Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0350

93/350/Euratom, EHTY, ETY: Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 1993, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn päätöksen 88/591/EHTY, ETY, Euratom muuttamisesta

OJ L 144, 16.6.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 21 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 21 - 22
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 21 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/350/oj

31993D0350

93/350/Euratom, EHTY, ETY: Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä kesäkuuta 1993, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn päätöksen 88/591/EHTY, ETY, Euratom muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 144 , 16/06/1993 s. 0021 - 0022
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 3 s. 0021
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 3 s. 0021


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä kesäkuuta 1993,

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisesta tehdyn päätöksen 88/591/EHTY, ETY, Euratom muuttamisesta (93/350/Euratom, EHTY, ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 32 d artiklan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 168 a artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 140 a artiklan,

ottaa huomioon Pariisissa 18 päivänä huhtikuuta 1951 allekirjoitetun pöytäkirjan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen perussäännöstä,

ottaa huomioon yhteisön tuomioistuimen pyynnön,

ottaa huomioon komission lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

sekä katsoo, että

sillä, että päätöksellä 88/591/EHTY, ETY, Euratom () yhteisön tuomioistuimen yhteyteen on perustettu yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, pyritään, luomalla kaksiasteinen oikeuslaitos, parantamaan tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvien oikeussuojaa erityisesti monimutkaisten tosiasioiden tutkimista edellyttävien asioiden osalta ja säilyttämään oikeusjärjestyksen oikeusvalvonnan laatu ja tehokkuus antamalla yhteisön tuomioistuimelle mahdollisuus keskittää toimintansa sen perustehtävään, joka on yhteisön oikeuden yhtenäisen tulkinnan varmistaminen,

tämän päämäärän saavuttamiseksi ja saatu kokemus huomioon ottaen on tarpeen laajentaa yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle annettua toimivaltaa ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena tietynlaiset luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sen käsiteltäväksi saattamat asiat, ja

tämän vuoksi on suotavaa muuttaa päätöstä 88/591/EHTY, ETY, Euratom.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös 88/591/EHTY, ETY, Euratom seuraavasti.

1) Korvatan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käyttää ensimmäisenä oikeusasteena yhteisöjen perustamissopimuksissa ja niiden täytäntöönpanoa koskevissa säädöksissä yhteisön tuomioistuimelle uskottua toimivaltaa, jollei yhteisön oikeuden alaisen toimielimen perustamista koskevassa säädöksessä muuta säädetä:

a) ETY:n perustamissopimuksen 179 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 152 artiklassa tarkoitetuissa riidoissa;

b) kanteissa, jotka luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt ovat nostaneet EHTY:n perustamissopimuksen 33 artiklan toisen kohdan, 35 artiklan, 40 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, sekä 42 artiklan nojalla;

c) kanteissa, jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt ovat nostaneet ETY:n perustamissopimuksen 173 artiklan toisen kohdan, 175 artiklan kolmannen kohdan, 178 artiklan ja 181 artiklan nojalla;

d) kanteissa, jotka luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt ovat nostaneet Euratomin perustamissopimuksen 146 artiklan toisen kohdan, 148 artiklan kolmannen kohdan, sekä 151 ja 153 artiklan nojalla."2) Kumotaan 3 artiklan 2 ja 3 kohta;

3) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

Jollei jäljempänä seuraavista määräyksistä muuta johdu, EHTY:n perustamissopimuksen 34, 36, 39, 44 ja 92 artiklaa, ETY:n perustamissopimuksen 172, 174, 176, 184-187 ja 192 artiklaa sekä Euratomin perustamissopimuksen 49 ja 83 artiklaa, 144 artiklan b kohtaa, 147 artiklaa, 149 artiklaa, 156-159 artiklaa sekä 164 artiklaa sovelletaan yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen."

2 artikla

Korvataan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 88/591/EHTY, ETY, Euratom, 53 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Poiketen siitä, mitä perustamissopimuksen 44 artiklassa määrätään, yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökset, joilla julistetaan yleinen päätös tai suositus mitättömäksi, tulevat voimaan vasta tämän perussäännön 49 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun ajan kuluttua, tai jos muutosta on haettu tämän ajan kuluessa, muutoksenhaun hylkäämisestä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianosaisen mahdollisuutta pyytää perustamissopimuksen 39 artiklan toisen ja kolmannen kohdan nojalla yhteisön tuomioistuinta lykkäämään mitättömäksi julistetun päätöksen vaikutuksia tai päättämään kaikista muista tarvittavista välitoimista."

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Kuitenkin siltä osin kuin kyse on kanteista, jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt ovat nostaneet EHTY:n perustamissopimuksen 33 artiklan toisen kohdan, 35 artiklan ja 40 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan nojalla ja jotka koskevat kyseisen perustamissopimuksen 74 artiklan soveltamiseen liittyviä säädöksiä, ja siltä osin kuin kyse on kanteista, jotka luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt ovat nostaneet ETY:n perustamissopimuksen 173 artiklan toisen kohdan, 175 artiklan kolmannen kohdan ja 178 artiklan nojalla ja jotka koskevat kyseisen perustamissopimuksen 113 artiklassa tarkoitettuja polkumyynti- ja tukipalkkiotapauksissa toteutettavia kauppaa suojaavia toimenpiteitä, tämän päätöksen voimaantulo siirtyy päivään, jonka neuvosto vahvistaa yksimielisellä päätöksellä.

EHTY:n perustamissopimuksen 42 artiklan, ETY:n perustamissopimuksen 181 artiklan tai Euratomin perustamissopimuksen 153 artiklan nojalla nostettuja kanteita koskevia määräyksiä sovelletaan vain tämän päätöksen voimaantulon jälkeen tehtyihin sopimuksiin.

4 artikla

Päätöksen 88/591/EHTY, ETY, Euratom, sellaisena kuin päätös on muutettuna tällä päätöksellä, 3 artiklassa tarkoitetut asiat, jotka tämän päätöksen voimaantulopäivänä on pantu yhteisön tuomioistuimessa vireille ja joista ei ole vielä esitetty yhteisön työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua alustavaa kertomusta yhteisön tuomioistuimessa, siirretään yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

Tehty Luxemburgissa 8 päivänä kesäkuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. HELVEG PETERSEN

() EYVL N:o C 241, 21.9.1992, s. 1

() EYVL N:o L 319, 25.11.1988, s. 1. Oikaistu toisinto julkaistu EYVL:ssä N:o C 215, 21.8.1989, s. 1.

Top