EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0028

Neuvoston direktiivi 94/28/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1994, eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista ja puhdasrotuisista jalostusnaudoista annetun direktiivin 77/504/ETY muuttamisesta

OJ L 178, 12.7.1994, p. 66–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 059 P. 31 - 34
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 059 P. 31 - 34
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 238 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 238 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 238 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 238 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 238 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 238 - 240
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 238 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 238 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 238 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 109 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 109 - 111
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 179 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; Kumoaja 32016R1012 . Latest consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/28/oj

31994L0028

Neuvoston direktiivi 94/28/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1994, eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista ja puhdasrotuisista jalostusnaudoista annetun direktiivin 77/504/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 178 , 12/07/1994 s. 0066 - 0068
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 59 s. 0031
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 59 s. 0031


NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/28/EY,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 1994,

eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista ja puhdasrotuisista jalostusnaudoista annetun direktiivin 77/504/ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

puhdasrotuisia eläimiä kasvatetaan yleensä maataloustoiminnan yhteydessä; ne ovat tulolähde osalle maatalousväestöstä,

eläviin eläimiin kuuluvina puhdasrotuiset eläimet sisältyvät perustamissopimuksen liitteessä II olevaan luetteloon,

kaikkien eläinten ja erityisesti nautaeläinten, sikojen, lampaiden, vuohien ja hevoseläinten osalta on vahvistettu yhteisön tasolla yhdenmukaistetut säännöt, jotka koskevat niiden yhteisön sisäiseen kauppaan tai kaupan pitämiseen liittyviä jalostus- ja polveutumisedellytyksiä,

tässä yhteydessä neuvosto on antanut puhdasrotuisista jalostusnaudoista 25 päivänä heinäkuuta 1977 direktiivin 77/504/ETY(4), jalostussikoihin sovellettavista kotieläinjalostuksen standardeista 19 päivänä joulukuuta 1988 direktiivin 88/661/ETY(5), puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista 30 päivänä toukokuuta 1989 direktiivin 89/361/ETY(6), jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 direktiivin 90/427/ETY(7) ja kotieläinjalostusta ja polveutumista koskevista vaatimuksista puhdasrotuisten eläinten kaupassa 25 päivänä maaliskuuta 1991 direktiivin 91/174/ETY(8),

erityisesti puhdasrotuisten eläinten kasvatuksen järkiperäisen kehityksen varmistamiseksi ja alan tuottavuuden lisäämiseksi on tärkeää säätää yhteisön tasolla näiden eläinten sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevista periaatteista,

olisi säädettävä, että kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/675/ETY(9) sekä kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY(10) säännöksiä sovelletaan tässä direktiivissä tarkoitettuihin eläimiin ja tuotteisiin, ja

olisi annettava komission tehtäväksi toteuttaa soveltamistoimenpiteitä tietyillä luonteeltaan teknisillä aloilla,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Tässä direktiivissä vahvistetaan direktiivien 77/504/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 90/427/ETY ja 91/174/ETY ja näiden direktiivien soveltamista koskevien yhteisön päätösten soveltamisalaan kuuluvien eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavia jalostus- ja polveutumisedellytyksiä koskevat periaatteet.

2 Tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa kolmansista maista sovellettavien eläinten terveyttä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamista.

3. Tämä direktiivi ei vaikuta:

- tiettyjä kotieläintuotannossa käytettäviä hormonaalista ja tyreostaattista vaikutusta omaavia aineita ja beeta-agonisteja koskevien sääntöjen soveltamiseen,

- toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa suoritettaviin teknisiin ja tieteellisiin kokeisiin käytettävien 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontiin.

4 Eläinten, myöskään muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen, munasolujen tai alkioiden tuontia ei saa kieltää, rajoittaa tai estää muista jalostukseen ja polveutumiseen liittyvistä syistä kuin tämän direktiivin soveltamisesta johtuvista.

Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten siemennesteen tuonnin osalta jalostusta ja polveutumista koskevia kansallisia säännöksiä sovelletaan kuitenkin yhteisön säännösten antamiseen asti.

2 artikla

1 Tässä direktiivissä 'laitoksella` tarkoitetaan kaikkia järjestöjä, jalostusjärjestöjä, kasvattajayhdistyksiä, yksityisiä yrityksiä tai virallisia toimielimiä, jotka on hyväksytty pitämään kyseisen lajin ja/tai rodun kantakirjaa tai rekisteriä direktiivien 77/504/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 90/427/ETY ja 91/174/ETY asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

2 Lisäksi:

a) direktiivien 77/504/ETY, 88/661/ETY ja 91/174/ETY 1 artiklassa ja direktiivien 89/361/ETY ja 90/427/ETY 2 artiklassa esiintyviä määritelmiä sovelletaan vastaavasti tarvittaessa;

b) yhdistettyä nimikkeistöä(11) sovellettaessa 'puhdasrotuisilla jalostushevosilla` tarkoitetaan rekisteröityjä hevosia, lukuun ottamatta ruunia.

3 artikla

1 Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja eläimiä ja tuotteita varten on laadittava 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen kunkin kolmannen maan osalta luettelo laitoksista, jotka on hyväksytty tämän direktiivin soveltamista varten kyseisen lajin ja/tai rodun osalta.

2 Voidakseen sisältyä 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon kyseisen kolmannen maan laitoksen on:

a) oltava kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten laatimassa, komissiolle ja jäsenvaltioille toimitetussa luettelossa;

b) noudatettava kunkin lajin ja/tai rodun osalta yhteisön lainsäädännössä yhteisössä hyväksyttyjä laitoksia varten säädettyjä asiaa koskevia vaatimuksia, ja erityisesti:

- kantakirjoihin tai rekistereihin merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevia säännöksiä,

- eläinten jalostukseen hyväksymistä koskevia säännöksiä,

- eläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden käyttöä koskevia säännöksiä,

- eläinten yksilötuloksen seurannassa ja jalostusarvon arvioinnissa käytettäviä menetelmiä;

c) oltava kolmannen maan virallisen valvontaelimen valvonnassa;

d) sitouduttava merkitsemään ja/tai rekisteröimään kantakirjoihinsa tai rekistereihinsä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut eläimet, siemenneste, munasolut ja alkiot ja niistä syntyneet eläimet, jotka ovat peräisin yhteisön lainsäädännön mukaisesti kyseisen lajin/tai rodun osalta hyväksytystä laitoksesta.

3 Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja luetteloita voidaan muuttaa 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan ja erityisesti sen 2 kohdan d alakohdan soveltamisesta annetaan tarvittaessa 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 artikla

Tuontia varten 1 artiklassa tarkoitettujen eläinten:

- on oltava merkitty tai rekisteröity jossakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevan laitoksen pitämään kantakirjaan tai rekisteriin,

- mukana on oltava polveutumis- ja jalostustodistus, joka vahvistetaan 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

- mukana on oltava osoitus siitä, että ne merkitään tai rekisteröidään yhteisön kantakirjaan tai rekisteriin 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistettavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

Tuontia varten 1 artiklassa tarkoitetun siemennesteen:

- on oltava peräisin eläimestä, joka on merkitty tai rekisteröity jossakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevan laitoksen pitämään kantakirjaan tai rekisteriin,

- on oltava peräisin eläimestä, jolle on suoritettu yksilötuloksen seurantaan ja jalostusarvon arviointiin liittyvät kokeet, jotka vahvistetaan 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä säädettyjen periaatteiden mukaisesti,

- mukana on oltava polveutumis- ja jalostustodistus, joka vahvistetaan 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

Tuontia varten 1 artiklassa tarkoitettujen munasolujen:

- on oltava peräisin eläimestä, joka on merkitty tai rekisteröity jossakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevan laitoksen pitämään kantakirjaan tai rekisteriin,

- mukana on oltava polveutumis- ja jalostustodistus, joka vahvistetaan 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

Tuontia varten 1 artiklassa tarkoitettujen alkioiden:

- on oltava peräisin eläimistä, jotka on merkitty tai rekisteröity jossakin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevan laitoksen pitämään kantakirjaan tai rekisteriin,

- mukana on oltava polveutumis- ja jalostustodistus, joka vahvistetaan 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

8 artikla

Komissio voi jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan vahvistaa 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tiettyjen eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kolmansista maista tuontia varten jalostusta ja polveutumista koskevia lisävaatimuksia näiden kolmansien maiden erityistilanteen huomioon ottamiseksi.

9 artikla

1 Direktiiviä 91/496/ETY sovelletaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin eläimiin.

2 Direktiiviä 90/675/ETY sovelletaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun siemennesteeseen, munasoluihin ja alkioihin.

3 Tämän artiklan säännöksistä johtuvat soveltamista koskevat yksityiskohtaiset erityiset säännöt jalostustarkastuksia varten annetaan tarvittaessa 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijat suorittavat paikalla tehtäviä tarkastuksia 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen luetteloiden laadintaa ja 4 7 artiklassa säädettyjen edellytysten vahvistamista varten.

Komissio nimeää tarkastuksista vastaavat jäsenvaltioiden asiantuntijat jäsenvaltioiden ehdotuksesta.

Tarkastukset suoritetaan yhteisön lukuun, joka myös vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista.

Määräajat tarkastusten tekemiselle ja niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

11 artikla

Korvataan direktiivin 77/504/ETY 2 artiklan toisessa luetelmakohdassa, 3 artiklan toisessa kohdassa ja 5 artiklassa ilmaisu "alkiot" eri muodoissaan vastaavasti ilmaisulla "munasolut ja alkiot".

12 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, päätöksellä 77/505/ETY(12) perustettu pysyvä kotieläinjalostusta käsittelevä komitea toimii direktiivin 88/661/ETY 11 artiklan sääntöjen mukaisesti.

13 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset mahdollisine seuraamuksineen 1 päivään heinäkuuta 1995 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 Tässä direktiivissä tarkoitettujen säännösten voimaantuloon asti sovelletaan vastaavia kansallisia säännöksiä perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä noudattaen.

14 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. MORAITIS

(1) EYVL N:o C 306, 11.11.1993, s. 11

(2) EYVL N:o C 20, 24.1.1994, s. 518

(3) EYVL N:o C 127, 7.5.1994, s. 7

(4) EYVL N:o L 206, 12.8.1977, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 91/174/ETY. (EYVL N:o L 85, 5.4.1991, s. 37)

(5) EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 36

(6) EYVL N:o L 153, 6.6.1989, s. 30

(7) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 55

(8) EYVL N:o L 85, 5.4.1991, s. 37

(9) EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1601/92 (EYVL N:o L 173, 27.6.1992, s. 13).

(10) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella 92/438/ETY (EYVL N:o L 243, 25.8.1992, s. 27).

(11) Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3080/93, liite I (EYVL N:o L 277, 10.11.1993)

(12) EYVL N:o L 206, 12.8.1977, s. 11

Top