Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0010

Komission direktiivi 1999/10/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1999, neuvoston direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan säännöksistä myönnettävistä poikkeuksista elintarvikkeiden merkintöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 69, 16.3.1999, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 24 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; Kumoaja 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/10/oj

31999L0010

Komission direktiivi 1999/10/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1999, neuvoston direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan säännöksistä myönnettävistä poikkeuksista elintarvikkeiden merkintöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 069 , 16/03/1999 s. 0022 - 0023


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/10/EY,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 1999,

neuvoston direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan säännöksistä myönnettävistä poikkeuksista elintarvikkeiden merkintöjen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/112/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/4/EY (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan d alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo, että

direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, että ainesosan määrä on ilmoitettava elintarvikkeen merkinnöissä, jos kyseinen ainesosa on elintarvikkeen myyntinimityksessä tai jos se tuodaan esille merkinnöissä,

komission direktiivissä 94/54/EY (3), sellaisena kuin se on muutettava neuvoston direktiivillä 96/21/EY (4), säädetään, että tuotteiden merkinnöissä on oltava maininta "sisältää makeutusainetta/-aineita" tai maininta "sisältää sokeria/sokereita ja makeutusainetta/-aineita", jos tuote sisältää näitä ainesosia; tämä maininta on ilmoitettava myyntinimityksen yhteydessä,

näiden direktiivin 94/54/EY edellyttämien mainintojen johdosta tämän ainesosan tai näiden ainesosien määrän ilmoittaminen on pakollista direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti,

makeutusaineiden määrän ilmoittaminen ei todennäköisesti kuitenkaan vaikuta kuluttajan valintaan tuotetta ostettaessa,

vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskevien mainintojen johdosta ravintoarvomerkintä on pakollinen neuvoston direktiivin 90/496/ETY (5) mukaisesti,

näitä mainintoja pidetään myyntinimityksen olennaisena osana ja ainesosan esille tuomisena direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan tarkoituksessa, joten vitamiinien ja mineraalien määrän ilmoittaminen on pakollista,

tällainen päällekkäinen tieto ei ole hyödyllistä kuluttajalle ja voi jopa johtaa tätä harhaan, koska määrä ilmoitetaan direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti prosentteina, mutta ravintoarvomerkinnöissä se ilmoitetaan milligrammoina,

näissä olosuhteissa olisi säädettävä lisäpoikkeuksia aineosien määrän ilmoittamista koskevasta säännöstä,

lisäksi 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, että prosentteina ilmaistun määrän on vastattava ainesosan tai ainesosien määrää sen tai niiden käytön hetkellä; mainitussa kohdassa säädetään kuitenkin mahdollisuudesta poiketa tästä periaatteesta,

tiettyjen elintarvikkeiden koostumus muuttuu merkittävästi kypsyttämisen tai muun käsittelyn yhteydessä, koska niiden ainesosista haihtuu vettä,

direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan 4 kohdassa säädetty poikkeus ainesosien määrän laskentamenetelmästä on tarpeen näille tuotteille, jotta elintarvikkeen todellinen koostumus tulisi paremmin esille ja jotta vältyttäisiin johtamasta kuluttajaa harhaan,

direktiivin 79/112/ETY 6 artiklan 5 kohdan a alakohdassa sovelletaan samaa periaatetta ainesosien järjestykseen ainesosaluettelossa,

mainitussa 6 artiklassa säädetään kuitenkin poikkeuksista tiettyjen elintarvikkeiden tai ainesosien osalta; yhdenmukaisuuden vuoksi olisi säädettävä samoista poikkeuksista määrän laskentamenetelmän osalta,

perustamissopimuksen 3 b artiklassa esitetyn toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita eli ainesosien määrän ilmoittamista koskevan periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa, koska perussäännöt on vahvistettu yhteisön lainsäädännössä; tämä direktiivi rajoittuu vähimpään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliseen eikä siten ylitä sitä, mikä tarvitaan tähän tarkoitukseen, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elintarvikekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan säännöksiä ei sovelleta tapauksissa, joissa maininta "sisältää makeutusainetta/-aineita" tai maininta "sisältää sokeria/sokereita ja makeutusainetta/-aineita" ilmoitetaan elintarvikkeen myyntinimityksen yhteydessä, kuten säädetään direktiivissä 94/54/EY.

2. Direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan säännöksiä ei sovelleta vitamiinien ja kivennäisaineiden lisäämistä koskeviin mainintoihin tapauksissa, joissa nämä aineet ilmoitetaan ravintoarvomerkinnöissä.

2 artikla

1. Poiketen direktiivin 79/112/ETY 7 artiklan 4 kohdassa vahvistetusta periaatteesta tämän artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan ainesosien määrien merkintöihin.

2. Niiden elintarvikkeiden osalta, joista on poistettu vettä lämpö- tai muulla käsittelyllä, ilmoitetun määrän on vastattava käytetyn ainesosien tai käytettyjen ainesosien määrää valmiissa tuotteessa, ja se ilmoitetaan prosentteina.

Kun yhden ainesosan tai merkinnöissä ilmoitettu kaikkien ainesosien kokonaismäärä ylittää 100 prosenttia, prosenttimäärän sijasta ilmoitetaan se ainesosan tai ainesosien painomäärä, joka on käytetty 100 grammaan valmista tuotetta.

3. Haihtuvien ainesosien määrä on ilmoitettava niiden valmiissa tuotteessa olevien paino-osuuksien perusteella.

Tiivisteinä tai kuivattuina lisätyt ainesosat, jotka entistetään valmistuksen yhteydessä, voidaan ilmoittaa niiden tiivistämistä tai kuivausta edeltäneen painon perusteella.

Jos tiivistetty tai kuivattu elintarvike on tarkoitus entistää vettä lisäämällä, ainesosat voidaan ilmoittaa niiden entistetyssä tuotteessa olevien paino-osuuksien perusteella.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa annettava tarpeelliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä elokuuta 1999

- salliakseen tämän direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan viimeistään 1 päivänä syyskuuta 1999,

- kieltääkseen viimeistään 14 päivästä helmikuuta 2000 ne tuotteet, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia. Ennen mainittua päivämäärää markkinoille saatettuja tai pakkausmerkinnöin varustettuja tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, saadaan kuitenkin pitää kaupan, kunnes varastot ovat loppuneet.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 1999.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 1

(2) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 21

(3) EYVL L 300, 23.11.1994, s. 14

(4) EYVL L 88, 5.4.1996, s. 5

(5) EYVL L 276, 6.10.1990, s. 40

Top