EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0510

96/510/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1996, polveutumis- ja jalostustodistusten käyttöönotosta siitoseläinten, näiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 210, 20.8.1996, p. 53–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 355 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 355 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 355 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 355 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 355 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 355 - 370
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 355 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 355 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 355 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 172 - 183
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 172 - 183
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 70 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; Kumoaja 32020R0602 . Latest consolidated version: 25/02/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/510/oj

31996D0510

96/510/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1996, polveutumis- ja jalostustodistusten käyttöönotosta siitoseläinten, näiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 210 , 20/08/1996 s. 0053 - 0067


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä heinäkuuta 1996,

polveutumis- ja jalostustodistusten käyttöönotosta siitoseläinten, näiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/510/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista 23 päivänä kesäkuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/28/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan toisen ja kolmannen luetelmakohdan, 5 artiklan toisen ja kolmannen luetelmakohdan, 6 artiklan toisen luetelmakohdan ja 7 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo, että

komissio laatii polveutumista ja jalostusta koskevan todistuksen, jonka on oltava siitoseläinten, näiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden mukana yhteisöön tuotaessa; näistä todistuksista saatu tieto on perusta yhteisön kantakirjaan tai rekisteriin merkitsemiselle tai rekisteröimiselle,

neuvoston direktiivin 94/28/EY 1 artiklan mukaisesti siitoseläimiä voidaan tuoda ainoastaan, jos ne on merkitty tai rekisteröity saman direktiivin 3 artiklassa tarkoitetussa luettelossa nimetyn viranomaisen pitämään kantakirjaan tai rekisteriin; ennen kyseisen luettelon laatimista on tarpeen säätää polveutumis- ja jalostustodistuksista,

jokaisen lajin ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden erityispiirteiden vuoksi on laadittava todistukset puhdasrotuisia siitoseläimiä, risteytettyjä jalostussikoja, kantavana olevia eläimiä, siemennestettä, munasoluja ja alkioita varten,

odotettaessa neuvoston direktiivin 94/28/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtävää päätöstä voidaan tuoda ainoastaan sellaisen eläimen siemennestettä, jolle on tehty yksilötestit ja jalostusarvon arviointi,

tietyt vastaanottajaa koskevat tiedot sisältyvät jo eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa vaadittaviin terveystodistuksiin; tämän vuoksi näitä tietoja ei ole polveutumis- ja jalostustodistuksissa,

siitoseläinten, näiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden todistuksen mallista ja edellytyksistä yhteisön sisäisessä kaupassa on määrätty komission päätöksissä 86/404/ETY (2), 88/124/ETY (3), 89/503/ETY (4), 89/506/ETY (5), 90/258/ETY (6), 93/623/ETY (7) ja 96/80/EY (8), ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän kotieläinjalostusta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Neuvoston direktiivin 94/28/EY 4 artiklan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun todistuksen on oltava:

- puhdasrotuisten jalostukseen tarkoitettujen nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien osalta liitteessä I olevan mallin mukainen,

- risteytettyjen jalostussikojen osalta liitteessä II olevan mallin mukainen,

- rekisteröityjen hevoseläinten osalta päätöksessä 93/623/ETY määrätyn tunnistusasiakirjan mukainen.

2 artikla

Jos 1 artiklassa tarkoitetut eläimet ovat kantavina, todistuksen mukana on lisäksi oltava liitteessä III esitetyn mallin mukainen tiineystodistus.

3 artikla

Direktiivin 94/28/EY 5 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetun todistuksen siemennestettä varten on oltava liitteessä IV esitetyn mallin mukainen.

4 artikla

Direktiivin 94/28/EY 6 artiklan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun todistuksen munasoluja varten on oltava liitteessä V esitetyn mallin mukainen.

5 artikla

Direktiivin 94/28/EY 7 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun todistuksen alkioita varten on oltava liitteessä VI esitetyn mallin mukainen.

6 artikla

Edellä 1-5 artiklassa tarkoitetuissa todistuksissa esitetyt tiedot voivat olla eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden mukana olevissa asiakirjoissa. Tällaisessa tapauksessa viranomaisten on todistettava, että tiedot on merkitty näihin asiakirjoihin seuraavaa mallia noudattaen:

"Allekirjoittanut todistaa, että nämä asiakirjat sisältävät komission päätöksessä 96/510/EY mainitut tiedot".

7 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1997.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 178, 12.7.1994, s. 66

(2) EYVL N:o L 233, 20.8.1986, s. 19

(3) EYVL N:o L 62, 8.3.1988, s. 32

(4) EYVL N:o L 247, 23.8.1989, s. 22

(5) EYVL N:o L 247, 23.8.1989, s. 34

(6) EYVL N:o L 145, 8.6.1990, s. 39

(7) EYVL N:o L 298, 3.12.1993, s. 45

(8) EYVL N:o L 19, 25.1.1996, s. 50

LIITE I

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE I

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE III

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE IV

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE V

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE VI

>VIITTAUS FILMIIN>

Top