Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2409

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2409/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista

OJ L 240, 24.8.1992, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 130 - 133
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 130 - 133
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 427 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 176 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 176 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2008; Kumoaja 32008R1008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2409/oj

31992R2409

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2409/92, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992, lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista

Virallinen lehti nro L 240 , 24/08/1992 s. 0015 - 0017
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0130
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0130


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2409/92,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 1992,

lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksuista

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 84 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

on tärkeää toteuttaa perustamissopimuksen 8 a artiklan mukaisesti lentoliikennepolitiikka sisämarkkinoita varten 31 päivänä joulukuuta 1992 päättyvän määräajan kuluessa,

sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan,

kuljetusmaksuista jäsenvaltioiden välisessä säännöllisessä lentoliikenteessä 14 päivänä joulukuuta 1987 annettu neuvoston direktiivi 87/601/ETY () ja kuljetusmaksuista säännöllisessä lentoliikenteessä 24 päivänä heinäkuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2342/90 () ovat ensimmäinen askel sisämarkkinoiden toteuttamiseksi lentoliikenteen kuljetusmaksujen osalta,

on tarpeen vahvistaa selkeät perusteet, joiden mukaan jäsenvaltioiden viranomaisten on arvioitava ehdotettuja lentoliikenteen kuljetusmaksuja,

lentoliikenteen kuljetusmaksujen olisi määräydyttävä vapaasti markkinavoimien perusteella,

on syytä täydentää hintojen vapaata määräytymistä säännöksillä, joilla turvataan kuluttajien ja teollisuuden edut,

on syytä käsitellä kaikkia hintaan liittyviä kysymyksiä samassa asetuksessa, ja tämä asetus korvaa asetuksen (ETY) N:o 2342/90 ja osittain jäsenvaltioiden välisestä lentorahtiliikenteestä 4 päivänä helmikuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 294/91 (),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tätä asetusta sovelletaan niihin perusteisiin ja menettelyihin, joita sovelletaan lentoliikenteen kuljetus- ja rahtimaksujen vahvistamiseen yhteisössä.

2. Tätä asetusta ei sovelleta:

a) muiden kuin yhteisössä toimivien lentoliikenteen harjoittajien veloittamiin kuljetusmaksuihin,

b) yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 () mukaisesti julkisella palveluvelvoitteella määrättyihin kuljetusmaksuihin,

edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

3. Ainoastaan yhteisössä toimivilla lentoliikenteen harjoittajilla on oikeus ottaa käyttöön uusia tuotteita tai samanlaisista tuotteista jo veloitettuja hintoja alempia hintoja.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "kuljetusmaksuilla" ecuina tai paikallisessa valuutassa maksettavia hintoja, jotka lentoliikenteen matkustajat maksavat lentoliikenteen harjoittajille tai heidän edustajilleen matkustajien tai heidän matkatavaroidensa kuljettamisesta lentoliikenteessä, sekä niitä edellytyksiä, joilla kyseisiä hintoja sovelletaan, mukaan lukien edustajapalvelujen ja muiden lisäpalvelujen palkkiot ja ehdot,

b) "istuinpaikkamaksuilla" hintoja, ecuina tai paikallisessa valuutassa maksettavia hintoja, jotka tilausliikenteen tilaaja maksaa lentoliikenteen harjoittajille tai heidän edustajilleen matkustajien tai heidän matkatavaroidensa kuljettamisesta lentoliikenteessä, sekä edellytyksiä, joilla kyseisiä hintoja sovelletaan, mukaan lukien edustajapalvelujen ja muiden lisäpalvelujen palkkiot ja ehdot,

c) "tilauslentomaksuilla" ecuina tai paikallisessa valuutassa maksettavia hintoja, jotka matkustajat maksavat tilausliikenteen tilaajille lentoliikenteessä, joka muodostuu matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljettamisesta tai johon sisältyy matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljetus, sekä edellytyksiä, joilla kyseisiä hintoja sovelletaan, mukaan lukien edustajapalvelujen ja muiden lisäpalvelujen palkkiot ja ehdot,

d) "rahtimaksuilla" ecuina tai paikallisessa valuutassa maksettavia hintoja, jotka maksetaan rahdin kuljettamisesta, sekä edellytyksiä, joilla kyseisiä hintoja sovelletaan, mukaan lukien edustajapalvelujen tai muiden lisäpalvelujen palkkiot ja ehdot,

e) "tavanomaisilla rahtimaksuilla" hintoja, jotka lentoliikenteen harjoittaja tavallisesti veloittaisi, mukaan lukien tavanomaiset alennukset,

f) "lentoliikenteellä" lentoa tai lentojen sarjaa, joilla kuljetetaan matkustajia, rahtia ja/tai postia maksua vastaan,

g) "lentoliikenteen harjoittajalla" lentoyhtiötä, jolla on voimassa oleva toimilupa,

h) "yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla" lentoliikenteenharjoittajaa, jolla on voimassa oleva toimilupa, jonka jäsenvaltio on myöntänyt lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 () mukaisesti,

i) "asianomaisilla jäsenvaltioilla" jäsenvaltioita, joiden välillä tai joissa kuljetusmaksua tai muuta maksua sovelletaan,

j) "jäsenvaltioilla, joita asia koskee" asianomaisia jäsenvaltioita tai jäsenvaltioita, joissa lentoliikennettä harjoittavilla lentoliikenteen harjoittajilla on toimilupa,

k) "perusmaksulla" pienintä täysin joustavaa hintaa, joka on voimassa yhdensuuntaisessa tai edestakaisessa liikenteessä ja jota tarjotaan ostettavaksi vähintään samassa määrin kuin mitä tahansa muuta täysin joustavaa hintaa samassa lentoliikenteessä.

3 artikla

Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan veloittamat tilauslentomaksut ja istuinpaikka- ja rahtimaksut määräytyvät vapaasti kuljetussopimuksen osapuolten välisellä sopimuksella.

4 artikla

Yhteisössä liikennettä harjoittavien lentoliikenteen harjoittajien on pyynnöstä ilmoitettava kaikki kuljetusmaksunsa ja tavanomaiset rahtimaksunsa.

5 artikla

1. Yhteisön lentoliikenteen harjoittajat vahvistavat vapaasti kuljetusmaksut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen soveltamista.

2. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat ilman kansallisuuteen tai lentoyhtiöön perustuvaa syrjintää vaatia, että lentoliikenteen kuljetusmaksut toimitetaan niille niiden määräämien yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti. Tällaista toimitusta ei saa vaatia aikaisemmin kuin 24 tuntia ennen kuljetusmaksujen voimaantuloa, mukaan lukien arkipäivä, ellei kyseessä ole jo olemassa olevaa maksua vastaava maksu, jonka osalta edellytetään ainoastaan etukäteen ilmoittamista.

3. Jäsenvaltio voi 1 päivään huhtikuuta 1997 asti vaatia, että sellaisilla kotimaisilla lennoilla, joilla liikennettä harjoittaa vain yksi toimiluvan saanut liikenteenharjoittaja tai kaksi toimiluvan saanutta liikenteenharjoittajaa yhteisyrityksen (joint venture), kuljetusmaksut on suoritettava enemmän kuin yhtä arkipäivää, mutta aikaisintaan yhtä kuukautta ennen kuljetusmaksujen voimaantuloa.

4. Kuljetusmaksua voidaan soveltaa myyntiin ja liikenteeseen, jollei sen soveltamista ole lykätty 6 tai 7 artiklan mukaisesti.

6 artikla

1. Jollei tässä artiklassa säädetä menettelystä toisin, asianomainen jäsenvaltio voi päättää milloin tahansa:

a) lykätä sellaisen perusmaksun soveltamista, joka ottaen huomioon koko reitin maksurakenteen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät, mukaan lukien kilpailutilanne, on käyttäjien kannalta kohtuuttoman korkea verrattuna lentoliikenteen harjoittajan pitkäaikaisiin kyseiseen toimintaan liittyviin asianmukaisiin kustannuksiin, mukaan lukien pääoman riittävä tuotto,

b) pysäyttää syrjimättömällä tavalla maksujen uudet laskut markkinoilla riippumatta siitä, onko kyseessä reitti vai reittiryhmä, jos markkinavoimat ovat aiheuttaneet tavanomaisista kausittaisista hinnanvaihteluista huomattavasti poikkeavaa ja jatkuvaa lentoliikenteen kuljetusmaksujen laskua, joka johtaa suuriin kaikkia kyseistä liikennettä harjoittavia lentoliikenteen harjoittajia koskeviin tappioihin, ottaen huomioon lentoliikenteen harjoittajien pitkäaikaiset kyseiseen toimintaan liittyvät asianmukaiset kustannukset.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tehdystä päätöksestä on perusteluineen ilmoitettava komissiolle ja kaikille muille jäsenvaltioille, joita asia koskee sekä asianomaisille lentoliikenteen harjoittajille.

3. Jollei yksikään toinen asianomainen jäsenvaltio tai komissio ole perusteluineen ilmoittanut neljäntoista päivän kuluessa tiedoksiantamisesta vastustavansa 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä, 1 kohdan nojalla päätöksen tehnyt jäsenvaltio voi määrätä asianomaiset lentoliikenteen harjoittajat tapauksesta riippuen lykkäämään perusmaksun soveltamista tai pidättymään maksujen uusista laskemisista.

4. Jos ilmenee erimielisyyttä voi se jäsenvaltio, jota asia koskee, pyytää neuvotteluja tilanteen tutkimiseksi. Nämä neuvottelut on käytävä 14 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, jollei toisin sovita.

7 artikla

1. Sen jäsenvaltion pyynnöstä, jota asia koskee, komissio tutkii, onko päätös toimia tai pidättyä toimimasta 6 artiklan mukaisesti 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen perusteiden mukainen. Jäsenvaltion on samalla annettava asiasta tieto muille asianomaisille jäsenvaltioille ja asianomaisille lentoliikenteen harjoittajille. Komissio julkaisee viipymättä Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä tiedon siitä, että kuljetusmaksuja tutkitaan.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi tutkia sellaisen osapuolen tekemän valituksen perusteella, jonka oikeutettua etua asia koskee, vastaavatko kuljetusmaksut 6 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä perusteita. Komissio julkaisee viipymättä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tiedon siitä, että kuljetusmaksuja tutkitaan.

3. Kuljetusmaksu, joka oli voimassa, kun asia otettiin 1 kohdan mukaisesti tutkittavaksi, on edelleen voimassa tutkinnan ajan. Kuitenkin jos komissio tai 8 kohdan mukaisesti neuvosto on päättänyt viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana, että sama tai alempi kyseistä kaupunkiparia koskeva perusmaksun taso ei ole 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjen perusteiden mukainen, lentoliikenteen kuljetusmaksu ei ole voimassa tutkinnan aikana.

Lisäksi jos 6 kohtaa on sovellettu, asianomainen lentoliikenteen harjoittaja ei saa komission tutkinnan aikana soveltaa korkeampaa perusmaksua kuin sitä, mitä sovellettiin välittömästi ennen tutkittavana olevaa perusmaksua.

4. Asianomaisia jäsenvaltioita kuultuaan komissio tekee päätöksen niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 20 arkipäivän kuluessa siitä, kun se on saanut riittävästi tietoja asianomaisilta lentoliikenteen harjoittajilta. Komissio ottaa huomioon kaikki tiedot niiltä, joita asia koskee.

5. Jollei lentoliikenteen harjoittaja toimita pyydettyjä tietoja komission vahvistamassa määräajassa, tai toimittaa ne epätäydellisinä, komissio vaatii päätöksellään toimittamaan tiedot. Päätöksestä on käytävä ilmi, mitä tietoja tarvitaan, ja siinä on vahvistettava määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava.

6. Komissio voi päättää, että voimassa olevan kuljetusmaksun soveltamista lykätään siihen asti kunnes se lopullisesti määrätään, jos lentoliikenteen harjoittaja on toimittanut väärää tai epätäydellistä tietoa tai jos niitä ei ole toimitettu 5 kohdassa tarkoitetulla päätöksellä vahvistetussa määräajassa.

7. Komissio toimittaa viipymättä 4 ja 6 kohdassa tarkoitetun perustellun päätöksensä asianomaisille jäsenvaltioille ja lentoliikenteen harjoittajille.

8. Asianomainen jäsenvaltio voi saattaa komission 4 kohdan mukaisen päätöksen neuvoston käsiteltäväksi kuukauden kuluessa. Neuvosto voi kuukauden kuluessa määräenemmistöllä päättää asiasta toisin.

9. Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että komission päätös pannaan täytäntöön, jollei neuvosto ole ottanut päätöstä tutkittavakseen tai jos se on päättänyt asiasta 8 kohdan mukaisesti toisin.

8 artikla

Komissio kuulee vähintään kerran vuodessa lentoliikenteen kuljetusmaksuista ja niihin liittyvistä seikoista yhteisössä olevien lentoliikenteen käyttäjäjärjestöjen edustajia ja antaa osallistujille neuvotteluja varten tarvittavat tiedot.

9 artikla

Komissio julkaisee viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 1994 ja sen jälkeen määräajoin kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

10 artikla

1. Jäsenvaltiot ja komissio toimivat yhteistyössä tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja erityisesti 9 artiklassa tarkoitettua kertomuksen laatimista varten tarvittavien tietojen kokoamiseksi.

2. Tätä asetusta sovellettaessa saatuja luottamuksellisia tietoja koskee salassapitovelvollisuus.

11 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2342/90.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. COPE

() EYVL N:o C 258, 4.10.1991, s. 15

() EYVL N:o C 125, 18.5.1992, s. 150

() EYVL N:o C 169, 6.7.1992, s. 15

() EYVL N:o L 374, 31.12.1987, s. 12

() EYVL N:o L 217, 11.8.1990, s. 1

() EYVL N:o L 36, 8.2.1991, s. 1

() EYVL N:o L 240, 24.8.1992, s. 8

() EYVL N:o L 240, 24.8.1992, s. 1

Top