Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1733

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1733/94, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994, kiellosta täyttää sellaisia sopimuksia ja toimia koskevia vaatimuksia, joiden täytäntöönpanoon ovat vaikuttaneet Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 757 (1992) ja siihen liittyvät päätöslauselmat,

OJ L 182, 16.7.1994, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 89 - 91
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 89 - 91
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 27 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 27 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 27 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 27 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 27 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 27 - 29
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 27 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 27 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 27 - 29
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 270 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 270 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 79 - 81

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1733/oj

31994R1733

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1733/94, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994, kiellosta täyttää sellaisia sopimuksia ja toimia koskevia vaatimuksia, joiden täytäntöönpanoon ovat vaikuttaneet Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 757 (1992) ja siihen liittyvät päätöslauselmat,

Virallinen lehti nro L 182 , 16/07/1994 s. 0001 - 0003
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 32 s. 0089
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 32 s. 0089


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1733/94,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994,

kiellosta täyttää sellaisia sopimuksia ja toimia koskevia vaatimuksia, joiden täytäntöönpanoon ovat vaikuttaneet Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 757 (1992) ja siihen liittyvät päätöslauselmat,

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 228 A artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella määrittelemästä yhteisestä kannasta, joka koskee kieltoa täyttää Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 757 (1992)(1) 9 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia 13 päivänä kesäkuuta 1994 tehdyn neuvoston päätöksen 94/366/YUTP,

sekä katsoo, että

yhteisö on päättänyt toimenpiteistä yhteisön Jugoslavian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) kanssa käymän kaupan estämiseksi asetuksilla (ETY) N:o 1432/92(2) (ETY) N:o 2656/92(3) ja (ETY) N:o 990/93(4),

Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) koskevan kauppasulun vuoksi yhteisön ja kolmansien maiden taloudellisiin toimijoihin kohdistuu Jugoslavian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) esittämien vaatimuksien uhka,

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on hyväksynyt 30 päivänä toukokuuta 1992 päätöslauselman 757 (1992), jonka 9 kohdassa käsitellään Jugoslavian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) esittämiä vaatimuksia sopimuksista ja toimista, joiden täytäntöönpanoon on vaikuttanut Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätös- lauselman 757 (1992) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päättämät toimenpiteet, ja

on tarpeen suojella taloudellisia toimijoita pysyvästi näiltä vaatimuksilta ja estää Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja

Montenegro) saamasta hyvitystä kauppasulusta aiheutuneista kielteisistä vaikutuksista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. "sopimuksella tai toimella": kaikkia sellaisia toimia, niiden muodosta ja niihin sovellettavasta laista riippumatta, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta samojen tai eri osapuolten välillä tehdyistä sopimuksista tai vastaavista velvoitteista; tässä tarkoituksessa ilmaisu "sopimus" sisältää kaikki rahamääräiset vakuudet ja vastavakuudet sekä kaikki luotot riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti itsenäisiä, sekä kaikki vastaavat järjestelyt, jotka ovat peräisin tällaisesta toimesta tai liittyvät siihen;

2. "vaatimuksella": kaikkia ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää tai sen jälkeen esitettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät sopimuksen tai toimen täytäntöönpanoon, riippumatta siitä ovatko ne riidanalaisia, ja erityisesti:

a) vaatimusta, jonka tavoitteena on sopimukseen tai toimeen perustuvien tai siihen liittyvien velvoitteiden täytäntöönpano;

b) vaatimusta, jonka tavoitteena on rahamääräisen vakuuden tai vastavakuuden voimassaolon pidentäminen tai sen maksaminen, sen muodosta riippumatta;

c) sopimukseen tai toimeen liittyvää korvausvaatimusta;

d) vastakanteeseen sisältyvää vaatimusta;

e) vaatimusta, jonka tavoitteena on tuomion, välitystuomion tai vastaavan päätöksen tunnustaminen tai täytäntöönpano, myös tuomioistuimen antamalla täytäntöönpanomääräyksellä, riippumatta niiden antamispaikasta;

3. "Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 757 (1992) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätetyillä toimenpiteillä": Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston toimenpiteitä tai Euroopan yhteisön tai minkä tahansa valtion, maan tai kansainvälisen järjestön toteuttamia toimenpiteitä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaankuuluvien päätösten mukaisesti tai näitä päätöksiä soveltaen tai niihin liittyen tai kaikkea sellaista Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston sallimaa toimintaa, myös sotilastoimintaa, joka koskee Jugoslavian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) kanssa käytävän tietyn kaupan ehkäisemistä;

4. "Jugoslavian liittotasavallassa (Serbia ja Montenegro) olevalla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä":

a) Jugoslavian liittotasavallan (Serbia ja Montenegro) valtiota tai kaikkia tämän tasavallan viranomaisia;

b) kaikkia Jugoslavian liittotasavallassa (Serbia ja Montenegro) olevia tai asuvia luonnollisia henkilöitä;

c) kaikkia oikeushenkilöitä, joiden kotipaikka tai pääkonttori on Jugoslavian liittotasavallassa (Serbia ja Montenegro);

d) kaikkia yhden tai useamman edellä mainitun henkilön suoraan tai välillisesti valvomia oikeushenkilöitä;

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 757 (1992) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätettyjen toimenpiteiden on myös katsottava vaikuttaneen sopimuksen tai toimen täytäntöön- panoon, jos vaatimuksen olemassaolo tai sisältö perustuu suoraan tai välillisesti näihin toimenpiteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista.

2 artikla

1. On kiellettyä täyttää sellaisia vaatimuksia tai toteuttaa toimenpiteitä sellaisten vaatimuksien täyttämiseksi, jotka esittää:

a) Jugoslavian liittotasavallassa (Serbia ja Montenegro) oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai Jugoslavian liittotasavallassa (Serbia ja Montenegro) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välityksellä toimiva henkilö;

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka toimii suoraan tai välillisesti yhden tai useamman Jugoslavian liittotasavallassa (Serbia ja Montenegro) olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta tai lukuun;

c) Jugoslavian liittotasavallassa (Serbia ja Montenegro) oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vetoaa oikeuksien siirtoon yhdeltä tai useammalta Jugoslavian liittotasavallassa olevalta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai esittää vaatimuksen tällaisten henkilöiden nimissä;

d) muu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 757 (1992) 9 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö;

e) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka esittää yhden tai useamman edellä mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön lukuun vaatimuksen, joka perustuu tai liittyy rahamääräisen vakuuden tai vastavakuuden täytäntöönpanoon,

jos vaatimus perustuu tai liittyy sopimukseen tai toimeen, joiden täytäntöönpanoon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 757 (1992) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätetyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain.

2. Tätä kieltoa sovelletaan yhteisön alueella sekä kaikkiin jäsenvaltion kansalaisiin ja kaikkiin jäsenvaltion lainsäädännön mukaan rekisteröityihin tai perustettuihin oikeushenkilöihin.

3 artikla

Edellä 2 artiklaa ei sovelleta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 757 (1992) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätettyjä toimenpiteitä:

a) sellaisiin sopimuksiin ja päätöksiin liittyviin vaatimuksiin, lukuun ottamatta vakuuksia ja taloudellisia vastavakuuksia, joiden osalta 2 artiklassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt osoittavat jäsenvaltion tuomioistuimessa, että ne ovat osapuolten hyväksymiä ennen Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 757 (1992) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätettyjä toimenpiteitä, ja että nämä toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet vaatimuksen olemassaoloon tai sisältöön;

b) vakuutussopimukseen perustuviin maksuvaatimuksiin, jotka koskevat ennen 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista edeltänyttä tapahtumaa, eikä vakuutussopimukseen perustuviin maksuvaatimuksiin jäsenvaltiossa, jossa tämä sopimus on pakollinen;

c) tilille maksettuja rahamääriä koskeviin maksuvaatimuksiin, joiden maksaminen on jäädytetty 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti, jos tämä maksu ei koske mainitussa artiklassa tarkoitettujen sopimuksien vakuutena maksettuja määriä;

d) sellaisiin työsopimuksiin perustuviin vaatimuksiin, joihin sovelletaan jäsenvaltion lainsäädäntöä;

e) tavaroiden maksamista koskeviin vaatimuksiin, joiden osalta 2 artiklassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt osoittavat jäsenvaltion tuomioistuimessa, että ne on viety ennen Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 757 (1992) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista, ja että nämä toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet vaatimuksen olemassaoloon tai sisältöön;

f) rahamääriä koskeviin vaatimuksiin, joiden osalta 2 artiklassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt osoittavat jäsenvaltion tuomioistuimessa, että ne perustuvat ennen Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 757 (1992) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista otettuun lainaan, ja että nämä toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet vaatimuksen olemassaoloon tai sisältöön,

jos vaatimukseen ei sisälly korkona, korvauksena tai muussa muodossa rahamäärää, jonka tarkoituksena on hyvittää se, että näiden toimenpiteiden vuoksi täytäntöönpanoa ei ole toteutettu sitä kyseisen sopimuksen tai toimen mukaisesti.

4 artikla

Kaikissa menettelyissä vaatimuksen täytäntöönpanemiseksi täytäntöönpanoa hakevalla on todistustaakka siitä, että vaatimuksen täyttämistä ei ole kielletty 2 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Jokainen jäsenvaltio määrää tämän asetuksen säännösten rikkomisen seuraamuksista.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

TH. WAIGEL

(1) EYVL N:o L 165, 1.7.1994, s. 1

(2) EYVL N:o L 151, 3.6.1992, s. 1. Asetus kumottu asetuksella (ETY) N:o 990/93 (EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s. 14).

(3) EYVL N:o L 266, 12.9.1992, s. 27. Asetus kumottu asetuksella (ETY) N:o 990/93 (EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s. 14).

(4) EYVL N:o L 102, 28.4.1993, s. 14

Top