Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3912

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3912/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, kolmannessa maassa rekisteröidyn tai liikkeeseen lasketun kulkuneuvon valvonnasta yhteisön maantie- ja sisävesiliikenteessä

OJ L 395, 31.12.1992, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 166 - 167
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 166 - 167
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 203 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3912/oj

31992R3912

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3912/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, kolmannessa maassa rekisteröidyn tai liikkeeseen lasketun kulkuneuvon valvonnasta yhteisön maantie- ja sisävesiliikenteessä

Virallinen lehti nro L 395 , 31/12/1992 s. 0006 - 0007
Suomenk. erityispainos Alue 2 Nide 8 s. 0166
Ruotsink. erityispainos Alue 2 Nide 8 s. 0166


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3912/92,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1992,

kolmannessa maassa rekisteröidyn tai liikkeeseen lasketun kulkuneuvon valvonnasta yhteisön maantie- ja sisävesiliikenteessä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

yhteisö on toteuttamassa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 31 päivänä joulukuuta 1992 päättyvän määräajan kuluessa asteittain toteuttaa sisämarkkinat, jotka käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus perustamissopimuksen määräysten mukaisesti,

sisämarkkinoiden toteutuminen edellyttää kulkuneuvoihin ja kuljetuksia koskeviin asiakirjoihin kohdistuvan valvonnan ja muodollisuuksien poistamista sisäisillä rajoilla,

maantie- ja sisävesiliikennettä koskevan voimassa olevan yhteisön lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaan jäsenvaltiot valvovat, tarkastavat ja tutkivat, että ajoneuvot ja alukset vastaavat niiltä vaadittavia teknisiä ominaisuuksia ja että ajoneuvoilla ja aluksilla on vaadittavat luvat ja muut asiakirjat; valvonta, tarkastukset ja tutkimukset ovat edelleen tarpeen kuljetusmarkkinoille aiheutuvien häiriöiden välttämiseksi tieliikenteen ja sisävesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi,

valvonnan poistamisesta jäsenvaltioiden rajoilla maantie- ja sisävesiliikenteessä 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4060/89(4) nojalla tällaista valvontaa ei enää harjoiteta jäsenvaltioiden välisillä rajoilla silloin, kun valvonta koskee jäsenvaltiossa rekisteröityjä tai liikkeeseen laskettuja kulkuneuvoja,

sama periaate olisi otettava käyttöön sovellettaessa mainitussa asetuksessa säädettyä valvontaa sekä valvontaa, jota kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla harjoitetaan kolmannessa maassa rekisteröityihin tai liikkeelle laskettuihin kulkuneuvoihin,

sen jäsenvaltion viranomaisten, jonne kolmannesta maasta tuleva kulkuneuvo saapuu, on voitava jatkaa tarvittavaa valvontaa sen varmistamiseksi, että mainitulla kulkuneuvolla on lupa harjoittaa liikennettä sen alueella tai sen alueen kautta,

jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaa, tarkastuksia ja tutkimuksia voidaan jatkaa niiden alueilla tavanomaisen valvontamenettelyn yhteydessä, ja

tämän asetuksen velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavassa yhteistyössä on noudatettava sääntöjä, jotka määritellään jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten välillä keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden ja komission ja yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön oikean soveltamisen varmistamiseksi 19 päivänä toukokuuta 1981 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1468/81(5),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tätä asetusta sovelletaan kansainvälisen sopimuksen nojalla suoritettavaan ja asetuksessa (ETY) N:o 4060/89 tarkoitettuun valvontaan, jota jäsenvaltiot harjoittavat kolmannessa maassa rekisteröityjen tai liikkeeseen laskettujen kulkuneuvojen osalta yhteisön maantie- ja sisävesiliikenteessä.

2. Tämä asetus ei vaikuta sellaisen jäsenvaltion, jonne 1 koh-dassa tarkoitettu kulkuneuvo saapuu kolmannesta maasta, oikeuteen tai velvollisuuteen harjoittaa tarvittavaa valvontaa sen varmistamiseksi, että tällaisilla kulkuneuvoilla on lupa harjoittaa liikennettä kyseisen jäsenvaltion alueella tai sen alueen kautta.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- "valvonnalla" valvontaa, tutkimuksia, tarkastuksia ja muodollisuuksia, joita kansalliset viranomaiset suorittavat jäsenvaltioiden rajoilla ja jotka pysäyttävät kyseisten ajoneuvojen tai alusten vapaan liikkumisen tai rajoittavat sitä,

- "kansainvälisellä sopimuksella" yhtäältä yhden tai useamman jäsenvaltion tai yhteisön ja toisaalta yhden tai useamman kolmannen valtion välistä sopimusta.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettua valvontaa ei enää harjoiteta rajavalvontana yhteisön sisärajoilla, vaan sellaisen tavanomai- sen valvonnan yhteydessä, jota jäsenvaltiot harjoittavat alueellaan.

4 artikla

Tämän asetuksen soveltamiseksi sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 1468/81 säännöksiä soveltuvin osin. Jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet yhteistyön luomiseksi toimivaltaisten viranomaisten välillä.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. NEEDHAM

(1) EYVL N:o C 103, 23.4.1992, s. 11

(2) EYVL N:o C 305, 23.11.1992

(3) EYVL N:o C 287, 4.11.1992, s. 14

(4) EYVL N:o L 390, 30.12.1989, s. 18, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3356/91 (EYVL N:o L 318, 20.11.1991, s. 1)

(5) EYVL N:o L 144, 2.6.1981, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 945/87 (EYVL N:o L 90, 2.4.1987, s. 3)

Top