Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0058

Komission direktiivi 97/58/EY, annettu 26 päivänä syyskuuta 1997, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 274, 7.10.1997, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 003 P. 488 - 488
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 003 P. 488 - 488
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 003 P. 488 - 488
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 003 P. 488 - 488
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 003 P. 488 - 488
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 003 P. 488 - 488
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 003 P. 488 - 488
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 003 P. 488 - 488
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 003 P. 488 - 488
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 169 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 169 - 169

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/58/oj

31997L0058

Komission direktiivi 97/58/EY, annettu 26 päivänä syyskuuta 1997, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 274 , 07/10/1997 s. 0008 - 0008


KOMISSION DIREKTIIVI 97/58/EY,

annettu 26 päivänä syyskuuta 1997,

alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 22 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivin 94/57/EY liite perustuu IMO:n päätöslauselmaan A.739(18), joka koskee viranomaisten puolesta toimivien laitosten hyväksymiseen liittyviä toimintaohjeita,

IMO:n edustajakokous antoi yhdeksännessätoista istunnossaan päätöslauselman A.789(19), joka koskee viranomaisen puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten katsastus- ja varmentamistoimien kuvauksia,

IMO:n päätöslauselmassa A.789(19) esitettyjä kuvauksia on pidettävä lisäyksenä IMO:n päätöslauselmassa A.739(18) esitettyihin toimintaohjeisiin,

direktiivin 94/57/EY liitteeseen on tarkoituksenmukaista sisällyttää IMO:n päätöslauselman A.789(19) määräykset soveltuvin osin, ja

tämän direktiivin säännökset ovat direktiivin 94/57/EY 7 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 94/57/EY liitteen osaan A. YLEISET MÄÄRÄYKSET seuraava kappale seitsemänneksi kohdaksi:

"7. Laitoksen on toimittava viranomaisen puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten katsastus- ja varmentamistoimien kuvauksista annetun IMO:n päätöslauselman A.789(19) liitteessä esitettyjen määräysten mukaisesti siltä osin, kuin näitä määräyksiä voidaan soveltaa tämän direktiivin soveltamisalalla."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1998.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä antamansa kansalliset säännökset välittömästi kirjallisina komissiolle. Komission on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 1997.

Komission puolesta

Neil KINNOCK

Komission jäsen

(1) EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20

Top