Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1247

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1247/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta

OJ L 136, 19.5.1992, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 124 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 124 - 129
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 41 - 46
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 41 - 46
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 41 - 46
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 41 - 46
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 41 - 46
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 41 - 46
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 41 - 46
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 41 - 46
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 41 - 46

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1247/oj

31992R1247

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1247/92, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 136 , 19/05/1992 s. 0001 - 0006
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0124
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0124


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1247/92,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 1992,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 51 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt kuultuaan siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikuntaa(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

on tarpeen tehdä eräitä muutoksia neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71(4), sellaisena kuin se on ajan tasalle saatettuna asetuksella (ETY) N:o 2001/83(5), ja viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2195/91(6),

on tarpeellista laajentaa asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 olevan ilmaisun "perheenjäsen" määritelmää, jotta se olisi yhteisön tuomioistuimen tämän ilmaisun tulkintaa koskevan oikeuskäytännön mukainen,

on myös tarpeellista ottaa huomioon yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka mukaan tietyt kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetut etuudet saattavat samanaikaisesti kuulua sekä sosiaaliturvan että sosiaalihuollon alaan tällaisten lakien soveltamisalaan kuuluvien henkilöryhmien, niiden päämäärien ja niiden soveltamistapojen vuoksi,

yhteisön tuomioistuin on todennut, että lainsäädäntö, jonka mukaan tällaiset etuudet annetaan, muistuttaa joiltain ominaisuuksiltaan sosiaalihuoltoa sikäli, että tarve on olennainen soveltamisperuste, eikä etuuden saaminen perustu työskentely- tai maksukausien yhteenlaskemiseen, kun taas lainsäädäntö toisilta ominaisuuksiltaan muistuttaa sosiaaliturvaa sikäli, että tällaisten etuuksien antamistavassa ei käytetä harkintavaltaa ja etuudensaajilla on laillisesti määritetty asema,

asetuksen (ETY) N:o 1408/71 4 artiklan 4 kohdan mukaan sosiaalihuoltojärjestelmät eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan,

olosuhteet, joihin viitataan, ja yksityiskohtaiset säännöt niitä sovellettaessa ovat sellaisia, että asetuksessa (ETY) N:o 1408/71 nykyisin säädetystä eroava ja kyseisten etuuksien erityislaadun huomioon ottava yhteensovittamisjärjestelmä olisi sisällytettävä asetukseen siirtotyöläisten etujen suojelemiseksi perustamissopimuksen 51 artiklan määräysten mukaisesti,

tällaiset etuudet olisi myönnettävä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden osalta vain näiden henkilöiden tai heidän perheenjäsentensä asuinmaan lainsäädännön mukaisesti laskemalla tarpeen mukaan yhteen muissa jäsenvaltioissa täyttyneet asumiskaudet, ja syrjimättä kansallisuuden perusteella, ja

tästä huolimatta on tarpeellista varmistaa, että olemassa olevaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 mukaista yhteensovittamisjärjestelmää sovelletaan edelleen etuuksiin, jotka joko eivät kuulu niiden etuuksien ryhmään, joihin viitataan tai joita ei nimenomaisesti ole sisällytetty tämän asetuksen liitteeseen; tätä varten tarvitaan uusi liite,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:

1. Muutetaan 1 artiklaa seuraavasti:

a) Artiklan f alakohta siirtyy f alakohdan i alakohdaksi ja lisätään f alakohtaan seuraava:

"ii) kuitenkin, jos kysymys on sellaisista työkyvyttömille annettavista etuuksista, jotka jäsenvaltio myöntää kaikille vaaditut edellytykset täyttäville kansalaisilleen, `perheenjäsenellä` tarkoitetaan ainakin palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan puolisoa ja alaikäisiä lapsia, samoin kuin tällaisen henkilön huollettavina olevia täysi-ikäisiä lapsia;"

b) Lisätään j alakohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraavat sanat:

"tai 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuista maksuihin perustumattomista erityisetuuksista."

2. Lisätään 4 artiklaan seuraavat kohdat:

"2 a. Tätä asetusta sovelletaan maksuihin perustumattomiin erityisetuuksiin, jotka annetaan muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön tai järjestelmän perusteella, tai jotka on suljettu 4 kohdan nojalla soveltamisalan ulkopuolelle, jos tällaiset etuudet on tarkoitettu:

a) antamaan lisä-, korvaavaa tai täydentävää turvaa sellaista tapahtumaa vastaan, joka kuuluu 1 kohdan a-h alakohdassa tarkoitettuihin sosiaaliturvan aloihin; tai

b) vain työkyvyttömien erityistä suojelemista varten.

2 b. Tätä asetusta ei sovelleta niihin jäsenvaltion lainsäädännön maksuihin perustumattomia erityisetuuksia koskeviin säännöksiin, joita tarkoitetaan liitteessä II olevassa III jaksossa ja joita sovelletaan vain osassa valtion aluetta."

3. Korvataan 5 artikla seuraavasti:

"5 artikla

Jäsenvaltioiden julistukset tämän asetuksen soveltamisalasta

Jäsenvaltioiden on täsmennettävä 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö ja järjestelmät, 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetut maksuihin perustumattomat erityisetuudet, 50 artiklassa tarkoitetut vähimmäisetuudet ja 77 ja 78 artiklassa tarkoitetut etuudet julistuksilla, jotka annetaan tiedoksi ja julkaistaan 97 artiklan mukaisesti."

4. Lisätään artikla seuraavasti:

"10 a artikla

Maksuihin perustumattomat erityisetuudet

1. Sen estämättä, mitä 10 artiklassa ja III osastossa säädetään henkilöistä, joihin tätä asetusta sovelletaan, myönnetään 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja maksuihin perustumattomia rahallisia erityisetuuksia yksinomaan sen jäsenvaltion alueella ja kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella he asuvat, vain jos nämä etuudet on lueteltu liitteessä II a. Etuudet myöntää asuinpaikan laitos omalla kustannuksellaan.

2. Sen jäsenvaltion vakuutuslaitos, jonka lainsäädännön mukaan 1 kohdassa tarkoitettua etuutta koskevan oikeuden saavuttamiseksi edellytetään työskentely-, yrittäjä- tai asumiskausien täyttymistä, ottaa tarpeellisessa määrin huomioon työskentely-, yrittäjä- ja asumiskaudet, jotka ovat täyttyneet toisen jäsenvaltion alueella, ikään kuin ne olisivat ensiksi mainitun jäsenvaltion alueella täyttyneitä kausia.

3. Jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaan 1 kohdassa tarkoitetun lisänä myönnettävän etuuden saavuttamiseksi edellytetään jonkin 4 artiklan 1 kohdan a-h alakohdassa mainitun etuuden saamista, eikä sovellettavan lainsäädännön mukaan tällaisen etuuden suorittamiseen ole velvollisuutta, toisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla myönnettyä vastaavaa etuutta pidetään ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan myönnettynä etuutena, kun kysymys on oikeudesta lisään.

4. Jos jäsenvaltion lainsäädännön mukaan 1 kohdassa tarkoitetun vammais- tai työkyvyttömyysetuuden saamiseksi edellytetään, että vammaisuus tai työkyvyttömyys todettiin ensimmäisen kerran tämän jäsenvaltion alueella, tämä edellytys katsotaan täyttyneeksi, jos vammaisuus tai työkyvyttömyys todettiin ensimmäisen kerran jonkin toisen jäsenvaltion alueella."

5. Lisätään liitteeseen II seuraava osasto:

"III Maksuihin perustumattomat 4 artiklan 2 b kohdan mukaiset erityisetuudet, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan

A. BELGIA

Ei mitään.

B. TANSKA

Ei mitään.

C. SAKSA

a) Etuudet, jotka myönnetään osavaltioiden (`Länder`) lainsäädännön mukaan työkyvyttömille, erityisesti sokeille.

b) Eläkkeiden yhdenmukaistamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetun lain nojalla suoritettu sosiaalituki.

D. ESPANJA

Ei mitään.

E. RANSKA

Ei mitään.

F. KREIKKA

Ei mitään.

G. IRLANTI

Ei mitään.

H. ITALIA

Ei mitään.

I. LUXEMBURG

Ei mitään.

J. ALANKOMAAT

Ei mitään.

K. PORTUGALI

Ei mitään.

L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."6. Lisätään liite seuraavasti:

"LIITE II a

(Asetuksen 10 a artikla)

A. BELGIA

a) Vammaisille myönnettävät avustukset (27 päivänä helmikuuta 1987 annettu laki).

b) Vanhuksille taattu toimeentulo (1 päivänä huhtikuuta 1969 annettu laki).

c) Taatut perhe-etuudet (20 päivänä heinäkuuta 1971 annettu laki).

B. TANSKA

Ei mitään.

C. SAKSA

Ei mitään.

D. ESPANJA

a) Vammaisten sosiaalista sopeuttamista koskevan lain nojalla annetut etuudet (7 päivänä huhtikuuta 1982 annettu laki N:o 13/82).

b) Vanhusten ja työhön kykenemättömien vammaisten avustamiseksi annetut etuudet (24 päivänä heinäkuuta 1981 annettu kuninkaallinen asetus N:o 2620/81).

E. RANSKA

a) Lisäavustus kansallisesta avustusrahastosta (30 päivänä kesäkuuta 1956 annettu laki).

b) Vammaisten aikuisten avustus (30 päivänä kesäkuuta 1975 annettu laki).

F. KREIKKA

a) Erityisetuudet vanhuksille (laki N:o 1296/82).

b) Sellaisten työssäkäymättömien äitien lapsiavustus, joiden aviomiehet on kutsuttu asepalveluun (laki N:o 1483/84, 23 artiklan 1 kohta).

c) Sellaisten työssäkäymättömien äitien lapsiavustus, joiden aviomiehet ovat vankilassa (laki N:o 1483/84, 23 artiklan 2 kohta).

d) Avustus henkilöille, jotka kärsivät synnynnäisestä hemolyyttisestä anemiasta (säädös N:o 321/69) (yleinen ministeriön päätös G4a/F.222/oik.2204).

e) Kuuromykkien avustus (poikkeuslaki N:o 421/37) (yleinen ministeriön päätös G4B/F.422/oik. 2205).

f) Vaikeavammaisten avustus (säädös 162/73) (yleinen ministeriön päätös G4a/F.225/oik.161).

g) Kouristustautisten avustus (säädös N:o 162/72) (yleinen ministeriön päätös G4a/F.224/oik.2207).

h) Vakavasta henkisestä kyvyttömyydestä kärsivien henkilöiden avustus (säädös N:o 162/73) (yleinen ministeriön päätös G4b/423/oik.2208).

j) Sokeiden avustus (laki N:o 958/79) (yleinen ministeriön päätös G4b/421/oik.2209).

G. IRLANTI

a) Työttömyyskorvaus (Social Welfare (Consolidation) Act 1981, III osa, 2 luku).

b) Vanhuus- ja sokeaineläkkeet (maksuihin perustumattomat) [Social welfare (Consolidation) Act 1981, III osa, 3 luku].

c) Lesken- ja orvoneläkkeet (maksuihin perustumattomat) [Social Welfare (Consolidation) Act 1981, III osa, 4 luku].

d) Yksinäisen vanhemman avustus (Social Welfare Act 1990, III osa).

e) Huoltajan avustus (Social Welfare Act 1990, IV osa).

f) Perheen tulolisä (Social Welfare Act 1984, III osa).

g) Vammaisen ylläpitoavustus (Health Act 1970, 69 jakso).

h) Liikkumisavustus (Health Act 1970, 61 jakso).

i) Ylläpitoavustus tartuntatautisille (Health Act 1947, 5 ja 44 (5) jakso).

j) Kotihoidon avustus (Health Act 1970, 61 jakso).

k) Sokean huoltoavustus (Blind persons Act 1920, 49 luku).

l) Vammaisen kuntoutusavustus (Health Act 1970, 68, 69 ja 72 jakso).

H. ITALIA

a) Sosiaalieläkkeet toimeentuloa vailla oleville henkilöille (30 päivänä huhtikuuta 1969 annettu laki N:o 153).

b) Etuudet siviilivammaisille tai -työkyvyttömille (30 päivänä maaliskuuta 1974 annettu laki N:o 118 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

c) Eläkkeet ja avustukset kuuroille ja mykille (26 päivänä toukokuuta 1970 annettu laki N:o 381 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

d) Eläkkeet ja avustukset sokeille siviileille (27 päivänä toukokuuta 1970 annettu laki N:o 382 ja 23 päivänä marraskuuta 1988 annettu laki N:o 508).

e) Peruseläkettä täydentävät etuudet (4 päivänä huhtikuuta 1952 annettu laki N:o 218, 11 päivänä marraskuuta 1983 annettu laki N:o 638 ja 29 päivänä joulukuuta 1990 annettu laki N:o 407).

f) Vammaisavustuksia täydentävät etuudet (12 päivänä kesäkuuta 1984 annettu laki N:o 222).

g) Työkyvyttömyyseläkkeitä saavien kuukausiavustukset jatkuvaa henkilökohtaista apua varten (12 päivänä kesäkuuta 1984 annettu laki N:o 222).

I. LUXEMBURG

a) Korvaava elinkustannusavustus (13 päivänä kesäkuuta 1975 annettu laki).

b) Erityinen vaikeavammaisuusavustus (16 päivänä huhtikuuta 1979 annettu laki).

c) Äitiysavustus (30 päivänä huhtikuuta 1980 annettu laki).

J. ALANKOMAAT

Ei mitään.

K. PORTUGALI

a) Maksuihin perustumattomat perheavustukset (27 päivänä toukokuuta 1980 annettu säädös N:o 160/80).

b) Imettävän äidin avustus (27 päivänä toukokuuta 1980 annettu säädös N:o 160/80).

c) Lisäavustus vammaisille lapsille ja nuorille (27 päivänä toukokuuta 1980 annettu säädös N:o 160/80).

d) Erityiskoulujen ylläpitoavustus (27 päivänä toukokuuta 1980 annettu säädös N:o 160/80).

e) Maksuihin perustumaton orvoneläke (27 päivänä toukokuuta 1980 annettu säädös N:o 160/80).

f) Maksuihin perustumaton työkyvyttömyyseläke (13 päivänä lokakuuta 1980 annettu säädös N:o 464/80).

g) Maksuihin perustumaton vanhuuseläke (13 päivänä lokakuuta 1980 annettu säädös N:o 464/80).

h) Vakavan työkyvyttömyyden lisäeläke (27 päivänä toukokuuta 1980 annettu säädös N:o 160/80).

i) Maksuihin perustumaton leskeneläke (11 päivänä marraskuuta 1981 annettu sääntelyasetus N:o 52/81).

L. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

a) Liikkumisavustus [vuoden 1975 sosiaaliturvalaki, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1975, 37 A jakso, ja vuoden 1975 sosiaaliturvalaki (Pohjois-Irlanti), annettu 20 päivänä maaliskuuta 1975, 37 A jakso].

b) Työkyvyttömän hoitoavustus [vuoden 1975 sosiaaliturvalaki, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1975, 37 jakso, ja vuoden 1975 sosiaaliturvalaki (Pohjois-Irlanti), annettu 20 päivänä maaliskuuta 1975, 37 jakso].

c) Perhetulo [vuoden 1986 sosiaaliturvalaki, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1986, 20-22 jaksot, ja vuoden 1986 sosiaaliturva-asetus (Pohjois-Irlanti), annettu 5 päivänä marraskuuta 1986, 21-23 jakso].

d) Hoitoavustus [vuoden 1975 sosiaaliturvalaki, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1975, 35 jakso, ja vuoden 1975 sosiaaliturvalaki (Pohjois-Irlanti), annettu 20 päivänä maaliskuuta 1975, 35 jakso].

e) Toimeentulotuki [vuoden 1986 sosiaaliturvalaki, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1986, 20-22 ja 23 jaksot, ja vuoden 1986 sosiaaliturva-asetus (Pohjois-Irlanti), annettu 5 päivänä marraskuuta 1986, 21-28 jakso].

f) Vammaisen elämisavustus [vuoden 1991 vammaisen elämisavustus- ja vammaisen työskentelyavustuslaki, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1991, 1 jakso, ja vuoden 1991 vammaisen elämisavustus- ja vammaisen työskentelyavustusasetus (Pohjois-Irlanti), annettu 24 päivänä heinäkuuta 1991, 3 jakso].

g) Vammaisen työskentelyavustus [vuoden 1991 vammaisen elämisavustus- ja vammaisen työskentelyavustuslaki, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1991, 6 jakso ja vuoden 1991 vammaisen elämisavustus- ja vammaisen työskentelyavustusasetus (Pohjois-Irlanti), annettu 24 päivänä heinäkuuta 1991, 8 jakso]."

2 artikla

1. Tämän asetuksen 1 artiklan soveltamisen seurauksena ei saa olla sellaisten etuuksien peruuttaminen, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset laitokset ovat myöntäneet ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 III osaston säännösten soveltamisen perusteella ja joihin sovelletaan mainitun asetuksen 10 artiklan määräyksiä.

2. Asetuksen 1 artiklan soveltamisen seurauksena ei saa olla sellaisen maksuun perustumatonta erityisetuutta koskevan hakemuksen evääminen, joka myönnetään eläkkeen lisäksi ja jonka hakija täytti tämän etuuden saamista koskevat edellytykset ennen tämän asetuksen voimaantuloa, vaikka se, jonka etua asia koskee, asuu muun kuin toimivaltaisen valtion alueella, edellyttäen, että etuutta haetaan viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

3. Tämän asetuksen mukaan ei saavuteta oikeuksia sen voimaantulopäivää edeltävältä ajalta.

4. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään sellaisista eläkkeen lisäksi myönnetyistä maksuihin perustumattomattomista erityisetuukista, joita ei ole myönnetty tai joiden maksaminen on keskeytetty sen vuoksi, että se, jonka etua asia koskee, asuu muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella, myönnetään tai niiden maksaminen aloitetaan uudelleen tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen hakijan tai etuudensaajan hakemuksesta asuinpaikan vaihtumispäivästä lukien.

5. Asumis-, työskentely- ja itsenäisen ammatinharjoittamisen kaudet, jotka ovat täyttyneet jäsenvaltion alueella ennen tämän asetuksen voimaantuloa, otetaan huomioon määrättäessä tämän asetuksen mukaisista oikeuksista.

6. Jollei 3 kohdasta muuta johdu, oikeudet voivat syntyä tämän asetuksen perusteella siitä huolimatta, että ne liittyvät ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää toteutuneeseen tapahtumaan.

7. Etuudet, jotka oli evätty tai joiden maksaminen on keskeytetty sen henkilön, jona etua asia koskee, kansalaisuuden perusteella, myönnetään tai niiden maksaminen aloitetaan uudelleen hänen hakemuksestaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen, jollei tällaista etuutta ole jo korvattu kertasuorituksella.

8. Sellaisten henkilöiden oikeuksia, joille myönnettiin eläke ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää, voidaan asianomaisen henkilön hakemuksesta muuttaa ottaen huomioon tämän asetuksen säännökset.

9. Jos 7 ja 8 kohdassa tarkoitettu hakemus tehdään kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, asetuksen mukaiset oikeudet saavutetaan kyseisestä päivästä alkaen, eikä jäsenvaltion oikeuksien menettämistä tai rajoittamista koskevia säännöksiä sovelleta henkilöön, jonka etua asia koskee.

10. Jos 7 ja 8 kohdassa tarkoitettu hakemus tehdään sen jälkeen kun kaksi vuotta on kulunut tämän asetuksen voimaantulopäivästä, oikeudet, joita ei ole lakkautettu tai jotka eivät ole aikaan sidottuja, tulevat voimaan sinä päivänä, jona hakemus tehtiin, paitsi jos jäsenvaltion lainsäädännön soveltaminen on asianomaiselle edullisempaa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa sen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 30 päivänä huhtikuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

José da SILVA PENEDA

(1) EYVL N:o C 240, 21.9.1985, s. 6

(2) EYVL N:o C 343, 31.12.1985, s. 111

(3) EYVL N:o C 344, 31.12.1985, s. 2

(4) EYVL N:o L 149, 5.7.1971, s. 2

(5) EYVL N:o L 230, 22.8.1983, s. 8

(6) EYVL N:o L 206, 29.7.1991, s. 2

Top