Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0042

Neuvoston direktiivi 97/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta ensimmäistä kertaa (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

OJ L 179, 8.7.1997, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 256 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 256 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 256 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 256 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 256 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 256 - 258
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 256 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 256 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 256 - 258

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/42/oj

31997L0042

Neuvoston direktiivi 97/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta ensimmäistä kertaa (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Virallinen lehti nro L 179 , 08/07/1997 s. 0004 - 0006


NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/42/EY,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 1997,

työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 90/394/ETY muuttamisesta ensimmäistä kertaa (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 118 a artiklan,

ottaa huomioon työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/394/ETY (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi (1) ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (2), jonka se on tehnyt kuultuaan työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyden neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä (4),

sekä katsoo, että

1) perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätään, että neuvosto antaa direktiivein vähimmäisvaatimukset edistääkseen erityisesti työympäristön parantamista työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun paremman tason takaamiseksi,

2) edellä mainitun artiklan mukaisesti näissä direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehitystä,

3) vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta kahdennentoista kerran tekniikan kehitykseen 1 päivänä maaliskuuta 1991 annettuun komission direktiiviin 91/325/ETY (5) sisältyy liitteessä III uusia vaaralausekkeita, joilla ilmaistaan pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat terveysvaarat ja hengityksen kautta aiheutuva syöpävaara,

4) työntekijä on kaikissa työtilanteissa suojeltava valmisteilta, jotka sisältävät yhtä tai useampaa syöpää aiheuttavaa ainetta, sekä työssä syntyviltä syöpää aiheuttavilta yhdisteiltä,

5) joidenkin aineiden osalta on parhaan mahdollisen suojelun tason varmistamiseksi tarpeen ottaa huomioon kaikki imeytymistiet, mukaan lukien mahdollinen ihon läpi tunkeutuminen,

6) direktiivin 90/394/ETY liitteessä I olevan 2 kohdan sanamuoto, joka koskee polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, on aiheuttanut tulkintaongelmia monissa jäsenvaltioissa; tämän vuoksi tarvitaan uutta, täsmällisempää sanamuotoa,

7) direktiivin 90/394/ETY 16 artiklassa säädetään altistumisraja-arvojen vahvistamisesta käytettävissä olevan tiedon perusteella, mukaan lukien tieteellinen ja tekninen tieto, kaikille niille syöpää aiheuttaville aineille, joille tämä on mahdollista,

8) työhön liittyviä altistumisraja-arvoja on pidettävä tärkeänä osana yleisiä työsuojelujärjestelyjä; nämä raja-arvot on tarkistettava aina, kun se on uuden tieteellisen tiedon vuoksi tarpeellista,

9) bentseeni on syöpää aiheuttava aine, joka liittyy useisiin työtilanteisiin; tämän vuoksi suuri joukko työntekijöitä altistuu mahdolliselle terveysvaaralle; tieteellinen nykytietämys ei mahdollista sellaisen altistumistason määrittämistä, jonka alapuolella terveydelle ei enää aiheudu vaaraa, bentseenille altistumisen vähentäminen pienentää kuitenkin näitä vaaroja,

10) työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua nimenomaan syöpää aiheuttaviin aineisiin liittyviltä vaaroilta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisella ei pyritä ainoastaan varmistamaan jokaisen työntekijän terveys ja turvallisuus, vaan myös takaamaan kaikille yhteisön työntekijöille suojelun vähimmäistaso,

11) syöpää aiheuttaviin aineisiin liittyviltä vaaroilta suojelu on tehtävä tasoltaan yhtenäiseksi koko yhteisössä ja suojelun taso on yksityiskohtaisten vaatimusten asemesta määritettävä yleisillä periaatteilla, joiden avulla jäsenvaltiot voivat johdonmukaisesti soveltaa vähimmäisvaatimuksia,

12) tämä muutos on sisämarkkinoiden yhteiskunnallisen ulottuvuuden toteuttamiseen liittyvä käytännön toimi, ja

13) päätöksen 74/325/ETY (6) mukaisesti komission on kuultava työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa tämän alan ehdotuksia laatiessaan,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 90/394/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Asbestin ja vinyylikloridimonomeerin osalta, joita käsitellään erityisdirektiiveissä, tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan silloin, kun ne ovat tehokkaampia työturvallisuuden ja työterveyden kannalta."

2. Korvataan 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) `syöpää aiheuttavalla aineella`

i) ainetta, joka täyttää direktiivin 67/548/ETY liitteen VI mukaiset luokitteluvaatimukset, joiden perusteella se voidaan luokitella 1 tai 2 luokan syöpää aiheuttavaksi aiheeksi,

ii) valmistetta, joka koostuu yhdestä tai useammasta i alakohdassa tarkoitetusta aineesta ja jossa yhden tai useamman erillisen aineen pitoisuus täyttää sellaiset pitoisuusrajoja koskevat vaatimukset, joiden perusteella valmiste voidaan luokitella 1 tai 2 luokan syöpää aiheuttavaksi valmisteeksi ja jotka on esitetty joko:

- direktiivin 67/548/ETY liitteessä I tai

- direktiivin 88/379/ETY liitteessä I, jos ainetta tai aineita ei mainita direktiivin 67/548/ETY liitteessä I tai jos aine mainitaan siinä ilman pitoisuusrajoja,

iii) liitteessä I tarkoitettua ainetta, valmistetta tai menetelmää tai liitteessä I mainitussa menetelmässä vapautuvaa ainetta tai valmistetta;

b) `raja-arvolla`, ellei toisin täsmennetä, `syöpää aiheuttavan aineen` pitoisuusrajan aikapainotettua keskiarvoa ilmassa työntekijän hengitysalueella suhteessa liitteessä III määritettyyn täsmälliseen viiteaikaan."

3. Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Lisäksi vaaraa arvioitaessa on otettava huomioon kaikki muut altistumistiet, kuten imeytyminen ihoon ja/tai ihon läpi".

4. Lisätään 5 artiklan 3 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

"4. Altistuminen ei saa ylittää syöpää aiheuttavalle aineelle liitteessä III säädettyä raja-arvoa."

Numeroidaan uudelleen 4 kohta 5 kohdaksi.

5. Korvataan liitteessä I oleva 2 kohta seuraavasti:

"2. Työ, johon kuuluu altistumista kivihiilinoessa, kivihiilitervassa tai kivihiilipiessä oleville polysyklisille aromaattisille hiilivedyille."

6. Korvataan liitteessä III oleva A osa seuraavasti:

"A. TYÖSSÄ TAPAHTUVAN ALTISTUMISEN RAJA-ARVOT

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 27 päivänä kesäkuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 1997.

Neuvoston puolesta

A. MELKERT

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 196, 26.7.1990, s. 1

(2) EYVL N:o C 317, 28.11.1995, s. 16

(3) EYVL N:o C 97, 1.4.1996, s. 25

(4) Euroopan parlamentin lausunto annettu 20.6.1996 (EYVL N:o C 198, 8.7.1996, s. 182), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 2.12.1996 (EYVL N:o C 6, 9.1.1997, s. 15) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 9.4.1997, (EYVL N:o C 132, 28.4.1997)

(5) EYVL N:o L 180, 8.7.1991, s. 1

(6) EYVL N:o L 185, 9.7.1974, s. 15, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

Top