisuutta koskevista yleisistä vaatimuksista,

9) aerosolit ja hengityslaitteiden kaasupullot olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska kyseisten välineiden vapaa liikkuvuus ja turvallisuus varmistetaan aerosolien osalta jo direktiivillä 75/324/ETY(10) ja hengityslaitteiden kaasupullojen osalta direktiivillä 97/23/EY,

10) jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen nimeämien tarkastuslaitosten hyväksyminen ja vaatimuksenmukaisuuden arviointi- tai uudelleenarviointimenettelyjen sekä määräaikaistarkastusmenettelyjen tunnustaminen poistavat esteitä vapaudelta tarjota kuljetuspalveluja; jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa mainittua tavoitetta tyydyttävästi muulla tasolla; harkinnanvaraisuuden poistamiseksi on tarpeen määritellä selkeästi noudatettavat menettelyt,

11) on annettava yhteiset säännöt direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY noudattamista valvovien nimettyjen tarkastuslaitosten tunnustamisesta; yhteiset säännöt vähentävät laitteiden hyväksymiseen liittyviä ylimääräisiä kustannuksia ja turhia hallinnollisia menettelyjä sekä poistavat kaupan tekniset esteet,

12) jotta jäsenvaltion ja kolmannen maan väliset kuljetusoperaatiot eivät estyisi, tätä direktiiviä ei olisi sovellettava kuljetettaviin painelaitteisiin, joita käytetään ainoastaan vaarallisten tavaroiden kuljetusoperaatioihin yhteisön alueen ja kolmannen maan alueen välillä,

13) jäsenvaltioiden on nimettävä vaatimustenmukaisuuden arviointi- tai uudelleenarviointimenettelyn ja määräaikaistarkastukset suorittavat tarkastuslaitokset ja myös varmistettava, että kyseiset laitokset ovat riittävän riippumattomia, tehokkaita ja ammatillisesti päteviä suorittamaan niille annetut tehtävät,

14) olisi otettava käyttöön erityismenettelyt kuljetukseen käytettävien uusien venttiileiden ja muiden lisälaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi,

15) olisi laadittava säännöksiä liitteessä IV olevassa II osassa määriteltyjen olemassa olevien laitteiden uudelleenarvioinnista, jotta tätä direktiiviä voidaan soveltaa kyseisiin laitteisiin,

16) on osoitettava, että uudet laitteet ovat direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteiden teknisten vaatimusten mukaisia liitteessä IV olevassa I osassa määrätyillä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyillä; olemassa olevien laitteiden määräaikaistarkastukset on suoritettava liitteessä IV olevassa III osassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti,

17) tässä direktiivissä tarkoitetuissa laitteissa on oltava merkintä, joka osoittaa, että ne ovat direktiivien 94/55/EY tai 96/49/EY ja tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, ja että niiden markkinoille saattaminen, täyttö, käyttö ja uudelleentäyttö on suoritettava niiden käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla,

18) jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä VII esitetyllä merkillä varustettujen kuljetettavien painelaitteiden vapaa liikkuminen alueellaan, markkinoille saattaminen, käyttö jokaisen kuljetusoperaation aikana tai käyttö käyttötarkoituksen mukaisesti ilman muita arviointeja tai asettamatta muita teknisiä vaatimuksia,

19) jäsenvaltion olisi komissiolle siitä ilmoitettuaan voitava toteuttaa toimenpiteitä laitteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamiseksi tai kieltämiseksi, jos niistä aiheutuu erityistä vaaraa turvallisuudelle,

20) tämän direktiivin liitteitä muutettaessa ja direktiivin täytäntöönpanopäivää lykättäessä tiettyjen kuljetettavien painelaitteiden osalta olisi noudatettava komiteamenettelyä,

21) on tarpeen säätää siirtymäsäännöksestä, joka mahdollistaa ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa voimassa olevien kansallisten säännösten mukaisesti valmistettujen kuljetettavien painelaitteiden markkinoille saattamisen ja käyttöönoton,

22) kaasupulloja koskevissa direktiiveissä 84/525/ETY(11) 84/526/ETY(12) ja 84/527/ETY(13) säädetään vaatimustenmukaisuusmenettelystä, joka poikkeaa tässä direktiivissä säädetystä; on luotava yksi menettely koskemaan kaikkia kuljetettavia painelaitteita, ja

23) olisi laadittava direktiivien 84/525/ETY, 84/526/ETY ja 84/527/ETY mukaisia olemassa olevia kaasupulloja koskeva määräaikaistarkastusmenettely,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa vaarallisten aineiden sisämaan maantie- ja rautatiekuljetuksiin hyväksyttyjen kuljetettavien painelaitteiden turvallisuutta ja varmistaa näiden laitteiden vapaa liikkuvuus yhteisössä, mukaan lukien niiden markkinoille saattamista, toistuvaa käyttöönottoa ja käyttöä koskevat näkökohdat.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan:

a) markkinoille saattamisen osalta uusiin 2 artiklassa määriteltyihin kuljetettaviin painelaitteisiin;

b) vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnin osalta olemassa oleviin 2 artiklassa määritelyihin kuljetettaviin painelaitteisiin, jotka täyttävät direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY tekniset vaatimukset;

c) toistuvan käytön ja määräaikaistarkastuksen osalta:

- a ja b alakohdassa tarkoitettuihin kuljetettaviin painelaitteisiin,

- olemassa oleviin kaasupulloihin, joissa on direktiiveissä 84/525/ETY, 84/526/ETY ja 84/527/ETY säädetty vaatimustenmukaisuusmerkintä.

3. Ennen 1. heinäkuuta 2001 tai 18 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa kahden vuoden kuluttua tästä päivämäärästä markkinoille saatetut kuljetettavat painelaitteet, joita ei ole uudelleenarvioitu direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY vaatimusten mukaisiksi, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

4. Kuljetettavat painelaitteet, joita käytetään yksinomaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin yhteisön ja kolmansien maiden välillä direktiivin 94/55/EY 6 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti tai direktiivin 96/49/EY 6 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1. "kuljetettavilla painelaitteilla":

- astioita (direktiivin 94/55/EY liitteessä A määritellyt kaasupullot, putkiastiat, paineastiat, kryoastiat, pullopaketit tai pullokontit),

- kaikkia säiliöitä, irrotettavat säiliöt mukaan lukien, säiliökontteja (siirrettävät säiliöt), säiliövaunujen säiliöitä, monisäiliöajoneuvojen tai monisäiliövaunujen säiliöitä tai astioita, säiliöajoneuvojen säiliöitä,

joita käytetään luokkaan 2 kuuluvien kaasujen kuljetukseen direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteiden mukaisesti sekä tiettyjen tämän direktiivin liitteessä VI mainittujen muihin luokkiin kuuluvien vaarallisten aineiden kuljetukseen, sekä kuljetuksessa käytettäviä niihin liittyviä venttiilejä ja muita lisälaitteita.

Tähän määritelmään eivät kuulu laitteet, jotka kuuluvat pieniä määriä ja erityistapauksia direktiivin 94/55/EY liitteen A ja direktiivin 96/49/EY liitteen mukaisesti koskevien yleisten vapautussäännösten alaan, eivätkä aerosolit (YK-numero 1950) ja hengityslaitteiden kaasupullot,

2. "merkinnällä" 10 artiklassa säädettyä symbolia,

3. "vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä" liitteessä IV olevassa I osassa tarkoitettuja menettelyjä,

4. "vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnilla" menettelyä, jonka tarkoituksena on omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan pyynnöstä jälkikäteen arvioida, ovatko olemassa olevat kuljetettavat painelaitteet, jotka on otettu käyttöön ennen 1. heinäkuuta 2001 tai 18 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa kahden vuoden kuluttua tästä päivämäärästä, direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteiden asianmukaisten määräysten mukaisia,

5. "ilmoitetulla laitoksella" jäsenvaltion kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 8 artiklan mukaisesti nimeämää tarkastuslaitosta, joka täyttää liitteiden I ja II vaatimukset,

6. "hyväksytyllä laitoksella" jäsenvaltion kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 9 artiklan mukaisesti nimeämää tarkastuslaitosta, joka täyttää liitteiden I ja III vaatimukset.

3 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi uusien kuljetettavien painelaitteiden saattamiseksi yhteisön markkinoille

1. Uusien astioiden ja säiliöiden on oltava direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY soveltuvien säännösten mukaisia. Ilmoitettu laitos vahvistaa sen, että kyseiset kuljetettavat painelaitteet ovat kyseisten säännösten mukaisia, mikä voidaan osoittaa yksinomaan liitteessä IV olevassa I osassa tarkoitettujen ja liitteessä V eriteltyjen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen mukaisesti.

2. Kuljetuksessa käytettävien uusien venttiilien ja muiden lisälaitteiden on vastattava direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteiden soveltuvia määräyksiä.

3. Venttiilien ja muiden lisälaitteiden, joilla on turvallisuuden kannalta välitöntä merkitystä kuljetettavissa painelaitteissa, erityisesti varoventtiilit, täyttö- ja tyhjennysventtiilit ja pullojen venttiilit, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn on vastattava tasoltaan vähintään astian tai säiliön, johon ne on asennettu, osalta noudatettavaa menettelyä.

Näihin kuljetuksessa käytettäviin venttiileihin ja muihin lisälaitteisiin voidaan soveltaa astiaan tai säiliöön liittyvästä menettelystä erillistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.

4. Jos direktiiveissä 94/55/EY ja 96/49/EY ei ole 3 kohdassa tarkoitettuja venttiilejä ja lisälaitteita koskevia yksityiskohtaisia teknisiä säännöksiä, kyseisten venttiilien ja lisälaitteiden on täytettävä direktiivin 97/23/EY vaatimukset, ja niihin on sovellettava mainitun direktiivin nojalla luokan II, III tai IV vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä, sellaisena kuin siitä säädetään direktiivin 97/23/EY 10 artiklassa, sen mukaan, kuuluuko astia tai säiliö tämän direktiivin liitteen V mukaan luokkaan 1, 2 tai 3.

5. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisten kuljetettavien painelaitteiden markkinoille saattamista tai käyttöönottoa alueellaan, jotka ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia ja jotka on varustettu 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisella asianmukaisella merkinnällä.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi uusien kuljetettavien painelaitteiden saattamiseksi kansallisille markkinoille

1. Poikkeuksena 3 artiklan säännöksiin jäsenvaltiot voivat alueellaan sallia käyttäjille 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisten astioiden sekä kuljetuksessa käytettävien niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden markkinoille saattamisen, kuljetuksen ja käyttöönoton, joiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on tehnyt hyväksytty laitos.

2. Kuljetettavissa painelaitteissa, joiden vaatimustenmukaisuuden hyväksytty laitos on arvioinut, ei saa olla 10 artiklan 1 kohdassa määriteltyä merkintää.

3. Hyväksytty laitos tekee työtä yksinomaan sille ryhmälle, johon se kuuluu.

4. Hyväksytyn laitoksen tekemään vaatimustenmukaisuuden arviointiin sovellettavat menettelyt ovat liitteessä IV olevassa I osassa esitetyt A1-, C1-, F- ja G-moduulit.

5. Komissio valvoo tämän artiklan vaikutuksia ja tekee niistä arvioinnin 1. heinäkuuta 2004 alkaen. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tarvittavat tiedot tämän artiklan täytäntöönpanosta. Tähän arviointiin liitetään tarvittaessa mahdolliset direktiivin muutosehdotukset.

5 artikla

Olemassa olevien kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointi

1. Ilmoitettu laitos toteaa 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteissä olevien asianmukaisten määräysten kanssa, tämän direktiivin liitteessä IV olevassa II osassa esitetyn vaatimustenmukaisuuden uudelleenarviointimenettelyn mukaisesti.

Jos kyseiset laitteet ovat sarjavalmistettuja, jäsenvaltiot voivat sallia, että astioiden sekä kuljetuksessa käytettävien niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnin suorittaa hyväksytty laitos sillä edellytyksellä, että tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnin suorittaa ilmoitettu laitos.

2. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden markkinoille saattamista tai käyttöönottoa alueellaan, jos nämä laitteet ovat tämän direktiivin mukaisia ja niissä on 10 artiklan 1 kohdassa säädetty asianmukainen merkintä.

6 artikla

Määräaikaistarkastus ja toistuva käyttö

1. Ilmoitettu tai hyväksytty laitos suorittaa 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen astioiden sekä kuljetuksessa käytettävien niihin liittyvien venttiilien ja lisälaitteiden määräaikaistarkastukset liitteessä IV olevassa III osassa esitettyä menettelyä noudattaen. Säiliöiden ja kuljetuksessa käytettävien niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden määräaikaistarkastukset suorittaa ilmoitettu laitos liitteessä IV olevan III osan 1 moduulissa esitettyä menettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia sen, että niiden alueella myös hyväksytty laitos voi suorittaa säiliöiden määräaikaistarkastuksen, jos hyväksytty laitos on hyväksytty suorittamaan säiliöiden määräaikaistarkastukset ja jos se toimii ilmoitetun laitoksen valvonnassa liitteessä IV olevan III osan 2 moduulissa määrätyn menettelyn mukaisesti, joka koskee laadunvarmistuksen avulla suoritettavaa määräaikaistarkastusta.

2. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kuljetettaville painelaitteille voidaan tehdä määräaikaistarkastus missä tahansa jäsenvaltiossa.

3. Jäsenvaltiot eivät saa kuljetettaviin painelaitteisiin sellaisinaan liittyvistä syistä kieltää, rajoittaa tai estää seuraavien kuljetettavien painelaitteiden käyttöä (mukaan lukien täyttäminen, varastointi, tyhjentäminen ja uudelleentäyttäminen) alueellaan:

- 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa sekä 2 c alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut laitteet, jotka ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia ja joissa on vastaava merkintä,

- olemassa olevat kaasupullot, joissa on direktiiveissä 84/525/ETY, 84/526/ETY ja 84/527/ETY säädetty vaatimustenmukaisuusmerkintä sekä tämän direktiivin 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu merkintä ja tunnusnumero, jotka osoittavat, että niille on tehty määräaikaistarkastus.

4. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön sellaisia kansallisia vaatimuksia, jotka koskevat kuljetettavien painelaitteiden varastointia tai käyttöä, mutta eivät voi ottaa käyttöön sellaisia kansallisia vaatimuksia, jotka koskevat varsinaista kuljetettavaa painelaitetta tai kuljetuksessa tarvittavia lisälaitteita. Jäsenvaltiot saavat kuitenkin säilyttää 7 artiklan mukaisesti liittämistä, värikoodeja ja viitelämpötiloja koskevat kansalliset säännöksensä.

7 artikla

Kansalliset säännökset

1. Jäsenvaltio voi pitää voimassa kuljetettaviin painelaitteisiin sovellettavat kansalliset säännöksensä niiden laitteiden, joilla painelaitteet liitetään toisiin laitteisiin, ja värikoodien osalta siihen asti, kunnes käyttöä koskevat eurooppalaiset standardit lisätään direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteisiin.

Jos tietyntyyppisten kaasujen kuljettamisessa tai käytössä esiintyy turvallisuusongelmia, voidaan jäsenvaltioille kuitenkin 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti sallia lyhyt siirtymäkausi, jotta ne voivat säilyttää kansalliset säännöksensä myös sen jälkeen, kun eurooppalaiset standardit on lisätty direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteisiin.

2. Jäsenvaltiot, joissa ympäristön lämpötila on säännöllisesti alle - 20 °C, saavat asettaa tiukemmat standardit sellaisten laitteiden käyttölämpötilalle, jotka on tarkoitettu niiden alueilla suoritettaviin vaarallisten aineiden kansallisiin kuljetuksiin siihen asti, kunnes kullakin ilmastovyöhykkeellä sovellettavia viitelämpötiloja koskevat määräykset lisätään direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteisiin.

8 artikla

Ilmoitetut laitokset

1. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi luettelo niistä yhteisöön sijoittautuneista ilmoitetuista laitoksista, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan uusien kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt liitteessä IV olevan I osan mukaisesti, uudelleenarvioimaan sen, että olemassa olevat tyypit tai laitteet ovat direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteissä olevien vaatimusten mukaisia liitteessä IV olevan II osan mukaisesti ja/tai suorittamaan määräaikaistarkastuksiin liittyvät tehtävät liitteessä IV olevan III osan 1 moduulin mukaisesti ja/tai suorittamaan valvontatehtäviä liitteessä IV olevan III osan 2 moduulin mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava myös komission niille etukäteen antamat tunnusnumerot.

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä luettelon ilmoitetuista laitoksista ja niiden tunnusnumerot sekä tehtävät, joiden suorittamista varten ne on ilmoitettu. Komissio huolehtii siitä, että luettelo pidetään ajan tasalla.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteissä I ja II esitettyjä perusteita ilmoitettujen laitosten nimeämisessä. Kunkin laitoksen on esitettävä jäsenvaltiolle, joka aikoo nimetä sen, täydelliset tiedot ja todisteet siitä, että se on liitteiden I ja II vaatimusten mukainen.

3. Laitoksen ilmoittaneen jäsenvaltion on peruutettava tämä ilmoitus, jos se toteaa, ettei laitos ole enää 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen.

Sen on ilmoitettava jokaisesta ilmoituksen peruuttamisesta välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

9 artikla

Hyväksytyt laitokset

1. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi luettelo niistä yhteisöön sijoittautuneista hyväksytyistä laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet 2 kohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti suorittamaan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen astioiden sekä kuljetuksessa käytettävien niihin liittyvien venttiilien ja lisälaitteiden määräaikaistarkastukset tai uudelleenarvioimaan niiden olemassa olevien astioiden sekä kuljetuksessa käytettävien niihin liittyvien venttiilien ja lisälaitteiden vaatimustenmukaisuuden, jotka ovat ilmoitetun laitoksen uudelleenarvioiman tyypin mukaisia sen varmistamiseksi, että direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY soveltuvia säännöksiä noudatetaan pysyvästi, liitteessä IV olevan III osan 1 moduulin menettelyjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on annettava tiedoksi myös komission niille etukäteen antamat tunnusnumerot.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 6 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä mahdollisuutta, on niin ikään annettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedoksi luettelo niistä yhteisöön sijoittautuneista hyväksytyistä laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet suorittamaan säiliöiden määräaikaistarkastukset.

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä luettelon hyväksytyistä laitoksista ja niiden tunnusnumerot sekä tehtävät, jotka ne on hyväksytty suorittamaan. Komissio huolehtii siitä, että luettelo pidetään ajan tasalla.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava liitteissä I ja III esitettyjä perusteita hyväksyttyjen laitosten hyväksymisessä. Kunkin laitoksen on esitettävä jäsenvaltiolle, joka aikoo hyväksyä sen, täydelliset tiedot ja todisteet siitä, että se on kyseisten liitteiden vaatimusten mukainen.

3. Laitoksen hyväksyneen jäsenvaltion on peruutettava hyväksyntä, jos se toteaa, ettei laitos ole enää edellä 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukainen.

Sen on ilmoitettava jokaisesta hyväksynnän peruuttamisesta välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

10 artikla

Merkintä

1. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisiin astioihin ja säiliöihin on kiinnitettävä merkintä liitteessä IV olevan I osan mukaisesti, tämän kuitenkaan rajoittamatta direktiiveissä 94/55/EY ja 96/49/EY säädettyjä astioiden ja säiliöiden merkintää koskevia vaatimuksia. Käytettävä merkintä esitetään liitteessä VII. Merkintä on kiinnitettävä pysyvästi ja näkyvästi ja siihen on liitettävä astioiden ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Uudelleenarvioinnin ollessa kyseessä merkintään on liitettävä ilmoitetun tai hyväksytyn laitoksen tunnusnumero.

Edellä olevan 7 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisissa kuljetettavissa painelaitteissa ilmoitetun tai hyväksytyn laitoksen tunnusnumeron jäljessä on oltava merkintä: "- 40 °C".

2. Uusissa venttiileissä ja muissa lisälaitteissa, joilla on turvallisuuden kannalta välitöntä merkitystä, on oltava joko liitteessä VII määrätty merkintä tai direktiivin 97/23/EY liitteessä VI määrätty merkintä. Näihin merkintöihin ei ole pakollista liittää sen ilmoitetun laitoksen tunnusnumeroa, joka on arvioinut kuljetuksessa käytettävien venttiilien ja muiden lisälaitteiden vaatimustenmukaisuuden.

Muihin venttiileihin ja lisälaitteisiin ei sovelleta merkintää koskevia erityisvaatimuksia.

3. Rajoittamatta direktiiveissä 94/55/EY ja 96/49/EY säädettyjä astioiden ja säiliöiden merkintää koskevia vaatimuksia määräaikaistarkastusta varten kaikissa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa kuljetettavissa painelaitteissa on oltava laitteen määräaikaistarkastuksen suorittaneen laitoksen tunnusnumero osoituksena siitä, että laitteen käyttöä voidaan jatkaa.

Direktiivien 84/525/ETY, 84/526/ETY ja 84/527/ETY soveltamisalaan kuuluvien kaasupullojen osalta liitteessä VII kuvatun merkinnän on edellettävä edellä tarkoitettua tunnusnumeroa tämän direktiivin mukaisesti suoritettavan ensimmäisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

4. Sekä vaatimustenmukaisuuden arvioinnin että uudelleenarvioinnin ja määräaikaistarkastusten osalta ilmoitettu tai hyväksytty laitos vastaa siitä, että se itse, valmistaja, valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja, omistaja, omistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja tai haltija kiinnittää tarkastuslaitoksen tunnusnumeron pysyvästi ja näkyvästi.

5. On kiellettyä kiinnittää kuljetettaviin painelaitteisiin sellaisia merkintöjä, joita ulkopuoliset voivat merkityksen tai kirjoitustavan vuoksi erehtyä pitämään tässä direktiivissä tarkoitettuna merkintänä. Muita merkintöjä saa laitteisiin kiinnittää sillä edellytyksellä, että ne eivät heikennä liitteessä VII esitetyn merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.

11 artikla

Suojalauseke

1. Jos jäsenvaltio toteaa, että kuljetettava painelaite moitteettomasti kunnossa pidettynä ja suunniteltuun tarkoitukseensa käytettynä saattaa vaarantaa ihmisten ja mahdollisesti kotieläinten terveyden ja/tai turvallisuuden tai omaisuutta kuljetuksen ja/tai käytön aikana siitä huolimatta, että siinä on merkintä, se voi rajoittaa tai kieltää kyseisen laitteen markkinoille saattamisen, kuljetuksen tai käytön tai toimia siten, että laite poistetaan markkinoilta tai liikenteestä. Sen on ilmoitettava tästä toimenpiteestä välittömästi komissiolle ja esitettävä päätöksensä perustelut.

2. Komissio kuulee asianomaisia osapuolia mahdollisimman pian. Jos komissio toteaa tämän kuulemisen jälkeen, että toimenpide on perusteltu, se ilmoittaa siitä välittömästi toimenpiteen toteuttaneelle jäsenvaltioille sekä muille jäsenvaltioille.

Jos komissio toteaa tämän kuulemisen jälkeen, että toimenpide ei ole perusteltu, se ilmoittaa siitä välittömästi toimenpiteen toteuttaneelle jäsenvaltiolle sekä omistajalle, tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle tai haltijalle, valmistajalle tai tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle.

3. Jos kuljetettava painelaite, joka ei ole vaatimusten mukainen, on varustettu 10 artiklassa säädetyllä merkinnällä, toimivaltaisen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sitä vastaan, joka on kiinnittänyt merkinnän, ja ilmoitettava siitä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4. Komissio huolehtii siitä, että jäsenvaltioille ilmoitetaan tämän menettelyn kulusta ja lopputuloksista.

12 artikla

Perusteettomasti kiinnitetty merkintä

Jos jäsenvaltio havaitsee, että liitteessä VII esitetty vaatimustenmukaisuusmerkintä on kiinnitetty perusteettomasti, omistaja, tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja tai haltija, valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja on velvollinen saattamaan kuljetettavan painelaitteen merkintää koskevien säännösten mukaiseksi ja lopettamaan rikkomuksen kyseisen jäsenvaltion vahvistamien edellytysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan säännöksiä.

Jos vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet kyseisen laitteen markkinoille saattamisen, kuljetuksen tai käytön rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta tai liikenteestä 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

Kiellon tai rajoituksen aiheuttavat päätökset

Tätä direktiiviä sovellettaessa tehdyt päätökset, joiden seurauksena rajoitetaan tai kielletään kuljetettavien painelaitteiden markkinoille saattaminen, kuljetus tai käyttö tai poistetaan ne markkinoilta tai liikenteestä, on perusteltava täsmällisesti. Päätöksestä on ilmoitettava viipymättä asianosaiselle, ja samalla on ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaiset muutoksenhakutiet ja määräajat muutoksenhaulle.

14 artikla

Komitea

Tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tarvittavat muutokset tehdään 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

15 artikla

1. Kun viitataan tässä artiklassa säädettyyn menettelyyn, komissiota avustaa direktiivin 94/55/EY 9 artiklan nojalla perustettu vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea", joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

16 artikla

Antaminen ja julkaiseminen

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1. joulukuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

17 artikla

Soveltaminen

1. Jäsenvaltioiden on viimeistään 1. heinäkuuta 2001 sovellettava kuljetettaviin painelaitteisiin säännöksiä, jotka ne ovat hyväksyneet täyttääkseen tämän direktiivin vaatimukset.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua päivämäärää on lykättävä tiettyjen kuljetettavien painelaitteiden osalta, joiden kohdalla ei ole olemassa yksityiskohtaisia teknisiä määräyksiä tai joiden osalta viittauksia soveltuviin eurooppalaisiin standardeihin ei ole lisätty riittävästi direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteisiin.

Laitteet, joita tämän lykkäys koskee, ja päivämäärä, josta alkaen tätä direktiiviä on niihin sovellettava, määritellään 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

18 artikla

Siirtymäsäännös

Jäsenvaltioiden on sallittava alueellaan ennen 1. heinäkuuta 2001 voimassa olevien säännösten mukaisten kuljetettavien painelaitteiden markkinoille saattaminen ja käyttöönotto kahden vuoden ajan kyseisestä päivästä sekä ennen kyseistä ajankohtaa markkinoille saatettujen kyseisten laitteiden myöhempi käyttöönotto.

19 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on laadittava seuraamusjärjestelmä tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomisen varalle ja toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisiä seuraamuksia sovelletaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, rikkomukseen nähden oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiaa koskevat säännökset komissiolle viimeistään 1. joulukuuta 2000 ja niihin myöhemmin tehdyt muutokset mahdollisimman pian.

20 artikla

Muiden direktiivien säännösten soveltaminen

1. Heinäkuuta 2001 alkaen tai 18 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa kahden vuoden kuluttua tästä päivämäärästä direktiiveistä 84/525/ETY, 84/526/ETY ja 84/527/ETY sovelletaan ainoastaan kunkin direktiivin 1 artiklan säännöksiä ja liitteessä I olevien 1-3 osien määräyksiä.

Direktiivin 76/767/ETY(14) säännöksiä ei sovelleta enää 1. heinäkuuta 2001 alkaen tai 18 artiklassa tarkoitetussa tapauksessa kahden vuoden kuluttua tästä päivämäärästä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin kuljetettaviin painelaitteisiin.

Direktiivien 84/525/ETY, 84/526/ETY ja 84/527/ETY mukaisesti annetut kaasupullojen ETY-tyyppihyväksynnät on kuitenkin hyväksyttävä tässä direktiivissä säädettyjä EY-tyyppitarkastuksia vastaaviksi.

21 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

22 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 1999.

Neuvoston puolesta

W. MÜLLER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 95, 24.3.1997, s. 2, ja

EYVL C 186, 16.6.1998, s. 11.

(2) EYVL C 296, 29.9.1997, s. 6.

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 19. helmikuuta 1998 (EYVL C 80, 16.3.1998, s. 217), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 30. marraskuuta ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 10. maaliskuuta 1999 (EYVL C 18, 22.1.1999, s. 1.)

(4) Neuvoston direktiivi 94/55/EY, annettu 21 päivänä marraskuuta 1994, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7).

(5) Neuvoston direktiivi 96/49/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25).

(6) ADR: eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.

(7) RID: kansainväliset määräykset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta, jotka ovat kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksen B liitteessä I, sekä määräysten muutokset.

(8) Neuvoston päätös 93/465/ETY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1993, teknistä yhdenmukaistamista koskevien direktiivien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduuleista ja CE-merkinnän kiinnittämistä koskevista säännöistä ja käytöstä (EYVL L 220, 30.8.1993, s. 23).

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/23/EY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1997, painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 181, 9.7.1997, s. 1).

(10) Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/1/EY (EYVL L 23, 28.1.1994, s. 28).

(11) Neuvoston direktiivi 84/525/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, saumattomia teräskaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 300, 19.11.1984, s. 1).

(12) Neuvoston direktiivi 84/526/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, seostetusta tai seostamattomasta alumiinista valmistettuja saumattomia kaasupulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 300, 19.11.1984, s. 20).

(13) Neuvoston direktiivi 84/527/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, jäsenvaltioiden seostamattomasta teräksestä valmistettuja hitsattuja kaasupulloja koskevan lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 300, 19.11.1984, s. 48).

(14) Neuvoston puitedirektiivi 76/767/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 153), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

LIITE I

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET, JOITA 8 JA 9 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN ILMOITETTUJEN TAI HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN ON NOUDATETTAVA

1. Ilmoitettu tarkastuslaitos tai hyväksytty tarkastuslaitos, joka kuuluu muutakin kuin tarkastustoimintaa harjoittavaan organisaatioon, on oltava yksilöitävissä kyseisestä organisaatiosta.

2. Tarkastuslaitos ja sen henkilöstö ei saa osallistua toimintaan, joka saattaa vaarantaa tarkastustoiminnan riippumattomuuden ja luotettavuuden. Tarkastuslaitoksen henkilöstöön kuuluvien on erityisesti oltava riippumattomia kaikesta heidän arviointiinsa mahdollisesti vaikuttavasta kaupallisesta, taloudellisesta ja muusta painostuksesta, erityisesti sellaisten tarkastuslaitoksen ulkopuolisten henkilöiden tai organisaatioiden taholta, joiden etua suoritettavien tarkastusten tulokset voivat koskea. Laitoksen tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava.

3. Tarkastuslaitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilöstö ja tarvittavat tilat ja välineet, jotta se voi asianmukaisesti hoitaa tarkastustoimiin liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät. Sillä on myös oltava mahdollisuus käyttää erityistarkastusten tekemiseen tarvittavia laitteita.

4. Tarkastuslaitoksen tarkastuksista vastaavalla henkilöstöllä on oltava tehtäviinsä asianmukainen pätevyys, hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, riittävät tiedot suoritettavista kokeista sekä riittävä kokemus kyseisistä toimista. Korkean turvallisuustason takaamiseksi tarkastuslaitoksen on kyettävä hyödyntämään osaamistaan kuljetettavien painelaitteiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Henkilöstön on kyettävä ammattimaisesti arvioimaan laitteiden yleinen vaatimustenmukaisuus koetulosten perusteella sekä raportoimaan siitä. Henkilöstön on myös kyettävä laatimaan todistukset, asiakirjat ja raportit osoitukseksi siitä, että tarkastukset on suoritettu.

5. Henkilöstöllä on myös oltava riittävät tiedot niiden kuljetettavien painelaitteiden ja niiden lisälaitteiden valmistustekniikoista, joiden tarkastuksesta se vastaa, sekä tarkastettavien laitteiden käytöstä tai suunnitellusta käytöstä ja käytön tai toiminnan aikana mahdollisesti ilmenevistä vioista.

6. Tarkastuslaitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava arvioinnit ja tarkastukset suurinta mahdollista ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen. Tarkastuslaitoksen on taattava tarkastusten yhteydessä saatujen tietojen luottamuksellisuus. Omistusoikeudet on suojattava.

7. Tarkastustoimia suorittavien henkilöiden palkkaus ei saa olla suoraan riippuvainen suoritettujen tarkastusten määrästä eikä missään tapauksessa kyseisten tarkastusten tuloksista.

8. Tarkastuslaitoksella on oltava riittävä vastuuvakuutus, jollei kyseinen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai organisaatiolle, johon tarkastuslaitos osana kuuluu.

9. Tarkastuslaitoksen on normaalisti itse suoritettava tarkastukset, jotka se sitoutuu tekemään. Jos tarkastuslaitos teettää jonkin tarkastuksen osan alihankintana, sen on varmistettava ja pystyttävä osoittamaan, että alihankkija on pätevä suorittamaan kyseisen tehtävän, ja sen on otettava alihankinnasta täysi vastuu.

LIITE II

LISÄVAATIMUKSET 8 ARTIKLASSA TARKOITETUILLE ILMOITETUILLE LAITOKSILLE

1. Ilmoitetun laitoksen on oltava asianosaisista osapuolista riippumaton ja tarjottava "ulkopuolisia" tarkastuspalveluja.

Ilmoitettu laitos ja sen tarkastukset suorittava henkilöstö ei saa olla tarkastamansa kuljetettavan painelaitteen eikä sen lisälaitteen suunnittelija, valmistaja, toimittaja, ostaja, omistaja, haltija, käyttäjä tai kunnossapidosta vastaava eikä minkään tällaisen osapuolen edustaja. Se ei saa olla suoranaisesti osallisena kuljetettavien painelaitteiden eikä niiden lisälaitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, markkinoinnissa tai kunnossapidossa eikä se saa edustaa näitä toimia harjoittavia kolmansia. Tämä periaate ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknisiä tietoja kuljetettavan painelaitteen valmistajan ja tarkastuslaitoksen välillä.

2. Tarkastuslaitoksen palvelujen on oltava kaikkien niiden osapuolien käytettävissä, joita asia koskee. Kohtuuttomia taloudellisia tai muita ehtoja ei saa asettaa. Laitoksen toimintatavat eivät saa syrjiä ketään.

LIITE III

LISÄVAATIMUKSET 9 ARTIKLASSA TARKOITETUILLE HYVÄKSYTYILLE LAITOKSILLE

1. Hyväksytyn laitoksen on oltava erillinen ja tunnistettava osa tarkastamiensa tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, käytössä tai kunnossapidossa mukana olevasta organisaatiosta.

2. Hyväksytty laitos ei saa olla suoranaisesti osallisena tarkastamiensa kuljetettavien painelaitteiden eikä niiden lisälaitteiden tai vastaavien kilpailevien laitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa tai käytössä.

3. Tarkastukset suorittavan henkilöstön vastuualueet on selkeästi erotettava muita tehtäviä hoitavien henkilöiden vastuualueista. Tämä ero on osoitettava organisatorisella tasolla ja tarkastuslaitoksen emo-organisaation sisällä käyttämien raportointimenettelyjen avulla.

LIITE IV

I OSA

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT

A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja, joka täyttää 2 kohdassa säädetyt velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että kuljetettavat painelaitteet täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset. Valmistajan tai hänen yhteisöön sijoittautuneen edustajansa on kiinnitettävä Π-merkintä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2. Valmistajan on laadittava 3 kohdassa esitetyt tekniset asiakirjat; valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on pidettävä näitä asiakirjoja kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastusta varten kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu. Jos valmistaja tai tämän edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla kuuluu henkilölle, joka saattaa kuljetettavan painelaitteen yhteisön markkinoille.

3. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, ovatko kuljetettavat painelaitteet niihin sovellettavien direktiivin vaatimusten mukaisia. Teknisten asiakirjojen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä kuljetettavan painelaitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta, ja niissä on oltava:

- kuljetettavan painelaitteen yleiskuvaus,

- suunittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä jne.,

- tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja kuljetettavan painelaitteen toiminnan ymmärtämiseksi,

- kuvaus käytetyistä ratkaisuista tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi,

- suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset, jne.,

- koeselostukset.

4. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä teknisten asiakirjojen kanssa jäljennöstä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

5. Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusmenetelmällä taataan, että valmistetut painelaitteet ovat 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja kuljetettaviin painelaitteisiin sovellettavien direktiivin vaatimusten mukaisia.

A1-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus ja lopputarkastuksen valvonta)

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia säännöksiä.

Valmistajan valitsema ilmoitettu laitos valvoo lopputarkastusta tekemällä ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä.

Näiden tarkastuskäyntien aikana ilmoitetun laitoksen on:

- varmistettava, että valmistaja todella suorittaa lopputarkastuksen,

- valittava kuljetettavien painelaitteiden näytekappaleet niiden valmistus- tai varastointipaikalla tarkastusta varten. Ilmoitettu laitos arvioi näytteeksi otettavien painelaitteiden määrän sekä sen, onko näytteiksi otetuille painelaitteille tarpeen tehdä tai teettää täydellinen tai osittainen lopputarkastus.

Jos yksi tai useampi kuljetettava painelaite ei ole vaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.

Valmistajan on ilmoitetun laitoksen vastuulla kiinnitettävä tämän laitoksen tunnusnumero jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen.

B-moduuli (EY-tyyppitarkastus)

1. Tässä moduulissa esitetään se menettelyn osa, jolla ilmoitettu laitos toteaa ja todistaa, että kyseessä olevaa tuotantoa edustava näyte täyttää siihen sovellettavat direktiivin säännökset.

2. EY-tyyppitarkastusta koskevan hakemuksen tekee valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- valmistajan nimi ja osoite sekä myös yhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite, jos tämä tekee hakemuksen,

- kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle,

- jäljempänä 3 kohdassa esitetyt tekniset asiakirjat.

Hakijan on toimitettava ilmoitetun laitoksen käyttöön kyseistä tuotantoa edustava näyte, jäljempänä "tyyppi". Ilmoitettu laitos voi pyytää lisää näytteitä, jos koestusohjelma edellyttää sitä.

Tyyppi voi käsittää useita kuljettavia painelaitevaihtoehtoja siinä määrin kuin niiden erot eivät vaikuta laitteen turvallisuuden tasoon.

3. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko kuljetettava painelaite siihen sovellettavien direktiivin vaatimusten mukainen. Teknisten asiakirjojen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä kuljetettavan painelaitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta, ja niissä on oltava:

- tyypin yleiskuvaus,

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä jne.,

- tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja kuljetettavan painelaitteen toiminnan ymmärtämiseksi,

- kuvaus käytetyistä ratkaisuista tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi,

- suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.,

- koeselostukset,

- tiedot valmistuksenaikaisista koetuksista,

- pätevyyteen ja hyväksymiseen liittyvät tiedot.

4. Ilmoitetun laitoksen on:

4.1 tutkittava tekniset asiakirjat, tarkastettava, että tyyppi on valmistettu niiden mukaisesti sekä tunnistettava ne osat, jotka on suunniteltu sovellettavien direktiivin säännösten mukaisesti.

Ilmoitetun laitoksen on erityisesti:

- tutkittava suunnittelua ja valmistusmenetelmiä koskevat asiakirjat,

- arvioitava käytetyt rakenneaineet, jos ne eivät ole direktiivin sovellettavien säännösten mukaisia ja tarkastettava rakenneaineiden valmistajan antama todistus,

- hyväksyttävä pysyvien liitosten tekemistä koskevat menetelmät tai tarkastettava, että ne on aikaisemmin hyväksytty,

- tarkastettava, että pysyviä liitoksia ja ainetta rikkomattomia kokeita tekevät henkilöt on pätevöity tai hyväksytty.

4.2 tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja tarvittavat kokeet sen toteamiseksi, täyttävätkö valmistajan tekemät ratkaisut direktiivin vaatimukset,

4.3 tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja tarvittavat kokeet sen toteamiseksi, että standardeja on todella sovellettu, jos valmistaja on valinnut asiaa koskevien standardien soveltamisen,

4.4 sovittava hakijan kanssa paikasta, missä tarvittavat tarkastukset ja tarvittavat kokeet suoritetaan.

5. Jos tyyppi täyttää direktiivin säännökset, ilmoitetun laitoksen on annettava hakijalle EY-tyyppitarkastustodistus. Todistuksessa, jonka voimassaoloaika on kymmenen vuotta ja on uusittavissa, on oltava valmistajan nimi ja osoite, tarkastuksessa tehdyt päätelmät ja hyväksytyn tyypin tarvittavat tunnistetiedot.

Todistukseen on liitettävä luettelo olennaisista teknisistä asiakirjoista, ja ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös siitä.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta EY-tyyppitarkastustodistusta valmistajalle tai hänen yhteisöön sijoittautuneelle edustajalleen, sen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt epäämiselle. On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.

6. Hakijan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle, joka pitää hallussaan EY-tyyppitarkastustodistusta koskevia teknisiä asiakirjoja, kaikista hyväksyttyyn kuljetettavaan painelaitteeseen tehdyistä muutoksista, joille on saatava uusi hyväksyminen, jos nämä muutokset voivat vaikuttaa kyseisen painelaitteen vaatimustenmukaisuuteen direktiiviin nähden tai sille suunniteltuihin käyttöolosuhteisiin. Uusi hyväksyminen annetaan täydennyksenä alkuperäiseen EY-tyyppitarkastustodistukseen.

7. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava jäsenvaltioille tarvittavat tiedot peruuttamistaan EY-tyyppitarkastustodistuksista ja pyynnöstä myös tiedot antamistaan todistuksista.

Kaikkien ilmoitettujen laitosten on myös toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille tarvittavat tiedot peruuttamistaan tai epäämistään EY-tyyppitarkastustodistuksista.

8. Muut ilmoitetut laitokset voivat saada jäljennöksiä EY-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä. Todistusten liitteet on pidettävä muiden ilmoitettujen laitosten saatavilla.

9. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä teknisten asiakirjojen kanssa EY-tyyppitarkastustodistuksien ja niiden lisäyksien jäljennökset kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu.

Jos valmistaja ja tämän edustaja eivät ole sijoittautuneet yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla kuuluu henkilölle, joka saattaa tuotteen yhteisön markkinoille.

B1-moduuli (EY-suunnitelmatarkastus)

1. Tässä moduulissa esitetään se menettelyn osa, jolla ilmoitettu laitos toteaa ja todistaa, että kuljetettavan painelaitteen suunnitelma täyttää siihen sovellettavat direktiivin säännökset.

2. Suunnitelmaa koskevan EY-tarkastushakemuksen tekee valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- valmistajan nimi ja osoite sekä myös yhteisöön sijoittautuneen edustajan nimi ja osoite, jos tämä tekee hakemuksen,

- kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle,

- jäljempänä 3 kohdassa kuvaillut tekniset asiakirjat.

Hakemus voi käsittää useita kuljetettavan painelaitteen vaihtoehtoja siinä määrin kuin niiden erot eivät vaikuta laitteen turvallisuuden tasoon.

3. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko kuljetettava painelaite siihen sovellettavien direktiivin vaatimusten mukainen. Teknisten asiakirjojen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä kyseisen painelaitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta, ja niissä on oltava:

- kyseisen laitteen yleiskuvaus,

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä jne.,

- tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja kyseisen laitteen toiminnan ymmärtämiseksi,

- kuvaus käytetyistä ratkaisuista tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi,

- tarvittava todiste suunnittelussa käytettyjen ratkaisujen vastaavuudesta. Tähän todisteeseen on sisällyttävä valmistajan asianmukaisen laboratorion tekemien tai sen lukuun tehtyjen kokeiden tulokset,

- suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset,

- pätevyyteen ja hyväksymiseen liittyvät tiedot.

4. Ilmoitetun laitoksen on:

4.1 tutkittava tekniset asiakirjat ja tunnistettava ne osat, jotka on suunniteltu direktiivin sovellettavien säännösten mukaisesti.

Ilmoitetun laitoksen on erityisesti:

- arvioitava käytetyt rakenneaineet, jos ne eivät ole direktiivin sovellettavien säännösten mukaisia,

- hyväksyttävä pysyvien liitosten tekemistä koskevat menetelmät tai tarkastettava, että ne on aikaisemmin hyväksytty,

- tarkastettava, että pysyviä liitoksia ja ainetta rikkomattomia kokeita tekevät henkilöt on pätevöity tai hyväksytty.

4.2 tehtävä asianmukaiset tarkastukset sen toteamiseksi, täyttävätkö valmistajan tekemät ratkaisut direktiivin vaatimukset,

4.3 tehtävä asianmukaiset tarkastukset sen toteamiseksi, että direktiivin asianmukaisia säännöksiä on todella sovellettu.

5. Jos suunnitelma täyttää sovellettavat direktiivin säännökset, ilmoitetun laitoksen on annettava hakijalle suunnittelua koskeva EY-suunnitelmatarkastustodistus. Todistuksessa on oltava hakijan nimi ja osoite, tarkastuksessa tehdyt päätelmät, sen voimassaolon edellytykset ja hyväksyttyä suunnitelmaa koskevat tarvittavat tunnistetiedot.

Todistukseen on liitettävä luettelo olennaisista teknisistä asiakirjoista ja ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös siitä.

Jos ilmoitettu laitos kieltäytyy antamasta EY-suunnitelmatarkastustodistusta valmistajalle tai tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle, sen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt epäämiselle. On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.

6. Hakijan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle, joka pitää hallussaan EY-suunnitelmatarkastustodistusta koskevia teknisiä asiakirjoja, kaikista hyväksyttyyn suunnitelmaan tehdyistä muutoksista, joille on saatava uusi hyväksyminen, jos nämä muutokset voivat vaikuttaa kuljetettavan painelaitteen vaatimustenmukaisuuteen tai sille suunniteltuihin käyttöolosuhteisiin. Uusi hyväksyminen annetaan täydennyksenä alkuperäiseen EY-suunnitelmatarkastustodistukseen.

7. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava jäsenvaltioille tarvittavat tiedot peruuttamistaan EY-suunnitelmatarkastustodistuksista ja pyynnöstä myös tiedot antamistaan todistuksista.

Kaikkien ilmoitettujen laitosten on myös toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille tarvittavat tiedot peruuttamistaan tai epäämistään EY-suunnitelmatarkastustodistuksista.

8. Muut ilmoitetut laitokset voivat saada pyynnöstä tarvittavia tietoja:

- EY-suunnitelmatarkastustodistusten ja niiden täydennysten myöntämisistä,

- EY-suunnitelmatarkastustodistusten ja niiden täydennysten peruutuksista.

9. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä 3 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen kanssa EY-suunnitelmatarkastustodistusten ja niiden täydennysten jäljennökset kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu.

Jos valmistaja ja tämän edustaja eivät ole sijoittautuneet yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla kuuluu henkilölle, joka saattaa tuotteen yhteisön markkinoille.

C1-moduuli (tyypinmukaisuus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettelyn se osa, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että kuljetettava painelaite on EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukainen ja täyttää siihen sovellettavat direktiivin vaatimukset. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä Π-merkintä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2. Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusmenetelmällä taataan, että valmistetut kuljetettavat painelaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja direktiivin niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia.

3. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä jäljennöstä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu.

Jos valmistaja ja tämän edustaja eivät ole sijoittautuneet yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla kuuluu henkilölle, joka saattaa kuljetettavan painelaitteen yhteisön markkinoille.

4. Valmistajan valitsema ilmoitettu laitos valvoo lopputarkastusta tekemällä ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä.

Näiden tarkastuskäyntien aikana ilmoitetun laitoksen on:

- varmistettava, että valmistaja todella suorittaa lopputarkastuksen,

- valittava kuljetettavien painelaitteiden näytekappaleet niiden valmistus- tai varastointipaikalla tarkastusta varten. Ilmoitettu laitos arvioi näytteeksi otettavien painelaitteiden määrän sekä sen, onko näytteiksi otetuille laitteille tarpeen tehdä tai teettää täydellinen tai osittainen lopputarkastus.

Jos yksi tai useampi kuljetettava painelaite ei ole vaatimusten mukainen, ilmoitetun laitoksen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

Valmistajan on ilmoitetun laitoksen vastuulla kiinnitettävä tämän laitoksen tunnusnumero jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen.

D-moduuli (tuotannon laadunvarmistus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja, joka täyttää 2 kohdassa säädetyt velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset kuljettavat painelaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukaisia ja että ne täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä Π-merkintä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Π-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta yhteisön valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Valmistajan on sovellettava hyväksyttyä 3 kohdan mukaista laatujärjestelmää tuotannossa, lopputarkastuksessa ja koestuksessa, ja valmistaja on 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laatujärjestelmä

3.1 Valmistajan on toimitettava laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Tässä hakemuksessa on oltava:

- kaikki asianmukaiset tiedot kyseisistä kuljetettavista painelaitteista,

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- hyväksyttyä tyyppiä koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-tyyppitarkastustodistuksesta.

3.2 Laatujärjestelmän on taattava, että kuljetettavat painelaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja niihin sovellettavien direktiivin vaatimusten mukaisia.

Kaikki valmistajan soveltamat tekijät, vaatimukset ja säännökset on yhdistettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoihin kirjallisiksi toimenpiteiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti riittävällä tavalla esitettävä:

- laatutavoitteet, organisaation rakenne sekä johdon vastuualueet ja toimivalta kuljetettavien painelaitteiden laadun osalta,

- valmistuksessa, laadunvalvonnassa ja -varmistuksessa käytettävät tekniikat, menetelmät ja järjestelmälliset toimenpiteet,

- tarkastukset ja koestukset, jotka tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana tai sen jälkeen, ja niiden taajuus,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen tai hyväksymiseen liittyvät selvitykset,

- keinot, joilla valvotaan vaaditun laadun toteutumista ja laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdan vaatimukset.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta kyseisen kuljetettavan painelaitteen teknisestä arvioinnista. Arviointimenettelyyn kuuluu tarkastuskäynti valmistajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös. On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.

3.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, aiheutuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvollisuudet asianmukaisesti.

4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy valmistus-, tarkastus- ja koestuspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää; ilmoitetun laitoksen on toimitettava tarkastusselostus valmistajalle. Määräaikaisia tarkastuksia suoritetaan sellaisin välein, että täydellinen uudelleenarviointi tehdään joka kolmas vuosi.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä valmistajan luokse. Näiden lisäkäyntien tarpeellisuus ja niiden taajuus, määritellään ilmoitetun laitoksen tarkastuskäynteihin perustuvan tarkastusjärjestelmän perusteella. Erityisesti seuraavat tekijät on otettava huomioon käynteihin perustuvassa tarkastusjärjestelmässä:

- laitteen luokka,

- aiempien tarkastuskäyntien tulokset,

- korjaavien toimenpiteiden seurannan tarpeellisuus,

- tarvittaessa järjestelmän hyväksymiseen liittyvät erityisedellytykset,

- huomattavat muutokset valmistuksen organisoinnissa, toimenpiteissä tai tekniikoissa.

Näiden käyntien yhteydessä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää kokeita tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle selostus käynnistä sekä koestusraportti, jos koestus on suoritettu.

5. Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu:

- edellä 3.1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.3 kohdan viimeisessä alakohdassa, 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja selostukset.

6. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava jäsenvaltioille tarpeelliset tiedot peruuttamistaan laatujärjestelmien hyväksynnöistä ja pyynnöstä myös tiedot myöntämistään hyväksynnöistä.

Kaikkien ilmoitettujen laitosten on myös toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille tarpeelliset tiedot peruuttamistaan ja epäämistään laatujärjestelmien hyväksynnöistä.

D1-moduuli (tuotannon laadunvarmistus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja, joka täyttää 3 kohdassa säädetyt velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset kuljetettavat painelaitteet ovat niihin sovellettavien direktiivin vaatimusten mukaisia. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä Π-merkintä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Π-merkintään on liitettävä 5 kohdassa tarkoitetusta yhteisön valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Valmistajan on laadittava jäljempänä esitetyt tekniset asiakirjat.

Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, ovatko kuljetettavat painelaitteet tämän direktiivin vastaavien vaatimusten mukaisia. Teknisten asiakirjojen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä kuljetettavan painelaitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta, ja niissä on oltava:

- kyseisen laitteen yleiskuvaus,

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä jne.,

- tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja kyseisen laitteen toiminnan ymmärtämiseksi,

- kuvaus käytetyistä ratkaisuista tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi,

- suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset, jne.,

- koeselostukset.

3. Valmistajan on sovellettava tuotantoon, lopputarkastukseen ja koestukseen hyväksyttyä 4 kohdan mukaista laatujärjestelmää, ja valmistaja on 5 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

4. Laatujärjestelmä

4.1 Valmistajan on toimitettava laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asianmukaiset tiedot kyseisistä kuljetettavista painelaitteista,

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat.

4.2 Laatujärjestelmän on taattava, että kuljetettavat painelaitteet ovat niihin sovellettavien direktiivin vaatimusten mukaisia.

Kaikki valmistajan soveltamat tekijät, vaatimukset ja säännökset on yhdistettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoihin kirjallisiksi toimenpiteiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti riittävällä tavalla esitettävä:

- laatutavoitteet, organisaation rakenne sekä johdon vastuualueet ja toimivalta kuljetettavien painelaitteiden laadun osalta,

- valmistuksessa, laadunvalvonnassa ja -varmistuksessa käytettävät tekniikat, menetelmät ja järjestelmälliset toimenpiteet,

- tarkastukset ja koestukset, jotka tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen, ja niiden taajuus,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen tai hyväksymiseen liittyvät selvitykset,

- keinot, joilla valvotaan vaaditun laadun toteutumista ja laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 4.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta kyseisen kuljetettavan painelaitteen teknisestä arvioinnista. Arviointimenettelyyn kuuluu tarkastuskäynti valmistajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös. On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.

4.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, aiheutuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyvääksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laatujärjestelmä edelleen 4.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

5. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

5.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvollisuudet asianmukaisesti.

5.2. Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy valmistus-, tarkastus- ja koestuspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

5.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää, ja noudattaa laatujärjestelmää; ilmoitetun laitoksen on toimitettava tarkastuksesta selostus valmistajalle. Tarkastuksia suoritetaan sellaisin välein, että täydellinen uudelleenarviointi tehdään joka kolmas vuosi.

5.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä valmistajan luona. Näiden lisäkäyntien tarpeellisuus ja niiden taajuus määritellään ilmoitetun laitoksen tarkastuskäynteihin perustuvan tarkastusjärjestelmän perusteella. Erityisesti seuraavat tekijät on otettava huomioon käynteihin perustuvassa tarkastusjärjestelmässä:

- laitteen luokka,

- aiempien tarkastuskäyntien tulokset,

- korjaavien toimenpiteiden seurannan tarpeellisuus,

- tarvittaessa järjestelmän hyväksymiseen liittyvät erityisedellytykset,

- huomattavat muutokset valmistuksen organisoinnissa, toimenpiteissä tai tekniikoissa.

Näiden käyntien yhteydessä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää koestuksia tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle selostus käynnistä sekä koeselostus, jos koestus on suoritettu.

6. Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu:

- edellä 2 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat,

- edellä 4.1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 4.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 4.3 kohdan viimeisessä alakohdassa, 4.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 5.3 ja 5.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja selostukset.

7. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava jäsenvaltioille tarvittavat tiedot peruuttamistaan laatujärjestelmien hyväksynnöistä ja pyynnöstä myös tiedot myöntämistään hyväksynnöistä.

Kaikkien ilmoitettujen laitosten on myös toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille tarpeelliset tiedot peruuttamistaan tai epäämistään laatujärjestelmien hyväksynnöistä.

E-moduuli (tuotteiden laadunvarmistus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja, joka täyttää 2 kohdan velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että kuljetettavat painelaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä Π-merkintä jokaiseen tuotteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Π-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Valmistajan on sovellettava hyväksyttyä 3 kohdan mukaista laatujärjestelmää kuljettavien painelaitteiden lopputarkastukseen ja koestuksiin, ja valmistaja on 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laatujärjestelmä

3.1 Valmistajan on toimitettava laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asianmukaiset tiedot kyseisistä kuljetettavista painelaitteista,

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- hyväksyttyä tyyppiä koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-tyyppitarkastustodistuksesta.

3.2 Jokainen kuljetettava painelaite on tutkittava laatujärjestelmää noudattaen ja niille on tehtävä asianmukaiset kokeet sen tarkastamiseksi, että ne ovat direktiivin vastaavien vaatimusten mukaisia. Kaikki valmistajan hyväksymät tekijät, vaatimukset ja säännökset on yhdistettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoihin kirjallisiksi toimenpiteiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti riittävällä tavalla esitettävä:

- laatutavoitteet, organisaation rakenne sekä johdon vastuualueet ja toimivalta kuljetettavien painelaitteiden laadun osalta,

- tarkastukset ja koestukset, jotka tehdään valmistuksen jälkeen,

- keinot, joilla valvotaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen tai hyväksymiseen liittyvät selvitykset.

3.3. Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta kyseisen kuljetettavan painelaitteen arvioinnista. Arviointimenettelyyn kuuluu tarkastuskäynti valmistajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, aiheutuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvollisuudet asianmukaisesti.

4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy valmistus-, tarkastus- ja koestuspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- tekniset asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää; ilmoitetun laitoksen on toimitettava tarkastusselostus valmistajalle. Näitä tarkastuksia tehdään sellaisin välein, että täydellinen uudelleenarviointi tehdään joka kolmas vuosi.

4.4. Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä valmistajan luona. Näiden lisäkäyntien tarpeellisuus ja niiden taajuus määritellään ilmoitetun laitoksen tarkastuskäynteihin perustuvan tarkastusjärjestelmän perusteella. Erityisesti seuraavat tekijät on otettava huomioon käynteihin perustuvassa tarkastusjärjestelmässä:

- laitteen luokka,

- aiempien tarkastuskäyntien tulokset,

- korjaavien toimenpiteiden seurannan tarpeellisuus,

- tarvittaessa järjestelmän hyväksymiseen liittyvät erityisedellytykset,

- huomattavat muutokset valmistuksen organisoinnissa, toimenpiteissä tai tekniikoissa.

Näiden käyntien yhteydessä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää koestuksia tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle selostus käynnistä sekä koeselostus, jos koestus on suoritettu.

5. Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu,

- edellä 3.1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.3 kohdan viimeisessä alakohdassa, 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja selostukset.

6. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava jäsenvaltioille tarvittavat tiedot peruuttamistaan laatujärjestelmien hyväksynnöistä ja pyynnöstä myös tiedot myöntämistään hyväksynnöistä.

Kaikkien ilmoitettujen laitosten on myös toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille tarpeelliset tiedot peruuttamistaan tai epäämistään laatujärjestelmien hyväksynnöistä.

E1-moduuli (tuotteiden laadunvarmistus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja, joka täyttää 3 kohdan velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että kuljetettavat painelaitteet ovat niihin sovellettavien direktiivin vaatimusten mukaisia. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä Π-merkintä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Π-merkintään on liitettävä 5 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Valmistajan on laadittava jäljempänä esitetyt tekniset asiakirjat.

Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, ovatko kuljetettavat painelaitteet direktiivin vastaavien vaatimusten mukaisia. Teknisten asiakirjojen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä kyseisen painelaitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta, ja niiden on sisällettävä:

- kyseisen laitteen yleiskuvaus,

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä jne.,

- tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja kyseisen laitteen toiminnan ymmärtämiseksi,

- kuvaus käytetyistä ratkaisuista tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi,

- suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.,

- koeselostus.

3. Valmistajan on sovellettava hyväksyttyä 4 kohdan mukaista laatujärjestelmää kuljetettavien painelaitteiden lopputarkastukseen ja koestukseen, ja valmistaja on 5 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

4. Laatujärjestelmä

4.1 Valmistajan on toimitettava laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asianmukaiset tiedot kyseisistä kuljetettavista painelaitteista,

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat.

4.2 Laatujärjestelmää noudattaen jokainen kuljetettava painelaite on tutkittava ja niille on tehtävä asianmukaiset kokeet sen tarkastamiseksi, että ne ovat direktiivin vastaavien vaatimusten mukaisia. Kaikki valmistajan soveltamat tekijät, vaatimukset ja säännökset on yhdistettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoihin kirjallisiksi toimenpiteiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti riittävällä tavalla esitettävä:

- laatutavoitteet, organisaation rakenne sekä johdon vastuualueet ja toimivalta kuljetettavien painelaitteiden laadun osalta,

- liitosten tekemistä koskevat menetelmät,

- tarkastukset ja koestukset, jotka tehdään valmistuksen jälkeen,

- keinot, joilla valvotaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen tai hyväksymiseen liittyvät selvitykset.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 4.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta kyseisen kuljetettavan painelaitteen arvioinnista. Arviointimenettelyyn kuuluu tarkastuskäynti valmistajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös. On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.

4.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, aiheutuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laatujärjestelmä edelleen 4.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

5. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

5.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvollisuudet asianmukaisesti.

5.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy tarkastus- ja koestuspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- tekniset asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

5.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää; ilmoitetun laitoksen on toimitettava tarkastusselostus valmistajalle. Näitä tarkastuksia tehdään sellaisin välein, että täydellinen uudelleenarviointi tehdään joka kolmas vuosi.

5.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä valmistajan luona. Näiden lisäkäyntien tarpeellisuus ja niiden taajuus määritellään ilmoitetun laitoksen tarkastuskäynteihin perustuvan tarkastusjärjestelmän perusteella. Erityisesti seuraavat tekijät on otettava huomioon käynteihin perustuvassa tarkastusjärjestelmässä:

- laitteen luokka,

- aiempien tarkastuskäyntien tulokset,

- korjaavien toimenpiteiden seurannan tarpeellisuus,

- tarvittaessa järjestelmän hyväksymiseen liittyvät erityisedellytykset,

- huomattavat muutokset valmistuksen organisoinnissa, toimenpiteissä tai tekniikoissa.

Näiden käyntien yhteydessä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää koestuksia tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle selostus käynnistä sekä koeselostus, jos koestus on suoritettu.

6. Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu:

- edellä 2 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat,

- edellä 4.1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 4.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 4.3 kohdan viimeisessä alakohdassa, 4.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 5.3 ja 5.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja selostukset.

7. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava jäsenvaltioille tarpeelliset tiedot peruuttamistaan laatujärjestelmien hyväksynnöistä ja pyynnöstä myös tiedot myöntämistään hyväksynnöistä.

Kaikkien ilmoitettujen laitosten on myös toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille tarvittavat tiedot peruuttamistaan ja epäämistään laatujärjestelmien hyväksynnöistä.

F-moduuli (tuotekohtainen tarkastus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että kuljetettavat painelaitteet, joihin sovelletaan 3 kohdan määräyksiä, ovat:

- EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukaisia tai

- EY-suunnitelmatarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukaisia

ja että ne täyttävät tämän direktiivin asiaa koskevat vaatimukset.

2. Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusmenetelmällä taataan, että valmistettu kuljetettava painelaite on

- EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukainen tai

- EY-suunnitelmatarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin mukainen,

ja direktiivin siihen sovellettavien vaatimusten mukainen.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä Π-merkintä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen ja laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus.

3. Ilmoitetun laitoksen on suoritettava asianmukaiset tarkastukset ja koestukset tarkastaakseen, että kuljetettavat painelaitteet ovat direktiivin vastaavien vaatimusten mukaisia tarkastamalla ja testaamalla jokainen tuote 4 kohdan mukaisesti.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on säilytettävä jäljennös vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu.

4. Kuljetettavien painelaitteiden laitekohtainen tarkastus ja koestus

4.1 Jokainen kuljetettava painelaite on tutkittava erikseen ja asianmukaiset tarkastukset ja koestukset on suoritettava sen toteamiseksi, että laite on tyypin ja direktiivin näihin laitteisiin sovellettavien vaatimusten mukainen.

Ilmoitetun laitoksen on erityisesti:

- tarkastettava, että pysyviä liitoksia ja ainetta rikkomattomia kokeita tekevät henkilöt on pätevöity tai hyväksytty,

- tarkastettava rakenneaineiden valmistajan antama todistus,

- tehtävä tai teetettävä lopputarkastus ja koeponnistus sekä tarvittaessa tarkastettava varolaitteet.

4.2 Ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä jokaiseen hyväksyttyyn kuljetettavaan painelaitteeseen tunnusnumeronsa ja laadittava suoritettuja koestuksia koskeva kirjallinen vaatimustenmukaisuustodistus.

4.3 Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun laitoksen antamat vaatimustenmukaisuustodistukset.

G-moduuli (yksikkökohtainen EY-tarkastus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja varmistaa ja vakuuttaa, että kuljetettava painelaite, jolle on annettu 4.1 kohdassa tarkoitettu todistus, on direktiivin vastaavien vaatimusten mukainen. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä Π-merkintä kyseiseen laitteeseen ja laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus.

2. Valmistajan on toimitettava yksikkökohtaista tarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- valmistajan nimi ja osoite sekä paikka, jossa kuljetettava painelaite sijaitsee,

- kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle,

- tekniset asiakirjat.

3. Teknisten asiakirjojen avulla on voitava arvioida, onko kuljetettava painelaite direktiivin vastaavien vaatimusten mukainen, sekä saada käsitys kyseisen painelaitteen suunnittelusta, valmistuksesta ja toiminnasta.

Teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä:

- laitteen yleiskuvaus,

- suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä jne.,

- tarvittavat kuvaukset ja selitykset edellä mainittujen piirustusten ja kaavioiden ja kyseisen laitteen toiminnan ymmärtämiseksi,

- suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.,

- koeselostukset,

- asianmukaiset tiedot valmistus- ja tarkastusmenetelmien pätevöinnistä sekä vastaavan henkilöstön pätevyydestä tai hyväksymisestä.

4. Ilmoitettu laitos tutkii jokaisen kuljetettavan painelaitteen suunnittelun ja rakenteen ja tekee valmistuksen aikana asianmukaiset koestukset sen varmistamiseksi, että laite on tämän direktiivin vastaavien vaatimusten mukainen.

4.1 Ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen tunnusnumeronsa ja laadittava tehtyjä koestuksia koskeva kirjallinen vaatimustenmukaisuustodistus. Tätä todistusta on säilytettävä kymmenen vuoden ajan.

4.2 Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun laitoksen antama vaatimustenmukaisuusvakuutus ja -todistus.

Ilmoitetun laitoksen on erityisesti:

- tutkittava tekniset asiakirjat suunnittelun ja valmistusmenetelmien osalta,

- arvioitava käytetyt rakenneaineet, jos ne eivät ole direktiivin sovellettavien säännösten mukaisia, ja tarkastettava rakenneaineiden valmistajan antama todistus,

- hyväksyttävä pysyvien liitosten tekemistä koskevat menetelmät,

- tarkastettava pätevyydet tai hyväksynnät,

- tehtävä loppukoe, tehtävä tai teetettävä koeponnistus ja tarvittaessa tarkastettava varolaitteet.

H-moduuli (täydellinen laadunvarmistus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja, joka täyttää 2 kohdan velvollisuudet, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset kuljetettavat painelaitteet täyttävät niihin sovellettavat direktiivin vaatimukset. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä Π-merkintä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Π-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2. Valmistajalla on oltava käytössään 3 kohdassa eritelty, hyväksytty laatujärjestelmä tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja lopputarkastuksessa sekä koestuksessa, ja valmistaja on 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3. Laatujärjestelmä

3.1 Valmistajan on toimitettava laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- kaikki asianmukaiset tiedot kyseisistä kuljetettavista painelaitteista,

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat.

3.2 Laatujärjestelmän on taattava, että kuljetettavat painelaitteet ovat direktiivin niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia.

Kaikki valmistajan soveltamat tekijät, vaatimukset ja säännökset on yhdistettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoihin kirjallisiksi toimenpiteiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti riittävällä tavalla esitettävä:

- laatutavoitteet, organisaation rakenne sekä johdon vastuualueet ja toimivalta suunnittelun ja tuotteiden laadun osalta,

- suunnittelua koskevat tekniset eritelmät, mukaan lukien sovellettavat standardit,

- suunnittelun valvonta- ja tarkastustekniikat, menetelmät ja järjestelmälliset toimet, joita käytetään kuljetettavien painelaitteiden suunnittelussa,

- vastaavat valmistuksessa, laadunvalvonnassa ja -varmistuksessa käytettävät tekniikat, menetelmät ja järjestelmälliset toimenpiteet,

- tarkastukset ja kokeet, joita tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen, ja niiden taajuus,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen tai hyväksymiseen liittyvät selvitykset,

- keinot, joilla valvotaan kuljetettavilta painelaitteilta vaaditun suunnittelun ja laadun toteutumista sekä laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on kokemusta kyseisen kuljetettavan painelaitteen arvioinnista. Arviointimenettelyyn kuuluu käynti valmistajan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös. On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.

3.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, aiheutuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvollisuudet asianmukaisesti.

4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy suunnittelu-, valmistus-, tarkastus- ja koestuspaikoille ja varastoihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- laatupöytäkirjat, jotka on määrätty suunnittelua koskevassa laatujärjestelmässä, esimerkiksi analyysien, laskelmien, koestusten tulokset jne.,

- laatupöytäkirjat, jotka on määrätty valmistusta koskevassa laatujärjestelmässä, esimerkiksi tarkastusraportit, koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää; ilmoitetun laitoksen on toimitettava tarkastusselostus valmistajalle. Näitä määräaikaisia tarkastuksia tehdään sellaisin välein, että täydellinen uudelleenarviointi suoritetaan joka kolmas vuosi.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä valmistajan luona. Näiden lisäkäyntien tarpeellisuus ja niiden taajuus määritellään ilmoitetun laitoksen tarkastuskäynteihin perustuvan tarkastusjärjestelmän perusteella. Erityisesti seuraavat tekijät on otettava huomioon käynteihin perustuvassa tarkastusjärjestelmässä:

- laitteen luokka,

- aiempien tarkastuskäyntien tulokset,

- korjaavien toimenpiteiden seurannan tarpeellisuus,

- tarvittaessa järjestelmän hyväksymiseen liittyvät erityisedellytykset,

- huomattavat muutokset valmistuksen organisoinnissa, toimenpiteissä tai tekniikoissa.

Näiden käyntien yhteydessä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää koestuksia tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle selostus käynnistä sekä koeselostus, jos koestus on suoritettu.

5. Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun viimeinen kuljetettava painelaite on valmistettu:

- edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.3 kohdan viimeisessä alakohdassa, 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja selostukset.

6. Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava jäsenvaltioille tarvittavat tiedot peruuttamistaan laatujärjestelmien hyväksynnöistä ja pyynnöstä myös tiedot myöntämistään hyväksynnöistä.

Kaikkien ilmoitettujen laitosten on myös toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille tarpeelliset tiedot peruuttamistaan ja epäämistään laatujärjestelmien hyväksynnöistä.

H1-moduuli (täydellinen laadunvarmistus, johon sisältyy suunnitelmatarkastus ja lopputarkastuksen erityisvalvonta)

1. H-moduulissa esitettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) Valmistajan on toimitettava hakemus suunnitelmaa koskevasta tarkastuksesta ilmoitetulle laitokselle.

b) Hakemuksesta on käytävä ilmi kuljetettavan painelaitteen suunnittelu, valmistus ja toiminta ja sen perusteella on voitava arvioida, onko laite direktiivin vastaavien vaatimusten mukainen.

Hakemuksessa on oltava:

- suunnittelua koskevat tekniset eritelmät, mukaan lukien standardit, joita on sovellettu,

- tarvittava todiste niiden vastaavuudesta. Tähän todisteeseen on sisällyttävä valmistajan asianmukaisen laboratorion tekemien tai sen lukuun tehtyjen kokeiden tulokset.

c) Ilmoitettu laitos tutkii hakemuksen ja jos suunnitelma on direktiivin siihen sovellettavien säännösten mukainen, ilmoitetun laitoksen on annettava hakijalle EY-suunnitelmatarkastustodistus. Todistuksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät, sen voimassaolon edellytykset, hyväksyttyyn suunnitelmaan tarvittavat tunnistetiedot ja tarvittaessa kuljetettavan painelaitteen toiminnan kuvaus.

d) Hakijan on ilmoitettava EY-suunnitelmatarkastustodistuksen antaneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista hyväksyttyyn suunnitelmaan tehdyistä muutoksista. Näille muutoksille on saatava EY-suunnitelmatarkastustodistuksen antaneen ilmoitetun laitoksen uusi hyväksyminen, jos ne voivat vaikuttaa laitteen vaatimustenmukaisuuteen direktiiviin nähden tai laitteen suunniteltuihin käyttöolosuhteisiin. Uusi hyväksyminen annetaan täydennyksenä alkuperäiseen EY-suunnitelmatarkastustodistukseen.

e) Kaikkien ilmoitettujen laitosten on toimitettava myös muille ilmoitetuille laitoksille tarpeelliset tiedot peruuttamistaan tai epäämistään EY-suunnitelmatarkastustodistuksista.

2. Lopputarkastusta valvotaan erityisen tarkasti siten, että ilmoitettu laitos suorittaa ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä valmistajan luona. Näiden käyntien yhteydessä ilmoitetun laitoksen on suoritettava kuljetettavien painelaitteiden tarkastukset.

II OSA

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN UUDELLEENARVIOINTIMENETTELY

1. Tässä menettelyssä esitetään menetelmä, jota sovelletaan sen varmistamiseksi, että 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määritellyt, markkinoille saatettavat kuljetettavat painelaitteet ovat direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY asiaankuuluvien vaatimusten mukaisia.

2. Käyttäjän on annettava ilmoitetun laitoksen käyttöön markkinoille saatettavia kuljetettavia painelaitteita koskevat tiedot, joiden avulla laitteiden täsmällinen tunnistaminen on mahdollista (alkuperä, suunnittelua koskevat säännöt ja asetyleenipullojen osalta myös huokoista massaa koskevat tiedot). Käyttäjän on ilmoitettava tarvittaessa määrätyt käyttöä koskevat rajoitukset, mahdollisia vahinkoja koskevat tiedot ja suoritetut korjaukset.

Ilmoitetun laitoksen on myös tarkastettava, että venttiileillä ja muilla lisälaitteilla, joilla on välitön turvallisuuteen liittyvä tehtävä, taataan tämän direktiivin 3 artiklan mukaisesti määriteltävä turvallisuustaso.

3. Ilmoitetun laitoksen on tarkastettava, ovatko markkinoille saatettavat kuljetettavat painelaitteet turvallisuudeltaan vähintään samaa tasoa kuin neuvoston direktiiveissä 94/55/EY ja 96/49/EY tarkoitetut kuljetettavat painelaitteet. Tarkastus on suoritettava 2 kohdan mukaisesti toimitettavien asiakirjojen perusteella ja tarvittaessa lisätarkastuksia tehden.

4. Jos edellä mainittujen tarkastusten tulokset ovat tyydyttäviä, kuljetettaville painelaitteille on tehtävä liitteessä IV olevassa III osassa säädetty määräaikaistarkastus.

5. Sarjavalmisteisten astioiden sekä kuljetuksessa käytettävien venttiilien ja muiden lisälaitteiden osalta edellä 3 ja 4 kohdassa mainitun asiaankuuluvan vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnin, joka koskee laitteiden yksittäisiä tarkastuksia, voi tehdä hyväksytty laitos sillä edellytyksellä, että ilmoitettu laitos on aiemmin tehnyt 3 kohdassa mainitun asiaankuuluvan tyyppiä koskevan vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnin.

III OSA

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTA KOSKEVAT MENETTELYT

1 moduuli (tuotteiden määräaikaistarkastus)

1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla omistaja, tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja tai haltija varmistaa, että 3 kohdan määräysten mukainen kuljetettava painelaite edelleen vastaa tämän direktiivin vaatimuksia.

2. Edellä 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuljetettava painelaite on koko ajan tämän direktiivin vaatimusten mukainen käyttö- ja huolto-olosuhteissa, ja erityisesti se, että:

- kuljetettavia painelaitteita käytetään asianmukaisiin käyttötarkoituksiin,

- laitteiden täyttämisen suorittaa asianmukainen täyttölaitos,

- tarpeen vaatiessa suoritetaan huolto- ja korjaustoimenpiteitä, ja

- myös tarvittavat määräaikaistarkastukset suoritetaan.

Suoritetut toimenpiteet on merkittävä asiakirjoihin ja omistajan tai hänen valtuuttamansa yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on pidettävä niitä koskevat tiedot kansallisten viranomaisten saatavilla.

3. Tarkastuslaitoksen on suoritettava asianmukaiset tutkimukset ja koestukset tutkimalla ja testaamalla jokainen tuote sen toteamiseksi, että kuljetettava painelaite on siihen sovellettavien tämän direktiivin vaatimusten mukainen.

3.1 Jokainen kuljetettava painelaite on tutkittava erikseen ja asianmukaiset direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteissä määritellyt koestukset on suoritettava sen tarkastamiseksi, että painelaite on kyseisten direktiivien vaatimusten mukainen.

3.2 Tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä tai annettava kiinnittää tunnusnumeronsa jokaiseen määräaikaistarkastettuun tuotteeseen välittömästi määräaikaistarkastuksen päivämäärän jälkeen ja laadittava kirjallinen todistus määräaikaistarkastuksesta. Todistus voi koskea useita laitteita (ryhmätodistus).

3.3 Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on säilytettävä 3.2 alakohdassa tarkoitettu määräaikaistarkastusta koskeva todistus sekä 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ainakin seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.

2 moduuli (laadunvarmistuksen avulla suoritettava määräaikaistarkastus)

1. Tässä moduulissa esitetään seuraavat menettelyt:

- menettely, jolla 2 kohdan velvoitteet täyttävä omistaja, tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja tai haltija varmistaa ja vakuuttaa, että kuljetettava painelaite on edelleen tämän direktiivin vaatimusten mukainen. Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on kiinnitettävä määräaikaistarkastuksen päivämäärä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen sekä laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Määräaikaistarkastuksen päivämäärän lisäksi on laitteeseen kiinnitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastuussa olevan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

- menettely, jolla 2 kohdan viimeisen alakohdan velvoitteet täyttävä hyväksytty laitos todistaa, että kuljetettava painelaite on edelleen tämän direktiivin vaatimusten mukainen, kun 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti säilöiden määräaikaistarkastuksen suorittaa hyväksytty laitos. Hyväksytyn laitoksen on kiinnitettävä määräaikaistarkastuksen päivämäärä jokaiseen kuljetettavaan painelaitteeseen sekä laadittava kirjallinen määräaikaistarkastustodistus.

Määräaikaistarkastuksen päivämäärän lisäksi on laitteeseen kiinnitettävä hyväksytyn laitoksen tunnusnumero.

2. Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuljetettava painelaite on koko ajan tämän direktiivin vaatimusten mukainen käyttö- ja huolto-olosuhteissa, ja erityisesti se, että

- kuljetettavia painelaitteita käytetään asianmukaisiin käyttötarkoituksiin,

- laitteiden täyttämisen suorittaa asianmukainen täyttölaitos,

- tarpeen vaatiessa suoritetaan huolto- ja

- myös tarvittavat määräaikaistarkastukset suoritetaan.

Suoritetut toimenpiteet on merkittävä asiakirjoihin, ja omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on pidettävä niitä koskevat tiedot kansallisten viranomaisten saatavilla.

Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että liitteessä I olevan 3-6 kohdan mukaisesti määräaikaistarkastuksissa on käytössä pätevää henkilökuntaa ja asianmukaiset toimintavalmiudet.

Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan, haltijan tai hyväksytyn laitoksen on käytettävä 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää laitteiden määräaikaistarkastuksessa ja koestuksessa, ja kyseiset tahot ovat 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alaisia.

3. Laatujärjestelmä

3.1 Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan, haltijan tai hyväksytyn laitoksen on toimitettava kuljetettavia painelaitteita koskevan laatujärjestelmänsä arviointia koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Tässä hakemuksessa on oltava:

- kaikki asianmukaiset tiedot niistä kuljetettavista painelaitteista, joita määräaikaistarkastus koskee,

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat.

3.2 Laatujärjestelmässä kaikki kuljetettavat painelaitteet on tutkittava ja niille on tehtävä asianmukaiset koestukset sen varmistamiseksi, että laitteet ovat direktiivien 94/55/EY ja 96/49/EY liitteissä määrättyjen vaatimusten mukaisia. Kaikki asianmukaiset tekijät, vaatimukset ja säännökset on yhdistettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti asiakirjoihin kirjallisiksi toimenpiteiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti riittävällä tavalla esitettävä:

- laatutavoitteet, organisaation rakenne sekä johdon vastuualueet ja toimivalta kuljetettavien painelaitteiden laadun osalta,

- määräaikaistarkastusta varten tehtävät tarkastukset ja koestukset,

- keinot, joilla valvotaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta,

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen tai hyväksymiseen liittyvät selvitykset.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä määrittääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta kyseisten kuljetettavien painelaitteiden arvioimisesta. Arviointimenettelyyn kuuluu tarkastuskäynti omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan, tai hyväksytyn laitoksen haltijan tiloissa.

Päätöksestä on ilmoitettava omistajalle, tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle, haltijalle tai hyväksytylle laitokselle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksesta tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4 Omistaja, tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja, haltija tai hyväksytty laitos sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se hyväksytty, aiheutuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan, haltijan tai hyväksytyn laitoksen on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä omistajalle, tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle, haltijalle tai hyväksytylle laitokselle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät ja perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että omistaja, tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja, haltija tai hyväksytty laitos täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvollisuudet asianmukaisesti.

4.2 Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan, haltijan tai hyväksytyn laitoksen on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy tarkastus-, koestus- ja varastotiloihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

- laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

- tekniset asiakirjat,

- laatupöytäkirjat kuten tarkastusraportit ja koetiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että omistaja, tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja, haltija tai hyväksytty laitos ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, sekä toimitettava tarkastusselostus omistajalle, tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle, haltijalle tai hyväksytylle laitokselle.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan tai haltijan luona tai hyväksyttyyn laitokseen. Näiden käyntien yhteydessä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää koestuksia tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava omistajalle, tämän yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle, haltijalle tai hyväksytylle laitokselle selostus käynnistä ja koeselostus, jos koestus on suoritettu.

5. Omistajan, tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan, haltijan tai hyväksytyn laitoksen on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan siitä kun kuljetettavan painelaitteen viimeinen määräaikaistarkastus on suoritettu:

- edellä 3.1 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat,

- edellä 3.4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut muutostiedot,

- edellä 3.3 kohdan viimeisessä alakohdassa, 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset sekä selostukset.

LIITE V

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINNISSA NOUDATETTAVAT MODUULIT

Seuraavassa taulukossa esitetään, mitä liitteessä IV olevan I osan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin moduuleja on noudatettava 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden osalta.

>TAULUKON PAIKKA>

1. Valmistajan on sovellettava valintansa mukaan kuljetettaviin painelaitteisiin yhtä niistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, jotka on tarkoitettu sovellettaviksi kyseisten painelaitteiden luokkaan. Astioiden tai kuljetuksessa käytettävien niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden osalta valmistaja voi myös halutessaan soveltaa jotakin korkeampia luokkia varten tarkoitettua menettelyä.

2. Laadunvarmistusmenettelyjen yhteydessä ilmoitetun laitoksen on ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä tehdessään otettava laitteesta näytekappale valmistus- tai varastotiloista tehdäkseen tai teettääkseen tämän direktiivin vaatimusten noudattamista koskevan tarkastuksen. Tätä tarkoitusta varten valmistajan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle suunniteltu tuotantoaikataulu. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä vähintään kaksi käyntiä ensimmäisen valmistusvuoden aikana. Ilmoitettu laitos määrittää seuraavien käyntien väliajat liitteessä IV olevan I osan asiaa koskevien moduulien 4.4 kohdassa asetettujen vaatimusten perusteella.

LIITE VI

LUETTELO MUISTA KUIN 2 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA LUOKAN 2 VAARALLISISTA AINEISTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VII

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAVA MERKINTÄ

Vaatimustenmukaisuuden osoittava merkintä on muodoltaan seuraava:

>PIC FILE= "L_1999138FI.005602.EPS">

Jos merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava edellä esitetyn piirustuksen mittasuhteita.

Merkinnän eri osien pystymittojen on oltava suunnilleen samat, vähintään 5 mm.

Pienten laitteiden ollessa kyseessä kyseisestä vähimmäismittavaatimuksesta voidaan poiketa.

Top