Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1889

Komission asetus (EY) N:o 1889/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, omenoiden interventiokynnyksen tason vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

OJ L 249, 1.10.1996, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1889/oj

31996R1889

Komission asetus (EY) N:o 1889/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, omenoiden interventiokynnyksen tason vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

Virallinen lehti nro L 249 , 01/10/1996 s. 0028 - 0028


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1889/96,

annettu 30 päivänä syyskuuta 1996,

omenoiden interventiokynnyksen tason vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon omenien ja kukkakaalien interventiokynnyksen käyttöön ottamisesta 27 päivänä huhtikuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1121/89 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1327/95 (2), ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 1121/89 1 artiklassa määritellään omenoiden interventiokynnyksen vahvistamisen perusteet; komission tehtävänä on vahvistaa tämä interventiokynnys soveltamalla kyseisen artiklan 1 kohdassa määriteltyjä prosentteja tuoreena käytettäväksi tarkoitettujen hedelmien tuotannon keskiarvoon viitenä viimeisenä markkinointivuotena, joilta tiedot ovat käytettävissä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Omenoiden interventiokynnyksen taso markkinointivuodeksi 1996/97 vahvistetaan 273 519 tonniksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 118, 29.4.1989, s. 21

(2) EYVL N:o L 128, 13.6.1995, s. 8

Top