EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0033

Neuvoston direktiivi 96/33/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, viljoissa ja eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevien direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta

OJ L 144, 18.6.1996, p. 35–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 170 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 170 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 170 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 170 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 170 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 170 - 173
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 170 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 170 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 170 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 38 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 38 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/33/oj

31996L0033

Neuvoston direktiivi 96/33/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, viljoissa ja eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevien direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 144 , 18/06/1996 s. 0035 - 0038


NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/33/EY,

annettu 21 päivänä toukokuuta 1996,

viljoissa ja eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamista koskevien direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun direktiivin 86/362/ETY (1), ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun direktiivin 86/363/ETY (2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

komissio on direktiiveissä 86/362/ETY ja 86/363/ETY velvoitettu laatimaan luettelon torjunta-ainejäämistä ja niiden enimmäispitoisuuksista neuvoston hyväksyttäväksi,

viljoissa ja eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa voi esiintyä torjunta-ainejäämiä, jotka ovat peräisin maatalouskäytännöistä; on otettava huomioon asianmukaiset tiedot sekä sallituista käyttömääristä että tarvittaessa jäämäkokeista ja eläinten ravintotutkimuksista,

ruuasta imeytyvän suurimman torjunta-aineiden jäämämäärän arvioimiseksi paremmin on harkittua vahvistaa samanaikaisesti, jos mahdollista, kunkin torjunta-aineen jäämien enimmäispitoisuudet kaikissa ruokavalion pääasiallisissa osissa; nämä pitoisuudet vastaavat torjunta-aineiden pienintä mahdollista riittävään torjuntaan tarvittavaa määrää, joka on levitettävä siten, että jäämämäärät ovat mahdollisimman pienet ja toksikologisesti hyväksyttävät,

ottaen huomioon tieteen ja tekniikan edistyksen ja kansanterveyden ja maatalouden asettamat rajoitukset on aiheellista muuttaa direktiivejä 86/362/ETY ja 86/363/ETY siten, että niihin lisätään muiden torjunta-aineiden jäämiä viljoissa ja eläinkunnasta peräisin olevissa tuotteissa koskevia säännöksiä, nimittäin: klormekvatin, diatsinonin, dikofolin, disulfotonin, endosulfaanin, fenbutatinaoksidin, fentinan, mekarbaamin, foraatin, propoksuurin, propytsamidin, triatsofossin, triforiinin,

käytettävissä olevat tiedot ovat kuitenkin nykyisten standardien kannalta riittämättömiä torjunta-ainejäämien enimmäismäärien määrittämiseksi joidenkin torjunta-ainejäämien ja tuotteiden yhdistelmien osalta; tällaisissa tapauksissa näyttäisi tarvittavan enintään neljän vuoden ajanjakso tarpeellisten tietojen tuottamiseen; tämän seurauksena enimmäismäärät olisi vahvistettava näiden tietojen perusteella viimeistään 30 päivään huhtikuuta 2000; riittävien tietojen puute johtaisi tavallisesti asianmukaista käyttömäärää vastaavien käyttöjen vahvistamiseen; tyydyttävät yritykset tuottaa riittäviä tietoja on tehtävä yhden vuoden kuluessa tämän direktiivin antamisesta, ja

tässä direktiivissä vahvistettuja jäämien enimmäismääriä on käsiteltävä uudelleen torjunta-aineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa alustavassa työohjelmassa säädettyjen tehoaineiden uudelleenarviointien yhteydessä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään seuraavat torjunta-ainejäämät direktiivin 86/362/ETY liitteen II A osaan:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Muutetaan direktiivin 86/363/ETY liite II seuraavasti:

1. Lisätään seuraavat torjunta-ainejäämät A osaan:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Lisätään seuraavat torjunta-ainejäämät B osaan:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttävät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1997.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä toukokuuta 1996.

Neuvoston puolesta

M. PINTO

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/39/EY (EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 29).

(2) EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 43, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/39/EY (EYVL N:o L 197, 22.8.1995, s. 29).

(3) EYVL N:o L 230, 19.8.1991, s. 1

Top