EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0075

Komission asetus (EY) N:o 75/97, annettu 17 päivänä tammikuuta 1997, Kanariansaarten hankintataseen vahvistamisesta sianliha-alan tuotteiden osalta ja yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1487/95 muuttamisesta

OJ L 16, 18.1.1997, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; Implisiittinen kumoaja 397R1209

?: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/75/oj

31997R0075

Komission asetus (EY) N:o 75/97, annettu 17 päivänä tammikuuta 1997, Kanariansaarten hankintataseen vahvistamisesta sianliha-alan tuotteiden osalta ja yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1487/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 016 , 18/01/1997 s. 0072 - 0073


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 75/97,

annettu 17 päivänä tammikuuta 1997,

Kanariansaarten hankintataseen vahvistamisesta sianliha-alan tuotteiden osalta ja yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1487/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2348/96 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

Kanariansaarten hankintatase ja hankintatuen määrät sianliha-alan tuotteiden osalta on vahvistettu Kanariansaarten hankintataseen vahvistamisesta sianliha-alan tuotteiden osalta ja yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tukien vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1487/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1156/96 (4),

tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1600/92 ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1601/92 muuttamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 2348/96 jatketaan väliaikaisesti vuoden ajan CN-koodeihin 1601 ja 1602 kuuluvia sianliha-alan tuotteita koskevan hankintajärjestelmän soveltamista; tämän vuoksi on tarpeen lisätä hankitataseeseen jälleen CN-koodiin 1601 ja 1602 kuuluvat tuotteet ja vahvistaa 1 päivästä tammikuuta 1997 alkaen sovellettavat tuen määrät yhteisöstä tulevien tuotteiden osalta; on syytä muuttaa vastaavasti asetus (EY) N:o 1487/95, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1487/95 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 13

(2) EYVL N:o L 320, 11.12.1996, s. 1

(3) EYVL N:o L 145, 29.6.1995, s. 63

(4) EYVL N:o L 153, 27.6.1996, s. 17

LIITE

"LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

Top