Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0101

97/101/EY: Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 1997, ilman epäpuhtauksia mittaavien jäsenvaltioiden mittausasemaverkostojen ja yksittäisten mittausasemien tietojenvaihtojärjestelmän käyttöönottamisesta

OJ L 35, 5.2.1997, p. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 116 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 219 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; Kumoaja 32008L0050

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/101(1)/oj

31997D0101

97/101/EY: Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 1997, ilman epäpuhtauksia mittaavien jäsenvaltioiden mittausasemaverkostojen ja yksittäisten mittausasemien tietojenvaihtojärjestelmän käyttöönottamisesta

Virallinen lehti nro L 035 , 05/02/1997 s. 0014 - 0022


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä tammikuuta 1997,

ilman epäpuhtauksia mittaavien jäsenvaltioiden mittausasemaverkostojen ja yksittäisten mittausasemien tietojenvaihtojärjestelmän käyttöönottamisesta (97/101/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsoo, että

(1) Euroopan yhteisön viidennessä toimintaohjelmassa (4) suositellaan ympäristöä koskevien perustietojen keräämistä ja niiden yhteensopivuuden, vertailukelpoisuuden ja selkeyden kehittämistä,

(2) Euroopan ympäristökeskuksen tavoitteista ja tehtävistä on säädetty Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 17 päivänä toukokuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1210/90 (5),

(3) on tarpeen luoda ilmanlaatua koskeva tietojenvaihtamismenettely epäpuhtauksien ja haittavaikutusten torjumiseksi, jotta voitaisiin parantaa elämisen ja ympäristön laatua koko yhteisössä seuraamalla ilman epäpuhtauksien ehkäisemistä annetun kansallisen ja yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon aikaansaamaa pitkän aikavälin kehitystä ja aikaansaatuja parannuksia,

(4) olisi vältettävä päällekkäisyyksiä erityisesti Euroopan ympäristökeskukselle ja komissiolle toimitettavien tietojen siirrossa,

(5) yhteisen tietojenvaihtomenettelyn valvonta- ja tarkkailuverkostojen välillä, rikkiyhdisteiden ja leijuman aiheuttamaan ilman pilaantumiseen liittyvien tietojen osalta käyttöön ottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1975 tehdyn neuvoston päätöksen 75/441/ETY (6), ilman pilaantumista mittaavien verkostojen ja yksittäisten asemien keskinäisen tietojenvaihdon käyttöönottamisesta jäsenvaltioissa 24 päivänä kesäkuuta 1982 tehdyn neuvoston päätöksen N:o 82/459/ETY (7) mukaisesta tietojenvaihdosta saatujen kokemusten ansiosta on mahdollista luoda täydellisempi ja edustavampi tietojenvaihtojärjestelmä, ottamalla tarkasteltavaksi yhä useampia epäpuhtauksia ja liittämällä järjestelmään ilman epäpuhtauksia mittaavat mittausasemaverkostot ja yksittäiset mittausasemat,

(6) olisi erotettava toisistaan ne tiedot, jotka on toimitettava aina, erityisesti ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/ETY (8) (jäljempänä `ilmanlaatudirektiivi`) nojalla, ja tiedot, jotka on toimitettava, jos ne ovat saatavilla,

(7) koottavien tietojen on oltava riittävän edustavia, jotta epäpuhtauksien pitoisuudet voitaisiin kartoittaa koko yhteisössä, ja

(8) yhteisten arviointiperusteiden käyttäminen mittaustulosten validoimisessa ja käsittelemisessä lisää toimitettujen tietojen yhteensopivuutta ja vertailukelpoisuutta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tavoitteet

1. Tällä direktiivillä otetaan käyttöön ilman epäpuhtauksia mittaavien mittausasemaverkostojen ja yksittäisten mittausasemien tietojenvaihtojärjestelmä, jäljempänä `tietojenvaihto`. Se koskee

- mittausasemaverkostoja ja yksittäisiä asemia ja sisältää yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioissa toimivista ilman epäpuhtauksien seurantaverkostoista ja -asemista,

- asemilla mitattujen ilmanlaatua koskevia tietoja; tietojenvaihtoon kuuluu liitteessä I olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti lasketut jäsenvaltioiden mittausasemilta saadut ilman epäpuhtauksien mittaustulokset.

2. Komissio ja 6 artiklassa tarkoitetut elimet vastaavat tietojenvaihdon suorittamisesta. Voidakseen hyötyä Euroopan ympäristökeskuksen asiantuntemuksesta komissio kääntyy sen puoleen sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa kuten tietojärjestelmän käyttöönottamisessa ja käytössä.

2 artikla

Epäpuhtaudet

1. Tietojenvaihto koskee ilmanlaatudirektiivin liitteessä I mainittuja ilman epäpuhtauksia.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän tietojenvaihdon puitteissa tietoja myös liitteessä I olevassa 2 kohdassa mainituista epäpuhtauksista, jos 6 artiklassa tarkoitetuilla tahoilla on niitä koskevat tiedot käytettävissään ja jos pitoisuuksia mitataan jäsenvaltioissa säännöllisesti.

3 artikla

Mittausasemat

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tietojenvaihto koskee,

- asemia, joita käytetään pantaessa täytäntöön ilmanlaatudirektiivin 4 artiklan mukaisesti annettuja direktiivejä,

- asemia, jotka jäsenvaltiot valitsevat tähän tarkoitukseen olemassa olevien asemien joukosta liitteessä I olevassa 2 kohdassa mainittujen epäpuhtauksien paikallisten pitoisuuksien ja kaikkien liitteessä I mainittujen epäpuhtauksien alueellisten pitoisuuksien (niin sanotun "taustan") arvioimiseksi, vaikka ne eivät kuuluisikaan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittujen direktiivien soveltamisalaan.

- mahdollisuuksien mukaan asemia, jotka ovat osallistuneet päätöksellä 82/459/ETY käyttöön otettuun tietojenvaihtojärjestelmään, jos edellinen luetelmakohta ei koske niitä.

4 artikla

Mittausasemaverkostoja ja yksittäisiä asemia koskevat tiedot

1. Komissiolle on toimitettava tiedot mittausasemista, asemilla käytettävistä mittalaitteista ja menetelmistä ja niiden muodostaman verkoston rakenteesta ja organisaatioista. Nämä tiedot on toimitettava komissiolle, ellei niitä ole sille jo aikaisemmin toimitettu olemassa olevan ilmanlaatua koskevan lainsäädännön nojalla. Liitteessä II on lueteltu esimerkkejä vaadittavista tiedoista. Komissio määrittelee 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vähimmäistiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava.

2. Edellä 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainitut asemat alkavat osallistua tietojenvaihtoon, kun ilmanlaatudirektiivin 4 artiklassa tarkoitettu lainsäädäntö on tullut voimaan.

3. Komissio toimittaa jäsenvaltioille viimeistään kuusi kuukautta tämän päätöksen voimaantulosta jo aiemmin perustetun tietokannan, joka sisältää komission osastojen tästä asiasta keräämät tiedot, sekä sen käyttöön ja päivitykseen tarkoitetun ohjelman. Jäsenvaltioiden on oikaistava, muutettava ja/tai täydennettävä näitä tietoja. Päivitetyt atk-tiedostot on lähetettävä komissiolle toisena vuonna tämän päätöksen voimaantulon jälkeen 1 päivään lokakuuta mennessä.

Yleisöllä on oikeus tutustua näihin tietoihin Euroopan ympäristökeskuksen perustaman tietojärjestelmän välityksellä; ympäristökeskus tai jäsenvaltiot voivat myös toimittaa nämä tiedot pyynnöstä.

4. Komissio tarkentaa tiedonsiirtotekniikan 7 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ottaen huomioon 1 artiklan 2 kohdan määräykset.

5. Sen jälkeen kun jäsenvaltiot ovat lähettäneet tietoja ensimmäisen kerran, komissio lisää saamansa tiedot tietokantaansa ja laatii vuosittain teknisen kertomuksen keräämistään tiedoista; komissio toimittaa jäsenvaltioille päivitetyn "verkostot ja asemat" -tietokannan 1 päivään heinäkuuta mennessä. Jäsenvaltioiden on oikaistava, muutettava ja/tai täydennettävä näitä tietoja. Päivitetyt atk-tiedostot on lähetettävä komissiolle 1 päivään lokakuuta mennessä.

5 artikla

Asemien mittaustuloksista lähetettävät tiedot

1. Komissiolle on lähetettävä seuraavat tulokset:

a) liitteessä I olevassa 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen asemien osalta, jotka valitaan ilmanlaatudirektiivin 4 artiklan nojalla annetuissa direktiiveissä määritettyjen kriteerien perusteella; asemien valitsemisessa on otettava huomioon erilaiset ilmanlaatutilanteet kussakin jäsenvaltiossa,

b) ainakin liitteessä I olevassa 4 kohdassa määritellyt vuositiedot kaikkien muiden 3 artiklan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen asemien osalta,

c) liitteessä I olevassa 3 ja 4 kohdassa määritellyt tiedot kaikkien 3 artiklan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen asemien osalta.

Nämä tiedot on toimitettava komissiolle, ellei niitä ole sille jo aikaisemmin toimitettu olemassa olevan ilmanlaatua koskevan lainsäädännön nojalla.

2. Jäsenvaltiot vastaavat lähetettyjen mittaustulosten ja tilastollisten tunnuslukujen arvojen laskemiseen käytettyjen tietojen vahvistamisesta liitteessä III esitettyjen yleisten sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltioiden täytyy käyttää tietojen yhdistämisessä ja tilastollisessa laskennassa vähintään niin tiukkoja arviointiperusteita kuin liitteessä IV on esitetty.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava kalenterivuoden tulokset komissiolle seuraavan vuoden lokakuun 1 päivään mennessä; ensimmäiset tiedot toimitetaan vuodelta 1997.

4. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan toimitettava komissiolle tiedot, jotka päätöksellä 82/459/ETY käyttöön otettuun tietojenvaihtojärjestelmään osallistuneet asemat ovat keränneet 1 päivän lokakuuta 1989 ja tämän päätöksen voimaantulopäivän välisenä aikana.

5. Komissio tarkentaa tulostensiirtomenetelmät 7 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti ottaen huomioon 1 artiklan 2 kohdan määräykset.

6. Komissio lisää saamansa tiedot tietokantaansa, laatii vuosittain teknisen kertomuksen keräämistään tiedoista ja toimittaa jäsenvaltioille päivitetyn "tulokset"-tietokannan.

Yleisöllä on oikeus tutustua näihin tietoihin Euroopan ympäristökeskuksen perustaman tietojärjestelmän välityksellä; ympäristökeskus voi myös toimittaa nämä tiedot pyynnöstä.

Sekä tiedot, joihin yleisöllä on oikeus tutustua, että ne, jotka toimitetaan pyynnöstä, sekä ne, jotka otetaan kertomukseen, ovat aina vahvistettuja.

7. Komissio laatii yleisöä varten yleisen kertomuksen, jossa tehdään yhteenveto kerätyistä tiedoista ja hahmotellaan ilmanlaadun kehitystä Euroopan unionissa.

8. Komissio huolehtii yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa kansainvälisiin ohjelmiin tarvittavien tietojen toimittamisesta kansainvälisille elimille.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampia tahoja, jotka vastaavat tietojenvaihtojärjestelmien käyttöönotosta tai käytöstä, ja niiden on tiedotettava tästä komissiolle.

7 artikla

Komissio tarkentaa tarvittaessa ilmanlaatudirektiivin 12 artiklan mukaista menettelyä noudattaen

- tietojensiirtomenetelmien laatimis- ja päivitysmenettelyn,

- yhteyden Euroopan ympäristökeskuksen toimintaan ilman epäpuhtauksien alalla,

- liitteessä I olevan 2, 3 ja 4 kohdan sekä liitteiden II, III ja IV tarkistukset,

- sen, miten tietojenvaihdossa otetaan huomioon mittaustekniikoiden kehittyminen,

- menettelyn laajentamisen muista kuin yhteisön jäsenvaltioista tuleviin tietoihin.

8 artikla

Komissio toimittaa neuvostolle kertomuksen päätöksen täytäntöönpanosta viiden vuoden kuluessa päätöksen voimaantulosta. Komissio toimittaa kertomuksen mukana aiheellisiksi katsomansa ehdotukset tämän päätöksen muuttamiseksi.

9 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 1997.

Neuvoston puolesta

G. ZALM

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 281, 7.10.1994, s. 9

(2) EYVL N:o C 110, 2.5.1995, s. 3

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 16. kesäkuuta 1995 (EYVL N:o C 166, 3.7.1995, s. 177), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 26. helmikuuta 1996 (EYVL N:o C 219, 27.7.1996, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 18. syyskuuta 1996 (EYVL N:o C 320, 28.10.1996, s. 74).

(4) EYVL N:o C 138, 17.5.1993, s. 5

(5) EYVL N:o L 120, 11.5.1990, s. 1

(6) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 32, päätös kumottu päätöksellä 82/459/ETY (EYVL N:o L 210, 19.7.1982, s. 1).

(7) EYVL N:o L 210, 19.7.1982, s. 1

(8) EYVL N:o L 296, 21.11.1996, s. 55

LIITE I

EPÄPUHTAUDET, TILASTOLLISET PARAMETRIT JA MITTAYKSIKÖT

1. Ilmanlaatudirektiivin liitteessä I mainitut epäpuhtaudet

2. Epäpuhtaudet, joita ei mainita ilmanlaatudirektiivin liitteessä I

>TAULUKON PAIKKA>

3. Tulokset, mittayksiköt ja keskiarvon laskenta-ajat:

>TAULUKON PAIKKA>

4. Tulokset lasketaan kalenterivuotta kohti ja toimitetaan komissiolle:

- epäpuhtauksien 1-35 osalta:

yllä olevassa taulukossa annettuja suositeltuja keskiarvon laskenta-aikoja vastaavista mittaustuloksista lasketut aritmeettinen keskiarvo, mediaani, 98. persentiili (ja 99,9. persentiili, joka voidaan haluttaessa ilmoittaa epäpuhtauksille, joiden keskiarvon laskenta-aika on 1 h) ja korkein arvo; epäpuhtauden 7 (otsoni) osalta pitäisi laskea myös 8 tunnin keskiarvoista lasketut tilastolliset parametrit,

- epäpuhtauksien 2, 36 ja 37 osalta:

yllä olevassa taulukossa annettuja suositeltuja keskiarvon laskenta-aikoja vastaavista mittaustuloksista laskettu aritmeettinen keskiarvo.

X. persentiili pitäisi laskea tosiasiallisesti mitatuista arvoista. Kaikki arvot pitäisi esittää suuruusjärjestyksessä:

X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ ..................... ≤ Xk ≤ ..................... ≤ XN-1 ≤ XN

X. persentiili on seuraavasti laskettu k:n arvo:

k = (q * N)

jossa q on yhtä kuin x/100 ja N on tosiasiallisesti mitattujen arvojen lukumäärä. Arvo (q * N) pitäisi pyöristää lähimpään kokonaislukuun.

Kaikki tulokset pitäisi ilmaista mikrogrammoina kuutiometriä kohti (seuraavassa lämpötilassa ja paineessa: 293 °K ja 101,3 kPa) lukuun ottamatta epäpuhtauksia 2, 36 ja 37, joiden osalta tulokset ilmaistaan grammoina kuutiometriä ja vuotta kohti.

LIITE II

MITTAUSASEMAVERKOSTOJA, YKSITTÄISIÄ MITTAUSASEMIA JA MITTAUSTEKNIIKOITA KOSKEVAT TIEDOT

Mahdollisimman paljon tietoja pitäisi mahdollisuuksien mukaan toimittaa esimerkiksi seuraavista kohdista:

I MITTAUSASEMAVERKOSTOT

- Nimi

- Lyhenne

- Maantieteellinen kattavuus (paikallista teollisuutta, pieni/suuri kaupunki, kaupunkialue/taajama, maakunta, alue, koko maa)

- Verkoston hallinnosta vastaava taho

- nimi

- vastuuhenkilön nimi

- osoite

- puhelin- ja telekopionumerot

- Aikavyöhyke (GMT, paikallinen aika)

II YKSITTÄISET MITTAUSASEMAT

1. Yleistä

- Nimi

- Viitenumero tai koodi

- Asemasta vastaavan tahon nimi (jos se on eri kuin verkostosta vastaava taho)

- Aseman tyyppi

+ liikenne

+ teollisuus

+ tausta

- Aseman tehtävä (paikallinen, kansallinen, EU-direktiivin mukainen, GEMS, OECD, EMEP tms.)

- Maantieteelliset koordinaatit

- Korkeus (keskimääräisestä merenpinnan tasosta)

- NUTS taso III

- Mitatut epäpuhtaudet

- Mitatut meteorologiset parametrit

- muut tarpeelliset tiedot: tavallisin tuulen suunta, lähimmistä esteistä mitatun etäisyyden suhde esteiden korkeuteen

2. Ympäristö/pinnanmuodostus

- Aluetyyppi

+ kaupunkialue

+ esikaupunkialue

+ maaseutua

- Alueen tarkempi kuvaus:

+ asuinalue

+ liikealue

+ teollisuusalue

+ maanviljelysalue

+ luonnontilassa

- Vyöhykkeen asukasluku

3. Tärkeimmät päästölähteet

- julkiset voima- ja energialaitokset, kaukolämpökeskukset

- liike- ja muiden laitosten sekä asuinrakennusten polttolaitokset

- teollisuuden polttolaitokset

- tuotantoprosessit

- fossiilisten polttoaineiden tuotanto ja jakelu

- liuotinkäyttö

- maantieliikenne

- muut liikkuvat lähteet ja koneet (tarkennettava)

- jätteiden käsittely ja hävitys

- maanviljelys

- luonto

4. Huomioita liikenteestä (vain siitä tulevia päästöjä mittaavien asemien osalta)

- leveä katu, jossa on

+ paljon liikennettä (yli 10 000 ajoneuvoa päivässä)

+ kohtalaisesti liikennettä (2 000-10 000 ajoneuvoa päivässä)

+ vähän liikennettä (alle 2 000 ajoneuvoa päivässä)

- kapea katu, jossa on

+ paljon liikennettä (yli 10 000 ajoneuvoa päivässä)

+ kohtalaisesti liikennettä (2 000-10 000 ajoneuvoa päivässä)

+ vähän liikennettä (alle 2 000 ajoneuvoa päivässä)

- katukuilu, jossa on

+ paljon liikennettä (yli 10 000 ajoneuvoa päivässä)

+ kohtalaisesti liikennettä (2 000-10 000 ajoneuvoa päivässä)

+ vähän liikennettä (alle 2 000 ajoneuvoa päivässä)

- valtatie, jossa on

+ paljon liikennettä (yli 10 000 ajoneuvoa päivässä)

+ kohtalaisesti liikennettä (2 000-10 000 ajoneuvoa päivässä)

+ vähän liikennettä (alle 2 000 ajoneuvoa päivässä)

- muuta: tienristeys, liikennevalot, pysäköintialue, linja-autopysäkki, taksiasema. . .

III MITTAUSTEKNIIKAT

- Laitteet

- nimi

- analyysimenetelmän periaate

- Näytteenotto

- näytteenottopaikka (rakennuksen edusta, jalkakäytävä, piha)

- näytteenottokohdan korkeus maanpinnasta

- mittaustulosten integrointiaika

- näytteenottoaika

- Kalibrointi

- tyyppi: automaattinen, manuaalinen, automaattinen ja manuaalinen

- menetelmä

- kalibrointitaajuus

LIITE III

TULOSTEN VALIDOINTI JA LAATUKOODIT

1. Validointimenettely

Validointimenettelyssä pitäisi

- ottaa huomioon esimerkiksi huollosta, kalibroinnista tai teknisistä ongelmista johtuvat häiriöt, asteikon ylittävät mittaustulokset ja nopeisiin vaihteluihin kuten ylisuuriin laskuihin tai nousuihin viittaavat tulokset.

Tiedot tulisi tarkistaa ottaen huomioon mittausaikana mittauspaikalla esiintyvät erityiset ilmasto- tai sääolosuhteet; ja

- pystyä havaitsemaan virheelliset mittaustulokset esimerkiksi vertaamalla edellisen kuukauden arvoihin ja muihin epäpuhtauksiin sekä tekemällä keskihajonta-analyysi.

Myös tuloksia merkittäessä laadittu validointiselostus pitäisi tutkia ja tarkistaa.

2. Laatukoodit

Kaikkia lähetettyjä tietoja pidetään vahvistettuina, paitsi jos niihin on liitetty T- tai N-koodi, jotka määritellään seuraavasti:

- T-koodi: tulokset, joita ei ole (vielä) vahvistettu 1 kohdassa selostetun menettelyn mukaisesti,

- N-koodi: tulokset, joiden katsottiin 1 kohdassa selostetun validointimenettelyn perusteella olevan virheellisiä tai epäluotettavia.

LIITE IV

TULOSTEN YHDISTÄMISEN JA TILASTOLLISTEN PARAMETRIEN LASKEMISEN PERIAATTEET

a) Tulosten yhdistäminen

Yhden tunnin ja 24 tunnin arvojen laskemisessa lyhytaikaisista tuloksista noudatetaan seuraavia periaatteita:

>TAULUKON PAIKKA>

b) Tilastollisten parametrien laskeminen

>TAULUKON PAIKKA>

Kunkin vuoden tarkastelujaksojen, jotka ovat talvi (tammikuun alusta maaliskuun loppuun ja lokakuun alusta joulukuun loppuun) ja kesä (huhtikuun alusta syyskuun loppuun), vahvistettujen tulosten lukumäärän välinen suhde ei saa olla suurempi kuin 2.

Top