EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0039

Neuvoston direktiivi 95/39/EY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1995, torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamista viljatuotteille ja eläinkunnasta saataville elintarvikkeille koskevien neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta

OJ L 197, 22.8.1995, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 154 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 250 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 250 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/39/oj

31995L0039

Neuvoston direktiivi 95/39/EY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1995, torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamista viljatuotteille ja eläinkunnasta saataville elintarvikkeille koskevien neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 197 , 22/08/1995 s. 0029 - 0031


NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/39/EY,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 1995,

torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamista viljatuotteille ja eläinkunnasta saataville elintarvikkeille koskevien neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY liitteiden muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY (1), ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY (2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

komission tehtävänä on direktiivien 86/362/ETY ja 86/363/ETY puitteissa laatia luettelo torjunta-aineiden jäämistä sekä niiden enimmäismääristä ja antaa se neuvoston hyväksyttäväksi,

torjunta-aineiden jäämiä voi esiintyä kasvi- ja eläinkunnan tuotteissa maataloudessa käytettävien toimintatapojen vuoksi; on tarpeen ottaa huomioon asiaa koskevat tiedot torjunta-aineita luvallisesti käytettäessä tai virallisia jäämäkokeita tehtäessä sekä eläinten syöttötutkimuksissa,

jotta torjunta-aineiden saantia voitaisiin arvioida paremmin, on asianmukaista määrätä samanaikaisesti, jos aiheellista, enimmäismäärät yksittäisille torjunta-aineille ruokavalion kaikilla pääalueilla; nämä tasot edustavat sellaista vähäistä käyttöä, jolla aikaansaadaan haluttu vaikutus, mutta jolla jäämän määrä olisi pienin mahdollinen ja toksikologisesti hyväksyttävä,

tieteellisen ja teknisen kehityksen valossa sekä yleisen terveyden ja maatalouspolitiikan kannalta katsottuna direktiivejä 86/362/ETY ja 86/363/ETY olisi muutettava lisäämällä viljatuotteiden ja eläinkunnasta saatavien ruoka-aineiden muita torjunta-ainejäämiä koskevat määräykset; sellaisia aineita ovat metidationi, metomyylitiodikarbi, amitratsi, pirimifosi-metyyli, aldikarbi ja tiabendatsoli,

saatavana olevat tiedot ovat kuitenkin nykyisten määräysten kannalta riittämättömät torjunta-aineiden enimmäismäärien määrittelemiseksi tietyille torjunta-ainejäämille/tuoteyhdisteille; näissä tapauksissa neljän vuoden aikaa voidaan pitää sopivana tarvittavien tietojen hankkimiselle; enimmäismäärät olisi vahvistettava sellaisten tietojen perusteella viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2000; riittävien tietojen puuttumisesta johtuu, että tasot vahvistetaan aiheelliselle analyysiherkkyystasolle; tarvittavien tietojen hankintaan liittyvistä toimenpiteistä on ilmoitettava vuoden sisällä tämän direktiivin hyväksymisestä, ja

tässä direktiivissä vahvistetut enimmäismäärät on tarkastettava uudelleen tehoaineiden uudelleen arvioinnin yhteydessä, mistä määrätään kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa työohjelmassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat torjunta-ainejäämät:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

1. Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat torjunta-ainejäämät:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan B osaan seuraavat torjunta-ainejäämät:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 22 päivänä elokuuta 1996.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 17 päivänä heinäkuuta 1995.

Neuvoston puolesta

L. ATIENZA SERNA

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/29/EY (EYVL N:o L 189, 23.7.1994, s. 67).

(2) EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 43, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/29/EY (EYVL N:o L 189, 23.7.1994, s. 67).

(3) EYVL N:o L 230, 19.8.1991, s. 1

Top