Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0021

Komission direktiivi 98/21/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1998, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annetun direktiivin 93/16/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 119, 22.4.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 106 - 106
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 32 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/21/oj

31998L0021

Komission direktiivi 98/21/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1998, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annetun direktiivin 93/16/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 119 , 22/04/1998 s. 0015 - 0015


KOMISSION DIREKTIIVI 98/21/EY,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 1998,

lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta annetun direktiivin 93/16/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen ja erityisesti sen 49 artiklan, 57 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen virkkeen, sekä 66 artiklan,

ottaa huomioon lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/16/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/50/EY (2), ja erityisesti sen 44 a artiklan,

sekä katsoo, että

Alankomaat on esittänyt perustellun pyynnön kahdelle tai useammalle jäsenvaltiolle yhteisten lääketieteen erikoisalojen luettelossa olevan työterveyshuollon nimikkeen muuttamiseksi kyseisen jäsenvaltion osalta,

Belgia ja Luxemburg ovat esittäneet perustellut pyynnöt työterveyshuollon lisäämiseksi kahdelle tai useammalle jäsenvaltiolle yhteisten lääketieteen erikoisalojen luetteloon kyseisten jäsenvaltioiden osalta,

Ruotsi on esittänyt perustellun pyynnön terveydenhuollon lisäämiseksi kahdelle tai useammalle jäsenvaltiolle yhteisten lääketieteen erikoisalojen luetteloon kyseisen jäsenvaltion osalta, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet vastaavat neuvoston päätöksellä 75/365/ETY (3) perustetun terveydenhuollon johtavien virkamiesten komitean lausuntoa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 93/16/ETY 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a) lisätään kohtaan työterveyshuolto seuraavat:

"Belgia: médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

Luxemburg: Médecine du travail".

b) korvataan kohdassa työterveyshuolto Alankomaiden yhteydessä esiintyvä nimike "arbeids- en bedrijfsgeneeskunde" nimikkeellä "arbeid en gezondheid".

c) lisätään kohtaan "terveydenhuolto" (kansanterveys) seuraava:

"Ruotsi: Socialmedicin".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 1998.

Komission puolesta

Mario MONTI

Komission jäsen

(1) EYVL L 165, 7.7.1993, s. 1

(2) EYVL L 291, 24.10.1997, s. 35

(3) EYVL L 167, 30.6.1975, s. 19

Top