Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0468

1999/468/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä

OJ L 184, 17.7.1999, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 124 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 159 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 36 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2011; Kumoaja 32011R0182 . Latest consolidated version: 23/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/468/oj

31999D0468

1999/468/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä

Virallinen lehti nro L 184 , 17/07/1999 s. 0023 - 0026


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999,

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä(1)

(1999/468/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 202 artiklan kolmannen luetelmakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

1) neuvoston on hyväksymissään säädöksissä siirrettävä komissiolle toimivalta antamiensa säädösten täytäntöönpanoon. Neuvosto voi asettaa tiettyjä ehtoja tämän toimivallan käytölle; se voi lisäksi perustelluissa erityistapauksissa pidättää itselleen oikeuden käyttää välitöntä täytäntöönpanotoimivaltaa,

2) neuvosto teki 13 päivänä heinäkuuta 1987 päätöksen 87/373/ETY menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä(4); kyseisellä päätöksellä säädettiin tällaista toimivaltaa käytettäessä noudatettavien menettelyjen rajoitetusta määrästä,

3) Amsterdamin sopimuksen tehneen hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyssä julistuksessa n:o 31 komissiota kehotetaan antamaan neuvoston käsiteltäväksi ehdotus päätöksen 87/373/ETY muuttamisesta,

4) sen sijaan, että päätöstä 87/373/ETY olisi muutettu, on selkeyden vuoksi pidetty tarkoituksenmukaisempana korvata se uudella päätöksellä ja näin ollen kumota päätös 87/373/ETY,

5) tämän päätöksen ensimmäisenä tavoitteena on säätää perusteet komiteamenettelyn valinnalle, jotta komiteatyypin valitseminen olisi yhdenmukaisempaa ja ennakoitavampaa, jolloin nämä perusteet eivät kuitenkaan ole sitovia,

6) siten olisi noudatettava hallintomenettelyä, kun on kyse hallintotoimenpiteistä, esimerkiksi niistä, jotka liittyvät yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan soveltamiseen tai budjettivaikutuksiltaan huomattavien ohjelmien toteuttamiseen; komission olisi päätettävä tällaisista hallintotoimenpiteistä menettelyllä, jolla taataan päätöksen tekeminen kohtuullisessa ajassa; jos neuvoston käsiteltäväksi kuitenkin saatetaan toimenpiteitä, jotka eivät ole kiireellisiä, komissiolla olisi oltava harkintavalta lykätä toimenpiteen soveltamista,

7) sääntelymenettelyä olisi noudatettava, kun on kyse laajakantoisista toimenpiteistä, joilla sovelletaan perussäädösten keskeisiä säännöksiä, mukaan lukien ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden tai turvallisuuden suojeluun liittyvät toimenpiteet sekä toimenpiteet, joilla mukautetaan tai ajantasaistetaan tiettyjä perussäädösten vähemmän keskeisiä säännöksiä; tällaisista täytäntöönpanotoimenpiteistä olisi päätettävä tehokkaalla menettelyllä ja siten, että noudatetaan täysimääräisesti komission aloiteoikeutta lainsäädäntöasioissa,

8) neuvoa-antavaa menettelyä olisi noudatettava aina, kun se katsotaan soveltuvimmaksi menettelyksi; neuvoa-antavaa menettelyä noudatetaan edelleen tapauksissa, joissa sitä tällä hetkellä sovelletaan,

9) tämän päätöksen toisena tavoitteena on yksinkertaistaa komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan käytön edellytyksiä sekä parantaa Euroopan parlamentin osallistumista silloin, kun perussäädös, jossa täytäntöönpanovalta siirretään komissiolle, on annettu perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen, tätä varten on pidetty aineellisena supistaa menettelyjen määrää ja mukauttaa niitä kunkin osallistuvan toimielimen toimivallan mukaisesti sekä erityisesti tehdä mahdolliseksi se, että komissio tai neuvosto ottaa huomioon Euroopan parlamentin näkemykset silloin kun Euroopan parlamentti katsoo, että sääntelymenettelyn mukaisesti komitealle annettu ehdotus toimenpiteeksi tai neuvostolle annettu ehdotus ylittää perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpanovallan,

10) tämän päätöksen kolmantena tavoitteena on parantaa Euroopan parlamentin tiedonsaantia säätämällä, että komission olisi tiedotettava sille säännöllisesti komiteoiden työstä ja toimitettava sille komiteoiden toimintaan liittyviä asiakirjoja sekä tiedotettava Euroopan parlamentille kaikista neuvostolle toimittamistaan toteutettavista toimenpiteistä ja toimenpide-ehdotuksista,

11) tämän päätöksen neljäntenä tavoitteena on parantaa yleisön tiedonsaantia komiteamenettelyistä ja säätää sitä varten komissioon sovellettavien, yleisön tiedonsaantioikeutta koskevien periaatteiden ja edellytysten soveltamisesta komiteoiden asiakirjoihin, komissiota täytäntöönpanovallan käytössä avustavien komiteoiden luettelon ja komiteoiden työskentelyä käsittelevän vuosikertomuksen julkaisemisesta sekä kaikkien Euroopan parlamentille toimitettujen, komiteoita koskevien asiakirjojen viitetietojen julkisesta rekisteristä,

12) tämä päätös ei vaikuta millään tavalla perustamissopimuksissa määrättyjen yhteisen kauppapolitiikan ja kilpailusääntöjen soveltamiseksi luotuihin erityisiin komiteamenettelyihin, jotka eivät tällä hetkellä perustu päätökseen 87/373/ETY,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lukuun ottamatta niitä perusteltuja erityistapauksia, joissa perussäädöksessä pidätetään neuvostolle oikeus käyttää tiettyä välitöntä täytäntöönpanovaltaa, täytäntöönpanovalta siirretään komissiolle perussäädöksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti. Näissä säännöksissä on täsmennettävä siirretyn toimivallan keskeinen sisältö.

Kun täytäntöönpanotoimenpiteistä on perussäädöksen mukaan päätettävä erityisiä menettelyjä noudattaen, on menettelyjen oltava 3, 4, 5 ja 6 artiklassa olevien säännösten mukaisia.

2 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien päätösten tekemismenettelyä valittaessa noudatetaan seuraavia perusteita:

a) Hallintotoimenpiteistä, esimerkiksi niistä, jotka liittyvät yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan soveltamiseen tai budjettivaikutuksiltaan huomattavien ohjelmien toteuttamiseen, olisi päätettävä hallintomenettelyä noudattaen.

b) Laajakantoisista toimenpiteistä, joilla sovelletaan perussäädösten keskeisiä säännöksiä, mukaan lukien ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden tai turvallisuuden suojeluun liittyvät toimenpiteet, olisi päätettävä sääntelymenettelyä noudattaen.

Kun perussäädöksessä säädetään, että tiettyjä vähemmän keskeisiä säännöksiä voidaan mukauttaa tai ajantasaistaa täytäntöönpanomenettelyllä, olisi näistä toimenpiteistä päätettävä sääntelymenettelyä noudattaen.

c) Neuvoa-antavaa menettelyä käytetään aina, kun se katsotaan soveltuvimmaksi menettelyksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta a ja b alakohdan soveltamista.

3 artikla

Neuvoa-antava menettely

1. Komissiota avustaa neuvoa-antava komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa, tarvittaessa äänestettyään, lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan.

3. Lausunto merkitään pöytäkirjaan. Lisäksi jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan.

4. Komission on, niin suurelta osin kuin mahdollista, otettava huomioon komitean lausunto. Sen on ilmoitettava komitealle, millä tavoin lausunto on otettu huomioon.

4 artikla

Hallintomenettely

1. Komissiota avustaa hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi, tämän kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista kussakin perussäädöksessä säädetyllä määräajalla, joka ei missään tapauksessa saa olla pitempi kuin kolme kuukautta ilmoituksen tekopäivästä.

4. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin 3 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.

5 artikla

Sääntelymenettely

1. Komissiota avustaa sääntelykomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset, tämän kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista.

4. Jos toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä ja antaa siitä tiedon Euroopan parlamentille.

5. Jos Euroopan parlamentti katsoo, että komission perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen nojalla tekemä ehdotus ylittää perussäädöksessä annetun täytäntöönpanovallan, se ilmoittaa neuvostolle kantansa.

6. Neuvosto voi tällaisen kannan asianmukaisesti huomioon ottaen tehdä määräenemmistöllä päätöksen ehdotuksesta määräajassa, josta on säädettävä erikseen kussakin perussäädöksessä ja joka ei missään tapauksessa saa olla pidempi kuin kolme kuukautta päivästä, jona asia on tullut vireille neuvostossa.

Jos neuvosto on tässä määräajassa ilmaissut määräenemmistöllä vastustavansa ehdotusta, komissio tarkastelee sitä uudelleen. Se voi tehdä neuvostolle muutetun ehdotuksen, tehdä ehdotuksensa uudelleen tai antaa perustamissopimukseen perustuvan säädösehdotuksen.

Jos neuvosto ei ole tässä määräajassa antanut ehdotettua täytäntöönpanosäädöstä eikä ilmoittanut vastustavansa ehdotusta täytäntöönpanotoimenpiteiksi, komissio antaa ehdotetun täytäntöönpanosäädöksen.

6 artikla

Suojamenettely

Seuraavaa menettelyä voidaan soveltaa silloin, kun perussäädöksessä annetaan komissiolle toimivalta päättää suojatoimenpiteistä:

a) Komissio ilmoittaa neuvostolle ja jäsenvaltioille jokaisesta suojatoimenpiteitä koskevasta päätöksestä. Voidaan säätää, että komissio ennen tällaisen päätöksen tekemistä neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa kutakin tapausta varten säädettävää menettelyä noudattaen.

b) Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi määräajassa, josta on säädettävä kyseisessä perussäädöksessä.

c) Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin määräajassa, josta on säädettävä kyseisessä perussäädöksessä. Vaihtoehtoisesti perussäädöksessä voidaan säätää, että neuvosto voi määräenemmistöllä vahvistaa, muuttaa tai kumota komission päätöksen ja että, jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa edellä tarkoitetun määräajan kuluessa, komission päätös katsotaan kumotuksi.

7 artikla

1. Kukin komitea vahvistaa työjärjestyksensä puheenjohtajansa ehdotuksesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistavan työjärjestyksen mallin pohjalta.

Nykyiset komiteat mukauttavat tarvittaessa työjärjestyksensä työjärjestyksen malliin.

2. Komissioon sovellettavia, yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin koskevia periaatteita ja edellytyksiä sovelletaan komiteoihin.

3. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille säännöllisesti komiteoiden työstä. Tässä tarkoituksessa sille lähetetään komiteoiden kokousten esityslistat, komiteoille toimitetut ehdotukset perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annettujen säädösten täytäntöönpanotoimiksi, äänestystulokset, yhteenveto kokouspöytäkirjoista sekä luettelot viranomaisista ja organisaatioista, joihin jäsenvaltioiden edustajikseen asettamat henkilöt kuuluvat. Euroopan parlamentille tiedotetaan myös kaikista komission neuvostolle toimittamista toteutettavista toimenpiteistä ja toimenpide-ehdotuksista.

4. Komissio julkaisee kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulopäivästä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä luettelon kaikista komissiota täytäntöönpanovallan käytössä avustavista komiteoista. Luettelossa mainitaan kunkin komitean osalta perussäädös (perussäädökset), jonka (joiden) mukaisesti komitea on perustettu. Vuodesta 2000 alkaen komissio julkaisee lisäksi vuosikertomuksen komiteoiden työskentelystä.

5. Kaikkiin Euroopan parlamentille 3 kohdan mukaisesti lähetettyihin asiakirjoihin liittyvät viitetiedot julkistetaan rekisterissä, jonka komissio perustaa vuonna 2001.

8 artikla

Jos Euroopan parlamentti ilmaisee perustellulla päätöslauselmalla, että hyväksyttäväksi aiottu ehdotus täytäntöönpanotoimenpiteiksi, joka on 251 artiklan mukaisesti annetun perussäädöksen nojalla jätetty komitean käsiteltäväksi, ylittää perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpanovallan, komissio tarkastelee ehdotusta uudelleen. Päätöslauselman huomioon ottaen ja käynnissä olevan menettelyn määräaikoja noudattaen komissio voi joko tehdä komitealle uuden ehdotuksen toimenpiteiksi, jatkaa menettelyä tai antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle perustamissopimukseen perustuvan ehdotuksen.

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja komitealle toimista, joita se aikoo toteuttaa Euroopan parlamentin päätöslauselman johdosta sekä menettelynsä perustelut.

9 artikla

Kumotaan päätös 87/373/ETY.

10 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 1999.

Neuvoston puolesta

M. NAUMANN

Puheenjohtaja

(1) Täten ilmoitetaan, että tähän päätökseen liittyvät neuvoston pöytäkirjaan merkityt kolme lausumaa ovat Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä EYVL C 203, 17.7.1999, s. 1.

(2) EYVL C 279, 8.9.1998, s. 5.

(3) Lausunto annettu 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 197, 18.7.1987, s. 33.

Top