EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0070

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta

EYVL L 350, 28.12.1998, p. 58–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/70/oj

31998L0070

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 350 , 28/12/1998 s. 0058 - 0068


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/70/EY,

annettu 13 päivänä lokakuuta 1998,

bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3) ottaen huomioon sovittelukomitean 29 päivänä kesäkuuta 1998 hyväksymän yhteisen ehdotuksen,

sekä katsovat, että

1) eroavuudet niissä eri jäsenvaltioiden hyväksymissä laeissa tai hallinnollisissa toimenpiteissä, jotka koskevat otto- ja dieselmoottoreilla varustetuissa ajoneuvoissa käytettävien tavanomaisten ja vaihtoehtoisten polttoaineiden laatuvaatimuksia, muodostavat esteitä yhteisön sisäisessä kaupassa ja ne voivat siksi suoraan vaikuttaa sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan sekä eurooppalaisen ajoneuvo- ja jalostusteollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn; sen vuoksi vaikuttaa tarpeelliselta lähentää tätä alaa koskevaa lainsäädäntöä perustamissopimuksen 3 b artiklan määräysten mukaisesti,

2) perustamissopimuksen 100 a artiklan 3 kohdassa määrätään, että sisämarkkinoiden toimintaa ja toteuttamista sekä muun muassa terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien komission ehdotusten on perustuttava suojelun korkeaan tasoon,

3) ensisijaisia ilman epäpuhtauksia, kuten typen oksideja, palamattomia hiilivetyjä, hiukkasia, hiilimonoksideja, bentseeniä ja muita myrkyllisiä pakokaasupäästöjä, jotka edistävät toissijaisten epäpuhtauksien kuten otsonin muodostumista, pääsee ilmakehään huomattavia määriä moottoriajoneuvojen pakokaasu- ja haihtumispäästöissä aiheuttaen suoraan tai välillisesti huomattavia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle,

4) huolimatta ajoneuvojen päästöjen jatkuvasti tiukentuvista raja-arvoista, joista säädettiin neuvoston direktiivissä 70/220/ETY (4) ja neuvoston direktiivissä 88/77/ETY (5), tarvitaan lisätoimenpiteitä ajoneuvojen ja muiden lähteiden aiheuttaman ilman pilaantumisen vähentämiseksi tyydyttävän ilman laadun saavuttamiseksi,

5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/12/EY (6) 4 artiklassa esiteltiin uusi lähestymistapa, joka koskee päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä vuodesta 2000 alkaen ja jossa vaadittiin komissiota tutkimaan muun muassa, miten bensiinin ja dieselin ja muiden polttoaineiden laatua parantamalla voitaisiin vähentää ilman pilaantumista,

6) sen lisäksi, että varaudutaan polttoaineiden laatuvaatimusten voimaantulon ensimmäiseen vaiheeseen vuonna 2000, on varauduttava vuonna 2005 toteutettavaan toiseen vaiheeseen, jotta teollisuus voi toteuttaa tarpeelliset investoinnit tuotantosuunnitelmiensa mukauttamiseksi,

7) Euroopan yhteisön markkinoilla on jo saatavana liitteissä I, II, III ja IV määriteltyjen laatuvaatimusten mukaista bensiiniä ja niiden mukaisia dieselpolttoaineita,

8) eurooppalainen Auto/Oil-ohjelma, jonka yksityiskohdat esitetään ilmakehään joutuvien tieliikenteestä aiheutuvien päästöjen tulevasta valvontastrategiasta annetussa komission tiedonannossa, edesauttaa tieteellisen, teknisen ja taloudellisen perustan luomista suosituksille uusien, ympäristöperusteisten bensiiniä ja dieselpolttoaineita koskevien polttoainevaatimusten käyttöönottamiseksi yhteisön tasolla,

9) bensiiniä ja dieselpolttoaineita koskevien ympäristöperusteisten laatuvaatimusten käyttöönotto on tärkeä osa Euroopan laajuisista ja kansallisista/alueellisista/paikallisista toimenpiteistä muodostuvaa kustannustehokasta kokonaisuutta, joka olisi toteutettava, ottaen huomioon toimenpiteiden kustannukset ja hyöty,

10) ajoneuvoista aiheutuvien päästöjen vähentäminen yhdistämällä Euroopan laajuiset toimenpiteet kansallisiin/alueellisiin/paikallisiin toimenpiteisiin on osa komission yleistä strategiaa liikkuvista ja kiinteistä päästölähteistä ilmakehään joutuvien päästöjen vähentämiseksi tasapainoisella ja kustannushyötykriteerit täyttävällä tavalla,

11) erityisesti kaupunkialueilla on lyhyellä aikavälillä tarpeen vähentää ajoneuvojen aiheuttamia saastuttavia päästöjä, jotka sisältävät ensisijaisia epäpuhtauksia kuten palamattomia hiilivetyjä ja hiilimonoksidia, toissijaisia epäpuhtauksia kuten otsonia, myrkyllisiä päästöjä kuten bentseeniä ja hiukkaspäästöjä; ottomoottoreilla varustettujen ajoneuvojen aiheuttamien saastuttavien päästöjen vähentäminen kaupunkialueilla on mahdollista saada aikaan heti muuttamalla polttoaineen koostumusta,

12) polttoaineen laatua voidaan parantaa ilman laadun kannalta katsottuna siten, että lisätään siihen happea ja vähennetään siitä huomattavasti aromaattisia aineita, olefiineja, bentseeniä ja rikkiä,

13) kivennäisöljyjen valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/81/ETY (7) säännökset ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohta vähentävät jäsenvaltioiden halukkuutta ottaa käyttöön ja saattavat estää jäsenvaltioita ottamasta käyttöön eriytettyä valmisteverotusta, jonka tarkoituksena on parantaa polttoaineen laatua yhteisönlaajuiset polttoaineen laatuvaatimukset ylittäen,

14) jäsenvaltioiden soveltamalla eriytetyllä valmisteverotuksella voidaan edistää sellaisten kehittyneempien polttoaineiden ottamista käyttöön, jotka vastaavat ensisijaisia kansallisia tavoitteita, valmiuksia ja vaatimuksia,

15) komissio on antanut ehdotuksen energiatuotedirektiiviksi; tämän ehdotuksen tavoitteena on muun muassa sallia jäsenvaltioiden soveltaa aktiivisemmin verohelpotuksia eriytetyllä valmisteverotuksella, jotta voitaisiin edistää kehittyneempien polttoaineiden ottamista käyttöön,

16) sellaiset polttonaineiden laatuvaatimukset, joilla pyritään sekä pakokaasu- että haihtumispäästöjen vähentämiseen, ovat yleensä puutteellisia,

17) lyijyä sisältävän bensiinin palamisesta johtuva lyijyn aiheuttama ilman pilaantuminen on uhka ihmisen terveydelle ja ympäristölle, ja siksi on aiheellista kieltää lyijyä sisältävän bensiinin pitäminen kaupan; on suuri edistysaskel, että vuoteen 2000 mennessä käytännöllisesti katsoen kaikki bensiinikäyttöiset ajoneuvot pystyvät toimimaan lyijyttömällä bensiinillä, ja siksi on aiheellista rajoittaa tiukasti lyijyä sisältävän bensiinin pitämistä kaupan,

18) tarve vähentää ajoneuvojen päästöjä ja se, että tähän tarvittava teknologia on saatavilla, ovat peruste lyijyttömän bensiinin ja lyijyttömien dieselpolttoaineiden kaupan pitämistä koskevien ympäristöperusteisten laatuvaatimusten asettamiselle,

19) olisi aiheellista, että saatavana olisi kahta eri dieselpolttoaine- ja bensiinityyppiä, joista toinen olisi laadultaan parempaa dieselpolttoainetta ja toinen olisi laadultaan parempaa bensiiniä; markkinoilla oleva laadultaan huonompi dieselpolttoaine tai bensiini olisi korvattava laadultaan paremmalla dieselpolttoaineella tai bensiinillä vuoteen 2005 mennessä; olisi kuitenkin laadittava säännös, jonka mukaisesti korvaamista voidaan myöhäistää, jos vuoden 2005 määräajan soveltamisesta johtuvien muutosten tekeminen tuotantolaitoksissa aiheuttaisi jossakin jäsenvaltiossa teollisuudelle vakavia ongelmia,

20) ihmisten terveyttä ja/tai ympäristöä suojellakseen tietyissä taajamissa tai tietyillä ekologisesti haavoittuvilla alueilla, joilla on ilman laatua koskevia erityisongelmia, jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus tässä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti vaatia, että polttoaineita voidaan pitää kaupan vain, jos ne täyttävät tiukemmat ympäristöperusteiset vaatimukset kuin ne, joista säädetään tässä direktiivissä; tämä menettely on poikkeus tietojen toimittamismenettelystä, josta säädetään teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY (8),

21) jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tarkkailujärjestelmiä tässä direktiivissä säädettyjen polttoaineita koskevien laatuvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi; tällaisten tarkkailujärjestelmien olisi perustuttava yhteisiin näytteenotto- ja määritysmenetelmiin ja jäsenvaltioiden keräämät polttoaineiden laatua koskevat tiedot olisi ilmoitettava komissiolle yhteisesti sovitussa muodossa,

22) komissio tekee kattavan arvioinnin perusteella ehdotuksen, jolla täydennetään liitteissä III ja IV tarkoitettuja bensiiniä ja dieselpolttoaineita koskevia pakollisia laatuvaatimuksia, joita on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2005 lähtien; tässä ehdotuksessa vahvistetaan tässä direktiivissä säädetyt suuntaa-antavat laatuvaatimukset tai muutetaan tai täydennetään niitä; komission ehdotuksella voidaan tarvittaessa myös vahvistaa muita polttoaineita, kuten nesteytettyä maaöljykaasua, maakaasua tai biopolttoaineita koskevat ympäristöperusteiset laatuvaatimukset; "sidonnaiskuljetusajoneuvot" (kuten linja-autot, taksit ja hyötyajoneuvot) ovat suurimpia kaupunkien saastuttajia, ja niille voisi olla hyötyä erityislaatuvaatimuksista,

23) tässä direktiivissä vahvistettujen laatuvaatimusten mittaamiseen tarkoitettuja vertailumenetelmiä voi olla tarpeen kehittää tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella; tätä varten olisi säädettävä direktiivin liitteiden mukauttamisesta tekniikan kehitykseen,

24) vastaavasti olisi kumottava bensiinin lyijypitoisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/210/ETY (9), korvaavien polttoaineen osien bensiinissä käytöllä saatavasta raakaöljyn säästöstä 5 päivänä joulukuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/536/ETY (10), ja tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuudesta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/12/ETY (11) 1 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 artiklan 1 kohta,

25) vuoden 1994 liittymisasiakirjan 69 artiklassa tarkoitettuihin Itävaltaa koskeviin siirtymäkauden toimenpiteisiin kuuluu direktiivin 85/210/ETY 7 artikla; tätä siirtymäkauden toimenpidettä olisi tietyistä ympäristön suojeluun liittyvistä syistä jatkettava 1 päivään tammikuuta 2000, ja

26) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 20 päivänä joulukuuta 1994 yhteistoimintatavasta EY:n perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti (12) annettujen säädösten täytäntöönpanomenettelyssä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla Soveltamisala

Tässä direktiivissä vahvistetaan otto- ja dieselmoottoreilla varustetuissa ajoneuvoissa käytettäviä polttoaineita koskevat terveyteen ja ympäristönäkökohtiin perustuvat tekniset laatuvaatimukset.

2 artikla Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1. `bensiinillä` kaikkia CN-koodeihin 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 ja 2710 00 36 kuuluvia haihtuvia kivennäisöljyjä, jotka on tarkoitettu ajoneuvojen voimanlähteenä olevien ottomoottoreiden toimintaan,

2. `dieselpolttoaineilla` CN-koodiin 2710 00 66 kuuluvia, direktiivissä 70/220/ETY ja direktiivissä 88/77/ETY tarkoitetuissa itseliikkuvissa ajoneuvoissa käytettäviä kaasuöljyjä.

Liikkuvien työkoneiden ja maataloustraktoreiden moottoreissa käytettäviltä kaasuöljyiltä jäsenvaltiot voivat edellyttää samanlaista rikkipitoisuutta kuin tässä direktiivissä määritellään dieselpolttoaineille tai sellaista rikkipitoisuutta, joka määritellään dieselpolttoaineille direktiivissä 93/12/ETY.

3 artikla Bensiini

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä lyijypitoisen bensiinin kaupan pitäminen alueellaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2000.

2. a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2000 niiden alueella pidetään kaupan ainoastaan sellaista lyijytöntä bensiiniä, joka on liitteessä I esitettyjen ympäristöperusteisten laatuvaatimusten mukaista.

b) Jäsenvaltioiden on sallittava 1 päivästä tammikuuta 2000 liitteessä III esitettyjen laatuvaatimusten mukaisen lyijyttömän bensiinin kaupan pitäminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdassa annettujen määräysten soveltamista.

c) Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2005 niiden alueella pidetään kaupan ainoastaan sellaista lyijytöntä bensiiniä, joka on liitteessä III esitettyjen ympäristöperusteisten laatuvaatimusten mukaista.

3. Edellä 1 kohdasta poiketen ja komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta 1999 esitetystä pyynnöstä jäsenvaltiolle voidaan antaa lupa sallia edelleen lyijypitoisen bensiinin kaupan pitäminen, enintään 1 päivään tammikuuta 2005 asti, jos kyseinen jäsenvaltio voi osoittaa, että kieltäminen johtaisi vakaviin sosiaalis-taloudellisiin ongelmiin tai että siitä ei seuraisi yleistä etua ympäristölle tai terveydelle muun muassa kyseisen jäsenvaltion ilmasto-olosuhteiden vuoksi.

Lyijypitoisen bensiinin lyijypitoisuus ei saa olla yli 0,15 g/l, ja bentseenipitoisuuden on oltava liitteen I vaatimusten mukainen. Muut laatuvaatimusten arvot voivat jäädä nykytilanteeseen nähden ennalleen.

4. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta 1999 esitetystä pyynnöstä jäsenvaltiolle voidaan antaa lupa sallia edelleen alueellaan sellaisen lyijyttömän bensiinin kaupan pitäminen, enintään 1 päivään tammikuuta 2003, joka ei ole liitteen I rikkopitoisuutta koskevien laatuvaatimusten mukaista, mutta jonka rikkipitoisuus ei ole korkeampi kuin nykyiset pitoisuudet, jos kyseinen jäsenvaltio voi osoittaa, että tarvittavien muutosten tekeminen tuotantolaitoksissa tämän direktiivin hyväksymisen ja 1 päivän tammikuuta 2000 välisenä aikana aiheuttaisi vakavia ongelmia teollisuudelle.

5. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta 2003 esitetystä pyynnöstä jäsenvaltiolle voidaan antaa lupa sallia edelleen alueellaan sellaisen lyijyttömän bensiinin kaupan pitäminen, enintään 1 päivään tammikuuta 2007, jonka rikkipitoisuus ei ole liitteen III mukainen mutta joka on liitteen I mukainen, jos kyseinen jäsenvaltio voi osoittaa, että tarvittavien muutosten tekeminen tuotantolaitoksissa tämän direktiivin hyväksymisen ja 1 päivän tammikuuta 2005 välisenä aikana aiheuttaisi vakavia ongelmia teollisuudelle.

6. Komissio voi sallia 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettut poikkeukset perustamissopimuksen mukaisesti.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ja antaa tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksensä.

7. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat edelleen sallia sen, että pieniä määriä 3 kohdan toisessa alakohdassa mainittujen vaatimusten mukaista lyijypitoista bensiiniä pidetään kaupan, jos sen myynti on enintään 0,5 prosenttia kokonaiskaupasta, jos se on tarkoitettu käytettäväksi tyypillisissä vanhoissa ajoneuvoissa ja jos sen jakelu tapahtuu erityisten eturyhmien välityksellä.

4 artikla Dieselpolttoaine

1. a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2000 niiden alueella voidaan pitää kaupan ainoastaan sellaisia dieselpolttoaineita, jotka ovat liitteessä II esitettyjen ympäristöperusteisten vaatimusten mukaisia.

b) Jäsenvaltioiden on sallittava 1 päivästä tammikuuta 2000 liitteessä IV esitettyjen laatuvaatimusten mukaisen lyijyttömän bensiinin kaupan pitäminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdassa annettujen määräysten soveltamista.

c) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2005 niiden alueella voidaan pitää kaupan ainoastaan sellaisia dieselpolttoaineita, jotka ovat liitteessä IV esitettyjen ympäristöperusteisten laatuvaatimusten mukaisia.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta 1999 esitetystä pyynnöstä jäsenvaltiolle voidaan antaa lupa sallia edelleen alueellaan sellaisen dieselpolttoaineen kaupan pitäminen, enintään 1 päivään tammikuuta 2003, jonka rikkipitoisuus ei ole liitteen II säännösten mukainen, mutta joka ei ole korkeampi kuin nykyiset pitoisuudet, jos kyseinen jäsenvaltio voi osoittaa, että tarvittavien muutosten tekeminen tuotantolaitoksissa tämän direktiivin hyväksymispäivän ja 1 päivän tammikuuta 2000 välisenä aikana aiheuttaisi vakavia ongelmia teollisuudelle.

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta 2003 esitetystä pyynnöstä jäsenvaltiolle voidaan antaa lupa sallia edelleen alueellaan sellaisen dieselpolttoaineen kaupan pitäminen, enintään 1 päivään tammikuuta 2007, jonka rikkipitoisuus ei ole liitteen IV säännösten mukainen, mutta joka on liitteen II mukainen, jos kyseinen jäsenvaltio voi osoittaa, että tarvittavien muutosten tekeminen tuotantolaitoksissa tämän direktiivin hyväksymispäivän ja 1 päivän tammikuuta 2005 välisenä aikana aiheuttaisi vakavia ongelmia teollisuudelle.

4. Komissio voi sallia 2 ja 3 kohdassa sallitun poikkeuksen perustamissopimuksen mukaisesti.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ja antaa tiedoksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille päätöksensä.

5 artikla Vapaa liikkuvuus

Jäsenvaltio ei saa kieltää, rajoittaa tai estää sellaisten polttoaineiden markkinoille saattamista, jotka ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

6 artikla Tiukemmat ympäristöperusteiset laatuvaatimukset täyttävien polttoaineiden kaupan pitäminen

1. Edellä 3, 4 ja 5 artiklasta poiketen jäsenvaltiot voivat vaatia, että tietyillä alueilla kaupan saa pitää vain sellaisia polttoaineita, jotka täyttävät tässä direktiivissä säädettyjä tiukemmat, ympäristöperusteiset laatuvaatimukset joko koko ajoneuvokannan tai osan siitä osalta, jotta suojeltaisiin jäsenvaltion väestön terveyttä tietyssä taajamassa tai ympäristöä ekologisesti erityisen herkällä alueella, jos ilmakehään joutuneet epäpuhtaudet aiheuttavat tai niiden voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan vakavaa ja jatkuvaa haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat hyödyntää 1 kohdassa säädettyä poikkeusta, on esitettävä etukäteen pyyntönsä ja sen perustelut komissiolle. Perusteluihin on sisällyttävä todisteet siitä, että poikkeus on suhteellisuusperiaatteen mukainen eikä häiritse henkilöiden ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

3. Kyseisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tietoa kyseisen alueen ilmanlaadusta ja ehdotettujen toimenpiteiden ennustetuista vaikutuksista ilmanlaatuun.

4. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä muille jäsenvaltioille.

5. Jäsenvaltiot voivat tehdä pyyntöä ja sen perusteluja koskevat huomautuksensa kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin komissio toimitti tiedot.

6. Komissio tekee jäsenvaltion pyyntöä koskevan päätöksen kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin jäsenvaltiot ovat esittäneet huomautuksensa. Komissio ottaa jäsenvaltioiden huomautukset huomioon sekä samanaikaisesti ilmoittaa päätöksestä jäsenvaltioille ja antaa sen tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

7. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa päätöksen neuvoston käsiteltäväksi kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta tai päätöksen puuttuessa saattaa asian neuvoston käsiteltäväksi kuukauden kuluessa 6 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisestä.

8. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen käsiteltäväksi.

7 artikla Muutos raakaöljyjen toimituksissa

Jos poikkeuksellisten tapahtumien johdosta jonkin jäsenvaltion on raakaöljyjen tai öljytuotteiden toimituksissa tapahtuneen äkillisen muutoksen vuoksi vaikeata soveltaa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja polttoaineita koskevia vaatimuksia, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle. Komissio voi sallia korkeampien raja-arvojen soveltamisen yhteen tai useampaan polttoaineen osaan kyseisessä jäsenvaltiossa enintään kuuden kuukauden ajan ilmoitettuaan asiasta ensin muille jäsenvaltioille.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ja antaa tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksensä.

Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää toisin kuukauden kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen käsiteltäväksi.

8 artikla Direktiivin noudattamisen seuranta ja kertomukset

1. Jäsenvaltioiden on valvottava 3 ja 4 artiklan vaatimusten noudattamista liitteissä I ja II esitettyjen analyyttisten menetelmien pohjalta.

2. Komissio edistää yhdenmukaisen järjestelmän kehittämistä polttoaineen laadun seurantaa varten. Komissio voi pyytää Euroopan standardointikomitean apua tällaisen järjestelmän kehittämisessä.

3. Komissio laatii yhteiset ohjeet tällaisten kansallisia polttoaineen laatua koskevien tietojen tiivistelmän toimittamista varten viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2000.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle edellistä kalenterivuotta koskeva tiivistelmänsä vuosittain 30 päivään kesäkuuta mennessä ja ensimmäisen kerran 30 päivään kesäkuuta 2002 mennessä.

9 artikla Tarkastusmenettely

1. Komissio tekee säännöllisesti ja ensimmäisen kerran viimeistään 12 kuukautta tämän direktiivin antamisesta ja joka tapauksessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999 moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 70/220/ETY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/69/EY (13) 3 artiklan vaatimusten mukaisesti suoritetun arvioinnin perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen tämän direktiivin tarkistamisesta olennaisena osana strategiaa, joka on suunniteltu ilmanlaatua koskevien yhteisön standardien vaatimusten ja niihin liittyvien tavoitteiden täyttämiseksi.

2. Ehdotukseen on sisällyttävä ympäristöperusteiset vaatimukset bensiinille niiden pakollisten laatuvaatimusten täydentämiseksi, jotka esitetään liitteessä III bensiinille ja liitteessä IV dieselpolttoaineille perustuen muun muassa tietoon, jota saadaan ilmanlaatuun liittyvien päästöjen rajoitusvaatimuksista, saastumista vähentävien uusien tekniikoiden tehokkaasta toiminnasta ja kansainvälisiin polttoainemarkkinoihin vaikuttavista tapahtumista.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten lisäksi komissio voi esittää muun muassa:

- ehdotuksia, joissa otetaan huomioon "sidonnaiskuljetus-ajoneuvojen" erityistilanne ja tarve ehdottaa raja-arvoja niiden käyttämille erikoispolttoaineille,

- ehdotuksia, joilla asetetaan neste- ja maakaasupolttoaineisiin ja biopolttoaineisiin sovellettavia raja-arvoja.

10 artikla Menettely tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi

Komissio hyväksyy tämän direktiivin liitteissä I, II, III ja IV oikeanpuoleisessa sarakkeessa tarkoitettujen määritysmenetelmien mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen tarvittavat muutokset neuvoston direktiivin 96/62/EY (14) 12 artiklassa perustetun komitean avustamana ja tämän direktiivin 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tällaisesta mukauttamisesta ei saa seurata tässä direktiivissä säädettyjen raja-arvojen suoria tai välillisiä muutoksia tai niiden soveltamisen alkamisajankohtien muuttamista.

11 artikla Komiteamenettely

1. Komision edustaja tekee 10 artiklassa tarkoitetulle komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

2. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

12 artikla Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laatua koskevien direktiivien kumoaminen ja muuttaminen

1. Kumotaan direktiivit 85/210/ETY, 85/536/ETY ja 87/441/ETY 1 päivästä tammikuuta 2000.

2. Muutetaan direktiivi 93/12/ETY poistamalla 1 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 artiklan 1 kohta 1 päivästä tammikuuta 2000.

13 artikla Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1999. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säädöksiä 1 päivästä tammikuuta 2000.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista asioista antamansa tärkeimmät kansalliset säädökset komissiolle.

14 artikla Itävalta

Direktiivin 85/210/ETY 7 artiklaa sovelletaan kyseisen direktiivin 4 artiklassa tarkoitetun polttoaineen bentseenipitoisuuden osalta Itävaltaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2000.

15 artikla Direktiivin voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

16 artikla Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä lokakuuta 1998.

Euroopan parlamentin puolesta

J.M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

C. EINEM

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 77, 11.3.1997, s. 1 ja EYVL C 209, 10.7.1997, s. 25.

(2) EYVL C 206, 7.7.1997, s. 113.

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 10. huhtikuuta 1997 (EYVL C 132, 28.4.1997, s. 170), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 7. lokakuuta 1997 (EYVL C 351, 19.11.1997, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 18. helmikuuta 1998 (EYVL C 80, 16.3.1998, s. 92). Euroopan parlamentin päätös tehty 15. syyskuuta 1998 (EYVL C 313, 12.10.1998). Neuvoston päätös tehty 17. syyskuuta 1998.

(4) EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/69/EY (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(5) EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/1/EY (EYVL L 40, 17.2.1996, s. 1).

(6) EYVL L 100, 19.4.1994, s. 42.

(7) EYVL L 316, 31.10.1992, s. 12, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/74/EY (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 46).

(8) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).

(9) EYVL L 96, 3.4.1985, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(10) EYVL L 334, 12.12.1985, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 87/441/ETY (EYVL L 238, 21.8.1987, s. 40).

(11) EYVL L 74, 27.3.1993, s. 81.

(12) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 1.

(13) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(14) EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55.

LIITE I

OTTOMOOTTOREILLA VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA KÄYTETTÄVIÄ KAUPALLISIA POLTTOAINEITA KOSKEVAT YMPÄRISTÖPERUSTEISET LAATUVAATIMUKSET

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

DIESELMOOTTOREILLA VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA KÄYTETTÄVIÄ KAUPALLISIA POLTTOAINEITA KOSKEVAT YMPÄRISTÖPERUSTEISET LAATUVAATIMUKSET

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

OTTOMOOTTOREILLA VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA KÄYTETTÄVIÄ KAUPALLISIA POLTTOAINEITA KOSKEVAT YMPÄRISTÖPERUSTEISET LAATUVAATIMUKSET

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

DIESELMOOTTOREILLA VARUSTETUISSA AJONEUVOISSA KÄYTETTÄVIÄ KAUPALLISIA POLTTOAINEITA KOSKEVAT YMPÄRISTÖPERUSTEISET LAATUVAATIMUKSET

>TAULUKON PAIKKA>

Komission lausumat

Direktiivin 3 artiklan 5 kohdan ja 4 artiklan 3 kohdan osalta

Käsitellessään 3 artiklan 5 kohdan ja 4 artiklan 3 kohdan mukaisia poikkeuspyyntöjä komissio katsoo, että poikkeus on yhteisön lainsäädännön, myös kilpailulainsäädännön, mukainen ottaen huomioon, että yhteisössä on riittävästi saatavilla riittävän hyvälaatuisia polttoaineita.

Euroopan parlamentin tarkistuksen 18 osalta

Komissio tunnustaa verokannustinten merkityksen kehittyneempien polttoaineiden käytön edistämisessä. Se ottaa kyseisen seikan tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon neuvoston direktiivin 92/81/ETY täytäntöönpanossa ja varmistaa toimivaltuuksiensa puitteissa direktiivin asiaa koskevien säännösten ripeän täytäntöönpanon.

Top