EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0351

93/351/ETY: Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 1993, kalastustuotteiden elohopeapitoisuuden määritysmenetelmistä, näytteenottosuunnitelmista ja hyväksyttävistä tasoista

OJ L 144, 16.6.1993, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 25 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 25 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2002; Kumoaja 301D0182

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/351/oj

31993D0351

93/351/ETY: Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 1993, kalastustuotteiden elohopeapitoisuuden määritysmenetelmistä, näytteenottosuunnitelmista ja hyväksyttävistä tasoista

Virallinen lehti nro L 144 , 16/06/1993 s. 0023 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 50 s. 0025
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 50 s. 0025


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä toukokuuta 1993,

kalastustuotteiden elohopeapitoisuuden määritysmenetelmistä, näytteenottosuunnitelmista ja hyväksyttävistä tasoista (93/351/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

joka ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY(1) ja erityisesti sen liitteessä olevan V luvun II osan 3 kohdan C alakohdan,

sekä katsoo, että

vesiympäristön luonnollinen saastuminen tai pilaantuminen voi johtaa muun muassa elohopean kaltaisten saasteiden rikastumiseen kalastustuotteisiin,

kansanterveyden suojelemiseksi olisi vahvistettava enimmäisrajat kalastustuotteiden elohopeapitoisuuksille,

kansainvälisellä tasolla väliaikaisesti vahvistettua ihmisen elohopean absorptiota koskevaa hyväksyttävää viikkosaantia ei saa ylittää; sen vuoksi kalastustuotteiden hyväksyttäviä elohopeapitoisuuksia koskevat säännökset olisi tarkistettava, jos kansainvälisellä tasolla päätetään uudesta hyväksyttävästä viikkosaannista,

alhaisina pitoisuuksina elohopea ei aiheuta välitöntä myrkytysvaaraa kuluttajille, mutta on tarpeen välttää pitkällä aikavälillä tapahtuvaa kertymistä, joka voisi osoittautua haitalliseksi; sen vuoksi on toivottavaa, että sen absorptiota rajoitetaan yleisesti,

elohopea rikastuu tiettyjen lajien kudoksiin fysiologisten syiden vuoksi helpommin kuin toisten, ja niille olisi vahvistettava korkeammat hyväksyttävyysvaatimukset kuin kalastustuotteille kokonaisuutena noudattaen kansanterveyden suojelutavoitteita,

komissio on päätöksessään 90/515/ETY(2) päättänyt raskasmetallien ja arsenikin jäämien havaitsemiseksi käytettävistä vertailumenetelmistä; olisi otettava huomioon mainitun päätöksen kalastustuotteiden elohopeatutkimuksia koskevat määräykset,

elävien simpukoiden jalostuksessa on direktiivin 91/493/ETY 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti erityisesti noudatettava mainitun direktiivin liitteen V luvussa olevia vaatimuksia, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäljempänä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määrityksen tuloksena saatava kalastustuotteiden syötävien osien keskimääräinen kokonaiselohopeapitoisuus saa olla enintään 0,5 ppm tuoreesta tuotteesta (0,5 milligrammaa tuoretta painokilogrammaa kohti). Tämä keskimääräinen pitoisuus saa kuitenkin olla 1 ppm tuoreesta tuotteesta (1 milligramma tuoretta painokilogrammaa kohti) liitteessä olevien lajien syötävissä osissa.

2 artikla

Kokonaiselohopeapitoisuuden tutkimiseksi on käytettävä päätöksessä 90/515/ETY määrättyä määritysmenetelmää.

3 artikla

1. Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava näytteenottosuunnitelmat tuoreille tai jäädytetyille kalastustuotteille ottaen huomioon yhtäältä kansallisesta valvonnasta saadut sekä direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun II osan 3 B kohdan mukaisesti toteutettujen seurantasuunnitelmien mukaiset tulokset ja toisaalta seuraavat tekijät:

A. Tuotteiden luonne:

a) liitteessä olevat lajit,

b) muut lajit.

B. Eristä otettavien näytteiden vähimmäismäärät kutakin tuoteluokkaa kohti ovat seuraavat:

- luokka a: kymmenen näytettä kymmenestä eri yksilöstä,

- luokka b: viisi näytettä viidestä eri yksilöstä.

2. Määritys tehdään tarkoin homogenisoidusta näytteiden sekoituksesta keskimääräisen elohopeapitoisuuden toteamiseksi.

Jos kyseessä ovat liitteessä olevat ja kooltaan heterogeeniset lajit, näytteiden on edustettava erän koostumusta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut näytteenottosuunnitelmat myöhempine muutoksineen on toimitettava tiedoksi komissiolle, joka antaa niistä tiedon jäsenvaltioille.

4 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu keskimääräinen elohopeapitoisuus tarkistetaan, kun kansainvälisellä tasolla päätetään uusista elohopean hyväksyttävistä viikkosaanneista ja viimeistään kolme vuotta sen jälkeen, kun tämä päätös on annettu tiedoksi, näytteenottosuunnitelmista saatujen ja jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien tietojen perusteella.

5 artikla

Tämä päätös osoitetaan kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 1

(2) EYVL N:o L 286, 18.10.1990, s. 33

LIITE

Hait (kaikki lajit)

Tonnikalat (Thunnus-suvun lajit)

Tunniinat ja mustaboniitti (Euthynnus-suvun lajit)

Sardat (Sarda-suvun lajit)

Juovaton sarda (Orcynopsis unicolor)

Miekkakala (Xiphias gladius)

Purjekala (Istiophorus platypterus)

Marliinit (Makaira-suvun lajit)

Ankeriaat (Anguilla-suvun lajit)

Meribassi (Dicentrarchus labrax)

Sammet (Acipenser-suvun lajit)

Ruijanpallas (Hippoglossus hippoglossus)

Punasimput (Sebastes marinus, S. mentella)

Tylppäpyrstömolva (Molva dypterygia)

Merikissa (Anarhichas lupus)

Hauki (Exos lucius)

Syvännepiikkihai (Centroscymnis coelolepis)

Rauskut (Raja-suvun lajit)

Hopeahuotrakala (Lepidopus caudatus)

ja mustahuotrakala (Aphanopus carbo)

Merikrotit (Lophius-suvun lajit)

Top