EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1255

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta

OJ L 174, 2.7.1997, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 174 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 232 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 43 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1255/oj

31997R1255

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta

Virallinen lehti nro L 174 , 02/07/1997 s. 0001 - 0006


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1255/97,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997,

pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana ja direktiivien 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/628/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

direktiivissä 91/628/ETY säädetään tiettyjen kuljetettavien eläintyyppien hyvinvoinnin parantamiseksi vaatimuksista, jotka koskevat matkan enimmäiskestoa, jonka jälkeen eläimet on purettava lastista, ruokittava, juotettava, ja niiden on annettava levätä vähintään 24 tuntia ennen matkan jatkamista,

tällaiset pakolliset tauot eläinten pitkissä kuljetuksissa pidetään pysähdyspaikoilla,

on tarpeen vahvistaa ne koko yhteisössä pysähdyspaikkoihin sovellettavat vaatimukset, jotta varmistetaan niillä oleskelevien eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaat mahdolliset olosuhteet, ja jotta voidaan ottaa huomioon tietyt eläinten terveyteen liittyvät muut ongelmat,

pysähdyspaikkojen toiminnan ja niiden kautta kulkevien ajoneuvojen ja eläinten valvonnan helpottamiseksi on tarpeen säätää tiettyjen rekisterien pitämisestä ja tiettyjen hallinnollisten kysymysten järjestämisestä,

kuljetettavien eläinten matkan jatkumisen takaamiseksi mahdollisimman hyvissä olosuhteissa toimivaltaisen viranomaisen olisi varmistettava niiden olevan matkan jatkamisen edellyttämässä kunnossa,

ennen sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, jotka koskevat yhteisön maksujen kantamista valvonnasta, jota suoritetaan sen varmistamiseksi, että eläinten kunto sallii matkan tekemisen, olisi määrättävä, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus perustamissopimuksen yleisiä sääntöjä noudattaen saattaa nämä kustannukset kyseisen toimijan vastattaviksi,

tiettyjen pysähdyspaikkoihin sovellettavien sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi olisi direktiivin 91/628/ETY liitteessä olevassa VIII luvussa tarkoitettu reittisuunnitelma mukautettava uusiin säännöksiin,

on tarpeen laatia ensimmäisessä vaiheessa sellaisiin pysähdyspaikkoihin sovellettavat säännöt, joissa majoitetaan kotieläiminä pidettäviä kavioeläimiä sekä kotieläiminä pidettäviä nautoja, lampaita, vuohia ja sikoja, ja

eläinlääkintäalan tiedekomitea on suositellut pysähdyspaikoille tiettyjä vähimmäisvaatimuksia, jotka on otettu huomioon,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan niihin pysähdyspaikkoihin, joilla yhteisössä viipyy vähintään 24 tunnin ajan kotieläiminä pidettäviä kavioeläimiä ja kotieläiminä pidettäviä nautoja, lampaita, vuohia ja sikoja direktiivin 91/628/ETY liitteen VII luvun mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivien 64/432/ETY (2), 80/213/ETY (3), 85/511/ETY (4), 89/608/ETY (5), 90/425/ETY (6), 90/426/ETY (7), 91/68/ETY (8), 91/496/ETY (9), 92/102/ETY (10) ja 93/119/EY (11) säännösten soveltamista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen pysähdyspaikkojen on oltava tässä asetuksessa säädettyjen yhteisön vaatimusten mukaisia.

2 artikla

Tässä asetuksessa sovelletaan tarvittaessa direktiivien 64/432/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY ja 91/628/ETY 2 artiklassa olevia määritelmiä.

3 artikla

1. Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että pysähdyspaikat ovat sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä, jonka alueella ne sijaitsevat.

2. Tämän hyväksymisen antamista varten toimivaltainen viranomainen, joka on määritelty direktiivin 90/425/ETY 2 artiklan 6 kohdassa, valvoo, että pysähdyspaikat täyttävät tämän asetuksen liitteessä I olevat vaatimukset; pysähdyspaikkojen on lisäksi:

a) sijaittava sellaisella alueella, jota ei koske asiaankuuluvan yhteisön lainsäädännön mukainen kielto tai rajoitus,

b) oltava sellaisen virkaeläinlääkärin valvonnassa, joka huolehtii tämän asetuksen säännösten noudattamisesta,

c) noudatettava toiminnassaan kaikkia eläinten terveyttä, kuljettamista ja suojelemista teurastushetkellä koskevien sääntöjen noudattamisesta annettuja asiaankuuluvia yhteisön säännöksiä,

d) oltava säännöllisten tarkastusten kohteena sen varmistamiseksi, että hyväksymisen edellytykset täyttyvät.

3. Toimivaltainen viranomainen antaa jokaiselle hyväksytylle pysähdyspaikalle hyväksymisnumeron. Hyväksyminen voidaan rajoittaa yhteen tai useampaan eläinlajiin tai joihinkin eläintyyppeihin ja terveydelliseen tilaan. Toimivaltainen viranomainen toimittaa komissiolle luettelon hyväksytyistä pysähdyspaikoista sekä mahdolliset ajan tasalle saatetut tiedot. Komissio antaa kyseiset tiedot jäsenvaltioille pysyvän eläinlääkintäkomitean puitteissa.

4. Toimivaltainen viranomainen voi lykätä hyväksymistä tai peruuttaa sen, jos tätä artiklaa tai tämän asetuksen muita asianmukaisia säännöksiä ei ole noudatettu tai jos pysähdyspaikan sijaintialueen terveydellinen tilanne muuttuu tai jos eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä ei ole noudatettu. Hyväksyminen voidaan palauttaa, kun toimivaltainen viranomainen on varmistunut siitä, että pysähdyspaikka on jälleen tässä päätöksessä olevien säännösten mukainen.

4 artikla

1. Pysähdyspaikkoja on käytettävä ainoastaan niiden kautta kuljetettavien eläinten vastaanottamiseen, ruokkimiseen, juottamiseen, lepuuttamiseen, majoittamiseen, hoitamiseen ja matkaan lähettämiseen.

2. Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä pysähdyspaikoiksi myös direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan o alakohdassa määriteltyjä keräyskeskuksia, jos ne pysähdyspaikkoina käytettäessä:

a) ovat sekä direktiivin 64/432/ETY 11 artiklan asiaankuuluvien vaatimusten että tämän asetuksen vaatimusten mukaiset,

b) tarjoavat tilat, joita kyseisenä aikana käytetään ainoastaan tähän toimintaan,

c) niitä ei käytetä tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinten ostamiseen tai myymiseen.

3. Ainoastaan ne eläimet, joiden todistuksin osoitettu kyseiselle lajille ominainen terveydellinen tila on samanlainen ja sellainen, jota varten pysähdyspaikka on hyväksytty, voivat olla samanaikaisesti pysähdyspaikoilla, jotta niiden terveydellistä tilaa ei vaarannettaisi millään tavalla.

5 artikla

Pysähdyspaikan omistaja taikka sitä hoitava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö vastaa siitä, että tämän asetuksen asiaankuuluvia määräyksiä noudatetaan. Hänen on siksi:

a) otettava vastaan vain eläimiä, joilla on asiaankuuluvan yhteisön lainsäädännön mukaiset todistukset ja jotka on tunnistettu asiaankuuluvan yhteisön lainsäädännön mukaisesti, erityisesti 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen säännösten osalta. Tätä varten hänen on tarkistettava tai tarkistutettava kyseisiä eläinlajeja tai eläintyyppejä koskevat terveyttä koskevat asiakirjat tai muut mukana seuraavat asiakirjat sekä pistokokeilla eläinten tunnistusmerkinnät;

b) valvottava, että pysähdyspaikassa olevat eläimet ovat alkuperäisen lähetyksen mukaisessa ryhmässä ja että jokainen lähetys sijoitetaan täysin erillisiin tiloihin, joita on käytettävä virkaeläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti, erityisesti jotta vältettäisiin sellaisia kosketuksia, jotka voisivat vaarantaa eläinten terveydellisen tilan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä I olevan B osan 3 kohdan määräysten soveltamista;

c) valvottava, että pysähdyspaikoilla olevat eläimet ruokitaan ja juotetaan lajista riippuen sopivaan aikaan, ja hänellä on siksi oltava saatavilla tätä varten soveltuvat määrät ruoka- ja juoma-aineita;

d) hoidettava pysähdyspaikoilla olevia eläimiä ja tarvittaessa toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla taataan eläinten hyvinvointi ja eläinten terveyttä koskevien vaatimusten noudattaminen;

e) kutsuttava tarvittaessa paikalle eläinlääkäri

- antamaan asianmukaista eläinlääkinnällistä hoitoa eläimille, jotka sairastuvat tai loukkaantuvat ollessaan kyseisen henkilön vastuulla ja

- tarvittaessa suorittamaan kyseisen eläimen hätäteurastuksen, lopettamisen tai armokuoleman direktiivin 93/119/EY mukaisesti;

f) käytettävä sellaista henkilökuntaa, jolla on asianmukaiset taidot, tiedot ja ammatillinen pätevyys ja joka on tätä varten saanut joko yrityksen tai oppilaitoksen antaman erityiskoulutuksen tai jolla on vastaava käytännön kokemus voidakseen käsitellä kyseisiä eläimiä ja antaa niille tarvittaessa asianmukaista hoitoa;

g) toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki pysähdyspaikoilla eläimiä käsittelevät henkilöt noudattavat eläinten hyvinvointia koskevia asianmukaisia säännöksiä;

h) merkittävä rekisteriin tai tietojärjestelmään liitteessä I olevan C osan 7 kohdassa tarkoitetut tiedot, säilyttämään ne sekä pitämään ne toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kolmen vuoden ajan;

i) ilmoitettava mahdollisimman pian toimivaltaiselle viranomaiselle todetuista epäsäännönmukaisuuksista.

6 artikla

1. Ennen eläinten lähtöä pysähdyspaikalta virkaeläinlääkärin tai toimivaltaisen viranomaisen tätä varten määräämän eläinlääkärin on merkittävä reittisuunnitelmaan, sellaisena kuin se on tätä varten mukautettuna liitteen II mukaisesti, vahvistus siitä, että eläinten kunto sallii matkan jatkamisen.

Jäsenvaltiot voivat määrätä, että edellä mainitusta eläinlääkärintarkastuksesta aiheutuvat kulut ovat asianomaisen toimijan vastuulla.

2. Viranomaisten välistä tietojen vaihtoa koskevat säännöt tämän asetuksen vaatimusten noudattamiseksi vahvistetaan direktiivin 91/628/ETY 6 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 1997.

Neuvoston puolesta

J. VAN AARTSEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o 340, 11.12.1991, s. 17, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/29/EY (EYVL N:o L 148, 30.6.1995, s. 52).

(2) EYVL N:o L 121, 29.7.1964, s. 1977/64, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/29/EY.

(3) EYVL N:o L 47, 21.2.1980, s. 1.

(4) EYVL N:o L 315, 26.11.1985, s. 11, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(5) EYVL N:o L 351, 2.12.1989, s. 34.

(6) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/EY (EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49).

(7) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(8) EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/953/EY (EYVL N:o L 371, 31.12.1994, s. 14).

(9) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (EYVL N:o L 162, 1.7.1996, s. 1).

(10) EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 32, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(11) EYVL N:o L 340, 31.12.1993, s. 21.

LIITE I

PYSÄHDYSPAIKKOJA KOSKEVAT YHTEISÖN VAATIMUKSET

A. TERVEYTTÄ JA HYGIENIAA KOSKEVAT TOIMENPITEET

1. Kunkin pysähdyspaikan on oltava

a) asianmukaisesti varustettu kaikkien rakennusten, välineiden, tilojen ja ajoneuvojen puhdistamista ja desinfioimista varten,

b) rakennettu materiaaleista, jotka voidaan puhdistaa ja desinfioida asianmukaisesti ja helposti,

c) puhdistettu ja desinfioitu ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen virkaeläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

2. Pysähdyspaikasta vastaavan henkilön on hankittava puhtaita välineitä ja suojavaatteita, jotka on varattava yksinomaan niiden henkilöiden käyttöön, jotka tulevat pysähdyspaikkaan, ja varattava ulottuville niiden puhdistamiseen ja desinfioimiseen soveltuvia välineitä.

3. Kuivikkeet on poistettava, kun eläinlähetys siirretään pois aitauksesta ja korvattava puhtailla kuivikkeilla 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen.

4. Pysähdyspaikat on tyhjennettävä eläimistä kokonaan vähintään 24 tunniksi enintään kuuden käyttöpäivän jälkeen sekä puhdistamista ja desinfiointia koskevien toimien suorittamisen jälkeen ja ennen uuden lähetyksen saapumista.

B. RAKENTAMINEN JA TILAT

1. Direktiivin 91/628/ETY liitteessä olevan I luvun A osan 4 kohdassa olevien, eläinten lastaamisessa ja lastista purkamisessa käytettyjä kuljetusvälineitä koskevien määräysten lisäksi kussakin pysähdyspaikassa on oltava riittävät välineet ja tilat eläinten lastaamiseen kuljetusvälineeseen ja tällaisen lastin purkamiseen. Tällaisissa välineissä ja tiloissa on erityisesti lattiapäällysteen oltava liukumista estävää ja tarvittaessa tilat on varustettava suojakaiteilla. Sillat, luiskat ja käytävät on varustettava reunoilla, kaiteilla tai muilla esteillä eläinten putoamisen estämiseksi. Tulo- ja poistumisluiskien kaltevuuden on oltava mahdollisimman vähäinen. Käytävät on rakennettava siten, että niissä on liukastumisvaaran mahdollisimman tehokkaasti ehkäisevät lattiapäällysteet ja että ne aiheuttavat eläimille mahdollisimman pienen loukkaantumisen vaaran. Erityistä huolellisuutta olisi noudatettava siinä, että mitään havaittavaa aukkoa tai askelmaa ei synny ajoneuvon oven ja luiskan tai luiskan ja lastinpurkupaikan lattian väliin, jotta eläimet eivät joudu hyppäämään tai etteivät ne liukastu tai kompastu.

Kaikissa pysähdyspaikoissa on 1 päivästä heinäkuuta 1999 oltava jatkuvasti riittävä määrä kiinteitä tai siirrettäviä luiskia, jotka on rakennettava ja joita on käytettävä siten, ettei eläinten tarvitse kävellä ylös- tai alaspäin yli 20 asteen kulmassa lastauksen tai lastin purkamisen aikana.

2. Kaikissa tiloissa, joita käytetään eläinten majoittamiseen pysähdyspaikoissa, on oltava:

a) lattiapäällysteet, joilla liukastumisen vaara on mahdollisimman pieni ja jotka eivät aiheuta loukkaantumisia eläimille,

b) katto ja riittävä sivusuoja eläinten suojaamiseksi huonolta säältä,

c) riittävät tilat eläinten pitämistä, tarkastamista, mahdollista tutkimista, ruokkimista ja juottamista sekä ruokien varastoimista varten,

d) vastaanottokapasiteetti huomioiden majoitettavien eläinten lajiin nähden riittävä tuuletus ja viemärit,

e) riittävä luonnollinen valaistus tai keinovalaistus, jonka avulla kaikki eläimet voidaan tarkastaa milloin hyvänsä. Varavalaistusjärjestelmän olisi oltava tarvittaessa käytettävissä,

f) mahdollisuus tarvittaessa kytkeä eläimet. Kytkeminen on tehtävä aiheuttamatta kipua tai kärsimystä eläimille, ja kytkettyjen eläinten on voitava syödä, juoda tai asettua makuulle vaivatta,

g) eläinlajin mukaan riittävästi tilaa, jotta eläimet voivat asettua makuulle samanaikaisesti ja pääsevät vaivatta juotto- ja ruokintapaikoille,

g) riittävä määrä kuivikkeita. Kuivikkeet on pantava kuhunkin aitaukseen kunkin majoitetun eläinlajin tai eläinluokan tarpeiden mukaisesti,

i) rakennettu ja ylläpidetty siten, että eläimet eivät joudu kosketuksiin terävien tai vaarallisten esineiden tai sellaisten vahingoittuneiden pintojen kanssa, jotka voivat vahingoittaa niitä.

3. Pysähdyspaikoissa on oltava sopivat tilat sellaisten eläinten erilliseen majoitukseen, jotka ovat sairaita, loukkaantuneita tai tarvitsevat erityistä hoitoa.

4. Pysähdyspaikoissa on oltava asianmukaiset tilat kaikille henkilöille, jotka asioivat tiloissa ja käyttävät niitä.

5. Pysähdyspaikoissa on oltava riittävät järjestelyt jätteiden varastointiin ja poistoon sekä kuolleiden eläinten säilyttämiseen ennen niiden poisviemistä ja hävittämistä direktiivin 90/667/ETY (1) mukaisesti.

C. TOIMINTA

1. Eläimet on purettava kuormasta mahdollisimman nopeasti saapumisen jälkeen. Jos viivettä ei kuitenkaan voida välttää, olisi erityisesti ilmasto-olosuhteet ja odotusaika huomioon ottaen varmistettava eläinten paras mahdollinen hyvinvointi.

2. Lastauksen ja lastin purkamisen aikana olisi valvottava, ettei eläimiä pelästytetä, kiihoteta eikä kohdella huonosti, ja on huolehdittava siitä, etteivät eläimet kaadu. Eläimiä ei saa nostaa eikä vetää päästä, sarvista, korvista, jaloista, hännästä tai turkista tai käsitellä niitä siten, että niille aiheutuu tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Eläimet on tarvittaessa kuljetettava yksitellen.

3. Eläinten siirtojen mahdollistamiseksi kaikissa tiloissa

a) on oltava sellaisia käytäviä, joissa eläinten laumavaistoa voidaan käyttää hyväksi,

b) eläinten ohjaamiseen tarkoitettuja välineitä on käytettävä pelkästään tähän tarkoitukseen ja laitteita, joilla eläimelle annetaan sähköisku, olisi vältettävä niin pitkälle kuin mahdollista. Niitä saa joka tapauksessa käyttää ainoastaan täysikasvuisten nautojen ja sikojen ajamiseen silloin, kun ne kieltäytyvät liikkumasta, ja edellyttäen, että käsittely ei kestä kahta sekuntia kauempaa, se toistuu riittävän harvaan ja eläimillä on tilaa siirtyä eteenpäin. Sähköiskuja saa antaa ainoastaan takapään lihaksiin,

c) eläimiä ei saa lyödä tai painaa erityisen herkistä ruumiinosista. Erityisesti ei saa vääntää, murskata tai katkaista eläinten häntää tai koskea eläimiä silmiin. Lyönnit ja potkut ovat kiellettyjä,

d) pysähdyspaikoissa eläimiä käsittelevillä henkilöillä ei saa olla hallussaan keppejä tai muita teräväkärkisiä välineitä, eivätkä he saa käyttää niitä. Keppejä tai muita eläinten ohjaamiseen tarvittavia välineitä voidaan käyttää, jos ne eivät ole omiaan aiheuttamaan vammoja tai tarpeetonta kärsimystä joutuessaan kosketuksiin eläimen ruumiin kanssa.

4. Jos saapuvat eläimet ovat olleet korkeissa lämpätiloissa kostean sään vallitessa, niiden on voitava vilvoitella niin pian kuin mahdollista tarkoituksenmukaisella tavalla.

5. Eläinten ruokkiminen ja juottaminen on tehtävä siten, että varmistetaan, että kaikilla pysähdyspaikassa olevilla eläimillä on ainakin riittävästi puhdasta vettä ja sopivaa ruokaa ruumiillisten tarpeiden tyydyttämiseksi oleskelun aikana ja matkan suunnitellun keston ajaksi seuraavaan ruokintapaikkaan asti. Pysähdyspaikat voivat ottaa vastaan erityistä ravintoa tarvitsevia eläimiä, kuten nestemäistä ravintoa tarvitsevia nuoria vasikoita vain, kun niissä on tarvittavat varusteet ja henkilökunta tällaisten eläinten erityistarpeiden tyydyttämiseksi.

6. Pysähdyspaikan henkilökuntaan kuuluvan työntekijän on tarkastettava eläinten kunto ja tila niiden saapuessa pysähdyspaikkaan ja vähintään 12 tunnin välein niiden oleskellessa pysähdyspaikassa.

7. Tämän direktiivin 5 artiklan h alakohdassa tarkoitettuun rekisteriin on merkittävä seuraavat tiedot:

a) kunkin lähetyksen osalta lastin purkamisen lopettamispäivä ja -aika ja eläinten uudelleenlastauksen alkamispäivä ja -aika,

b) tämän liitteen A osan 4 kohdassa esitetyn tyhjilläänoloajan ajankohta ja kesto,

c) kuhunkin lähetykseen liittyvä(t) eläinten terveystodistuksen (-todistusten) numero(t),

d) kaikki tarvittavat huomiot, jotka koskevat eläinten terveyttä ja hyvinvointi, erityisesti:

- niiden eläinten tiedot ja lukumäärä, jotka todetaan tulopaikalla lastia purettaessa kuolleiksi tai jotka kuolevat pysähdyspaikalla oleskelunsa aikana;

- niiden eläinten tiedot ja lukumäärä, jotka todetaan vakavasti loukkaantuneiksi lastin purkamispaikassa tai oleskelunsa aikana tai joiden katsotaan olevan soveltumattomia jatkamaan matkaa,

e) kuljetuksesta vastaavan ja ajoneuvon kuljettajien nimet ja osoitteet sekä ajoneuvojen rekisterinumerot.

(1) EYVL N:o L 363, 27.12.1990, s. 51, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

Top