Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0138

95/138/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 1995, tarkastusmenetelmistä nautakarjojen virallisesti tuberkuloosista vapaan aseman säilyttämiseksi Alankomaissa (Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 91, 22.4.1995, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; Kumoaja 397D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/138/oj

31995D0138

95/138/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 1995, tarkastusmenetelmistä nautakarjojen virallisesti tuberkuloosista vapaan aseman säilyttämiseksi Alankomaissa (Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 091 , 22/04/1995 s. 0053 - 0054


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä maaliskuuta 1995,

tarkastusmenetelmistä nautakarjojen virallisesti tuberkuloosista vapaan aseman säilyttämiseksi Alankomaissa (Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (95/138/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 3 artiklan 14 kohdan,

sekä katsoo, että

Alankomaissa yli 99,9 prosenttia nautakarjoista on vahvistettu direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla virallisesti tuberkuloosista vapaiksi ja niiden katsotaan täyttäneen tämän vahvistamisen edellytykset vähintään 10 vuoden ajan; vähintään viimeisten kuuden vuoden aikana tuberkuloosia ei ole todettu useammassa kuin yhdessä karjassa 10 000 karjasta,

virkaeläinlääkärit tekevät kaikille Alankomaissa teurastetuille naudoille post mortem -tarkastuksen,

virallisesti tuberkuloosista vapaan luokituksen säilyttämiseksi on tarpeen vahvistaa valvontatoimenpiteitä, joilla varmistetaan luokituksen tehokkuus ja jotka mukautetaan Alankomaissa nautakarjojen erityiseen terveystilanteeseen, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. On toteutettava tunnistamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan jokaisen nautaeläimen osalta selvittää sen alkuperäkarja ja muut karjat, joiden kautta se on kulkenut (kauttakulkukarjat).

2. Virkaeläinlääkärin on tehtävä post mortem -tarkastus jokaiselle teurastetulle eläimelle.

3. Elävää, kuollutta tai teurastettua eläintä koskevasta tuberkuloosiepäilystä on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille.

4. Kun tautia epäillään, toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tutkimukset, jotka ovat tarpeen tautiepäilyn vahvistamiseksi tai kumoamiseksi, mukaan lukien eläimen alkuperäkarjan ja kauttakulkukarjojen selvittäminen. Jos teurastuksessa tai post mortem -tarkastuksessa löydetään vaurioita, jotka antavat aihetta epäillä tuberkuloosia, toimivaltaisten viranomaisten on annettava vaurioituneet kudokset laboration tutkittaviksi.

5. Alkuperä- ja kauttakulkukarjojen virallisesti tuberkuloosista vapaa asema on peruutettava väliaikaisesti, kunnes kliinisissä tutkimuksissa, laboratoriotutkimuksissa tai tuberkuliinikokeissa on todettu, että naudan tuberkuloosia ei esiinny.

6. Jos tuberkuloosin esiintyminen varmistetaan tuberkuliinitestillä, kliinisellä tutkimuksella tai laboratoriotutkimuksella, alkuperäkarjan ja kauttakulkukarjojen virallisesti tuberkuloosista vapaa asema on peruutettava.

2 artikla

Virallisesti tuberkuloosista vapaan aseman peruutus pysyy voimassa, kunnes:

- kaikki tartunnan saaneiksi todetut eläimet on poistettu karjasta,

- tilat ja välineet on desinfioitu,

- kaikista jäljellä olevista yli kuuden viikon ikäisistä nautaeläimistä on saatu negatiivinen tulos vähintään kahdessa virallisessa nahansisäisessä tuberkuliinikokeessa, jotka on tehty direktiivin 64/432/ETY liitteen B mukaisesti siten, että ensimmäinen koe on tehty vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tartunnan saanut eläin on poistunut karjasta, ja toinen koe aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä.

3 artikla

Yksityiskohtaiset tiedot tautikarjoista ja kulkutautiopillinen kertomus on toimitettava komissiolle viipymättä; tautikarjana pidetään alkuperäkarjaa tai kauttakulkukarjaa, jossa olleesta nautaeläimestä on saatu positiivinen tulos Mycobacterium bovis -taudinaiheuttajan toteamiseksi tehdyssä kokeessa.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64

Top