Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0084

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/84/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1996, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/398/ETY muuttamisesta

OJ L 48, 19.2.1997, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 257 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 258 - 259
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 258 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2009; Implisiittinen kumoaja 32009L0039

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/84/oj

31996L0084

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/84/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1996, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/398/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 048 , 19/02/1997 s. 0020 - 0021


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/84/EY,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1996,

erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/398/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat, että

direktiivin 89/398/ETY (4) 4 artiklassa säädetään, että erityiset direktiivin liitteessä I mainittuihin elintarvikkeiden ryhmiin sovellettavat erityissäännökset annetaan komission erityisdirektiiveillä,

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tekivät 20 päivänä joulukuuta 1994 sopimuksen yhteistoimintatavasta perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti annettujen säädösten täytäntöönpanomenettelyssä (5),

edellä tarkoitetut erityisdirektiivit kuvastavat niiden antamisajankohtana olemassa olevaa tietämystä, ja tämän vuoksi kaikki muutokset tieteellis-tekniseen kehitykseen perustuvien uusien tuotteiden sallimiseksi on hyväksyttävä komission päätöksellä 95/273/EY (6) perustetun elintarvikealan tiedekomitean kuulemisen jälkeen, direktiivin 89/398/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

on tarpeen säätää menettelystä, joka mahdollistaa teknologisista innovaatioista syntyneiden elintarvikkeiden väliaikaisen saattamisen markkinoille alan tutkimustyön tulosten hyödyntämiseksi kyseessä olevan erityisdirektiivin muuttamiseen asti,

kuluttajien terveyden suojelemiseksi lupa markkinoille saattamiseen voidaan kuitenkin antaa vasta elintarvikealan tiedekomitean kuulemisen jälkeen, ja

lupa voidaan myöntää vain, jos tuote ei millään tavalla vaaranna ihmisten terveyttä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 89/398/ETY 4 artiklaan kohta seuraavasti:

"1a. Erityisravinnoksi tarkoitettujen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen perustuvien elintarvikkeiden nopean markkinoille saattamisen mahdollistamiseksi komissio voi elintarvikealan tiedekomiteaa kuultuaan ja 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen antaa kahdeksi vuodeksi luvan sellaisen elintarvikkeen markkinoille saattamiseen, joka ei ole liitteessä I tarkoitettujen erityisdirektiivien koostumusta koskevien säännösten mukainen.

Komissio voi tarvittaessa lisätä lupapäätökseen koostumuksen muutokseen liittyviä sääntöjä pakkausmerkinnöistä."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1997. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1996.

Euroopan parlamentin puolesta

K. HÄNSCH

Puhemies

Neuvoston puolesta

S. BARRETT

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 389, 31.12.1994, s. 21 ja EYVL N:o C 41, 13.2.1996, s. 13

(2) EYVL N:o C 256, 2.10.1995, s. 1

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. lokakuuta 1995 (EYVL N:o C 287, 30.10.1995, s. 108), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 18. kesäkuuta 1996 (EYVL N:o C 315, 24.10.1996, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 23. lokakuuta 1996 (EYVL N:o C 347, 18.11.1996) sekä neuvoston päätös, tehty 9. joulukuuta 1996.

(4) EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 27

(5) EYVL N:o C 102, 4.4.1996, s. 1

(6) EYVL N:o L 167, 18.7.1995, s. 22

Top