Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1264

Neuvoston asetus (EY) N:o 1264/94, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, kiellosta täyttää Haitin viranomaisten niitä sopimuksia ja toimia koskevat vaatimukset, joiden täytäntöönpanoon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) ja 875 (1993) määrätyt tai niiden mukaisesti toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet

OJ L 139, 2.6.1994, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 40 - 42
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 40 - 42
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 265 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 265 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 77 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1264/oj

31994R1264

Neuvoston asetus (EY) N:o 1264/94, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, kiellosta täyttää Haitin viranomaisten niitä sopimuksia ja toimia koskevat vaatimukset, joiden täytäntöönpanoon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) ja 875 (1993) määrätyt tai niiden mukaisesti toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet

Virallinen lehti nro L 139 , 02/06/1994 s. 0004 - 0006
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 32 s. 0040
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 32 s. 0040


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1264/94,

annettu 30 päivänä toukokuuta 1994,

kiellosta täyttää Haitin viranomaisten niitä sopimuksia ja toimia koskevat vaatimukset, joiden täytäntöönpanoon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) ja 875 (1993) määrätyt tai niiden mukaisesti toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 73 g ja 228 a artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella määritellystä, unionin ja Haitin välisten taloudellisten suhteiden rajoittamista koskevasta yhteisestä kannasta 30 päivänä toukokuuta 1994 tehdyn neuvoston päätöksen 94/315/YUTP(1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

tiettyjen Euroopan talousyhteisön ja Haitin välisten kaupallisten suhteiden asettamisesta kauppasulkuun 24 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1608/93(2), tiettyjen Euroopan talousyhteisön ja Haitin välisten kaupallisten suhteiden kauppasulusta pidättäytymisen kumoamisesta ja kyseisen kauppasulun asettamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1608/93 muuttamisesta 28 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3028/93(3) sekä neuvoston pidättäytymisestä tietyistä unionin ja Haitin välisistä taloudellisista ja rahoituksellisista suhteista 30 päivänä toukokuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1263/94(4) säädetään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on pidättäytyminen tietyistä yhteisön ja Haitin välisistä taloudellisista suhteista,

kyseisten toimenpiteiden vuoksi yhteisön ja kolmansien maiden taloudellisiin toimijoihin kohdistuu Haitin viranomaisten uhka esittää niitä sopimuksia ja toimia koskevia vaatimuksia, joiden täytäntöönpanoon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) ja 875 (1993) ovat vaikuttaneet,

päätöslauselman 917 (1994) 11 kohdassa velvoitetaan kaikkia valtioita estämään Haitin viranomaisten vaatimusten noudattaminen,

sen vuoksi on tarpeen suojella taloudellisia toimijoita pysyvästi tällaisilta vaatimuksilta ja estää Haitin viranomaisia saamasta hyvitystä kauppasulun haittavaikutuksista, ja

yhteisö katsoo, että tehtäessä päätöksiä, joiden tarkoituksena on joko lieventää tai poistaa Haitin viranomaisten vastaiset pakotteet, olisi erityisesti otettava huomioon kaikki tapaukset, joissa kyseiset viranomaiset eivät ole noudattaneet päätöslauselman 917 (1994) 11 kohtaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. "sopimuksella tai toimella": kaikkia sellaisia toimia, niiden muodosta ja niihin sovellettavasta laista riippumatta, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta samojen tai eri osapuolten välillä tehdyistä sopimuksista tai vastaavista velvoitteista; tässä tarkoituksessa ilmaisu "sopimus" sisältää kaikki rahamääräiset vakuudet ja vastavakuudet sekä kaikki luotot riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti itsenäisiä, sekä kaikki vastaavat järjestelyt, jotka ovat peräisin tällaisesta toimesta tai liittyvät siihen;

2. "vaatimuksella": kaikkia ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää tai sen jälkeen esitettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät sopimuksen tai toimen täytäntöönpanoon, riippumatta siitä ovatko ne riidanalaisia, ja erityisesti:

a) vaatimusta, jonka tavoitteena on sopimukseen tai toimeen perustuvan tai siihen liittyvän velvoitteen täytäntöönpano,

b) vaatimusta, jonka tavoitteena on rahamääräisen vakuuden tai vastavakuuden voimassaolon pidentäminen tai sen maksaminen, sen muodosta riippumatta,

c) sopimukseen tai toimeen liittyvää korvausvaatimusta,

d) vastakanteeseen sisältyvää vaatimusta,

e) vaatimusta, jonka tavoitteena on tuomion, välimiespäätöksen tai vastaavan päätöksen tunnustaminen tai täytäntöönpano, myös tuomioistuimen antamalla täytäntöönpanomääräyksellä, riippumatta niiden antamispaikasta,

3. "Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 917 (1994) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä" Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston toimenpiteitä tai toimenpiteitä, jotka Euroopan yhteisö, valtiot, maat tai kansainväliset järjestöt ovat toteuttaneet yhdenmukaisesti Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten kanssa, kyseisten päätösten mukaisesti tai kyseisiin päätöksiin liittyen, tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston sallimaa sellaista toimintaa, joka liittyy pidättäytymiseen tietyistä unionin ja Haitin välisistä taloudellisista ja rahoituksellisista suhteista,

4. "Haitissa olevalla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä"

a) Haitin viranomaisia,

b) kaikkia Haitin kansalaisia,

c) kaikkia oikeushenkilöitä, joiden kotipaikka tai päätöksenteon keskus on Haitissa,

d) kaikkia oikeushenkilöitä, joita yksi tai useampi edellä tarkoitetuista henkilöistä valvoo suoraan tai välillisesti,

e) kaikkia henkilöitä, jotka esittävät vaatimuksen a, b, c tai d alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön lukuun tai eduksi.

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 917 (1994) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden on myös katsottava vaikuttaneen sopimuksen tai toimen täytäntöönpanoon, jos vaatimuksen olemassaolo tai sisältö suoraan tai välillisesti perustuu kyseisiin toimenpiteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan soveltamista.

2 artikla

1. On kiellettyä täyttää sellaisia vaatimuksia tai toteuttaa toimenpiteitä sellaisten vaatimuksien täyttämiseksi, jotka esittää:

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Haitista tai joka toimii Haitissa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välityksellä,

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka toimii suoraan tai välillisesti yhden tai useamman Haitissa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta tai lukuun,

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka vetoaa oikeuksien siirtoon yhdeltä tai useammalta Haitissa olevalta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai esittää vaatimuksen tällaisten henkilöiden nimissä,

d) muu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 917 (1994) 11 kohdassa tarkoitettu henkilö,

e) muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yhden tai useamman edellä mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön lukuun esittää vaatimuksen, joka perustuu tai liittyy rahamääräisen vakuuden tai vastavakuuden täytäntöönpanoon, jos vaatimus perustuu tai liittyy sopimukseen tai toimeen,

jonka täytäntöönpanoon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 917 (1994) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan yhteisön koko alueella sekä kaikkiin jäsenvaltioiden kansalaisiin ja jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti rekisteröityihin tai perustettuihin oikeushenkilöihin.

3 artikla

Edellä 2 artiklaa ei sovelleta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 917 (1994) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista:

a) vaatimuksiin, jotka liittyvät sopimuksiin tai toimiin, lukuun ottamatta rahamääräisiä vakuuksia tai vastavakuuksia, joiden osalta 2 artiklassa tarkoitetut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt osoittavat jäsenvaltion tuomioistuimelle, että osapuolet ovat hyväksyneet vaatimuksen ennen Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 917 (1994) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätettyjä toimenpiteitä ja että toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet vaatimuksen olemassaoloon tai sisältöön,

b) sellaiseen vakuutussopimukseen perustuviin maksuvaatimuksiin, jotka koskevat 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista edeltänyttä tapahtumaa, tai vakuutussopimukseen perustuviin maksuvaatimuksiin jäsenvaltiossa, jossa sopimus on pakollinen,

c) sellaisiin rahamääriin liittyviin maksuvaatimuksiin, jotka on maksettu tilille, jonka maksut on jäädytetty 2 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden yhteydessä, edellyttäen, että maksu ei koske mainitussa artiklassa tarkoitettujen sopimusten vakuutena maksettuja summia,

d) sellaisiin työsopimuksiin perustuviin vaatimuksiin, joihin sovelletaan jäsenvaltion lainsäädäntöä,

e) sellaisten tavaroiden maksuun liittyviin vaatimuksiin, joiden osalta 2 artiklassa tarkoitetut henkilöt osoittavat jäsenvaltion tuomioistuimessa, että ne on viety maasta ennen Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 917 (1994) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätettyjä toimenpiteitä ja että toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet vaatimuksen olemassaoloon tai sisältöön,

f) sellaisia rahamääriä koskeviin vaatimuksiin, joiden osalta 2 artiklassa tarkoitetut henkilöt osoittavat jäsenvaltion tuomioistuimessa, että ne aiheutuvat ennen Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 917 (1994) ja siihen liittyvien päätöslauselmien mukaisesti päätettyjä toimenpiteitä annetusta lainasta ja että toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet vaatimuksen olemassaoloon tai sisältöön,

jos vaatimuksiin ei sisälly koron tai korvauksen muodossa tai muussa muodossa rahamäärää, jonka tarkoituksena on hyvittää se tosiasia, että kyseisten toimenpiteiden seurauksena täytäntöönpanoa ei ole toteutettu sopimuksen tai kyseessä olevan toimen ehtojen mukaisesti.

4 artikla

Kaikissa menettelyissä vaatimuksen täytäntöönpanemiseksi täytäntöönpanoa hakevalla on todistustaakka siitä, ettei vaatimuksen täyttäminen ole kiellettyä 2 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Kunkin jäsenvaltion on vahvistettava tämän asetuksen säännöksien rikkomisen seuraamukset.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. MORAITIS

(1) EYVL N:o L 139, 2.6.1994, s. 10

(2) EYVL N:o L 155, 26.6.1993, s. 2

(3) EYVL N:o L 270, 30.10.1993, s. 73

(4) EYVL N:o L 139, 2.6.1994, s. 1

Top