EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0043

Komission direktiivi 95/43/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1995, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY liitteiden C ja D muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 184, 3.8.1995, p. 21–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 246 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 246 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 246 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 246 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 246 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 246 - 258
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 246 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 246 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 246 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 121 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 121 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/43/oj

31995L0043

Komission direktiivi 95/43/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1995, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY liitteiden C ja D muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 184 , 03/08/1995 s. 0021 - 0033


KOMISSION DIREKTIIVI 95/43/EY,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 1995,

direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY liitteiden C ja D muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon direktiiviä 89/48/ETY (1) täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/51/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 94/38/EY (2), ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo, että

tutkiessaan perusteltua pyyntöä lisätä koulutus liitteissä C tai D olevaan luetteloon direktiivin 92/51/ETY 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio tutkii erityisesti, antaako kyseisen koulutuksen tuottama kelpoisuus koulutuksen suorittaneelle henkilölle yhtä korkeatasoisen perehdyttävän koulutuksen kuin 1 artiklan a alakohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan i alakohdassa tarkoitettu keskiasteen jälkeinen koulutus sekä antaako se samantasoisen vastuun ja samantasoisia tehtäviä,

Hollannin hallitus on esittänyt perusteltuja pyyntöjä direktiivin 92/51/ETY liitteiden C ja D muuttamiseksi ja Itävallan hallitus on esittänyt perustellun pyynnön mainitun direktiivin liitteen D muuttamiseksi,

erityisesti Alankomaiden osalta direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C lisättävien koulutusten rakenne ja kesto sekä niihin kuuluvat vastuun taso ja tehtävät ovat samat kuin liitteessä jo esitetyillä koulutuksilla,

neuvoston direktiivin 92/51/ETY 2 artiklan mukaisesti kyseisen direktiivin säännöksiä ei sovelleta liitteessä A mainittujen direktiivien soveltamisalaan kuuluviin toiminnan lajeihin, mukaan lukien direktiivit, jotka on tehty sellaisiksi, että niitä voidaan soveltaa liitteessä B esitettyjen toiminnan lajien harjoittamiseen palkattuna työntekijänä, vaikka jäsenvaltion kansalainen on saattanut liitteessä D tarkoitetun jonkin erityisrakenteisen koulutuksen päätökseen,

erityisesti Alankomaiden ja Itävallan osalta direktiivin 92/51/ETY liitteeseen D lisättävät koulutukset ovat rakenteeltaan ja kestoltaan samanlaisia tiettyjen liitteessä C esitettyjen koulutusten ja joidenkin liitteessä D jo esitettyjen koulutusten kanssa, ja niiden kaikkien kokonaiskesto on vähintään 13 vuotta,

direktiivin 92/51/ETY 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja yleisen järjestelmän tehokkuuden vahvistamiseksi on suotavaa, että ne jäsenvaltiot, joiden koulutuksia esitetään liitteessä D, toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon kyseisistä tutkintotodistuksista,

direktiivin 92/51/ETY liitteiden C ja D ymmärrettävyyden lisäämiseksi on suotavaa julkaista koonnetut luettelot, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 92/51/ETY 15 artiklalla perustetun komitean antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 92/51/ETY liitteet C ja D tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Direktiivin 92/51/ETY liitteissä C ja D olevien koulutusten muutetut luettelot esitetään tämän direktiivin liitteessä II.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1995. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 1995.

Komission puolesta

Mario MONTI

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 25

(2) EYVL N:o L 217, 23.8.1994, s. 8

LIITE I

A. Muutetaan liite C seuraavasti:

1. a) Kohdassa "1. Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus" kohdan "Luxemburgissa" viimeisen luetelmakohdan "lastentarhanopettaja ("éducateur/trice")" jälkeen lisätään kohta ja luetelmakohta seuraavasti:

"Alankomaissa

- eläinlääkintäavustaja ("dierenartassistent")"

b) Kohdassa "1. Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus" kohdan "koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta ja käsittää:" viimeisen luetelmakohdan jälkeen lisätään luetelmakohta seuraavasti:

"- tai Alankomaiden eläinlääkintäavustajan ("dierenartassistent") osalta kolme vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa koulutusta ("MBO"-ohjelma) tai vaihtoehtoisesti kolme vuotta oppisopimusjärjestelmässä ("LLW") annettavaa koulutusta, jotka molemmat päättyvät loppututkintoon."

2. a) Kohdassa "3. Merenkulun koulutus" "a) Merikuljetukset" kohtaan "Alankomaissa" lisätään luetelmakohta seuraavasti:

- "VTS-virkailija ("VTS-functionaris")"

b) Kohdassa "3. Merenkulun koulutus" "a) Merikuljetukset" kohdan "koulutukseen sisältyy" luetelmakohta "Alankomaissa 14 vuoden koulutus, josta vähintään kaksi vuotta suoritetaan ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa ja jota täydennetään 12 kuukauden työelämään tutustumisella,"

korvataan luetelmakohdalla seuraavasti:

"- Alankomaissa

- perämiehen, rannikkoalus (sisältää täydennyskoulutuksen) ["stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"] ja koneenhoitajan ("diploma motordrijver") osalta 14 vuoden koulutus, josta vähintään kaksi vuotta suoritetaan ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa ja jota täydennetään 12 kuukauden työelämään tutustumisella,

- VTS-virkailijan ("VTS-functionaris") osalta yhteensä vähintään 15 vuoden koulutus, johon sisältyy vähintään kolmen vuoden korkeampi ammatillinen koulutus ("HBO") tai opistotasoinen ammatillinen koulutus ("MBO"), joita seuraa kansallinen tai alueellinen erikoistumisjakso, johon sisältyy molemmissa tapauksissa vähintään 12 viikkoa teoreettista koulutusta, ja jotka molemmat päättyvät loppututkintoon,"

3. a) Kohdassa "4. Teknisen alan koulutus" kohtaan "Alankomaissa" lisätään luetelmakohta seuraavasti:

"- hammasproteesien tekijä ("tandprotheticus")"

b) Kohdassa "4. Teknisen alan koulutus" kohdan "Alankomaissa" luetelmakohta "oikeudenpalvelija", mukaan lukien sitä seuraava kohta, korvataan seuraavalla virkkeellä "koulutus käsittää", jota seuraa kaksi luetelmakohtaa seuraavasti:

"- oikeudenpalvelijan ("gerechtsdeurwaarder") osalta yhteensä 19 vuoden koulutuksen, joka sisältää kahdeksan vuotta kestävän oppivelvollisuuden suorittamisen ja sitä seuraavan kahdeksan vuoden keskiasteen koulutuksen, johon kuuluu nelivuotinen valtion valvomaan tutkintoon päättyvä tekninen koulutus ja jota täydennetään kolmivuotisella ammatin harjoittamiseen suuntautuvalla teoreettisella ja käytännön koulutuksella,

- hammasproteesien tekijän ("tandprotheticus") osalta yhteensä vähintään 15 vuoden kokopäiväisen koulutuksen ja kolmen vuoden osapäiväisen koulutuksen, jotka sisältävät kahdeksan vuotta kestävän peruskoulutuksen, neljä vuotta kestävän yleissivistävän keskiasteen koulutuksen, kolmen vuoden ammatillisen koulutuksen, johon kuuluu teoreettinen ja käytännön koulutus hammasteknikkona, jota täydennetään kolmen vuoden osapäiväisellä hammasproteesien tekijän koulutuksella, joka päättyy loppututkintoon."

B. Lisätään liitteeseen D jaksot seuraavasti:

a) "Alankomaissa

Seuraavat säännellyt koulutusalat:

- Säännellyt koulutusalat, joiden kesto on yhteensä vähintään 15 vuotta ja jotka edellyttävät kahdeksan vuoden peruskoulutuksen sekä neljän vuoden yleissivistävän keskiasteen koulutuksen ("MAVO") tai toisen asteen ammatillisen koulutuksen ("VBO") tai korkeamman tasoisen yleissivistävän keskiasteen koulutuksen menestyksekästä suorittamista ja jotka edellyttävät loppututkintoon päättyviä kolmi- tai nelivuotisia opintoja opistotasoista ammatillista koulutusta antavassa oppilaitoksessa ("MBO").

- Säännellyt koulutusalat, joiden kesto on yhteensä vähintään 16 vuotta ja jotka edellyttävät kahdeksan vuoden peruskoulutuksen sekä neljän vuoden toisen asteen ammatillisen koulutuksen ("VBO") tai korkeamman tasoisen yleissivistävän keskiasteen koulutuksen menestyksekästä suorittamista ja jotka edellyttävät oppisopimusjärjestelmässä vähintään neljän vuoden ammatillista koulutusta, johon kuuluu vähintään yksi päivä teoreettista koulutusta oppilaitoksessa viikoittain ja muina päivinä käytännön koulutusta koulutuskeskuksessa tai yrityksessä ja joka päättyy toisen tai kolmannen tason tutkintoon.

Alankomaiden viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä käsiteltävistä koulutuksista.

b) Itävallassa

- Koulutusalat opistotasoista ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa ("Berufsbildende Höhere Schulen") ja opistotasoista maa- ja metsätalouden koulutusta antavissa oppilaitoksissa ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), mukaan lukien erityismuodot ("einschließlich der Sonderformen"), joiden rakenne ja taso on määritelty laeilla, asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä.

Koulutusalat kestävät yhteensä vähintään 13 vuotta ja niihin sisältyy viisi vuotta ammatillista koulutusta, joka päättyy loppututkintoon, jonka läpäiseminen on osoitus ammatillisesta pätevyydestä.

- Koulutusalat mestarikouluissa ("Meisterschulen"), mestariluokilla ("Meisterklassen"), teollisissa mestarikouluissa ("Werkmeisterschulen") tai rakentajakouluissa ("Bauhandwerkerschulen"), joiden rakenne ja taso on määritelty laeilla, asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä.

Koulutusalat kestävät yhteensä vähintään 13 vuotta, ja niihin kuuluu yhdeksän vuoden oppivelvollisuuden suorittaminen, jota seuraa joko vähintään kolme vuotta ammatillista koulutusta erikoisoppilaitoksessa tai vähintään kolme vuotta vuotta koulutusta yrityksessä ja samanaikaisesti ammatillisessa oppilaitoksessa ("Berufsschule"), jotka molemmat päättyvät loppututkintoon ja joita täydennetään suorittamalla menestyksekkäästi vähintään yhden vuoden koulutus mestarikouluissa ("Meisterschulen"), mestariluokilla ("Meisterklassen"), teollisissa mestarikouluissa ("Werkmeisterschulen") tai rakentajakouluissa ("Bauhandwerkerschulen"). Useimmissa tapauksissa kesto on yhteensä vähintään 15 vuotta, ja siihen kuuluvat työelämään tutustumisjaksot, jotka joko edeltävät koulutusta näissä oppilaitoksissa tai joiden yhteydessä osallistutaan koulutukseen osa-aikaisesti (vähintään 960 tuntia).

Itävallan viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä käsiteltävistä koulutuksista."

LIITE II

"LUETTELO 1 ARTIKLAN A ALAKOHDAN ENSIMMÄISEN ALAKOHDAN TOISEN LUETELMAKOHDAN II ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA KOULUTUSALOISTA, JOILLA ON ERIKOISRAKENNE

(DIREKTIIVIN 92/51/ETY LIITE C)

1. Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus

Seuraava koulutus:

Saksassa

- sairaanhoitaja, lasten sairaanhoito ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"),

- lääkintävoimistelija ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"] (1),

- toimintaterapeutti ["Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"],

- puheterapeutti ("Logopäde/Logopädin"),

- ortoptisti ["Orthopist(in)"],

- valtion hyväksymä lasten ja nuorten huollon työntekijä ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],

- valtion hyväksymä kuntoutusohjaaja ["Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoget(-in)"],

- laboratorioapulainen ["medizinisch-techniche(r) Laboratorium-asistent(in)"],

- röntgenapulainen ["medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"],

- funktionaalisen diagnostiikan alan avustaja ["medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik"],

- eläinlääkintäavustaja ["veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)"],

- ravitsemusavustaja ["Diätassistent(in)"],

- tekninen apteekkiapulainen ("Pharmazieingenieur"), annettu ennen 31 päivää maaliskuuta 1994 entisessä Saksan demokraattisessa tasavallassa tai uusien osavaltioiden (Länder) alueella,

- sairaanhoitaja - psykiatrinen hoito ["Phychiatrisch(er) Krankenschweseter/Krankenpfleger"],

- puheterapeutti ["Sprachtherapeut(in)"],

Italiassa

- hammasteknikko ("odontotecnico"),

- optikko ("ottico"),

- jalkojenhoitaja ("podologo"),

Luxemburgissa

- röntgenapulainen ["assistant(e) technique médical(e) en radiologie"],

- laboratorioapulainen ["assistant(e) technique médical(e) de laboratoire"],

- sairaanhoitaja - psykiatrinen hoito ("infirmier/iére psychiatrique"),

- lääkintäapulainen - kirurgia ["assistant(e) tehnique médical(e) en chirurgie"],

- sairaanhoitaja - lasten sairaanhoito ("infirmier/iére puériculteur/trice"),

- sairaanhoitaja - anestesiasairaanhoito ("infirmier/iére anesthésiste"),

- hieroja ["masseur/euse diplômé(e)"],

- lastentarhanopettaja ("éducateur/trice"),

Alankomaissa

- eläinlääkintäavustaja ("dierenartassistent")

koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta ja käsittää:

i) joko vähintään kolme vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota mahdollisesti täydennetään yksi- tai kaksivuotisella loppututkintoon päättyvällä erikoistumisjaksolla,

ii) tai vähintään kaksi ja puoli vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään kuuden kuukauden työelämään tutustumisella tai vähintään kuuden kuukauden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa,

(1) Ammattinimike "Krankengymnast(in)" korvataan 1 päivästä kesäkuuta 1994 alkaen nimikkeellä "Physiotherapeut(in)". Tämän ammatin harjoittajat, jotka ovat saaneet tutkintotodistuksen ennen tätä päivää, voivat halutessaan käyttää edelleen nimikettä "Krankengymnast(in)".

iii) tai vähintään kaksi vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään yhden vuoden työelämään tutustumisella tai vähintään yhden vuoden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa,

iv) tai Alankomaiden eläinlääkintäavustajan ("dierenartassistent") osalta kolme vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa koulutusta ("MBO"-ohjelma) tai vaihtoehtoisesti kolme vuotta oppisopimusjärjestelmässä ("LLW") annettavaa koulutusta, jotka molemmat päättyvät loppututkintoon.

Itävallassa

- piilolasioptikko ("Kontaktlinsenoptiker"),

- jalkojenhoitaja ("Fußpfleger"),

- kuulolaitteiden tekijä ("Hörgeräteakustiker"),

- kemikaliotuotteiden myyjä ("Drogist"),

koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen vähintään viisivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson, joka päättyy ammattitutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia ja kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita.

- hieroja ("Masseur"),

koulutus kestää yhteensä 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen viisivuotinen koulutus, joka käsittää kaksi vuotta oppisopimuskoulutusta, kaksivuotisen ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson ja yksivuotisen koulutusjakson, ja päättyy ammattitutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia ja kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita.

- lastentarhanopettaja ("Kindergärtner/in"),

- lastenhoitaja ("Erzieher"),

koulutus kestää yhteensä 13 vuotta ja käsittää viisi vuotta erikoisoppilaitoksessa annettavaa ja loppututkintoon päättyvää koulutusta

2. Teknikkokoulutus ("Mester/Meister/Maître"), joka sisältää niitä käsityöläisammatteja koskevan koulutuksen, jotka eivät sisälly liitteessä A lueteltuihin direktiiveihin

Seuraava koulutus:

Tanskassa

- optikko ("Optometrist"),

koulutus kestää yhteensä 14 vuotta ja siihen sisältyy viisi vuotta ammattiin perehdyttävää koulutusta, joka käsittää kahden ja puolen vuoden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa ja kahden ja puolen vuoden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa ja kahden ja puolen vuoden käytännön koulutuksen työpaikalla, ja päättyy ammattiin liittyvään hyväksyttyyn tutkintoon ja antaa oikeuden käyttää nimikettä "Mester",

- apuneuvoteknikko ("Ortopædimekaniker"),

koulutus kestää yhteensä kaksitoista ja puoli vuotta ja siihen sisältyy kolme ja puoli vuotta ammattiin perehdyttävää koulutusta, joka käsittää kuuden kuukauden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa ja kolmen vuoden käytännön koulutuksen työpaikalla, ja päättyy ammattiin liittyvään hyväksyttyyn tutkintoon ja antaa oikeuden käyttää nimikettä "Mester",

- erityisjalkineiden valmistaja ("ortopædiskomager")

koulutus kestää yhteensä kolmetoista ja puoli vuotta ja siihen sisältyy neljä ja puoli vuotta ammattiin perehdyttävää koulutusta, joka käsittää kahden vuoden teoreettisen koulutuksen ammatillisessa oppilaitoksessa ja kahden ja puolen vuoden käytännön koulutuksen työpaikalla, ja päättyy ammattiin liittyvään hyväksyttyyn tutkintoon ja antaa oikeuden käyttää nimikettä "Mester",

Seuraava koulutus:

Saksassa

- optikko ("Augenoptiker"),

- hammasteknikko ("Zahntechniker"),

- kirurgisten tukien valmistaja ("Bandagist"),

- kuulolaitteiden tekijä ("Hörgeräte-Akustiker"),

- apuneuvoteknikko ("Orthopädiemechaniker"),

- erityisjalkineiden valmistaja ("Orthopädieschuhmacher").

Luxemburgissa

- optikko ("opticien")

- hammasteknikko ("mécanicien dentaire"),

- kuulolaitteiden tekijä ("audioprothésiste"),

- apuneuvoteknikko/kirurgisten tukien valmistaja ("mécanicien orthopédiste/bandagiste"),

- erityisjalkineiden valmistaja ("orthopédiste-cordonnier"),

koulutus kestää yhteensä 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen, osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu, vähintään viisivuotinen koulutus, joka päättyy loppututkintoon, jonka suorittaminen on edellytys käsityöläisammattina pidetyn toimen harjoittamiseksi joko itsenäisenä työntekijänä tai palkattuna työntekijänä, jolla on huomattava vastuu.

Seuraava koulutus:

Itävallassa

- kirurgisten tukien valmistaja ("Bandagist"),

- korsetintekijä ("Miederwarenerzeuger"),

- optikko ("Optiker"),

- erityisjalkineiden valmistaja ("Orthopädietechniker"),

- apuneuvoteknikko ("Orthopädietechniker"),

- hammasteknikko ("Zahntekniker"),

- puutarhuri ("Gärtner"),

koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen vähintään viisivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja vähintään kaksivuotisen ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson, ja päättyy mestaritutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia, kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita ja käyttää nimikettä "Meister";

maatalouden ja metsätalouden teknikkokoulutus, erityisesti

- maanviljelyteknikko ("Meister in der Ländwirtschaft"),

- maatalousteknikko ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"),

- puutarhateknikko ("Meister in Gartenbau"),

- puutarhanviljelyteknikko ("Meister im Feldgemüsebau"),

- hedelmänviljely- ja hedelmänkäsittelyteknikko ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),

- viininviljely- ja viinintuotantoteknikko ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),

- meijeritalousteknikko ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft"),

- hevostalousteknikko ("Meister in der Pferdewirtschaft"),

- kalatalousteknikko ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),

- siipikarjatalousteknikko ("Meister in der Geflügelwirtschaft"),

- mehiläishoitoteknikko ("Meister in der Bienenwirtschaft"),

- metsätalousteknikko ("Meister in der Forstwirtschaft"),

- metsänkasvatus- ja metsänhoitoteknikko ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),

- maatalouden varastointiteknikko ("Meister in der landwirtschgaftlichen Lagerhaltung"),

koulutus kestää yhteensä vähintään 15 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen vähintään kuusivuotinen koulutus, joka käsittää vähintään kolme vuotta oppisopimuskoulutusta osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa ja kolmivuotisen ammatillisen harjoittelujakson, ja päättyy ammattiin liittyvään mestaritutkintoon, joka antaa oikeuden kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita ja käyttää nimikettä "Meister".

3. Merenkulun koulutus

a) Merikuljetukset

Seuraava koulutus:

Tanskassa

- merikapteeni ("skibsfører"),

- yliperämies ("overstyrmand"),

- perämies, vahtiperämies ("enestyrmand, vagthavende styrmand"),

- vahtiperämies ("vagthavende styrmand"),

- konepäällikkö ("maskinchef"),

- ensimmäinen konemestari ("1. maskinmester"),

- ensimmäinen konemestari/päivystävä konemestari ("1. maskinmester/vagthavande maskinmester"),

Saksassa

- kapteeni, suuri rannikkoalus ("Kapitän AM"),

- kapteeni, rannikkoalus ("Kapitän AK"),

- perämies, suuri rannikkoalus ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"),

- perämies, rannikkoalus ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"),

- konemestari, luokka C - konepäällikkö ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen"),

- konemestari, luokka C ("Schiffsbetriebstechniker CTW"),

- koneenhoitaja, luokka C - yksin vastuussa oleva koneenhoitaja ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier"),

Italiassa

- perämies ("ufficiale di coperta"),

- konemestari ("ufficiale di macchina"),

Alankomaissa

- perämies, rannikkoalus (sisältää täydennyskoulutuksen) ["stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"],

- koneenhoitaja ("diploma motordrijver"),

- VTS-virkailija ("VTS-functionaris")

koulutukseen sisältyy:

- Tanskassa yhdeksän vuoden perusasteen koulutus sekä perusopinnot ja/tai 17-36 kuukautta kestävä työskentely merellä, jota täydennetään:

i) vahtiperämiehen osalta yksivuotisella ammattiin perehdyttävällä erikoiskoulutuksella,

ii) muiden osalta kolmivuotisella ammattiin perehdyttävällä erikoiskoulutuksella,

- Saksassa yhteensä 14-18 vuoden koulutus, johon sisältyvät kolmivuotiset ammatilliset perusopinnot ja yhden vuoden kestävä työskentely merellä, jota seuraa yksi- tai kaksivuotinen ammattiin perehdyttävä erikoiskoulutus täydennettynä tarvittaessa kahden vuoden merenkulkualan työelämään tutustumisella,

- Italiassa yhteensä 13 vuoden koulutus, josta vähintään viisi vuotta on ammattiin perehdyttävää koulutusta, joka päättyy loppututkintoon, ja jota tarvittaessa täydennetään työharjoittelulla,

- Alankomaissa

i) perämiehen, rannikkoalus (sisältää täydennyskoulutuksen) ["stuurman kleine handelsvaart (met anvulling)"] ja koneenhoitajan ("diploma motordrijver") osalta 14 vuoden koulutus, josta vähintään kaksi vuotta suoritetaan ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa ja jota täydennetään kahdentoista kuukauden työelämään tutustumisella,

ii) VTS-virkailijan ("VTS-functionaris") osalta yhteensä vähintään 15 vuoden koulutus, johon sisältyy vähintään kolmen vuoden korkeampi ammatillinen koulutus ("HBO") tai opistotasoinen ammatillinen koulutus ("MBO"), joita seuraa kansallinen tai alueellinen erikoistumisjakso, johon sisältyy molemmissa tapauksissa vähintään 12 viikkoa teoreettista koulutusta, ja jotka molemmat päättyvät loppututkintoon,

ja koulutus tunnustetaan kansainvälisen STCW yleissopimuksen (Kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyysasiakirjoja ja vahdinpitoa koskeva vuoden 1978 yleissopimus) mukaiseksi.

b) Merikalastus

Seuraava koulutus:

Saksassa

- kapteeni, syvänmeren kalastus ("Kapitän BG/Fischerei"),

- kapteeni, rannikkokalastus ("Kapitän BK/Fischerei"),

- perämies, syvänmeren alus ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),

- perämies, rannikkoalus ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei").

Alankomaissa

- perämies/konemestari V ("stuurman wertuigkundige V"),

- konemestari IV, kalastusalus ("werktuigkundige IV visvaart"),

- perämies IV, kalastusalus ("stuurman IV visvaart"),

- perämies/konemestari VI ("stuurman werktuigkundige VI"),

koulutukseen sisältyy:

- Saksassa yhteensä 14-18 vuoden koulutus, johon sisältyvät kolmivuotiset ammatilliset perusopinnot ja yhden vuoden kestävä työskentely merellä, jota seuraa yksi- tai kaksivuotinen ammattiin perehdyttävä erikoiskoulutus täydennettynä tarvittaessa kahden vuoden merenkulkualan työelämään tutustumisella,

- Alankomaissa 13-15 vuoden koulutus, johon sisältyvät vähintään kaksivuotiset opinnot ammatillisessa erikoisoppilaitoksessa täydennettynä 12 kuukauden työelämään tutustumisella,

ja koulutus tunnustetaan Torremolinoksen sopimuksen mukaiseksi (kalastusalusten turvallisuutta koskeva kansainvälinen sopimus vuodelta 1977).

4. Teknisen alan koulutus

Seuraava koulutus:

Italiassa

- rakennusmittaaja ("geometria"),

- maatalousneuvoja ("perito agrario"),

koulutus käsittää yhteensä vähintään 13 vuoden keskiasteen tekniset opinnot, joihin kuuluu kahdeksan vuoden oppivelvollisuuden suorittaminen ja sen jälkeen suoritettava viisivuotinen keskiasteen koulutus, joka sisältää kolmivuotisen ammattiin suuntautuvan koulutuksen ja päättyy Technical Baccalaureat -tutkintoon ja jota tarvittaessa täydennetään:

i) rakennusmittaajien osalta joko vähintään kaksivuotisella käytännön harjoittelujaksolla ammattia harjoittavassa toimistossa tai viiden vuoden työkokemuksella,

ii) tai maatalousneuvojien osalta vähintään kaksivuotisella käytännön harjoittelujaksolla,

jonka jälkeen suoritetaan valtion valvoma tutkinto;

Alankomaissa

- oikeudenpalvelija ("gerechtsdeurwaarder"),

- hammasproteesien tekijä ("tandprotheticus")

koulutus käsittää:

i) oikeudenpalvelijan ("gerechtsdeurwaarder") osalta yhteensä 19 vuoden koulutuksen, joka sisältää kahdeksan vuotta kestävän oppivelvollisuuden suorittamisen ja sitä seuraavan kahdeksan vuoden keskiasteen koulutuksen, johon kuuluu nelivuotinen, valtion valvomaan tutkintoon päättyvä tekninen koulutus, ja jota täydennetään kolmivuotisella ammatin harjoittamiseen suuntautuvalla teoreettisella ja käytännön koulutuksella,

ii) hammasproteesien tekijän ("tandprotheticus") osalta yhteensä vähintään 15 vuoden kokopäiväisen koulutuksen ja kolmen vuoden osapäiväisen koulutuksen, jotka sisältävät kahdeksan vuotta kestävän peruskoulutuksen, neljä vuotta kestävän yleissivistävän keskiasteen koulutuksen, kolmen vuoden ammatillisen koulutuksen, johon kuuluu teoreettinen ja käytännön koulutus hammasteknikkona, jota täydennetään kolmen vuoden osapäiväisellä hammasproteesien tekijän koulutuksella, joka päättyy loppututkintoon;

Itävallassa

- metsänhoitaja ("Förster"),

- tekninen neuvoja ("Technisches Büro"),

- työvoimanvuokraaja ("Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe"),

- työnvälittäjä ("Arbeitsvermittlung"),

- sijoitusneuvoja ("Vermögensberater"),

- yksityisetsivä ("Berufsdetektiv"),

- turvallisuusvalvoja ("Bewachungsgewerbe"),

- kiinteistönvälittäjä ("Immobilienmakler"),

- kiinteistönhoitaja ("Immobilienverwalter"),

- mainos- ja myynninedistämisasiamies ("Werbeagentur"),

- rakennuttaja, urakoitsija ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer"),

- saatavien perintäasiamies ("Inkassoinstitut"),

koulutus kestää yhteensä vähintään 15 vuotta ja se sisältää kahdeksan vuotta kestävän oppivelvollisuuden suorittamisen ja sitä seuraavan vähintään viiden vuoden teknisen tai kaupallisen keskiasteen koulutuksen, joka päättyy tekniseen tai kaupalliseen tutkintoon ja jota täydennetään vähintään kaksivuotisella koulutuksella ja harjoittelulla työpaikalla, ja päättyy ammattitutkintoon,

- vakuutusneuvoja ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"),

koulutus kestää 15 vuotta ja siihen sisältyy koulutusohjelman mukainen kuusivuotinen koulutus, joka käsittää kolme vuotta oppisopimuskoulutusta ja kolmivuotisen ammatillisen harjoittelu- ja koulutusjakson, ja päättyy loppututkintoon,

- rakennusmestari/suunnittelu ja tekniset laskelmat ("Planender Baumeister"),

- puuseppä/suunnittelu ja tekniset laskelmat ("Planender Zimmermeister"),

koulutus kestää yhteensä vähintään 18 vuotta ja se sisältää vähintään yhdeksän vuotta kestävän ammatillisen koulutuksen, johon kuuluu neljän vuoden keskiasteen tekninen koulutus ja viisi vuotta ammatillista harjoittelua ja koulutusta, ja päättyy ammattitutkintoon, joka antaa oikeuden harjoittaa ammattia ja kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita, siltä osin kuin kyseinen koulutus koskee oikeutta suunnitella rakennuksia ja suorittaa teknisiä laskelmia sekä rakennustyön valvontaa ("Maria Teresian erivapaus").

5. Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettu "National Vocational Qualifications" (kansalliset ammatilliset kelpoisuusehdot) tai "Scottish Vocational Qualifications" (skotlantilaiset ammatilliset kelpoisuusehdot) -järjestelmien mukainen koulutus

Seuraava koulutus:

- laboratoriohoitaja ("medical laboratory scientific officer"),

- kaivossähköinsinööri ("mine electrical engineer"),

- kaivoskoneinsinööri ("mine mechanical engineer"),

- hyväksytty sosiaalityöntekijä - mielenterveysala ("approved social worker - mental health"),

- valvoja ("probation officer"),

- hammasterapeutti ("dental therapist"),

- hammashuoltaja ("dental hygienist"),

- silmäoptikko ("dispensing optician"),

- kaivoksen turvallisuudesta vastaava henkilö ("mine deputy"),

- sosiaalialan työntekijä - toimeentulotuki ("insolvency practitioner"),

- laillistettu notaari - omaisuuden luovutus ("licensed conveyancer"),

- proteesintekijä ("prosthetist"),

- yliperämies - rahti- ja matkustaja-alukset - rajoituksitta ("first mate - freight/passenger ships - unrestricted"),

- ensimmäinen perämies - rahti- ja matkustaja-alukset - rajoituksitta ("second mate - freight/passenger ships - unrestricted"),

- toinen perämies - rahti ja matkustaja-alukset - rajoituksitta ("third mate - freight/passenger ships - unrestricted"),

- perämies - rahti- ja matkustaja-alukset - rajoituksitta ("deck officer - freight/passenger ships - unrestricted"),

- konemestari - rahti- ja matkustaja-alukset - rajoittamaton ammattialue ("engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area"),

- tavaramerkin edustaja ("trade mark agent"),

koulutus antaa kelpoisuuden, joka on hyväksytty "National Vocational Qualifications, (NVQ)" (kansallisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmässä, tai jonka "National Council for Vocational Qualifications" -toimielin (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallinen neuvosto) hyväksyy tai tunnustaa vastaavaksi, tai jotka on hyväksytty Skotlannissa "Scottish Vocational Qualifications" (skotlantilaisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmässä, ja joka on Yhdistyneen kuningaskunnan "National Framework of Vocational Qualifications" -järjestelmän (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallisen järjestelmän) 3 ja 4 tasolla.

Nämä tasot määritellään seuraavasti:

- Taso 3: kelpoisuus moniin vaihteleviin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri yhteyksissä ja joista suurin osa on monimutkaisia ja tavanomaisesta poikkeavia. Usein vaaditaan huomattavaa vastuunottoa ja itsenäisyyttä sekä muiden valvontaa tai ohjausta.

- Taso 4: kelpoisuus monenlaisiin teknisiin tai ammatillisiin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri yhteyksissä ja joihin liittyy merkittävä henkilökohtainen vastuu ja itsenäisyys. Työhön liittyy usein myös vastuu muiden työstä ja voimavarojen jakaminen.

LUETTELO 3 ARTIKLAN B ALAKOHDAN ENSIMMÄISEN ALAKOHDAN KOLMANNESSA LUETELMAKOHDASSA TARKOITETUISTA KOULUTUSALOISTA, JOILLA ON ERIKOISRAKENNE

(DIREKTIIVIN 92/51/ETY LIITE D)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Säännellyt koulutusajat, jotka antavat "National Council for Vocational Qualifications" -toimielimen (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallinen neuvosto) hyväksymän "National Vocational Qualifications", (NYQ) (kansallisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmän mukaisen kelpoisuuden tai Skotlannissa "Scottish Vocational Qualifications" (skotlantilaisten ammatillisten kelpoisuusehtojen) -järjestelmän mukaisen kelpoisuuden, ja jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan "National Framework of Vocational Qualifications" -järjestelmän (ammatillisten kelpoisuusehtojen kansallisen järjestelmän) 3 ja 4 tasolla.

Nämä tasot määritellään seuraavasti:

- Taso 3: kelpoisuus moniin vaihteleviin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri yhteyksissä ja joista suurin osa on monimutkaisia ja tavanomaisesta poikkeavia. Usein vaaditaan huomattavaa vastuunottoa ja itsenäisyyttä sekä muiden valvontaa tai ohjausta.

- Taso 4: kelpoisuus monenlaisiin teknisiin tai ammatillisiin työtehtäviin, joita suoritetaan useissa eri yhteyksissä ja joihin liittyy merkittävä henkilökohtainen vastuu ja itsenäisyys. Työhön liittyy usein myös vastuu muiden työstä ja voimavarojen jakaminen.

Saksassa

Seuraavat säännellyt koulutusalat:

- Säännellyt koulutusalat, jotka valmistavat teknisen apulaisen ["technische(r)/Assistent(in)"], kaupallisen avustajan ["kaufmännische(r)/Assistent(in)"] ja sosiaalialan ammatteihin ("soziale Berufe") sekä valtion hyväksymän puhetaidon opettajan ammattiin ["staatlich geprüfter Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"], joiden kesto on yhteensä 13 vuotta ja jotka edellyttävät keskiasteen opintojen ("mittlerer Bildungsabschluß") menestyksekästä suorittamista ja jotka sisältävät:

i) joko vähintään kolme vuotta (1) erikoisoppilaitoksessa ("Fachschule") annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota mahdollisesti täydennetään yksi- tai kaksivuotisella loppututkintoon päättyvällä erikoistumisjaksolla,

ii) tai vähintään kaksi ja puoli vuotta erikoisoppilaitoksessa ("Fachschule") annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään kuuden kuukauden työelämään tutustumisella tai vähintään kuuden kuukauden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa,

iii) tai vähintään kaksi vuotta erikoisoppilaitoksessa ("Fachschule") annettavaa loppututkintoon päättyvää koulutusta, jota täydennetään vähintään yhden vuoden työelämään tutustumisella tai vähintään yhden vuoden ammattiin perehdyttävällä harjoittelulla hyväksytyssä laitoksessa.

- Säännellyt koulutusalat valtion hyväksymän teknikon ["staatlich geprüfte(r) Techniker(in)"], kaupallisen alan ["Betriebswirt(in)"], suunnittelijan ["Gestalter(in)"] ja perheasian hoitajan ["Familienpfleger(in)"] ammattiin, joiden kesto on yhteensä vähintään 16 vuotta ja jotka edellyttävät oppivelvollisuuden tai vastaavan koulutuksen menestyksekästä suorittamista (vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) ja vähintään kolme vuotta kestävän ammattikoulun ("Berufsschule") suorittamista, ja jotka sisältävät vähintään kahden vuoden ammattikokemuksen jälkeen vähintään kahden vuoden ajan kokopäiväistä koulutusta tai vastaavan pituisen osapäiväkoulutuksen.

- Säännellyt koulutusalat ja säännellyt jatkokoulutusalat, joiden kesto on yhteensä vähintään 15 vuotta ja jotka edellyttävät oppivelvollisuuden (vähimmäiskesto yhdeksän vuotta) tai ammatillisen koulutuksen (yleensä kolme vuotta) menestyksekästä suorittamista ja jotka sisältävät yleensä vähintään kaksi vuotta ammattikokemusta (useimmissa tapauksissa kolme vuotta) ja tutkinnon jatkokoulutuksen osana, jonka valmistelemiseksi suoritetaan yleensä täydentävää koulutusta joko samanaikaisesti ammattikokemuksen kanssa (vähintään 1 000 tuntia) tai päätoimisesti (vähintään vuosi).

Saksan viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä käsiteltävistä koulutuksista.

Alankomaissa

- Säännellyt koulutusalat, joiden kesto on yhteensä vähintään 15 vuotta ja jotka edellyttävät kahdeksan vuoden peruskoulutuksen sekä neljän vuoden yleissivistävän keskiasteen koulutuksen ("MAVO") tai toisen asteen ammatillisen koulutuksen ("VBO") tai korkeamman tasoisen yleissivistävän keskiasteen koulutuksen menestyksekästä suorittamista ja jotka edellyttävät loppututkintoon päättyviä kolmi- tai nelivuotisia opintoja opistotasoista ammatillista koulutusta antavassa oppilaitoksessa ("MBO").

(1) Kolmen vuoden vähimmäiskestoa voidaan alentaa kahteen vuoteen, jos asianomaisella henkilöllä on kelpoisuus, joka on välttämätön yliopistoon pääsemiseksi ("Abitur"), eli kolmetoista vuotta aiempaa koulutusta, tai "Fachhochschule"-kouluun pääsemiseksi ("Fachhochschulreife"), eli kaksitoista vuotta aiempaa koulutusta.

- Säännellyt koulutusalat, joiden kesto on yhteensä vähintään 16 vuotta ja jotka edellyttävät kahdeksan vuoden peruskoulutuksen sekä neljän vuoden toisen asteen ammatillisen koulutuksen ("VBO") tai korkeamman tasoisen yleissivistävän keskiasteen koulutuksen menestyksekästä suorittamista ja jotka edellyttävät oppisopimusjärjestelmässä vähintään neljän vuoden ammatillista koulutusta, johon kuuluu vähintään yksi päivä teoreettista koulutusta oppilaitoksessa viikoittain ja muina päivinä käytännön koulutusta koulutuskeskuksessa tai yrityksessä ja joka päättyy toisen tai kolmannen tason tutkintoon.

Alankomaiden viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä käsiteltävistä koulutuksista.

Itävallassa

- Koulutusalat opistotasoista ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa ("Berufsbildende Höhere Schulen") ja opistotasoista maa- ja metsätalouden koulutusta antavissa oppilaitoksissa ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), mukaan lukien erityismuodot ("einschließlich der Sonderformen"), joiden rakenne ja taso on määritetty laeilla, asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä.

Koulutusalat kestävät yhteensä vähintään 13 vuotta ja niihin sisältyy viisi vuotta ammatillista koulutusta, joka päättyy loppututkintoon, jonka läpäiseminen on osoitus ammatillisesta pätevyydestä.

- Koulutusalat mestarikouluissa ("Meisterschulen"), mestariluokilla ("Meisterklassen"), teollisissa mestarikouluissa ("Werkmeisterschulen") tai rakentajakouluissa ("Bauhandwerkschulen"), joiden rakenne ja taso on määritelty laeilla, asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä.

Koulutusalat kestävät yhteensä vähintään 13 vuotta, ja niihin kuuluu yhdeksän vuoden oppivelvollisuuden suorittaminen, jota seuraa joko vähintään kolme vuotta ammatillista koulutusta erikoisoppilaitoksessa tai vähintään kolme vuotta koulutusta yrityksessä ja samanaikaisesti ammatillisessa oppilaitoksessa ("Berufsschule"), jotka molemmat päättyvät loppututkintoon ja joita täydennetään suorittamalla menestyksekkäästi vähintään yhden vuoden koulutus mestarikouluissa ("Meisterschule"), mestariluokilla ("Meisterklassen"), teollisissa mestarikouluissa ("Werkmeisterschulen") tai rakentajakouluissa ("Bauhandwerkschulen"). Useimmissa tapauksissa kesto on yhteensä vähintään 15 vuotta, ja siihen kuuluvat tutustumisjaksot työelämään, jotka joko edeltävät koulutusta näissä oppilaitoksissa tai joiden yhteydessä osallistutaan koulutukseen osa-aikaisesti (vähintään 960 tuntia).

Itävallan viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä käsiteltävistä koulutuksista."

Top