Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0048

Komission direktiivi 95/48/EY, annettu 20 päivänä syyskuuta 1995, M1-luokan moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin 92/21/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 233, 30.9.1995, p. 73–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 270 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 270 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 270 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 270 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 270 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 270 - 282
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 270 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 270 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 270 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 226 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 226 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 5 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/48/oj

31995L0048

Komission direktiivi 95/48/EY, annettu 20 päivänä syyskuuta 1995, M1-luokan moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin 92/21/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 233 , 30/09/1995 s. 0073 - 0085


KOMISSION DIREKTIIVI 95/48/EY,

annettu 20 päivänä syyskuuta 1995,

M1-luokan moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin 92/21/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/81/ETY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon M1-luokan moottoriajoneuvojen massoja ja mittoja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 31 päivänä maaliskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/21/ETY (3) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivi 92/21/ETY on eräs ETY-tyyppihyväksyntämenettelyä, josta säädetään neuvoston direktiivissä 70/156/ETY, koskevista erillisistä direktiiveistä; sen vuoksi direktiivissä 70/156/ETY annettuja ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin,

olisi viitattava neuvoston direktiiviin 77/649/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 90/630/ETY (5), johon sisältyy menettely vertailupisteen määrittämiseksi moottoriajoneuvojen istuinpaikkoja varten, jota sen vuoksi ei ole tarpeen toistaa tässä direktiivissä; olisi myös viitattava neuvoston direktiiviin 92/23/ETY (6),

direktiivin 92/21/ETY soveltamisesta tähän asti saadun käytännön kokemuksen mukaan tiettyjä siinä annetttuja säännöksiä on tarpeen täsmentää yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa,

tulevaisuudessa on tarpeen säätää erityisistä kuormitusolosuhteista istuimille, joita ei ole suunniteltu täysikasvuisten matkustajien käyttöön tai jotka eivät kestä sitä; tällaisten istuinten määrittely ja kuormitusolosuhteiden erittely edellyttävät kuitenkin lisätutkimuksia; sen vuoksi vastaavat mukautukset siirretään myöhempään ajankohtaan, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun teknisen kehityksen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Korvataan direktiivin 92/21/ETY 1 artiklan ilmaus "direktiivin 70/156/ETY liitteessä I" ilmauksella "direktiivin 70/156/ETY liitteessä II A".

2. Korvataan direktiivin 92/21/ETY liitteet tämän direktiivin liitteillä ja lisätään luettelo liitteistä artiklaosan ja liitteen I väliin.

2 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät 1 päivästä tammikuuta 1996 alkaen saa massoihin tai mittoihin liittyvistä syistä

- evätä M1-luokan moottoriajoneuvotyypiltä ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää tai

- estää tällaisten ajaneuvojen myyntiä, rekisteröintiä tai liikkeelle laskemista,

jos kyseiset ajoneuvot täyttävät direktiivin 92/21/ETY vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä.

2. Jäsenvaltiot eivät 1 päivästä tammikuuta 1997 alkaen

- saa enää antaa ETY-tyyppihyväksyntää ja

- voivat kieltäytyä antamasta kansallista tyyppihyväksyntää

M1-luokan ajoneuvotyypille sen massoihin tai mittoihin liittyvistä syistä, jos direktiivin 92/21/ETY vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, eivät täyty.

3 artikla

1. Jäsenvaltoiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen 1 päivää tammikuuta 1996. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 1995.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1

(2) EYVL N:o L 264, 23.10.1993, s. 49

(3) EYVL N:o L 129, 14.5.1992, s. 1

(4) EYVL N:o L 267, 19.10.1977, s. 1

(5) EYVL N:o L 341, 6.12.1990, s. 20

(6) EYVL N:o L 129, 14.5.1992, s. 95

LIITE I

TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

1. ETY-tyyppihyväksynnän hakeminen ajoneuvotyypille

1.1 Direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisen ETY-tyyppihyväksyntähakemuksen M1-luokan ajoneuvotyypille sen massojen ja mittojen osalta tekee valmistaja.

1.2 Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

1.3 Tyyppihyväksyntätestien suorittamisesta vastaavalle tutkimuslaitokselle on toimitettava:

1.3.1 hyväksyttävää ajoneuvotyyppiä edustava ajoneuvo.

2. ETY-tyyppihyväksynnän antaminen ajoneuvotyypille

2.1 Direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan mukainen ETY-tyyppihyväksyntä annetaan, jos asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät.

2.2 ETY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli esitetään lisäyksessä 2.

2.3 Kullekin hyväksytylle ajoneuvotyypille on annettava direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukainen hyväksyntänumero. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

3. Ajoneuvotyypin ja hyväksyntöjen muutokset

3.1 Tämän direktiivin mukaisesti tyyppihyväksyntöjä muutettaessa sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

4. Tuontannon vaatimustenmukaisuus

4.1 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden takaamiseen tarkoitetut toimenpiteet on yleensä toteuttettava direktiivin 70/156/ETY 10 artiklassa vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Lisäys 1

>KAAVION ALKU>

ILMOITUSLOMAKE (1) N:o ................

ajoneuvon ETY-tyyppihyväksyntää massojen ja mittojen osalta (direktiivi 92/21/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/48/EY) koskevan neuvoston direktiivin 70/156/ETY liitteen I mukaan

Seuraavat tiedot, jos ne ovat tarpeen, on toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Piirustukset on toimitettava A4-kokoisina tai siihen kokoon taitettuina tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina. Valokuvien on myös oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0. Yleistä

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2 Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (kaupalliset kuvaukset):

0.3 Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (b):

0.3.1 Näiden merkintöjen sijainti:

0.4 Ajoneuvoluokka (c):

0.5 Valmistajan nimi ja osoite:

0.6 Lakisääteisten kilpien ja meistosten sijainti ja kiinnitysmenetelmä:

0.6.1 Alustassa:

0.6.2 Korissa:

0.8 Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

1. Ajoneuvon yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.1 Valokuvat ja/tai piirustukset ajoneuvotyypistä:

1.2 Koko ajoneuvon mittapiirustus:

1.3 Akseleiden ja pyörien lukumäärä:

1.3.2 Ohjaavien akseleiden lukumäärä ja sijainti:

1.3.3 Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin):

1.6 Moottorin sijainti ja järjestely:

2. Massat ja mitat (e) (kg:ina, mm:einä)

(viitataan piirustukseen tarvittaessa)

2.1 Akseliväli(t) (täysin kuormitettuna) (f):

2.3 Akselien raideväli(t) ja -leveys(-det)

2.3.1 Kunkin ohjaavan akselin raideväli (i):

2.3.2 Kaikkien muiden akseleiden raideväli (i):

2.4 Ajoneuvon mittojen alue (äärimitat):

2.4.1 Ilman koria olevan alustan osalta:

2.4.1.1 Pituus (j):

2.4.1.2 Leveys (k):

2.4.1.2.1 Suurin leveys:

2.4.1.3 Korkeus (kuormittamattomana) (l) (jos jousituksen korkeutta voidaan säätää, ilmoitetaan tavanomainen käyttöasento):

2.4.1.4 Etuylitys (m):

2.4.1.5 Takaylitys (n):

2.4.1.5.1 Suurin sallittu kytkentäpisteen ylitys (nd):

2.4.1.6 Maavara (kuten direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A jakson 4.5 kohdassa määritellään):

2.4.1.6.1 Akseleiden välinen maavara:

2.4.2 Alustat, joissa on kori:

2.4.2.1 Pituus (j):

2.4.2.2 Leveys (k):

2.4.2.3 Korkeus (kuormittamattomana) (l) (jos jousituksen korkeutta voidaan säätää, ilmoitetaan tavanomainen käyttöasento):

2.4.2.4 Etuylitys (m):

2.4.2.5 Takaylitys (n):

2.4.2.5.1 Jättökulma (nd):

2.4.2.6 Maavara (kuten direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A jakson 4.5 kohdassa määritellään):

2.4.2.6.1 Akselien välillä:

2.6 Ajokuntoisen, korilla varustetun ajoneuvon massa tai alustan massa ohjaamoineen, jos valmistaja ei asenna koria, (mukaan lukien jäähdytysneste, voiteluöljyt, polttoaine, työkalut, varapyörä ja kuljettaja) (o) (suurin ja pienin massa):

2.6.1 Tämän massan jakautuminen akseleiden kesken, ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus (suurin ja pienin):

2.8 Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna (suurin ja pienin) (y):

2.8.1 Tämän massan jakautuminen akseleiden kesken ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus (suurin ja pienin):

2.9 Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti kullekin akselille/akseliryhmälle sallittu massa, ja kun on kyseessä puoliperävaunu tai keskiakseliperävaunu, kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus:

2.11 Kytkettäväksi hyväksytyn perävaunun suurin massa:

2.11.1 Varsinainen perävaunu:

2.11.3 Keskiakseliperävaunu:

2.11.4 Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa:

2.11.6 Jarruttoman perävaunun suurin massa:

2.12 Suurin pystysuuntainen kuormitus vetoajoneuvossa olevaan perävaunun kytkentäkohtaan:

9. Kori

9.10.3 Istuimet:

9.10.3.1 Lukumäärä:

9.17 Kilvet:

9.17.1 Valokuvat tai piirrustukset lakisääteisten kilpien ja meistosten sekä alustanumeron sijainnista:

9.17.2 Valokuvat tai piirustukset kilpien ja merkintöjen virallisesta osasta (esimerkki ja maininta mitoista):

11. Vetävien ajoneuvojen ja perävaunujen ja puoliperävaunujen väliset kytkennät

11.1 Kytkentälaitteen (-laitteiden) luokka ja tyyppi:

11.4 Kytkentälaitteen kiinnitysohjeet ajoneuvoon ja valmistajan ilmoittamien kytkentäpisteiden valokuvat tai piirustukset; lisätiedot, jos kytkentälaitteen käyttö on rajoitettu tietyille ajoneuvotyypin vaihtoehdoille ja eri muunnoksille:

11.5 Hinauskiinnikkeiden ja kiinnityslevyjen asennustiedot (l):

Maastoajoneuvoja koskevat lisätiedot

2.4.1 Ilman koria olevan alustan osalta:

2.4.1.4.1 Lähestymiskulma (na): ................ astetta

2.4.1.5.1 Jättökulma (nb): ................ astetta

2.4.1.6 Maavara (kuten direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A jakson 4.5 kohdassa määritellään):

2.4.1.6.2 Etuakselin (-akselien) kohdalla:

2.4.1.6.3 Taka-akselin (-akselien) kohdalla:

2.4.1.7 Ramppikulma (nc): ................ astetta

2.4.2 Korilla varustetun alustan osalta:

2.4.2.4.1 Lähestymiskulma (na): ................ astetta

2.4.2.5.1 Jättökulma (nb): ................ astetta

2.4.2.6 Maavara (kuten direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A jakson 4.5 kohdassa määritellään):

2.4.2.6.2 Etuakselin (-akselien) kohdalla:

2.4.2.6.3 Taka-akselin (-akselien) kohdalla:

2.4.2.7 Ramppikulma (nc): ................ astetta

2.15 Mäestä lähtökyky ylämäkeen ................ prosenttia

4.9 Tasauspyörästön lukitus: on/ei/lisävaruste (1)

(1) Tässä ilmoituslomakkeessa käytetyt kohtien numerot ja alaviitteet vastaavat direktiivin 70/156/ETY, liitteessä I olevia numeroita ja alakohtia. Tämän direktiivin kannalta tarpeettomat kohdat on jätetty pois.

(1) Tarpeeton viivataan yli

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 2

>KAAVION ALKU>

MALLI

[Enimmäiskoko A4 (210 × 297 mm)]

ETY-tyyppihyväksyntätodistus

Viranomaisen leima

Ilmoitus (1)

- tyyppihyväksynnästä (2),

- tyyppihyväksynnän laajennuksesta (2),

- tyyppihyväksynnän epäämisestä (2),

- tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (2)

ajoneuvon/osan/erillisen teknisen yksikön (2) tyypin osalta direktiivin ../.../EY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä ../.../EY.

Tyyppihyväksyntänumero:

Perusteet laajennukselle:

I Jakso

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2 Tyyppi ja kaupallinen kuvaus (kaupalliset kuvaukset):

0.3 Ajoneuvoon/osaan/erilliseen tekniseen yksikköön merkityt tyypin tunnistustavat (1) (2):

0.3.1 Näiden merkintöjen sijainti:

0.4 Ajoneuvoluokka (3):

0.5 Valmistajan nimi ja osoite:

0.7 Osien ja erillisten yksiköiden osalta ETY-hyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8 Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

II Jakso

1. Lisätiedot (tarvittaessa): ks. lisäys

2. Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos:

3. Testausselosteen päiväys:

4. Testausselosteen numero:

5. Huomautukset (jos niitä on): ks. lisäys

6. Paikka:

7. Päiväys:

8. Allekirjoitus:

9. Liitteenä luettelo toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevista hyväksyntäasiakirjoista, jotka ovat pyynnöstä saatavissa.

(1) Tarpeeton yliviivataan

(2) Jos tunnistustavat sisältävät merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoitusasiakirjassa tarkoitettujen ajoneuvojen, osien tai erillisen teknisen yksikön tyyppien kuvaamisessa, ne esitetään asiakirjoissa tunnuksella "?" (esim. ABC??123??).

(3) Sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II A.

>KAAVION LOOPU>

>KAAVION ALKU>

Lisäys

ETY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o . . . . . .,

direktiivin 92/21/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/48/EY, mukaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän osalta

1. Lisätiedot:

1.1 Pituus: (mm)

1.2 Leveys: (mm)

1.3 Korkeus: (mm)

1.4 Ajokunnossa olevan ajoneuvon massa: (kg)

1.5 Suurin teknisesti sallittu massa: (kg)

1.6 Suurin teknisesti sallittu akselikuormitus:

1.6.1 1. Akseli: (kg)

2. Akseli: (kg)

3. Akseli: (kg)

1.7 Matkustajaistuinten (ilman kuljettajaa) lukumäärä:

1.7.1 Kokoontaitettavien istuinten lukumäärä, jos tarpeen:

1.8 Hinattava massa:

1.8.1 Perävaunu ilman käyttöjarrua: (kg)

1.8.2 Perävaunu käyttöjarrulla: (kg)

1.8.3 Teknisesti sallittu vetoaisan kuormitus: (kg)

1.8.4 Kytkentälaitteen takaylitys: (mm)

1.8.5 Valokuvat tai piirustukset ajoneuvon kytkentälaitteen kiinnityspisteestä:

5. Huomautukset:

>KAAVION LOOPU>

LIITE II

SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA VAATIMUKSET

1. Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan 1 artiklassa määriteltyjen M1-luokan moottoriajoneuvojen massoihin ja mittoihin.

2. Määritelmät

2.1 Direktiivin 70/156/ETY liitteissä I (mukaan lukien alahuomautukset) ja II määrättyjä asiaankuuluvia määritelmiä sovelletaan myös tähän direktiiviin.

2.2 `Tavanomaisen kuormituksen massalla` tarkoitetaan 75 kg:n suuruista massaa kerrottuna valmistajan suunnittelemalla matkustajapaikkojen lukumäärällä [mukaan lukien kokoontaitettavat (kääntö)istuimet].

2.3 `Tavanomaisen kuormituksen ylittävällä massalla` tarkoitetaan kuormitettuna olevan ajoneuvon suurimman teknisesti sallitun massan ja ajokuntoisen ajoneuvon massan, johon on lisätty tavanomaisen kuormituksen massa, erotusta. Tavanomaisen kuormituksen ylittävä massa voi sisältää lisävarusteiden, kuten kattoluukun, ilmastoinnin tai kytkentälaitteen massan.

2.4 `Kytkentälaitteen massalla` tarkoitetaan itse kytkennän ja sen kiinnityslaitteiden massaa ajoneuvon valmistajien ilmoittamana.

2.5 `Suurimmalla sallitulla ajoneuvon kytkentälaitteen pystysuuntaisella kuormituksella` tarkoitetaan suurinta teknisesti sallittua pystysuunnassa vaikuttavaa kuormitusta perävaunun vetoaisasta ajoneuvon kytkimeen, joka vaikuttaa kytkentälaitteen keskelle, kun ajoneuvo on paikallaan. Valmistajien on ilmoitettava tämä kuormitus.

2.6 `Hinattavalla massalla` tarkoitetaan hinattavan perävaunun massaa, johon ei lueta pystysuunnassa vaikuttavaa kuormitusta vetävän ajoneuvon kytkentäpisteessä.

2.7 `Kokoontaitettavalla (kääntö)istuimella` tarkoitetaan tilapäiskäyttöön tarkoitettua apuistuinta, joka on tavallisesti kokoontaitettuna.

3. Vaatimukset

3.1 Mitat

3.1.1 Suurimmat sallitut ajoneuvon mitat ovat seuraavat:

3.1.1.1 Pituus: 12 000 mm

3.1.1.2 Leveys: 2 500 mm

3.1.1.3 Korkeus: 4 000 mm

3.2 Massat ja akselikuormitukset

3.2.1 Akselistoon kohdistuvien suurimpien teknisesti sallittujen kuormitusten summa ei saa olla pienempi kuin ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa ei saa olla pienempi kuin ajokunnossa olevan ajoneuvon massa, johon on lisätty tavanomaisen kuormituksen massa.

Kun ajoneuvo on kuormitettu suurimpaan teknisesti sallittuun massaansa 3.2.2 ja 3.2.3 kohdan mukaisesti, mikään akseliin kohdistuva kuormitus ei saa olla suurempi kuin kyseisen akselin suurin teknisesti sallittu kuormitus.

Kun ajoneuvo ja samalla sen taka-akseli on kuormitettu suurimpaan teknisesti sallittuun massaan, etuakselia kuormittava massa ei saa olla pienempi kuin 30 % ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta massasta.

3.2.2 Edellä 3.2.1 kohdan kolmannen alakohdan vaatimusten todentamiseksi matkustajien ja matkatavaroiden massat sekä tavanomaisen kuormituksen ylittävät massat on sijoitettava lisäyksessä olevien määräysten mukaisesti. Menetelmä massojen määrittelemiseksi kuvataan lisäyksessä. Jos ajoneuvo on varustettu irroitettavilla istuimilla, mittaus on suoritettava tilassa, jossa enimmäismäärä istuimia on asennettuna paikoilleen.

3.2.3 Jos ajoneuvolla on tarkoitus vetää perävaunua, on suoritettava seuraavat kaksi lisämittausta 3.2.1 kohdan kolmannen alakohdan ja 3.2.2 kohdan mukaisesti:

a) kytkentälaitteen suurin sallittu massa ja

b) kytkentälaitteen suurin sallittu massa ja suurin sallittu ajoneuvon kytkentälaitteen pystysuuntainen kuormitus yhdessä. Jälkimmäisen mittauksen osalta:

3.2.3.1 Taka-akselin (akseliston) suurin teknisesti sallittu kuorma voidaan ainoastaan tätä erityistä käyttöä varten ylittää enintään 15 %:lla ja ajoneuvon suurin teknisesti sallittu massa kuormattuna enintään 10 %:lla tai 100 kg:lla riippuen siitä, kumpi arvo on pienempi, kun käyttönopeus on enintään 100 km/h.

3.2.3.2 Edellä mainittua ylitettyä kuormaa ja massaa ei oteta huomioon muissa kuin tämän direktiivin mukaisissa tyyppihyväksynnöissä, ellei siitä kyseessä olevassa direktiivissä erikseen ilmoiteta.

3.2.3.3 Valmistajan on ilmoitettava kaikista 3.2.3.1 kohdassa tarkoitetuista nopeusrajoituksista tai muista käyttöolosuhteista omistajan käsikirjassa.

3.2.4 Jos ajoneuvon valmistaja varustaa ajoneuvon kytkentälaitteella, on hänen osoitettava siinä tai sen läheisyydessä suurin sallittu ajoneuvon kytkentäpisteen pystysuuntainen kuormitus.

3.3 Hinattava massa ja kytkentälaitteen pystysuuntainen kuormitus.

3.3.1 Suurin teknisesti sallittu hinattava massa on valmistajan ilmoittama massa.

3.3.1.1 Ajoneuvon hinattava massa, kun vedetään käyttöjarrulaitteella varustettua perävaunua. (Hinattavan massan laskemisessa ei oteta huomioon mitään sellaisia massoja, jotka edellä 3.2.3.1 kohdan mukaisesti ylittävät kuormattuna olevan ajoneuvon suurimman teknisesti sallitun massan.)

3.3.1.1.1 Ajoneuvon suurimman sallitun hinattavan massan arvo on pienempi seuraavista arvoista:

a) suurin teknisesti sallittu hinattava massa, joka perustuu ajoneuvon rakenteeseen ja/tai mekaanisen kytkentälaitteen lujuuteen, tai

b) vetävän ajoneuvon (moottoriajoneuvon) suurin sallittu massa tai direktiivissä 70/156/ETY määriteltyjen maastoajoneuvojen osalta mainittu massa 1,5-kertaisena.

3.3.1.1.2 Suurin hinattava massa ei kuitenkaan saa ylittää 3 500 kg:aa.

3.3.1.2 Ajoneuvon hinattava massa, kun vedetään käyttöjarrulaitteella varustamatonta perävaunua.

3.3.1.2.1 Sallittu hinattava massa on pienempi suurimman teknisesti sallitun hinattavan massan arvoista tai puolet ajokuntoisen vetävän ajoneuvon massasta.

3.3.1.2.2 Suurin hinattava massa ei kuitenkaan saa ylittää 750 kg:aa.

3.3.2 Suurin sallittu kytkentälaitteen pystysuuntainen kuormitus on valmistajan ilmoittama kuormitus; tämä kuormitus ei saa olla vähempää kuin 4% suurimmasta sallitusta hinattavasta massasta ja sen on oltava vähintään 25 kg. Valmistajan on omistajan käsikirjassa määriteltävä kytkentälaitteen suurin sallittu pystysuuntainen kuormitus, moottoriajoneuvon kytkentälaitteen kiinnityspisteet ja kytkentälaitteen suurin sallittu ylitys.

3.3.3 Perävaunua vetävän moottoriajoneuvon on kyettävä saamaan suurimpaan massaansa lastattu ajoneuvoyhdistelmä liikkeelle viidesti viiden minuutin aikana ylämaan kaltevuuden ollessa vähintään 12%.

3.4 Valmistajan ilmoittama matkustajapaikkojen enimmäismäärä ei saa olla riippuvainen siitä, vetääkö ajoneuvo perävaunua vai ei.

Lisäys

M1-luokan moottoriajoneuvojen massojen mittausmenetelmät

1. Ajoneuvon massat mitataan seuraavasti:

1.1 Kuormittamattomana, ajokuntoisena ja ilman kuljettajaa, liitteen I lisäyksen 1 2.6 kohdan mukaisesti.

Matkailuautojen osalta tähän on sisällytettävä myös 90 %:iin vetoisuudestaan täytettyjä juomavesi- ja kaasusäiliöitä vastaava massa.

1.2 Täydellä kuormituksella (liitteessä II olevan 3.2.1-3.2.3 kohdan mukaisissa olosuhteissa) ottaen laskennallisesti huomioon seuraavaa:

- Istuimen (jos säädettävä) on oltava siirrettynä valmistajan ilmoittamaan takimmaiseen tavanomaiseen ajo- tai istumasäätöasentoonsa; huomioon otetaan ainoastaan istuimen pitkittäinen säätö, mutta ei istuimia, joita käytetään muissa kuin tavanomaisissa ajamiseen tai istumiseen tarkoitetuissa asennoissa. Jos istuimella on muita säätömahdollisuuksia (korkeus, kulma, istuimen takaosa jne.), asennon on oltava ajoneuvon valmistajan määrittelemä. Jousitettujen istuinten osalta istuin täytyy lukita valmistajan määrittelemään tavanomaiseen ajoasentoon.

- Huomioon otettavat massat ovat seuraavat:

- kunkin henkilön (kuljettaja mukaan lukien) massa 68 kg

- matkatavaran massa 7 kg kutakin henkilöä kohden.

- Kunkin henkilön massa on kohdistettava pitkittäisesti säädettävien istuinten osalta pystysuunnassa 100 mm R-pisteen (1) edessä sijaitsevaan pisteeseen ja muiden istuinten osalta 50 mm R-pisteen (2) edessä sijaitsevaan pisteeseen. Kunkin henkilön matkatavaroiden massaa edustaa pystysuuntainen voima, joka kohdistuu ajoneuvon pitkittäisen keskitason kohdalla sijaitsevan tavaratilan suurimman käytettävissä olevan pituuden vaakaprojektion keskikohtaan.

Erikoiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon osalta matkatavaroiden massa on sijoitettava valmistajan ja teknisen tutkimuslaitoksen eritelmien mukaisesti.

- Tavanomaisen kuormituksen ylittävä massa on jaettava valmistajan ja teknisen tutkimuslaitoksen eritelmien mukaisesti ottaen huomioon eri varustetasot ja niiden massat ja sijainnit.

- Matkailuauton osalta tavanomaisen kuormituksen ylittävän massan on oltava vähintään (10 kg × N) + (10 kg × L), jolloin L on matkailuauton kokonaispituus ja N valmistajan ilmoittama matkustajien lukumäärä kuljettaja mukaan lukien.

Tavanomaisen kuormituksen ylittävä massa on kaikenlaisissa tavaratiloissa jaettava valmistajan ja teknisen tutkimuslaitoksen ohjeiden mukaisesti.

1.3 Eritellyt massat ja akselikuormitukset on määritettävä seuraavan taulukon mukaisesti:

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

2. Mittauksen tulokset

(Jos ilmoituslomakkeen kohdassa 2.8 tai 2.9 on annettu enemmän kuin yksi arvo, kutakin arvoa koskevat tulokset on mitattava)

- kuormittamattoman ajoneuvon (sarake a) massat ja akselikuormitukset vastaavat valmistajan ilmoittamia ± 5 % toleranssilla (tässä tapauksessa valmistajan ilmoittamaa massan arvoa on käytetty b ja c sarakkeen massojen laskentaan),

- mitatut massat ja akselikuormitukset b ja c sarakkeen kuormituksilla eivät ylitä suurimpia sallittuja valmistajan ilmoittamia massoja,

- liitteessä II olevan 3.2.1 kohdan neljännessä alakohdassa esitetyt vaatimukset täyttyvät,

- valmistajan ilmoittamat massat vastaavat moottoriajoneuvoon tarkoitettujen renkaiden kuormitusominaisuuksia ottaen huomioon direktiivin 92/23/ETY liitteessä IV olevan 3.7.3 kohdan mukaiset, hinaavaa ajoneuvoa koskevat ilmoitetut nopeusrajoitukset.

(1) Määritetty direktiivin 77/649/ETY liitteen III määräysten mukaisesti.

Top