Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0071

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, mallien oikeudellisesta suojasta

OJ L 289, 28.10.1998, p. 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 120 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 120 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 120 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 120 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 120 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 120 - 125
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 120 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 120 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 120 - 125
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 024 P. 106 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 024 P. 106 - 111
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 49 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/71/oj

31998L0071

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, mallien oikeudellisesta suojasta

Virallinen lehti nro L 289 , 28/10/1998 s. 0028 - 0035


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/71/EY,

annettu 13 päivänä lokakuuta 1998,

mallien oikeudellisesta suojasta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2) ja

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3), ottaen huomioon sovittelukomitean 29 päivänä heinäkuuta 1998 hyväksymän yhteisen ehdotuksen,

sekä katsovat, että

(1) perustamissopimuksessa määriteltyihin yhteisön tavoitteisiin sisältyy perustan luominen Euroopan kansojen yhä läheisemmälle liitolle, läheisempien suhteiden vaaliminen yhteisön jäsenvaltioiden välillä ja yhteisön maiden taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen turvaaminen poistamalla Eurooppaa jakavat raja-aidat; tätä tarkoitusta varten perustamissopimuksessa määrätään sisämarkkinoiden toteuttamisesta, jolle on ominaista tavaroiden vapaata liikkuvuutta rajoittavien esteiden poistaminen ja sellaisen järjestelmän luominen, jolla taataan, että kilpailu sisämarkkinoilla ei vääristy; mallien oikeudellista suojaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen edistäisi näitä tavoitteita,

(2) jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan määräytyvässä mallien oikeudellisessa suojassa olevilla eroilla on välittömiä vaikutuksia sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan sellaisten tavaroiden osalta, joihin on käytetty malleja; nämä erot voivat vääristää kilpailua sisämarkkinoilla,

(3) tämän vuoksi on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta tarpeen lähentää mallien oikeudellista suojaa koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä,

(4) näin tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon yhteisön mallijärjestelmän tarjoamat ratkaisumallit ja edut niille yrityksille, jotka haluavat hankkia mallioikeuksia,

(5) on tarpeetonta ryhtyä jäsenvaltioiden malleja koskevan lainsäädännön lähentämiseen kaikilta osin, ja riittää, että lähentäminen rajoitetaan niihin kansallisiin säännöksiin, jotka kaikkein välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan; seuraamuksia, oikeussuojakeinoja ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset olisi jätettävä kansallisella lainsäädännöllä säänneltäviksi; tämän rajoitetun lähentämisen tavoitteita ei voida riittävästi saavuttaa, jos jäsenvaltiot toimivat yksin,

(6) jäsenvaltioilla olisi tämän mukaisesti oltava oikeus vapaasti määrätä mallien rekisteröintiä, mallioikeuksien uudistamista ja mitätöimistä koskevat menettelytapasäännökset sekä antaa säännöksiä tällaisen mitättömyyden oikeusvaikutuksista,

(7) tällä direktiivillä ei estetä sellaisen kansallisen tai yhteisön lainsäädännön soveltamista malleihin, joka tarjoaa muuta kuin mallin rekisteröinnin tai julkaisemisen nojalla annettavaa suojaa, esimerkiksi lainsäädäntöä, joka koskee rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, vilpillistä kilpailua tai siviilioikeudellista vastuuta,

(8) koska tekijänoikeuslainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu, on tärkeää vahvistaa rekisteröityjen mallien suojaamista koskevan erityislainsäädännön ja tekijänoikeuslainsäädännön antaman kaksinkertaisen suojan periaate, samalla kun jäsenvaltioille jätetään oikeus päättää tekijänoikeudellisen suojan laajuudesta ja siitä, millä edellytyksillä tätä suojaa annetaan,

(9) sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että rekisteröityä mallia koskevan oikeuden saamisen edellytykset ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa; tämän saavuttamiseksi on tarpeen antaa yhdenmukainen määritelmä mallin käsitteelle sekä niille uutuutta ja yksilöllistä luonnetta koskeville vaatimuksille, jotka rekisteröitävän mallin on täytettävä,

(10) tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on olennaista periaatteessa varmistaa se, että rekisteröity malli antaa oikeuden haltijalle yhtäläisen suojan kaikissa jäsenvaltioissa,

(11) oikeuden haltijalle annetaan rekisteröimisellä suoja kaikkiin tai osaan niistä tuotteen mallipiirteistä, jotka on selvästi esitetty hakemuksessa ja ovat tulleet tunnetuiksi joko kyseiset asiakirjat julkaisemalla tai antamalla mahdollisuus tutustua niihin,

(12) suojaa ei pitäisi ulottaa tuotteen osiin, jotka eivät sen tavanomaisen käytön aikana ole näkyvissä, eikä osan sellaisiin piirteisiin, jotka eivät ole näkyvissä, kun se on asennettu, tai jotka eivät itsessään täyttäisi uutuuden ja yksilöllisen luonteen vaatimuksia; näistä syistä suojan ulkopuolelle jätettyjä mallin piirteitä ei pitäisi ottaa huomioon arvioitaessa, täyttävätkö mallin muut piirteet suojan saamiselle asetetut vaatimukset,

(13) arvioitaessa, onko mallilla yksilöllinen luonne, olisi otettava perustaksi se, poikkeaako mallia tarkastelevan asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma selvästi olemassa olevien mallien antamasta, ottaen huomioon sen tuotteen luonteen, johon mallia sovelletaan tai johon se sisältyy, ja erityisesti sen teollisuudenalan, johon se kuuluu, sekä mallin luojalla olevan vapauden sen kehittelyssä,

(14) teknologista innovaatiota ei pitäisi estää myöntämällä mallisuoja yksinomaan teknisen toiminnan sanelemille piirteille; on selvää, ettei tämä merkitse sitä, että mallilla on oltava esteettisiä ominaisuuksia; erimerkkisten tuotteiden yhteensopivuutta ei myöskään pitäisi estää ulottamalla mallisuoja mekaanisiin sovitusosiin; näistä syistä mallisuojan ulkopuolelle jätettyjä piirteitä ei pitäisi ottaa huomioon arvioitaessa, täyttävätkö mallin muut piirteet suojan edellytykset,

(15) moduulituotteiden mekaaniset sovitusosat voivat kuitenkin olla olennainen osa moduulituotteen uutuutta, ja niillä voi olla suuri markkina-arvo, minkä vuoksi niille pitäisi voida myöntää suoja,

(16) mallioikeutta ei saa myöntää mallille, joka on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen; tämä direktiivi ei merkitse yleistä järjestystä tai hyviä tapoja koskevien kansallisten käsitteiden yhdenmukaistamista,

(17) sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta on erittäin tärkeää yhtenäistää rekisteröidyille malleille myönnetyn suojan voimassaoloaika,

(18) tämän direktiivin säännökset eivät vaikuta kilpailusääntöjen soveltamiseen perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan nojalla,

(19) monille teollisuuden aloille on tärkeää, että tämä direktiivi annetaan pikaisesti; jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä kaikilta osin ei voida tässä vaiheessa toteuttaa sikäli kuin on kyse suojattujen mallien käytöstä moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi, jos tuote, johon malli sisältyy tai johon mallia sovelletaan, on osa moniosaista tuotetta, jonka ulkoasusta suojattu malli on riippuvainen; vaikka jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ei kaikilta osin ole lähennetty sikäli kuin on kyse suojattujen mallien käytöstä moniosaisen tuotteen korjaukseen edellä mainitussa tarkoituksessa, tämän ei tulisi estää sellaisten malleja koskevaan lainsäädäntöön sisältyvien muiden kansallisten säännösten lähentämistä, jotka kaikkein välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan; tästä syystä jäsenvaltioiden olisi toistaiseksi pidettävä voimassa perustamissopimuksen mukaisia säännöksiä, jotka liittyvät osan suojatun mallin käyttöön moniosaisen tuotteen korjaamiseen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi, tai jos ne ottavat käyttöön uusia tällaiseen käyttöön liittyviä säännöksiä, näiden säännösten tarkoituksena olisi oltava vain tällaisten osien markkinoiden vapauttaminen; jäsenvaltioita, jotka tämän direktiivin voimaantulopäivänä eivät sääntele osien mallisuojasta, ei vaadita ottamaan käyttöön tällaisten osien mallien rekisteröintiä; komission olisi kolmen vuoden kuluttua esitettävä selvitys tämän direktiivin säännösten vaikutuksista yhteisön teollisuuteen, kuluttajiin, kilpailuun ja sisämarkkinoiden toimintaan; moniosaisten tuotteiden osien suhteen analyysin olisi erityisesti käsiteltävä yhdenmukaistamista mahdollisten vaihtoehtojen pohjalta, mukaan luettuna korvausjärjestelmä ja rajoitettu yksinoikeuden kesto; viimeistään vuoden kuluttua selvityksen esittämisestä komission olisi, sen jälkeen kun se on keskustellut niiden osapuolten kanssa, joihin tämä eniten vaikuttaa, ehdotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän direktiiviin sellaisia muutoksia, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi moniosaisten tuotteiden osien osalta sekä mahdollisia muita tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia,

(20) jäljempänä 14 artiklassa annettua siirtymäsäännöstä (joka koskee sellaisen osan mallia, jota käytetään moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi) ei missään tapauksessa pidä tulkita siten, että se muodostaa esteen tällaisen osan muodostavien tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle, ja

(21) niissä jäsenvaltioissa, joissa on olemassa säännökset hakemusten sisällön tutkimisesta ennen rekisteröintiä, tärkeimmät rekisteröinnin epäämisperusteet on lueteltava tyhjentävästi, ja kaikissa jäsenvaltioissa on samalla tavoin tyhjentävästi lueteltava tärkeimmät rekisteröinnin mitättömäksi julistamisen perusteet,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "mallilla" tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista;

b) "tuotteella" kaikkia teollisesti tai käsityönä valmistettuja tavaroita mukaan lukien muun muassa osat, jotka on tarkoitettu koottavaksi moniosaiseksi tuotteeksi, pakkauksia, pakkauksen ulkoasua, graafisia symboleita ja typografisia kirjasintyyppejä, mutta ei tietokoneohjelmia;

c) "moniosaisella tuotteella" tuotetta, joka koostuu useista osista, jotka voidaan siten korvata tuotteen purkamisen ja uudelleen kokoamisen mahdollistavalla tavalla.

2 artikla

Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan:

a) teollisoikeuksia käsittelevissä jäsenvaltioiden keskusvirastoissa rekisteröityihin malleihin;

b) Benelux-maiden mallivirastossa rekisteröityihin malleihin;

c) jäsenvaltiossa voimassa olevien kansainvälisten sopimusten nojalla rekisteröityihin malleihin;

d) edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja mallioikeuksia koskeviin hakemuksiin.

2. Tässä direktiivissä mallin rekisteröintiin sisältyy myös julkistaminen sen jälkeen, kun mallia koskeva hakemus on tehty teollisoikeuksia käsittelevälle virastolle sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa mallioikeus tulee voimaan tällaisella julkistamisella.

3 artikla

Suojan saamisen edellytykset

1. Jäsenvaltioiden on suojattava mallit rekisteröinnillä ja myönnettävä niiden haltijoille yksinoikeudet tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

2. Malli suojataan mallioikeudella siltä osin kuin se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.

3. Sellaista mallia, jota sovelletaan tai joka sisältyy moniosaisen tuotteen osana olevaan tuotteeseen, pidetään uutena ja luonteeltaan yksilöllisenä ainoastaan:

a) jos osa, sen jälkeen, kun se on sisällytetty moniosaiseen tuotteeseen, pysyy näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana; ja

b) siltä osin kuin nämä osan näkyvät piirteet itsessään täyttävät uutuuden ja yksilöllisen luonteen vaatimukset.

4. Edellä 3 kohdan a alakohdan mukaisella "tavanomaisella käytöllä" tarkoitetaan käyttäjän toimesta tapahtuvaa käyttöä, pois luettuna kunnossapito-, huolto- tai korjaustyöt.

4 artikla

Uutuus

Mallia on pidettävä uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut tunnetuksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää. Malleja on pidettävä samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat vain epäolennaisilta yksityiskohdiltaan.

5 artikla

Yksilöllinen luonne

1. Mallia on pidettävä luonteeltaan yksilöllisenä, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma eroaa kokonaisvaikutelmasta, jonka hän on saanut malleista, jotka ovat tulleet tunnetuiksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää.

2. Yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luojan vapaus mallin kehittelyssä.

6 artikla

Julkistaminen

1. Sovellettaessa 4 ja 5 artiklaa mallin on katsottava tulleen tunnetuksi, jos se on julkaistu rekisteröinnin jälkeen tai muutoin taikka asetettu näytteille tai sitä on käytetty liiketoiminnassa tai se on muulla tavoin julkistettu paitsi silloin, kun nämä toimet eivät kohtuudella olisi voineet tulla yhteisössä alalla toimivien tahojen tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää. Mallin ei kuitenkaan katsota tulleen tunnetuksi vain siitä syystä, että se on saatettu kolmannen henkilön tietoon nimenomaisten tai hiljaisten salassapitoehtojen vallitessa.

2. Julkistamisena ei kuitenkaan pidetä 4 ja 5 artiklaa sovellettaessa sitä, että malli, jolle haetaan jäsenvaltiossa rekisteröityä mallia koskevan oikeuden mukaista suojaa, on tullut tunnetuksi:

a) mallin luojan, hänen oikeudenomistajansa taikka kolmannen henkilön toimesta mallin luojan tai hänen oikeudenomistajansa antamien tietojen tai suorittamien toimenpiteiden nojalla; ja

b) 12 kuukauden aikana ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää.

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan myös, jos malli on tullut tunnetuksi mallin luojaan tai hänen oikeudenomistajaansa kohdistuneen väärinkäytöksen seurauksena.

7 artikla

Teknisen käyttötarkoituksen mukaan määräytyvät mallit sekä liitososien mallit

1. Mallioikeutta ei myönnetä tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan.

2. Mallioikeutta ei myönnetä tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka on välttämättä toisinnettava tarkalleen saman muotoisina ja kokoisina, jotta tuote, johon malli sisältyy tai johon sitä sovelletaan, voitaisiin mekaanisesti liittää toiseen tuotteeseen tai asentaa siihen, sen ympärille tai sitä vasten siten, että kumpikin tuote toimii tarkoitetulla tavalla.

3. Huolimatta siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, mallioikeus voidaan 4 ja 5 artiklassa säädetyillä edellytyksillä myöntää mallille, joka sallii keskenään vaihdettavissa olevien tuotteiden monenlaisen kokoamisen tai liittämisen moduulijärjestelmäksi.

8 artikla

Yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaiset mallit

Mallioikeutta ei myönnetä malliin, joka on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen.

9 artikla

Suojan laajuus

1. Mallioikeuden antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa.

2. Suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luojan vapaus mallin kehittelyssä.

10 artikla

Suojan voimassaoloaika

Malli, joka täyttää 3 artiklan 2 kohdan vaatimukset, on sitä rekisteröitäessä suojattava mallioikeudella yhden tai useamman viisivuotiskauden ajaksi rekisteröintihakemuksen tekemispäivästä. Oikeuden haltija voi uusia suojan voimassaoloajan yhdeksi tai useammaksi viisivuotiskaudeksi, yhteensä 25 vuodeksi rekisteröintihakemuksen tekemispäivästä.

11 artikla

Rekisteröinnin mitätöiminen tai epääminen

1. Mallin rekisteröinti on evättävä, tai jos se on rekisteröity, mallioikeus on julistettava mitättömäksi:

a) jos kyseessä ei ole malli 1 artiklan a kohdassa tarkoitetussa merkityksessä tai

b) jos se ei täytä 3-8 artiklan edellytyksiä tai

c) jos hakijalla tai mallioikeuden haltijalla ei ole oikeutta siihen kyseisen jäsenvaltion lain nojalla tai

d) jos malli on ristiriidassa aikaisemman mallin kanssa, joka on tullut tunnetuksi rekisteröintihakemuksen tekemispäivän jälkeen tai etuoikeutta vaadittaessa etuoikeuspäivän jälkeen ja joka on suojattu edellä mainittua päivämäärää aikaisemmasta päivämäärästä lähtien rekisteröidyn yhteisön mallin tai rekisteröityä yhteisön mallia koskevan hakemuksen tai kyseisen jäsenvaltion myöntämän mallioikeuden tai tällaista oikeutta koskevan hakemuksen perusteella.

2. Jäsenvaltio voi säätää, että mallin rekisteröinti on evättävä, tai jos se on rekisteröity, että mallioikeus on julistettava mitättömäksi jos:

a) myöhemmässä mallissa käytetään erottavaa merkkiä ja merkkiä koskevassa yhteisön tai asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä annetaan merkin haltijalle oikeus kieltää tällainen käyttö tai

b) malli merkitsee asianomaisen jäsenvaltion tekijänoikeuslainsäädännön nojalla suojatun teoksen luvatonta käyttöä tai

c) malli merkitsee jonkin teollisoikeuksien suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 6 b artiklassa luetellun kohteen tai muiden kuin mainitun yleissopimuksen 6 b artiklassa lueteltujen ja kyseisessä jäsenvaltiossa erityisen julkisen edun kannalta tärkeiden ansiomerkkien, tunnuskuvien ja vaakunoiden asiatonta käyttöä.

3. Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen saa vedota vain henkilö, jolla on oikeus mallioikeuteen kyseisen jäsenvaltion lain nojalla.

4. Edellä 1 kohdan d alakohdassa ja 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin saa vedota vain ristiriidassa olevan oikeuden hakija tai haltija.

5. Edellä 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen saa vedota vain henkilö tai taho, jota käyttö koskee.

6. Edellä 4 kohta ja 5 kohta eivät vaikuta jäsenvaltioilla olevaan mahdollisuuteen säätää, että myös kyseisen jäsenvaltion asianmukainen viranomainen voi omasta aloitteestaan vedota 1 kohdan d alakohdassa ja 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

7. Kun mallin rekisteröinti on evätty tai mallioikeus julistettu mitättömäksi 1 kohdan b alakohdan tai 2 kohdan nojalla, malli voidaan rekisteröidä tai mallioikeus pitää voimassa muutetussa muodossa, jos se siinä muodossa täyttää suojan saamisen edellytykset ja jos mallin ominaislaatu säilyy. Muutetussa muodossa rekisteröinti tai voimassa pitäminen voi tarkoittaa rekisteröintiä, jonka yhteydessä mallioikeuden haltija luopuu osittain oikeuksistaan, tai mallirekisteriin tehtävää merkintää mallioikeuden osittaista mitätöimistä koskevasta tuomioistuimen päätöksestä.

8. Jäsenvaltio voi edellä olevista 1-7 kohdista poiketen säätää, että jäsenvaltiossa ennen tämän direktiivin noudattamiseksi annettavien säännösten voimaantulopäivää voimassa olleita rekisteröinnin epäämis- tai mitätöimisperusteita sovelletaan ennen kyseistä päivää jätettyihin mallihakemuksiin ja niistä seuraaviin rekisteröinteihin.

9. Mallioikeus voidaan julistaa mitättömäksi, vaikka se on lakannut tai siitä on luovuttu.

12 artikla

Mallioikeudesta johtuvat oikeudet

1. Mallin rekisteröinti antaa sen haltijalle yksinoikeuden käyttää sitä ja estää kolmatta henkilöä käyttämästä sitä ilman mallioikeuden haltijan lupaa. Edellä mainittu käyttö sisältää erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisältyy tai johon sitä sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai käyttämisen tai tällaisen tuotteen varastoinnin näihin tarkoituksiin.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja toimia ei ole jäsenvaltion lain nojalla voitu estää ennen tämän direktiivin noudattamiseksi annettujen säännösten voimaantulopäivää, mallin rekisteröinnistä johtaviin oikeuksiin ei saa vedota siten, että tarkoituksena on estää sellaista henkilöä, joka oli aloittanut tällaiset toimet ennen kyseistä päivää, jatkamasta tällaisia toimia.

13 artikla

Mallioikeudesta johtuvien oikeuksien rajoittaminen

1. Mallin rekisteröinnistä johtuvia oikeuksia ei voida käyttää seuraavissa:

a) yksityiset eivätkä muut kuin kaupallisessa tarkoituksessa tehdyt toimet;

b) kokeelliset toimet;

c) toisintaminen lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin, edellyttäen että nämä toimet ovat hyvän kauppatavan mukaisia eivätkä aiheettomasti haittaa mallin tavanomaista käyttöä ja että lähde mainitaan.

2. Tämän lisäksi mallin rekisteröinnistä johtuvia oikeuksia ei voida käyttää seuraavissa:

a) varusteet, jotka ovat toiseen maahan rekisteröidyissä aluksissa tai ilma-aluksissa näiden tullessa tilapäisesti kyseisen jäsenvaltion alueelle;

b) tällaisten alusten korjausta varten kyseisen jäsenvaltion alueelle tuodut varaosat ja tarvikkeet;

c) tällaisille aluksille suoritettavat korjaukset.

14 artikla

Siirtymäsäännös

Siihen saakka kunnes direktiivin tarkistukset on hyväksytty komission ehdotuksesta 18 artiklan säännösten mukaisesti, jäsenvaltioiden on pidettävä voimassa nykyiset säädöksensä, jotka liittyvät osan suojatun mallin käyttöön moniosaisen tuotteen korjaamiseen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi, ja niiden on tehtävä muutoksia näihin säännöksiin vain, jos tarkoituksena on tällaisten osien markkinoiden vapauttaminen.

15 artikla

Oikeuksien raukeaminen

Mallin rekisteröinnistä johtuvat oikeudet eivät koske sellaiseen tuotteeseen liittyviä toimia, johon sisältyy mallioikeuden suojan soveltamisalaan kuuluva malli tai johon sovelletaan tällaista mallia, jos mallin haltija on saattanut tuotteen yhteisössä markkinoille tai jos tämä on tapahtunut hänen suostumuksellaan.

16 artikla

Suhde muihin suojamuotoihin

Tämän direktiivin säännökset eivät rajoita niiden yhteisön tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön säännösten soveltamista, jotka koskevat rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä ja muita erottavia merkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, kirjasinlajeja, siviilioikeudellista vastuuta tai vilpillistä kilpailua.

17 artikla

Suhde tekijänoikeuteen

Tämän direktiivin mukaisesti jäsenvaltiossa tai jäsenvaltion osalta rekisteröityä mallia koskevalla oikeudella suojattu malli voidaan suojata myös kyseisen valtion tekijänoikeuslain nojalla siitä päivästä lähtien, jona malli on luotu tai saatettu johonkin muotoon. Kukin jäsenvaltio määrää näin myönnettävän suojan laajuuden ja edellytykset sekä vaadittavan omaperäisyyden.

18 artikla

Tarkistaminen

Komissio esittää kolmen vuoden kuluttua 19 artiklassa säädetystä täytäntöönpanopäivästä selvityksen tämän direktiivin säännösten vaikutuksista yhteisön teollisuuteen, erityisesti niihin teollisuuden aloihin, joihin asia eniten vaikuttaa, erityisesti moniosaisten tuotteiden ja osien valmistajiin, kuluttajiin, kilpailuun ja sisämarkkinoiden toimintaan. Viimeistään vuotta myöhemmin komissio ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tähän direktiiviin sellaisia muutoksia, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden toteuttamiseksi moniosaisten tuotteiden osien osalta sekä mahdollisia muita muutoksia, joita se pitää tarpeellisina kuultuaan niitä osapuolia, joihin asia eniten vaikuttaa.

19 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 28 päivänä lokakuuta 2001.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ne kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

21 artikla

Direktiivin osoittaminen

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä lokakuuta 1998.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

C. EINEM

Puheenjohtaja

(1) EVYL C 345, 23.12.1993, s. 14 ja EYVL C 142, 14.5.1996, s. 7.

(2) EYVL C 388, 31.12.1994, s. 9 ja EYVL C 110, 2.5.1995, s. 12.

(3) Euroopan parlamentin lausunto 12. lokakuuta 1995 (EYVL C 287, 30.10.1995, s. 157), neuvoston yhteinen kanta 17. kesäkuuta 1997 (EYVL C 237, 4.8.1997, s. 1), Euroopan parlamentin päätös 22. lokakuuta 1997 (EYVL C 339, 10.11.1997, s. 52). Euroopan parlamentin päätös 15. syyskuuta 1998. Neuvoston päätös 24. syyskuuta 1998.

Komission lausuma

Komissio yhtyy Euroopan parlamentin väärennösten torjumista koskevaan huoleen.

Komission aikomuksena on esittää ennen vuoden loppua vihreä kirja luvattomasta jäljentämisestä ja väärentämisestä sisämarkkinoilla.

Komissio sisällyttää tähän vihreään kirjaan parlamentin ajatuksen siitä, että väärentäjille asetetaan velvoite ilmoittaa mallioikeuksien haltijoille laittomista teoistaan.

Komission lausuma 18 artiklan osalta

Heti kun direktiivi on annettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan säännösten soveltamista, komissio ehdottaa kuulemismenettelyä, jossa on mukana moniosaisten tuotteiden valmistajia ja kyseisten tuotteiden osien valmistajia moottoriajoneuvojen alalla. Kuulemisen tavoitteena on saada aikaan asianomaisten osapuolten välillä vapaaehtoinen sopimus, joka koskee mallien suojaa tapauksissa, joissa tuote, johon malli sisältyy tai johon mallia sovelletaan, on osa moniosaista tuotetta, jonka ulkoasusta suojattu malli on riippuvainen.

Komissio koordinoi kuulemismenettelyä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja sen edistymisestä. Komissio kutsuu kuulemismenettelyn osapuolet pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja, joiden pohjalta vapaaehtoinen sopimus voidaan tehdä, mukaan lukien korvausjärjestelmä ja järjestelmä, joka perustuu kestoltaan rajoitettuun mallin suojaan.

Top