Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1963

Komission asetus (ETY) N:o 1963/93, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1993, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3719/88 muuttamisesta

OJ L 177, 21.7.1993, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 20 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1963/oj

31993R1963

Komission asetus (ETY) N:o 1963/93, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1993, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3719/88 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 177 , 21/07/1993 s. 0019 - 0020
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 51 s. 0020
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 51 s. 0020


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1963/93,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 1993,

maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3719/88 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan, sen 12 artiklan 6 kohdan, sen 13 artiklan 6 kohdan ja sen 21 artiklan sekä maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen asetusten vastaavat säännökset,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksella (ETY) N:o 3813/92 otetaan käyttöön uusi maatalouden rahajärjestelmä, jolla 1 päivästä tammikuuta 1993 kumotaan valuutan tasausmaksut; tähän uuteen järjestelmään on tarpeen mukauttaa komission asetus (ETY) N:o 3719/88(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2101/92(4),

maatalousalalla käytettävien muuntokurssien vahvistamista ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1068/93(5) 12 artiklan 4 kohdan neljännessä luetelmakohdassa säädetään maatalouden muuntokurssien määräytymisperusteesta, joka olisi todistushakemuksen yhteydessä asetettavia vakuuksia varten täsmennettävä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kaikkien kyseisten hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3719/88 seuraavasti.

1 Poistetaan 3 artiklan 4 ja 6 kohta.

2 Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3 Jäsenvaltioilla on oikeus olla vaatimatta vientitodistusta tai -todistuksia yksityishenkilöiden tai yksityishenkilöistä muodostuvien ryhmittymien toteuttamista tuotteiden ja/tai tavaroiden lähetyksistä niiden jakamiseksi maksutta kolmansissa maissa humanitäärisenä apuna, jos seuraavat edellytykset täytetään:

a) asianomaiset yksityishenkilöt, jotka haluavat saada tämän vapautuksen, eivät hae tukea;

b) nämä lähetykset ovat luonteeltaan satunnaisia, muodostuvat erilaisista tuotteista tai tavaroista ja niiden kokonaispaino kulkuneuvoa kohden on enintään 30 000 kilogrammaa

ja

c) toimivaltaisilla viranomaisilla on käytettävissään riittävät todisteet näiden tuotteiden käyttötarkoituksesta ja toimituksen asianmukaisesta loppuun saattamisesta.

Lisätään vienti-ilmoituksen 44 kohtaan maininta seuraavasti: "Ei tukea - Asetuksen (ETY) N:o 3719/88 5 artiklan 3 kohta"."

3 Korvataan 8 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"1 Tuonti- tai vientitodistus oikeuttaa ja velvoittaa vastaavasti tuomaan tai viemään todistuksen mukaisesti lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, todistuksen voimassaoloajan kuluessa määritellyn määrän kyseistä tuotetta ja/tai tuotteita. Tähän todistuksen liittyy tai siihen voidaan tapauskohtaisesti liittää maksun tai tuen määrän ennakkovahvistus sekä liittymistasausmaksun ennakkovahvistus kyseisen alan säännösten mukaisin edellytyksin."

4 Lisätään 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"Ensimmäisen alakohdan mukainen hakemuksen jättöpäivä ratkaisee vakuuden määrää koskevan maatalouden muuntokurssin määräytymisperusteen."

5 Poistetaan 30 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta.

6 Korvataan 44 artiklan 9 kohdan d alakohta seuraavasti:

"d) Vertailtaessa ennakolta vahvistetun ja todistuksen viimeisenä voimassaolopäivänä voimassa olevan tuen määrää toisiinsa on tarvittaessa otettava huomioon liittymistasausmaksut ja muut yhteisön lainsäädännössä säädetyt maksut."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21

(2) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

(3) EYVL N:o L 331, 2.12.1988, s. 1

(4) EYVL N:o L 210, 25.7.1992, s. 18

(5) EYVL N:o L 108, 1.5.1993, s. 106

Top