Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0050

Neuvoston direktiivi 95/50/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1995, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa

OJ L 249, 17.10.1995, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 282 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 179 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 179 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 39 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/50/oj

31995L0050

Neuvoston direktiivi 95/50/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1995, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa

Virallinen lehti nro L 249 , 17/10/1995 s. 0035 - 0040


NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/50/EY,

annettu 6 päivänä lokakuuta 1995,

yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

toimii perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen (3),

sekä katsoo, että

yhteisö on päättänyt useista, sellaisen ilman sisäisiä rajoja olevan alueen muodostavien sisämarkkinoiden toteuttamiseksi tarkoitetuista toimenpiteistä, jossa tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perustamissopimuksen mukaisesti,

vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastukset suoritetaan valvonnan poistamisesta jäsenvaltioiden rajoilla maantie- ja sisävesiliikenteessä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3912/92 (4) mukaisesti ja kolmannessa maassa rekisteröityjen tai liikenteeseen hyväksyttyjen ajoneuvojen maantie- ja sisävesiliikenteen alalla yhteisössä suoritetusta valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4060/89 (5) mukaisesti,

neuvosto on antanut 21 päivänä marraskuuta 1994 direktiivin 94/55/EY (6) vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevien jäsenvaltioiden lakien lähentämisestä; sen vuoksi olisi tällaisiin kuljetuksiin liittyvät tarkastusmenetelmät sekä vastaavat määritelmät yhdenmukaistettava näin vahvistettujen turvallisuusmääräyksien noudattamisen valvonnan tehostamiseksi,

olisi varmistettava, että jäsenvaltioiden suorittamien tarkastusten taso on riittävä niiden koko alueella välttäen samalla mahdollisuuksien mukaan tällaisten ajoneuvojen tarkastusten moninkertaistumista,

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yhteisön toiminta on siis välttämätöntä vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuden tason parantamiseksi,

tarkastukset olisi suoritettava käyttämällä näihin kuljetuksiin yhteisön koko alueella soveltuvaa samansisältöistä luetteloa,

lisäksi olisi tarpeen laatia luettelo rikkomuksista, joita kaikki jäsenvaltiot pitävät niin vakavina, että niistä seuraa aiheuttajina oleviin ajoneuvoihin kohdistuvat olosuhteisiin tai turvallisuusvaatimuksiin nähden aiheelliset toimenpiteet, mukaan lukien tarvittaessa kyseessä olevien ajoneuvojen yhteisöön tulon kieltäminen,

turvallisuusmääräysten noudattamisen parantamiseksi vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa on välttämätöntä määrätä yrityksissä suoritettavista ennalta ehkäisevistä tarkastuksista tai vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien lakien vakavista laiminlyönneistä tiellä,

kyseisten tarkastuksien on ulotuttava kaikkiin kokonaan tai osittain jäsenvaltioiden alueella tapahtuviin vaarallisten aineiden maantiekuljetuksiin riippumatta aineen lähtö- tai määräpaikasta tai ajoneuvon rekisteröintimaasta,

kun kyse vakavista toistuvista laiminlyönneistä, sen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia, jossa ajoneuvo on rekisteröity tai jossa yritys on perustettu, voidaan pyytää ryhtymään aiheellisiin toimenpiteisiin ja heidän on ilmoitettava pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle mahdollisista jatkotoimenpiteistä, ja

tämän direktiivin soveltamista olisi seurattava komission antaman kertomuksen perusteella,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltioiden suorittamiin vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksiin alueellaan tapahtuvassa tai kolmannesta maasta saapuvassa ajoneuvoliikenteessä.

Tätä direktiiviä ei sovelleta vaarallisten aineiden kuljetuksiin, jotka suoritetaan puolustusvoimille kuuluvilla tai näiden valvonnassa olevilla ajoneuvoilla.

2. Tämä direktiivi ei kuitenkaan rajoita jäsenvaltioiden oikeutta tarkastaa, yhteisön lakeja noudattaen, sellaisilla ajoneuvoilla kansallisessa tai kansainvälisessä liikenteessä alueellaan suoritettavia vaarallisten aineiden kuljetuksia, joita tämä direktiivi ei koske.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- `ajoneuvolla` kaikkia tieliikenteeseen tarkoitettuja valmiita tai keskeneräisiä vähintään nelipyöräisiä moottoriajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, sekä niiden perävaunuja, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja sekä maa- ja metsätaloustraktoreita ja kaikkia liikkuvia koneita;

- `vaarallisilla aineilla` direktiivissä 94/55/EY tarkoitettuja vaarallisia aineita;

- `kuljetuksella` maantiekuljetusta, joka suoritetaan ajoneuvolla kokonaan tai osittain yleisillä teillä jäsenvaltioiden alueella, mukaan lukien tavaroiden kuormaus ja purkaminen direktiivin 94/55/EY mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden laeissa säädettyjä, näiden toimien vastuuta koskevia järjestelyjä;

- `yrityksellä` voittoa tavoittelevaa tai tavoittelematonta luonnollista henkilöä tai voittoa tavoittelevaa tai tavoittelematonta oikeushenkilöä, henkilöyhdistystä tai ryhmää, joka ei ole oikeushenkilö, ja julkisen viranomaisen alaista elintä riippumatta siitä, onko se itse oikeushenkilö tai onko viranomainen, jonka alainen se on, oikeushenkilö, joka kuljettaa, kuormaa tai purkaa tai kuljetuttaa vaarallisia aineita sekä joka väliaikaisesti varastoi, kerää, pakkaa tai vastaanottaa tällaisia aineita osana kuljetustoimintaa, ja joka sijaitsee yhteisön alueella;

- `valvonnalla` vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa tarkastusta, todentamista tai muodollisuutta.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edustavalle osalle vaarallisten aineiden tiekuljetuksia tehdään tässä direktiivissä säädetyt tarkastukset sen todentamiseksi, että näissä kuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä.

2. Nämä tarkastukset on suoritettava jäsenvaltion alueella asetuksen (ETY) N:o 4060/89 3 artiklan ja asetuksen (ETY) N:o 3912/92 1 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Tässä direktiivissä säädettyjä tarkastuksia suorittaessaan jäsenvaltioiden on käytettävä liitteenä I olevaa tarkastusluetteloa. Tämän tarkastusluettelon kappale tai tarkastuksen toteuttaneen viranomaisen antama asiakirja tarkastuksesta on annettava ajoneuvon kuljettajalle ja se on esitettävä pyydettäessä myöhemmin suoritettavan tarkastuksen yksinkertaistamiseksi ja sen päällekkäisyyden estämiseksi. Tämä kohta ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta suorittaa erityisiä kohdennettuja tarkastustoimia.

2. Tarkastukset on suoritettava pistokokein ja niiden on katettava mahdollisimman laaja osa tieverkkoa.

3. Tarkastusta varten valittujen paikkojen on oltava sellaisia, että ajoneuvot, joissa havaitaan rikkomuksia, voidaan niillä saattaa asianmukaiseen kuntoon tai, jos tarkastava viranomainen katsoo aiheelliseksi, kyseiset ajoneuvot voidaan turvallisuutta vaarantamatta pidättää liikenteestä tällä paikalla tai paikalla, jonka viranomainen tätä tarkoitusta varten osoittaa.

4. Tarvittaessa, jos tästä ei aiheudu vaaraa turvallisuudelle, voivat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät laboratoriot ottaa kuljetettavista aineista näytteitä tutkimuksia varten.

5. Tarkastuksiin ei saa kulua kohtuuttomasti aikaa.

5 artikla

Ajoneuvot voidaan pidättää liikenteestä joko tarkastuspaikalla tai paikalla, jonka viranomaiset ovat tähän tarkoitukseen osoittaneet, ja voidaan vaatia, että ajoneuvot saatetaan asianmukaiseen kuntoon ennen matkan jatkamista tai niiltä voidaan edellyttää muita asianmukaisia toimenpiteitä olosuhteista tai turvallisuusvaatimuksista riippuen, mukaan lukien näiden ajoneuvojen yhteisöön tulon kieltäminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta seuraamuksia, joita mahdollisesti sovelletaan, kun vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa on todettu yksi tai useampi liitteessä II lueteltu rikkomus.

6 artikla

1. Tarkastuksia voidaan myös suorittaa yrityksissä ennalta ehkäisevästi, kun maantiellä on todettu turvallisuutta vaarantavia rikkomuksia vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

2. Näillä tarkastuksilla on tarkoitus varmistaa, että olosuhteet, joissa vaarallisia aineita kuljetetaan, ovat asiaa koskevan lainsäädännön mukaiset.

Jos vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa on todettu yksi tai useampia liitteessä II luetelluista rikkomuksista, on kuljetukset ennen niiden lähtöä yrityksestä saatettava asianmukaiseen kuntoon tai niiltä on edellytettävä muita asianmukaisia toimenpiteitä.

7 artikla

1. Jäsenvaltiot sopivat antavansa toisilleen apua tämän direktiivin moitteettomaksi soveltamiseksi.

2. Jäsenvaltiossa rekisteröimättömän ajoneuvon tai yrityksen vakavista tai toistuvista rikkomuksista, jotka vaarantavat vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuden, on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa ajoneuvo on rekisteröity tai yritys on perustettu.

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa vakavat tai toistuvat laiminlyönnit on todettu, voivat pyytää sen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia, jossa ajoneuvo on rekisteröity tai yritys on perustettu, toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet laiminlyöjää tai laiminlyöjiä kohtaan.

Jälkimmäisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa rikkomukset todettiin, mahdollisista liikenteenharjoittajaan tai yritykseen nähden toteutetuista toimenpiteistä.

8 artikla

Jos toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa tiellä tarkastettaessa tehdyt havainnot antavat aihetta epäillä vakavia tai toistuvia rikkomuksia, joita ei tämän tarkastuksen aikana voi tarvittavan tiedon puuttuessa osoittaa, kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on sovittava keskinäisestä avusta tilanteen selvittämiseksi. Jos toimivaltainen jäsenvaltio tässä tarkoituksessa suorittaa tarkastuksen yrityksessä, toiselle kyseessä olevalle jäsenvaltiolle on annettava tieto tämän tarkastuksen tuloksista.

9 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa kunkin kalenterivuoden päättymisestä tämän direktiivin soveltamisesta liitteen III mukainen vuosikertomus, joka sisältää seuraavat tiedot:

- mahdollisuuksien mukaan todellinen tai arvioitu tiellä kuljetettujen vaarallisten aineiden määrä (kuljetetut tonnit tai tonni/kilometrit),

- suoritettujen tarkastusten lukumäärä,

- tarkastettujen ajoneuvojen määrä rekisteröintipaikan mukaan (kansallisesti toisessa jäsenvaltiossa tai kolmansissa maissa rekisteröidyt ajoneuvot),

- todettujen rikkomusten määrä ja laji,

- määrättyjen seuraamusten määrä ja laji.

2. Komission on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuonna 1999 ensimmäisen kerran ja sen jälkeen vähintään joka kolmas vuosi kertomus tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa alkaen 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten perusteella.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivään tammikuuta 1997 mennessä. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin alalla antamansa keskeiset kansalliset säännökset komissiolle kirjallisina.

11 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 1995.

Neuvoston puolesta

J. BORRELL FONTELLES

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 26, 29.1.1994, s. 10 ja EYVL N:o C 238, 26.8.1991, s. 4

(2) EYVL N:o C 195, 18.7.1994, s. 18

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 3 päivänä toukokuuta 1994 (EYVL N:o C 205, 25.7.1994, s. 55), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 21 päivänä marraskuuta 1994 (EYVL N:o C 354, 13.12.1994, s. 1), ja Euroopan parlamentin päätös tehty 14 päivänä maaliskuuta 1995 (EYVL N:o C 89, 10.4.1995, s. 29).

(4) EYVL N:o L 390, 30.12.1989, s. 18, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3356/91 (EYVL N:o L 318, 20.11.1991, s. 1)

(5) EYVL N:o L 395, 30.12.1992, s. 6

(6) EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7

LIITE I

>KAAVION ALKU>

TARKASTUSLUETTELO

1. Tarkastuspaikka 2. Päivämäärä 3. Kellonaika

4. Ajoneuvon kansallisuustunnus ja

rekisterinumero 5. Perävaunun/puoliperävaunun kansallisuustunnus

ja rekisterinumero

6. Ajoneuvotyyppi a kuorma-auto a kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä a lavalla tai korirakenteella varustettu puoliperävaunuyhdistelmä

7. Kuljettava yritys, osoite 8. Kansallisuus

9. Kuljettaja

10. Kuljettajan apulainen

11. Lähettäjä, osoite, kuormauspaikka (1)

12. Vastaanottaja, osoite, purkauspaikka (1)

13. Vaarallisen aineen bruttomassa kuljetusyksikköä kohden

14. Reunanumeron 10 011 määrä ylitetty a kyllä a ei

15. Tavara on:

a kiinteässä säiliössä a irrotettavassa säiliössä a säiliökontissa a astiayhdistelmänä

a irrallisena a kontissa a kollissa

Mukana olevat asiakirjat:

16. Kuljetusasiakirjat/kuljetusasiakirjojen liitteet a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

17. Kirjalliset turvallisuusohjeet a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

18. Kahdenvälinen/monenvälinen sopimus/kansallinen lupa a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

19. Ajoneuvojen hyväksymistodistus a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

20. Todistus kuljettajan ammattikoulutuksesta a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

Ajoneuvon liikkuminen:

21. Tavaroiden kuljetus sallitaan a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

22. Kuljetus irtotavarana a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

23. Kuljetus säiliössä a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

24. Kuljetus kontissa a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

25. Sallitut tavarat ajoneuvotyyppiin nähden a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

(1) Täsmennettävä huomautuksissa, kun on kyse useasta kuljetustapahtumasta.

26. Yhteenkuormauskielto a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

27. Käsittely ja lastaus (2) a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

28. Tavaroiden vuotaminen tai kollien vaurioituminen (2) a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

29. YK-Numero/kollin merkintä/YK-pakkauskoodi (1) (2) a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

30. Ajoneuvon ja/tai kontin merkintä a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

31. Säiliö- tai irtokuljetuksen varoituslipukkeet a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

Ajoneuvon varusteet: 32. Työkalut satunnaisia korjauksia varten a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

33. Vähintään yksi pyöräkiila ajoneuvoa kohden a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

34. Kaksi oranssinväristä valoa antavaa merkkilamppua a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

35. Palosammutin/sammuttimet a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

36. Kuljettajan henkilökohtaiset suojavarusteet a tarkastettu a havaittu rikkomus a aiheeton

37. Muuta/huomautukset

38. Tarkastuksen suorittanut viranomainen/viranhaltija

(1) Täsmennettävä huomautuksissa, kun on kyse useasta kuljetustapahtumasta.

(2) Näkyvillä olevien rikkomusten tarkastus.

>KAAVION LOOPU>

LIITE II

RIKKOMUKSET

Tässä direktiivissä tarkoitettuina rikkomuksina pidetään erityisesti jos:

1) aineiden kuljetus ei ole sallittu;

2) lähetyksen mukana ei ole lähettäjän varmistusta aineiden ja niiden pakkauksen vaatimustenmukaisuudesta;

3) ajoneuvossa on tarkastettaessa havaittavissa vaarallisten aineiden vuotoa, joka johtuu siitä, että säiliöt tai pakkaukset eivät ole tiiviisti suljettuja;

4) ajoneuvolla ei ole tyyppihyväksyntätodistusta tai siinä oleva hyväksymistodistus ei ole määräysten mukainen;

5) ajoneuvoon ei ole kiinnitetty asianmukaisia oranssikilpiä tai kilvet eivät ole määräysten mukaisia;

6) ajoneuvossa ei ole turvallisuusohjeita tai turvallisuusohjeet eivät ole asianmukaiset;

7) ajoneuvo tai pakkaukset eivät ole asianmukaisia;

8) kuljettajalla ei ole määräysten mukaista todistusta ammatillisesta koulutuksesta vaarallisten aineiden tiekuljetusta varten;

9) ajoneuvossa ei ole sammuttimia;

10) ajoneuvossa tai kollissa ei ole määräysten mukaisia varoitusmerkintöjä;

11) ajoneuvossa ei ole kuljetus-/saateasiakirjoja tai kuljetettavia vaarallisia aineita koskevat tiedot eivät ole määräysten mukaisia;

12) ajoneuvot eivät ole kahdenvälisen/monenvälisen sopimuksen mukaisia tai ajoneuvot eivät ole sopimuksen mukaisia,

13) säiliö on ylitäytetty.

LIITE III

KOMISSIOLLE LÄHETETTÄVÄN RIKKOMUKSIA JA SEURAAMUKSIA KOSKEVAN KERTOMUKSEN STANDARDIMALLIN MUKAINEN LOMAKE

>KAAVION ALKU>

Valtio: Vuosi: ....................

Tienvarsitarkastukset Ajoneuvojen rekisteröintipaikka (1)

Tarkastuspaikan valtio Muut EU:n jäsenvaltiot Kolmannet maat Yhteensä

Tarkastettujen ajoneuvojen määrä

Todettujen rikkomusten määrä rikkomustyypeittäin

Määrättyjen seuraamusten määrä ja tyyppi

(1) Tässä liitteessä rekisteröintivaltio on moottoriajoneuvon rekisteröintivaltio.

>KAAVION LOOPU>

Top