EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3088

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3088/93, annettu 9 päivänä marraskuuta 1993, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa

OJ L 277, 10.11.1993, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 164 - 165
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 164 - 165

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/1994; Kumoaja 394R2066

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3088/oj

31993R3088

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3088/93, annettu 9 päivänä marraskuuta 1993, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa

Virallinen lehti nro L 277 , 10/11/1993 s. 0030 - 0031
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 53 s. 0164
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 53 s. 0164


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3088/93,

annettu 9 päivänä marraskuuta 1993,

poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjes-telystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1249/89(2), ja erityisesti sen 20 artiklan ja 22 artiklan toisen alakohdan,

sekä katsoo, että

joillakin Saksan tuotantoalueilla ilmenneen klassisen sika-ruton vuoksi klassiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suoja-toimenpiteistä Saksassa ja päätöksen 93/539/ETY korvaa-misesta 4 päivänä marraskuuta 1993 tehdyllä komission päätöksellä 93/566/ETY(3) on säädetty tämän jäsenvaltion osalta eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä; nämä toimenpiteet käsittävät erityisesti kaupan rajoituksia tietyiltä erityisen riskialttiilta alueilta tuotujen elävien sikojen, tuoreen sianlihan ja kuumakäsittelemättömien sianlihatuotteiden osalta,

eläinlääkinnällisten toimenpiteiden soveltamisesta aiheutu-vien tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitukset saattavat vakavasti horjuttaa sianlihamarkkinoita Saksassa; tämän vuoksi on tarpeen toteuttaa poikkeukselliset markkinatuki-toimenpiteet, jotka rajoitetaan sovellettaviksi taudin esiinty-misalueilta lähtöisin oleviin eläviin eläimiin ainoastaan ehdottoman välttämättömän ajan,

eläinkulkutaudin laajemman leviämisen ehkäisemiseksi olisi jätettävä kyseisillä seuduilla tuotetut siat ihmisravinnoksi käytettävien tuotteiden tavanomaisen kaupan ulkopuolelle ja jalostettava ne muuksi kuin ihmisravinnoksi,

olisi vahvistettava tuki kyseisiltä alueilta tuotujen elävien porsaiden, nuorien porsaiden ja sikojen toimittamiselle toimivaltaisille viranomaisille; väärinkäytösten välttämiseksi olisi toimitusten ulkopuolelle jätettävä porsaiden suhteen omavaraisilla tiloilla kasvatettavat porsaat,

ottaen huomioon eläinkulkutaudin laajuus ja erityisesti sen kesto ja tämän vuoksi tarvittavien ponnistelujen merkitys markkinoiden tukemiselle, olisi aiheellista jakaa kulut yhteisön ja kyseisen jäsenvaltion kesken,

olisi säädettävä, että saksalaiset viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat tarkastus- ja valvontatoimenpiteet ja ilmoittavat niistä komissiolle, ja

sianlihan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen-johtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1 Tuottajat voivat kautena, joka alkaa 29 päivänä lokakuuta 1993 ja päättyy 22 päivänä marraskuuta 1993, hakemuksesta päästä osallisiksi saksalaisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämästä tuesta toimittaessaan näille:

- eläviä sikoja, joiden keskipaino erää kohden on suurempi kuin 110 kilogrammaa,

- porsaita, joiden keskipaino erää kohden on suurempi kuin 25 kilogrammaa,

- nuoria porsaita, joiden keskipaino erää kohden on suurempi kuin 8 kilogrammaa, ja jotka ovat viranomais-ten hyväksymien erikoistuneiden porsastuottajien tuottamia.

Kuitenkaan 110 kilogramman painorajaa ei saa soveltaa 29 päivän lokakuuta ja 2 päivän marraskuuta 1993 välisenä aikana toimitetuihin sikoihin.

2 Ensimmäisille 322 000 elävälle sialle ja ensimmäisille 98 000 porsaalle ja nuorelle porsaalle myönnettävä tuki rahoitetaan yhteisön budjetista.

3 Saksalla on lisäksi lupa myöntää omalla kustannuksellaan ja tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin tukea seuraaville 138 000 elävälle sialle ja seuraaville 42 000 porsaalle ja nuorelle porsaalle.

2 artikla

1 Ainoastaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetuilla alueilla kasvatettuja sikoja, maitoporsaita ja porsaita voidaan toimittaa.

2 Ainoastaan sellaisia porsaita voidaan toimittaa, joita ei ole kasvatettu porsaiden suhteen omavaraisilla tiloilla tai joita ei voida käyttää porsaiden suhteen omavaraisten tilojen omiin tarpeisiin.

3 artikla

Eläimet on punnittava ja tapettava toimituspäivänä siten, ettei eläinkulkutauti pääse leviämään.

Ne on kuljetettava viipymättä teurasjätteiden käsittelylaitokseen ja jalostettava CN-koodeihin 1501 00 11, 1506 00 00 ja 2301 10 00 kuuluviksi tuotteiksi.

Siat voidaan kuitenkin kuljettaa teurastamoon, jossa ne teurastetaan välittömästi, ja varastoida ruhoina tai puoliru-hoina kylmävarastoon ennen teurasjätteiden käsittelylaitok-seen kuljetusta.

Toimet on suoritettava saksalaisten toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa.

4 artikla

1 Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki vahvistetaan tilalta lähdettäessä eläville sioille 100 ecuun 100 teuraspainon kilogrammaa kohden soveltamalla tukeen kerrointa 0,83.

2 Porsaiden toimitusta koskevaksi tueksi vahvistetaan 25 ecua päätä kohden; maitoporsaiden toimitusta koskevaksi tueksi vahvistetaan 20 ecua päätä kohden.

5 artikla

1 Saksalaisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutet-tava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen säännösten ja erityisesti 2 artiklassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi. Viranomaisten on ilmoitet-tava niistä komissiolle viipymättä.

2 Tätä asetusta sovellettaessa on noudatettava kaikkia päätöksen 93/566/EY eläinlääkintää koskevia määräyksiä.

6 artikla

Saksalaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kunakin keskiviikkona seuraavat edeltävää viikkoa koskevat tiedot:

- toimitettujen sikojen lukumäärä ja kokonaispaino,

- toimitettujen porsaiden lukumäärä ja kokonaispaino,

- toimitettujen nuorien porsaiden lukumäärä ja kokonaispaino.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä lokakuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 1

(2) EYVL N:o L 129, 11.5.1989, s. 12

(3) EYVL N:o L 273, 5.11.1993, s. 60

LIITE

1 Ala-Saksin land-alueella seuraavat hallintoalueet: Stade, Rotenburg, Harburg, Soltau-Fallingbostel, Lüneburg, Emsland, Cloppenburg, Vechta, Diepholz ja Osnabrück.

2 Baden-Württembergin land-alueella seuraavat hallintoalueet: Ostalbkreis, Schwäbisch-Hall, Rems-Murr, Göppingen ja Heidemhein.

3 Baijerin land-alueella seuraavat hallintoalueet: Donau-Ries, Ansbach ja Ansbach-Stadt.

4 Rheinland-Pfalzin land-alueella seuraavat hallintoalueet: Germersheim, Südliche Weinstraße ja Landau in der Pfalzin kaupunki.

5 Mecklenburg-Vorpommernin land-alueella seuraavat hallintoalueet: Rostock, Rostock-Stadt, Ribnitz-Damgarten, Stralsund, Stralsund-Stadt, Grimmen, Bad Doberan, Güstrow, Teterow, Malchin, Demmin ja Greifswald.

Top