EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0333

95/333/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisön rakennetukea koskevan ohjelman hyväksymisestä Suomen kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä alan tuotteiden jalostusta ja markkinointia varten (tavoite 5a tavoitteen 6 alueiden ulkopuolella - kausi 1995-1999) (Ainoastaan suomenkielinen teksti on todistusvoimainen)

OJ L 192, 15.8.1995, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/333/oj

31995D0333

95/333/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisön rakennetukea koskevan ohjelman hyväksymisestä Suomen kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä alan tuotteiden jalostusta ja markkinointia varten (tavoite 5a tavoitteen 6 alueiden ulkopuolella - kausi 1995-1999) (Ainoastaan suomenkielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 192 , 15/08/1995 s. 0044 - 0046


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä heinäkuuta 1995,

yhteisön rakennetukea koskevan ohjelman hyväksymisestä Suomen kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä alan tuotteiden jalostusta ja markkinointia varten (tavoite 5a tavoitteen 6 alueiden ulkopuolella - kausi 1995-1999) (Ainoastaan suomenkielinen teksti on todistusvoimainen) (95/333/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jäljempänä sanalla `ala` nimitetyn yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3699/93 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

Suomen hallitus toimitti komissiolle 24 päivänä maaliskuuta 1995 asetuksen (EY) N:o 3699/93 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen suunnitteluasiakirjan,

yhtenäiseen suunnitteluasiakirjaan sisältyy muun muassa kuvaus ensisijaisista tukitoimenpidealueista ja kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) tukea koskevat hakemukset sekä tiedot Euroopan investointipankin (EIP) ja muiden rahoitusvälineiden tuen käytöstä yhteisön ohjelman toteuttamisessa,

tietyt Suomen alueet ovat oikeutettuja tavoitetta 6 koskevista rakennerahastoihin liittyvistä erityismääräyksistä Suomessa ja Ruotsissa (2) tehdyssä pöytäkirjassa N:o 6 määritellyn tavoitteen 6 mukaiseen tukeen; tämä uusi ensisijainen tavoite täydentää rakennerahastojen viittä tavoitetta ja sitä sovelletaan rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään ja Euroopan investointipankin toiminnan sekä muiden rahoitusvälineiden kanssa 24 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2052/88 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3193/94 (4), mukaisesti; näiden alueiden osalta alan rakenteelliset tukitoimenpiteet sisältyvät tavoitteen 6 yleiseen suunnitelmaan,

niiden Suomen alueiden osalta, joita tavoite 6 ei koske, olisi tehtävä erillinen päätös alan rakenteellisia tukitoimenpiteitä koskevasta yhteisön ohjelmasta,

asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta rakennerahastojen toiminnan yhteensovittamisen osalta toisaalta keskenään ja toisaalta Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa 19 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4253/88 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3193/94, 3 artiklan mukaisesti komissio takaa, yhteistyöhön osallistumista noudattaen, yhteensovittamisen ja yhdenmukaisuuden rahastojen tuen sekä EIP:n ja muiden rahoitusvälineiden myöntämän tuen välillä, mukaan lukien EHTYn tukitoimenpiteet sekä muut rakenteelliset toimenpiteet,

EIP on osallistunut yhteisön ohjelman valmisteluun asetuksen (ETY) N:o 4253/88 8 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti; kyseisiä säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin yhteisön ohjelman valmisteluun; EIP on ilmoittanut olevansa valmis osallistumaan ohjelman toteuttamiseen tässä päätöksessä ilmoitettujen ennakoitujen lainojen kokonaismäärien perusteella ja perussääntönsä määräysten mukaisesti,

ecun käyttöön liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä talousarvion toteuttamisessa rakennerahastojen osalta 2 päivänä heinäkuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1866/90 (6), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2745/94 (7), 2 artiklan toisessa alakohdassa säädetään, että komission päätöksissä, joissa hyväksytään yhtenäinen suunnitteluasiakirja, koko jaksolle päätetyn yhteisön tuen määrä ja sen vuosittainen jakautuminen määritellään ecuina kunkin päätöksentekovuoden hinnoilla ja ne sidotaan indeksiin; tämän vuosittaisen jakautumisen on oltava yhteensopiva asetuksen (ETY) N:o 2052/88 liitteessä III, sellaisena kuin se on muutettu liittymissopimuksessa (8), ilmoitetun maksusitoumusmäärärahojen porrastuksen kanssa; indeksiin sitominen perustuu yhteen vuosittaiseen kurssiin, joka vastaa rahoitusnäkymien teknisten mukauttamismenettelyjen mukaisesti yhteisön talousarvioon vuosittain sovellettavia kursseja,

asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen osalta 20 päivänä heinäkuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2080/93 (9) 1 artiklassa määritellään toimet, joiden rahoitukseen KOR voi osallistua; asetuksessa (EY) N:o 3699/93 määritellään yhteisön rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteet ja edellytykset alalla,

yhteisön ohjelma on laadittu yhteisymmärryksessä kyseisen jäsenvaltion kanssa asetuksen (ETY) N:o 2052/88 4 artiklassa määritellyn yhteistyöhön osallistumisen mukaisesti,

yhteisön ohjelma täyttää säädetyt edellytykset ja siihen sisältyy asetuksen (ETY) N:o 4253/88 14 artiklassa vaaditut tiedot; tukihakemus täyttää lisäksi asetuksen (ETY) N:o 4253/88 33 artiklan 2 kohdassa vahvistetut edellytykset,

21 päivänä joulukuuta 1977 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen (10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EHTY, EY, Euratom) N:o 2730/94 (11), 1 artiklassa säädetään, että sellaisiin oikeudellisiin velvollisuuksiin, jotka liittyvät kauemmin kuin yhden varainhoitovuoden ajan toteutettavaan toimintaan, sisältyy määräaika, jonka kuluessa toteuttaminen on saatettava päätökseen ja joka on täsmennettävä aiheellisella tavalla edunsaajalle tukea myönnettäessä,

kaikki muut KOR:n tuen myöntämiseksi vaadittavat edellytykset on täytetty, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalatalouden rakenteiden pysyvän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tavoitteen 5a mukaisia rakenteellisia tukitoimenpiteitä koskeva yhteisön ohjelma, tavoitteen 6 alueita mukaan lukematta, Suomen kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä alan tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä varten ajanjaksolle 1 päivästä tammikuuta 1995 31 päivään joulukuuta 1999.

2 artikla

Yhteisön ohjelma koostuu seuraavista olennaisista osista:

a) yhteiseen toimintaan liittyvät ensisijaiset tukitoimenpidealueet, niiden erityiset määrällisesti ilmaistut tavoitteet, odotettujen vaikutusten arviointi ja yhteensopivuus Suomen talous-, sosiaali- ja aluepolitiikan kanssa;

ensisijaiset tukitoimenpidealueet ovat:

- pyyntiponnistuksen säätely,

- kalastuslaivaston uusiminen ja nykyaikaistaminen,

- vesiviljely,

- suojellut merialueet,

- kalastussatamien rakennukset ja laitteet,

- tuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen,

- tuotteiden myynnin edistäminen,

- tutkimukset, tekninen apu ja muut palvelut,

b) jäljempänä 3 ja 4 artiklassa määritelty KOR:n tuki;

c) yhtenäisen suunnitteluasiakirjan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännökset, joihin sisältyvät:

- yksityiskohtaiset säännöt seurannasta ja jälkiarvioinnista,

- rahoituksen toteuttamista koskevat säännökset,

- säännöt yhteisön politiikan noudattamisesta;

d) menettely lisäysperiaatteen noudattamisen varmistamiseksi ja sen noudattamisen ensimmäinen jälkikäteisarviointi.

3 artikla

Tälle yhteisön ohjelmalle myönnettävä KOR:n tuki on enintään 23 miljoonaa ecua vuoden 1995 hintatasolla.

Todelliset menot oikeuttavat KOR:n tukeen 1 päivästä tammikuuta 1995.

Menettelyt tuen myöntämisestä, mukaan lukien KOR:n osallistuminen tähän yhteisön ohjelmaan sisältyvien ensisijaisten toimenpidealueiden ja toimenpiteiden rahoitukseen, tarkennetaan rahoitussuunnitelmassa.

Rahoitussuunnitelmassa ilmoitetun kansallisen rahoituksen tarve voidaan kattaa osittain EIP:n ja yhteisön muiden rahoitusvälineiden lainoilla.

4 artikla

Indeksiin sitomista varten KOR:n tukeen varatun kokonaisrahoituksen enimmäismäärän vuosittainen jakautuminen on seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

5 artikla

Ensimmäistä erää koskeva budjettisitoumus on 4,14 miljoonaa ecua.

Seuraavien erien sitoumukset perustuvat yhtenäisen suunnitteluasiakirjan rahoitussuunnitelmaan ja sen täytäntöönpanossa saavutettuun edistykseen.

6 artikla

Tuen myöntämisen ehtoja voidaan muuttaa käytettävissä olevien varojen ja budjettimääräysten rajoissa sellaisten tarkistusten perusteella, joista päätetään asetuksen (ETY) N:o 4253/88 25 artiklan 5 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

Yhteisön tuki koskee sellaisia tähän ohjelmaan sisältyviin toimiin liittyviä menoja, joita jäsenvaltiossa koskevat oikeudellisesti velvoittavat säännökset ja joiden osalta tarvittavaan rahoitukseen on sitouduttu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999. Näihin toimiin liittyvät menot saadaan ottaa huomioon 31 päivään joulukuuta 2001 saakka.

8 artikla

Yhtenäinen suunnitteluasiakirja on pantava täytäntöön yhteisön oikeuden ja erityisesti perustamissopimuksen 6, 30, 48, 52 ja 59 artiklan määräysten ja julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen direktiivien säännösten mukaisesti.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu Suomen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 28 päivänä heinäkuuta 1995.

Komission puolesta

Emma BONINO

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 346, 31.12.1993, s. 1

(2) EYVL N:o C 241, 29.8.1994, s. 354

(3) EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 9

(4) EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 11

(5) EYVL N:o L 374, 31.12.1988, s. 1

(6) EYVL N:o L 170, 3.7.1990, s. 36

(7) EYVL N:o L 290, 11.11.1994, s. 4

(8) EYVL N:o L 1, 1.1.1995, s. 218

(9) EYVL N:o L 193, 31.7.1993, s. 1

(10) EYVL N:o L 356, 31.12.1977, s. 1

(11) EYVL N:o L 293, 12.11.1994, s. 7

Top