Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0111

Neuvoston direktiivi 92/111/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, direktiivin 77/338/ETY muuttamisesta ja toimenpiteistä arvonlisäveron yksinkertaistamiseksi

OJ L 384, 30.12.1992, p. 47–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 119 - 128
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 119 - 128
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 224 - 234
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 224 - 234
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 224 - 234
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 224 - 234
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 224 - 234
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 224 - 234
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 224 - 234
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 224 - 234
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 224 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Kumoaja 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/111/oj

31992L0111

Neuvoston direktiivi 92/111/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, direktiivin 77/338/ETY muuttamisesta ja toimenpiteistä arvonlisäveron yksinkertaistamiseksi

Virallinen lehti nro L 384 , 30/12/1992 s. 0047 - 0057
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0119
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 2 s. 0119


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/111/ETY,

annettu 14 päivänä joulukuuta 1992,

direktiivin 77/338/ETY muuttamisesta ja toimenpiteistä arvonlisäveron yksinkertaistamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täydentämisestä ja direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta verotuksellisten rajojen poistamiseksi 16 joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/680/ETY() 3 artiklassa vahvistetaan 1 päivä tammikuuta 1993 sen säännösten voimaansaattamisen ajankohdaksi kaikissa jäsenvaltioissa,

näiden säännösten soveltamisen helpottamiseksi ja tarvittavaksi yksinkertaistamiseksi olisi täydennettävä yhteistä arvonlisäverojärjestelmää, sellaisena kuin sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1993, kolmansien alueiden kanssa ja yhteisön alueella suoritettavien tiettyjen liiketoimien verotuksen selkiinnyttämiseksi, sekä tarvittavien siirtymätoimenpiteiden määrittelemiseksi 31 päivään joulukuuta 1992 saakka voimassa olevien ja 1 päivästä tammikuuta 1993 voimaan tulevien säännösten välille,

yhteisen liikevaihtoverojärjestelmän tasapuolisuuden turvaamiseksi tavaroiden alkuperän osalta kolmannen alueen käsitettä ja tavaran tuonnin määritelmää olisi täydennettävä,

tiettyjä yhteisön tullialueeseen kuuluvia alueita pidetään kolmansina alueina yhteisen arvonlisäverojärjestelmän soveltamisessa; jäsenvaltioiden ja näiden alueiden väliseen kauppaan sovelletaan siksi samoja arvonlisäverotuksen periaatteita kuin yhteisön ja kolmansien maiden välisissä liiketoimissa; olisi varmistettava, että tähän kauppaan voidaan soveltaa vastaavia verosäännöksiä kuin samoissa olosuhteissa yhteisön tullialueeseen kuulumattomien kolmansien alueiden kanssa suoritettaviin liiketoimiin; tämän johdosta jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta muiden tavaroiden kuin kulkuneuvojen väliaikaisen maahantuonnin vapauttaminen arvonlisäverosta 16 päivänä heinäkuuta 1985 annettu seitsemästoista neuvoston direktiivi 85/362/ETY() lakkaa olemasta voimassa,

tiettyjen vientiliiketoimien tai niihin rinnastettavien liiketoimien vapautusten voimaansaattamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä olisi täsmennettävä: tämän johdosta olisi vastaavasti sopeutettava muita asiaa koskevia direktiivejä,

tiettyjen vesi- tai ilma-aluksessa taikka junassa matkustajakuljetuksen aikana yhteisön alueella suoritettavien liiketoimien verotuspaikkaa olisi täsmennettävä,

jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksen siirtymäjärjestelmää on täydennettävä sekä yhteisön valmisteverosäännösten huomioon ottamiseksi että veron soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen täsmentämiseksi ja yksinkertaistamiseksi jäsenvaltioiden välillä 1 päivästä tammikuuta 1993 lukien suoritettavien tiettyjen liiketoimien osalta,

valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/12/ETY() säädetään erityisistä ilmoitusmenettelyistä ja -velvoitteista noudatettaviksi lähetettäessä tällaisia tuotteita toiseen jäsenvaltioon; tämän johdosta tiettyjen valmisteverollisten yhteisöluovutusten ja -hankintojen verotusta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan yksinkertaistaa sekä veronmaksuvelvollisten että toimivaltaisten hallintojen eduksi,

direktiivin 77/388/ETY() 28 c artiklassa tarkoitettujen vapautusten soveltamisalaa olisi täsmennettävä; myös verosaatavan syntymistä koskevia säännöksiä ja yhteisön sisäisessä järjestelmässä suoritettavien tiettyjen liiketoimien veron perusteiden määräämistä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä olisi täydennettävä,

sellaisten sisäisessä järjestelmässä verollisten, yhteisön sisäiseen tavarakauppaan liittyvien liiketoimien osalta, jotka direktiivin 77/388/ETY 28 b artiklan A kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion alueelle sijoittautumattomat verovelvolliset suorittavat mainitun direktiivin 28 l artiklassa tarkoitettuna aikana, on toteutettava yksinkertaistamistoimenpiteitä yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa; tämän johdosta näiden liiketoimien verotusjärjestelmästä ja veronmaksuvelvollisista annetut säännökset olisi yhdenmukaistettava,

sisäisen järjestelmän mukaan veronmaksuvelvollisia koskevien säännösten huomioon ottamiseksi ja tietyntyyppisen veropetoksen ja veron kiertämisen välttämiseksi olisi täsmennettävä yhteisön säännökset direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 3 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna mainitun direktiivin 28 f artiklalla, tarkoitetun arvonlisäveron palauttamisesta maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille,

tuonnin verollisuuden ja viennin verottomuuden lakkauttaminen jäsenvaltioiden välisessä kaupassa 1 päivästä tammikuuta 1993 edellyttää siirtymätoimenpiteitä yhteisen arvonlisäverojärjestelmän tasapuolisuuden varmistamiseksi ja kaksinkertaiseen verotukseen tai verottamatta jättämiseen johtavien tilanteiden välttämiseksi,

tämän johdosta olisi annettava erityissäännöksiä sen varalta, että yhteisön menettely, joka on aloitettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 verovelvollisen ennen tätä ajankohtaa verovelvollisena suorittamaa, toiseen jäsenvaltioon lähetettyihin tai kuljetettuihin tavaroihin kohdistunutta liiketointa varten, saatetaan loppuun vasta 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen,

näitä säännöksiä on sovellettava myös ennen 1 päivää tammikuuta 1993 suoritettuihin liiketoimiin, joihin sovellettavien erityisten vapautusten johdosta verotettavan tapahtuman toteutuminen on siirtynyt,

erityistoimenpiteitä olisi toteutettava myös sellaisten kulkuneuvojen osalta, joita ei ole hankittu tai tuotu jäsenvaltion kotimarkkinoiden yleisin edellytyksin, mutta joille kansallisia säännöksiä sovellettaessa on myönnetty verovapaus toisesta jäsenvaltiosta suoritetun väliaikaisen maahantuonnin perusteella,

siirtymätoimenpiteiden voimaansaattaminen sekä jäsenvaltioiden välisessä kaupassa että kolmansien alueiden kanssa suoritettavissa liiketoimissa edellyttää 1 päivästä tammikuuta 1993 verollisten liiketoimien määrittelyn täydentämistä ja verotuspaikan, verotettavan tapahtuman ja verosaatavan syntymisen täsmentämistä näiden tapausten osalta,

Espanjan kuningaskunta ja Italian tasavalta ovat taloussuhdannesyistä pyytäneet lupaa soveltaa väliaikaisesti direktiivin 77/388/ETY 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta välittömän vähennyksen periaatteesta poikkeavia säännöksiä; tähän pyyntöön olisi suostuttava kahden vuoden määräajaksi, joka ei ole pidennettävissä,

tässä direktiivissä on yhteiset säännökset tiettyjen yhteisöliiketoimien kohtelun yksinkertaistamiseksi; tietyissä tapauksissa jäsenvaltioiden on päätettävä säännösten voimaansaattamisen edellytyksistä; tietyt jäsenvaltiot eivät voi saattaa loppuun arvonlisäverotusta koskevan lainsäädäntönsä mukauttamiseksi tarvittavaa lainsäädäntömenettelyään säädetyssä määräajassa; tämän johdosta olisi myönnettävä tämän direktiivin soveltamiselle ylimääräinen siirtymäaika; enintään kahdentoista kuukauden siirtymäaika olisi riittävä, ja

tämän johdosta direktiiviä 77/388/ETY olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/388/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään ja ottaen huomioon Monacon ruhtinaskunnan ja Mansaaren Ranskan tasavallan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tekemät yleissopimukset, ja sopimukset, ei Monacon ruhtinaskuntaa ja Mansaarta tätä direktiiviä sovellettaessa pidetä kolmansina alueina.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on

- Monacon ruhtinaskunnassa, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskan tasavallassa,

- Mansaarella, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa."

2) Korvataan 7 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) muun kuin a alakohdassa tarkoitetun tavaran saapumista yhteisön alueelle kolmannelta alueelta."

3) Korvataan direktiivin 7 artiklan 3 kohdassa

- ensimmäisen alakohdan ilmaisu "16 artiklan 1 kohdan B alakohdassa" ilmaisulla "16 artiklan 1 kohdan B alakohdan a, b, c ja d alakohdassa",

- korvataan toinen alakohta seuraavasti:

"Samoin jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavara sen yhteisön alueelle saavuttua asetetaan johonkin 33 a artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn, tämän tavaran tuonti tapahtuu siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella näitä menettelyjä lakataan soveltamasta tavaraan."

4) Korvataan 8 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) jos tavara luovutetaan vesi- tai ilma-aluksessa taikka junassa yhteisön alueella suoritetun matkustajakuljetuksen osuuden aikana: matkustajakuljetuksen lähtöpaikkaa.

Tätä säännöstä sovellettaessa tarkoitetaan

- `yhteisön alueella suoritetun matkustajakuljetuksen osuudella` kuljetuksen osuutta, joka suoritetaan matkustajakuljetuksen lähtöpaikan ja saapumispaikan välillä pysähtymättä yhteisön ulkopuolelle,

- `matkustajakuljetuksen lähtöpaikalla` ensimmäistä yhteisön alueelle tarkoitettua, mahdollisesti yhteisön alueen ulkopuolella pysähtymisen jälkeistä matkustajien ottamista kulkuneuvoon,

- `matkustajakuljetuksen saapumispaikalla` viimeistä yhteisön alueelle tarkoitettua, mahdollisesti yhteisön alueen ulkopuolelle pysähtymistä edeltävää yhteisössä kulkuneuvoon otettujen matkustajien poistumista kulkuneuvosta.

Meno-paluukuljetuksessa paluumatka katsotaan eri kuljetukseksi.

Komissio toimittaa neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 1993 mennessä kertomuksen, johon tarvittaessa liittyvät ehdotukset vesi- tai ilma-aluksessa taikka junassa kulutusta varten tapahtuvien tavaroiden luovutusten sekä näissä kulkuneuvoissa matkustaville tarjottavien palvelujen, mukaan lukien ravintolapalvelut, suoritusten verotuspaikasta.

Neuvosto tekee päätöksensä yksimielisesti komission ehdotuksesta Euroopan parlamenttia kuultuaan 31 päivään joulukuuta 1993 mennessä.

Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 1993 myöntää tai pysyttää voimassa vapautukset, jotka oikeuttavat edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähentämiseen sellaisille kulkuneuvossa kulutusta varten tapahtuville tavaroiden luovutuksille, joiden verotuspaikka määräytyy edellä olevien säännösten mukaisesti."

5) Korvataan 11 artiklan B kohdan 1 alakohta seuraavasti:

"1. Veron peruste muodostuu myös 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden maahantuonnissa, voimassa olevissa yhteisön säännöksissä tullausarvoksi määritellystä arvosta."

6) Korvataan 12 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) 10 artiklan 3 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on sovellettava sitä verokantaa, joka on voimassa verosaatavan syntymishetkellä."

7) Korvataan 12 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

"3. a) Arvonlisäveron yleinen verokanta on kussakin jäsenvaltiossa vahvistettava veron perusteen prosenttiosuutena, jonka on oltava sama sekä tavaroiden luovutuksille että palvelujen suorituksille. Tämän prosenttiosuuden on 1 päivästä tammikuuta 1993 31 päivään joulukuuta 1996 oltava vähintään 15 prosenttia.

Komission neuvostolle 28 l artiklan mukaisesti siirtymäjärjestelmän toiminnasta antaman kertomuksen ja lopullisesta järjestelmästä tekemien ehdotusten perusteella neuvosto päättää 31 päivään joulukuuta 1995 mennessä yksimielisesti 31 päivästä joulukuuta 1996 sovellettavasta yleisen verokannan vähimmäistasosta.

Jäsenvaltiot voivat myös soveltaa joko yhtä tai kahta alennettua verokantaa. Nämä verokannat on vahvistettava veron perusteen prosenttiosuutena, joka ei saa olla alhaisempi kuin 5 prosenttia, ja niitä on sovellettava yksinomaan liitteen H ryhmissä tarkoitettuihin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin."

8) Direktiivin 14 artiklan 1 kohdassa:

- poistetaan c alakohta,

lisätään d alakohtaan alakohta seuraavasti:

"Tätä vapautusta on sovellettava myös sellaisiin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tuotuihin tavaroihin, joihin sovellettaisiin edellä tarkoitettua vapautusta, jos ne olisi tuotu maahan 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti."

9) Direktiivin 15 artiklassa

- lisätään 2 alakohtaan alakohdat seuraavasti:

"Komissio tekee neuvostolle viipymättä ehdotukset yhteisön verosäännöksiksi, joissa määrätään tämän vähittäiskauppavaiheessa suoritettuihin matkustajien henkilökohtaisissa matkatavaroissa kuljetettavien tavaroiden luovutuksiin liittyvän vapautuksen soveltamisala ja sen käytännön soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Näiden säännösten voimaantuloon saakka

- vapautus voidaan myöntää ainoastaan toimitettaessa laskun tai laskuna toimivan asiakirjan kappale varustettuna sen tullitoimipaikan merkinnällä, jossa poistuminen yhteisön alueelta tapahtuu,

- jäsenvaltiot voivat asettaa tämän vapautuksen soveltamiselle rajoituksia, jättää vapautuksen soveltamisen ulkopuolelle yhteisössä sellaisille matkustajille suoritetut luovutukset, joiden kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka on yhteisön alueella, sekä ulottaa vapautuksen soveltamisen omiin asukkaisiinsa.

Toisessa luetelmakohdassa "kotipaikalla tai pysyvällä asuinpaikalla" tarkoitetaan paikkaa, joka mainitaan sellaiseksi passissa, henkilöllisyystodistuksessa tai näiden puuttuessa muussa asiakirjassa, jonka se jäsenvaltio, jonka alueella luovutus tapahtuu, hyväksyy henkilöllisyyden todistavaksi asiakirjaksi."

- korvataan 3 alakohdassa ilmaisu "kolmanteen maahan sijoittautuneen" ilmaisulla "maan alueelle sijoittautumattoman",

- korvataan 4 alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Komissio tekee neuvostolle viipymättä ehdotukset yhteisön verosäännöksiksi, joissa määrätään tämän vapautuksen sekä 5 9 alakohdassa säädettyjen vapautusten soveltamisala ja niiden käytännön soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Näiden säännösten voimaantuloon saakka jäsenvaltiot voivat rajoittaa tässä alakohdassa säädetyn vapautuksen soveltamisalaa."

- korvataan 10 alakohdan toisessa alakohdassa ilmaisu "edellytyksin ja rajoituksin" ilmaisulla "rajoituksin",

- korvataan 10 alakohdan kolmas alakohta seuraavasti:

"Tavaroiden, joita ei lähetetä tai kuljeteta maan ulkopuolelle, luovutuksille sekä palvelujen suorituksille voidaan myöntää vapautus veronpalautusmenettelyä soveltaen."

- korvataan 13 alakohta seuraavasti:

"13. Palvelujen suoritukset, mukaan lukien kuljetukset ja liitännäiset liiketoimet, mutta lukuun ottamatta 13 artiklan mukaisesti verosta vapautettuja palvelujen suorituksia, jotka liittyvät välittömästi tavaroiden vientiin tai sellaisten tavaroiden maahantuontiin, joihin sovelletaan 7 artiklan 3 kohdassa tai 16 artiklan 1 kohdan A alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä;"

10) Direktiivin 28 a artiklassa

- korvataan 1 kohdan a alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, arvonlisäveroa ei ole kannettava verovelvollisen tai oikeushenkilön, joka ei ole verovelvollinen 1 a kohdassa säädetyin edellytyksin suorittamista tavaroiden yhteisöhankinnoista."

- lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"c) sellaisen verovelvollisen tai oikeushenkilön, joka ei ole verovelvollinen, joihin sovelletaan a alakohdan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta, maan alueella suorittamista vastikkeellisista valmisteverollisten tuotteiden yhteisöhankinnoista, joiden valmisteverovaade on täytäntöönpanokelpoinen maan alueella direktiivin 92/12/ETY(1) mukaisesti.

(1)EYVL N:o L 76, 23.3.1992, s. 1"- lisätään kohta seuraavasti:

"1 a. Edellä 1 kohdan a alakohdan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta on sovellettava:

a) sellaisten tavaroiden yhteisöhankintoihin, joiden luovutus vapautettaisiin verosta maan alueella 15 artiklan 4 10 alakohtaa sovellettaessa;

b) muihin kuin a alakohdassa tarkoitettuihin tavaroiden yhteisöhankintoihin,

- jotka suorittaa verovelvollinen 25 artiklassa säädettyyn vakiokantajärjestelmään kuuluvan maa-, metsä- tai kalataloutensa tarpeisiin, tai yksinomaan vähennykseen oikeuttamattomia tavaroiden luovutuksia tai palvelujen suorituksia toimittava verovelvollinen taikka oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen

- joiden kuluvan kalenterivuoden kokonaisarvo ei ole suurempi kuin jäsenvaltioiden vahvistama raja-arvo, mutta jonka on oltava vähintään yhtä suuri kuin 10 000:ta ecua vastaava arvo kansallisena valuuttana,

ja

- joissa tavaroiden yhteisöhankintojen edellisen kalenterivuoden kokonaisarvo ei ole ollut toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua kynnysarvoa suurempi.

Edellä olevia säännöksiä sovellettaessa käytettävä raja-arvo käsittää muiden tavaroiden kuin uusien kulkuneuvojen ja valmisteverollisten tuotteiden yhteisöhankintojen kokonaisarvon ilman tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa kannettavaa tai maksettua arvonlisäveroa."

- lisätään 5 kohdan b alakohtaan alakohta seuraavasti:

"Jos kuitenkin jokin edellä olevien säännösten soveltamisen edellytyksistä lakkaa täyttymästä, tavaraa on pidettävä siirrettynä toisessa jäsenvaltiossa olevaan määräpaikkaan. Tällöin siirto on suoritettu sinä hetkenä, jolloin edellytys on lakannut täyttymästä."

- lisätään 6 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Tavaroiden vastikkeelliseen yhteisöhankintaan on rinnastettava myös Pohjois-Atlantin liittosopimukseen kuuluvan jäsenvaltion puolustusvoimien omaan käyttöönsä tai niihin liittyvän siviilihenkilöstön käyttöön osoittama tavaroiden toimitus, jos se ei ole hankkinut näitä tavaroita jonkin jäsenvaltion kotimarkkinoiden yleisten verosäännösten mukaisesti ja jos näiden tavaroiden maahantuonti ei oikeuttaisi 14 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädettyyn vapautukseen."

11) Lisätään 28 b artiklan A kohdan 2 alakohtaan alakohta seuraavasti:

"Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa tavaran yhteisöhankinnan on katsottava olleen 1 kohdan mukaisesti verollinen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- hankkija osoittaa suorittaneensa tämän yhteisöhankinnan sellaista myöhempää 1 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltiossa suoritettavaa luovutusta varten, josta vastaanottaja on nimetty veronmaksuvelvolliseksi 28 c artiklan E kohdan 3 alakohdan mukaisesti,

- hankkija on täyttänyt 22 artiklan 6 kohdan b alakohdan viimeisessä alakohdassa säädetyt ilmoitusvelvoitteensa."

12) Direktiivin 28 c artiklan A kohdassa:

- korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) myyjän tai ostajan tai jonkun muun näiden lukuun ostajalle 3 artiklassa tarkoitetun alueen ulkopuolelle mutta yhteisön alueelle lähettämien tai kuljettamien valmisteverollisten tuotteiden luovutukset, jotka suoritetaan sellaisten verovelvollisten tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole verovelvollisia, lukuun ja joihin sovelletaan 28 a artiklan 1 kohdan a alakohdan toista alakohtaa, jos näiden tavaroiden lähetys tai kuljetus on suoritettu direktiivin 92/12/ETY 7 artiklan 4 ja 5 kohdan tai 16 artiklan mukaisesti.

Tätä vapautusta ei sovelleta 24 artiklassa tarkoitetun verovapautuksen saaneiden verovelvollisten suorittamiin valmisteverollisten tuotteiden luovutuksiin;"

- lisätään alakohta seuraavasti:

"d) sellaiset 28 a artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaroiden luovutukset, joihin sovellettaisiin edellä säädettyjä vapautuksia, jos luovutukset suoritettaisiin toisen verovelvollisen lukuun."

13) Korvataan 28 c artiklan E kohta seuraavasti:

"E. Muut vapautukset

1) Lisätään 16 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 a. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sellaisten tavaroiden yhteisöhankintoihin, jotka on tarkoitus asettaa johonkin 16 artiklan 1 kohdan B alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn tai tilanteeseen, sovelletaan samoja säännöksiä kuin maan alueella samoin edellytyksin suoritettaviin tavaroiden luovutuksiin."

2) Lisätään direktiivin 16 artiklan 2 kohdassa

- ilmaisu "verovelvollisen suorittamat tavaroiden yhteisöhankinnat," ilmaisun "voivat vapauttaa verosta" jälkeen ja ilmaisu "yhteisön ulkopuolelle" ilmaisun "on tarkoitettu vietäviksi" edelle,

- alakohdat seuraavasti:

"Noudattaen 29 artiklassa tarkoitettua neuvottelumenettelyä tätä mahdollisuutta käyttävien jäsenvaltioiden on sovellettava tätä vapautusta myös verovelvollisen suorittamiin tavaroiden yhteisöhankintoihin, verovelvolliselle muuttumattomina tai valmistettuina luovutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden 28 c artiklan A kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisiin maahantuonteihin ja luovutuksiin sekä näihin luovutuksiin liittyvien palvelujen suorituksiin siihen enimmäismäärään saakka, joka on asetettu verovelvollisen 12 edellisen kuukauden aikana 28 c artiklan A kohdassa säädetyin edellytyksin suorittamille tavaroiden luovutuksille.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa yhteisen enimmäisarvon vapautuksille, jotka ne myöntävät ensimmäisen ja toisen alakohdan nojalla."

3) Jokaisen jäsenvaltion on toteutettava erityiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei sen alueella 28 b artiklan A kohdan 1 alakohdan mukaisesti suoritetuista tavaroiden yhteisöhankinnoista kanneta arvonlisäveroa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät

- tavaroiden yhteisöhankinnan suorittaa verovelvollinen, joka ei ole sijoittautunut maan alueelle, mutta jolla on toisessa jäsenvaltiossa annettu arvonlisäverotunniste,

- tavaroiden yhteisöhankinta suoritetaan tämän verovelvollisen maan alueella myöhemmin suorittamaa tavaroiden luovutusta varten,

- tämän verovelvollisen hankkimat tavarat lähetetään tai kuljetetaan suoraan muusta jäsenvaltiosta kuin siitä, jonka alueella verovelvolliselle on annettu arvonlisäverotunniste, sille henkilölle, jonka lukuun verovelvollinen suorittaa myöhemmän luovutuksen,

- myöhemmän luovutuksen vastaanottaja on toinen verovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen ja joille on annettu arvonlisäverotunniste maan alueella,

- tämä vastaanottaja on 21 artiklan 1 alakohdan a alakohdan kolmannen kohdan mukaisesti nimetty veronmaksuvelvolliseksi maan alueelle sijoittautumattoman verovelvollisen suorittamasta luovutuksesta."

14) Korvataan 28 d artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, verosaatava syntyy 22 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun laskun tai laskuna toimivan asiakirjan toimittamisesta, jos tämä lasku tai asiakirja on toimitettu hankkijalle sitä kuukautta, jonka aikana verotettava tapahtuma toteutuu, seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä."

15) Korvataan 28 d artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Verosaatava syntyy kuitenkin 22 artiklan 3 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun laskun tai laskuna toimivan asiakirjan toimittamisesta, jos tämä lasku tai asiakirja on toimitettu hankkijalle sitä kuukautta, jonka aikana verotettava tapahtuma toteutuu, seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä."

16) Direktiivin 28 e artiklan 1 kohdassa

- korvataan ensimmäisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

"Erityisesti 28 a artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden yhteisöhankintojen veron peruste on määrättävä 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan b alakohdan sekä 2 ja 3 alakohdan mukaisesti."

- lisätään toiseen alakohtaan virke seuraavasti:

"Jos hankkijalle tavaroiden yhteisöhankinnan suorittamishetken jälkeen palautetaan tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa maksettuja valmisteveroja, veron perustetta on vastaavasti alennettava siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella tavaroiden yhteisöhankinta suoritetaan."

17) Direktiivin 28 e artiklassa 2 ja 3 kohdasta tulee 3 ja 4 kohta ja lisätään uusi 2 kohta seuraavasti:

"2. Edellä 28 a artiklan A kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden luovutusten veron peruste on määrättävä 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan b alakohdan sekä 2 ja 3 alakohdan mukaisesti."

18) Direktiivin 28 f artiklassa

- korvataan 17 artiklan 3 kohdan b alakohdassa ilmaisu "sekä 28 c artiklan A kohdan" ilmaisulla "sekä 28 c artiklan A ja C kohdan",

- lisätään 17 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Edellä olevia säännöksiä sovellettaessa:

a) myös direktiivin 79/1072/ETY 1 artiklassa tarkoitettuja ja maan alueella ainoastaan sellaisia tavaroiden luovutuksia tai palvelujen suorituksia toimittaneita verovelvollisia, joista näiden liiketoimien vastaanottaja on 21 artiklan 1 alakohdan a alakohdan mukaisesti nimetty veronmaksuvelvolliseksi, on pidettävä mainittua direktiiviä sovellettaessa maan alueelle sijoittautumattomina verovelvollisina;

b) myös direktiivin 86/560/ETY 1 artiklassa tarkoitettuja ja maan alueella ainoastaan sellaisia tavaroiden luovutuksia tai palvelujen suorituksia toimittaneita verovelvollisia, joista näiden liiketoimien vastaanottaja on 21 artiklan 1 alakohdan a alakohdan mukaisesti nimetty veronmaksuvelvolliseksi, on pidettävä mainittua direktiiviä sovellettaessa yhteisön alueelle sijoittautumattomina verovelvollisina;

c) direktiivejä 79/1072/ETY ja 86/560/ETY ei sovelleta tavaroiden luovutuksiin, jotka 28 c artiklan A kohdan nojalla on vapautettu tai voitaisiin vapauttaa verosta, jos hankkija tai joku muu tämän lukuun lähettää tai kuljettaa näin luovutetut tavarat."

19) Direktiivin 28 g artiklassa:

- korvataan 21 artiklan 1 alakohdan a alakohta seuraavasti:

"a) verollisen tavaroiden luovutuksen tai muun kuin b alakohdassa tarkoitetun palvelun suorituksen toimittava verovelvollinen.

Jos verollisen tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen toimittaa maan alueelle sijoittautumaton verovelvollinen, jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteet, joilla toinen henkilö määrätään maksamaan vero. Tähän tarkoitukseen voidaan nimetä muun muassa veroedustaja tai verollisen tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen vastaanottaja.

Tavaroiden luovutuksen vastaanottaja on kuitenkin veronmaksuvelvollinen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- verollinen liiketoimi on 28 c artiklan E kohdan 3 alakohdassa tarkoitetuin edellytyksin suoritettu tavaroiden luovutus,

- tämän tavaroiden luovutuksen vastaanottaja on toinen verovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen ja joille on annettu arvonlisäverotunniste maan alueella,

- maan alueelle sijoittautumattoman verovelvollisen toimittama lasku on 22 artiklan 3 kohdan mukainen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää poikkeuksen tästä velvoitteesta, jos maan alueelle sijoittautumaton verovelvollinen on nimennyt veroedustajan kyseisessä maassa.

Jäsenvaltiot voivat määrätä muun henkilön kuin verovelvollisen yhteisvastuulliseksi veron maksamisesta;"

- korvataan 21 artiklan 1 alakohdan b alakohta seuraavasti:

"b) edellä 9 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetun palvelun suorituksen vastaanottaja tai 28 b artiklan C, D ja E kohdassa tarkoitetun palvelun vastaanottaja, joka on saanut arvonlisäverotunnisteen maan alueella, jos palvelun suorittaa ulkomaille sijoittautunut verovelvollinen; jäsenvaltiot voivat kuitenkin määrätä palvelun suorittajan yhteisvastuulliseksi veron maksamisesta;"

20) Direktiivin 28 h artiklassa:

- lisätään 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan ilmaisu ", ja muita kuin sellaisia tavaroiden luovutuksia tai palvelujen suorituksia, joista tavaroiden tai palvelujen vastaanottaja on määrätty veronmaksuvelvolliseksi" ilmaisun "joista 21 artiklan 1 alakohdan b alakohdan mukaan yksinomaan vastaanottaja on veronmaksuvelvollinen" jälkeen,

- lisätään 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

"- verovelvolliset, jotka maan alueella suorittavat tavaroiden yhteisöhankintoja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan liittyviä ulkomailla suorittamiaan liiketoimia varten,"

- lisätään 22 artiklan 3 kohdan b alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"- 28 c artiklan E kohdan 3 alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovellettaessa nimenomainen viittaus näihin säännöksiin sekä arvonlisäverotunnistenumero, jolla verovelvollinen on suorittanut tavaroiden yhteisöhankinnan ja tavaroiden myöhemmän luovutuksen, sekä tämän luovutuksen vastaanottajan arvonlisäverotunniste."

- korvataan 22 artiklan 4 kohdan c alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

- "toisaalta 28 a artiklan 1 ja 6 kohdassa tarkoitettujen sellaisten maan alueella suoritettujen tavaroiden yhteisöhankintojen arvonlisäveroton kokonaisarvo, joiden osalta verosaatava on syntynyt.

Lisäksi on lisättävä sellaisten maan alueella suoritettujen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisessa virkkeessä ja 28 b artiklan B kohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden luovutusten arvonlisäveroton kokonaisarvo, joiden osalta verosaatava on syntynyt ilmoituskauden aikana, jos tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöpaikka on toisen jäsenvaltion alueella, sekä sellaisten maan alueella suoritettujen tavaroiden luovutusten arvonlisäveroton kokonaisarvo, joista verovelvollinen on 28 c artiklan E kohdan 3 alakohdan mukaisesti nimetty veronmaksuvelvolliseksi ja joiden osalta verosaatava on syntynyt ilmoituskauden aikana."

- korvataan 22 artiklan 6 kohdan b alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"b) Arvonlisäverotunnisteen saaneen verovelvollisen on myös annettava yhteenvetoilmoitus niistä arvonlisäverotunnisteen saaneista hankkijoista, joille verovelvollinen on luovuttanut tavaroita 28 c artiklan A kohdan a ja d alakohdassa säädetyin edellytyksin, sekä niistä vastaanottajista, joille on annettu arvonlisäverotunniste viidennessä ja kuudennessa alakohdassa tarkoitettujen liiketoimien osalta."

- korvataan 22 artiklan 6 kohdan b alakohdan kolmannen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ilmaisu "28 c artiklan A kohdassa" ilmaisulla "28 c artiklan A kohdan a alakohdassa",

- korvataan 22 artiklan 6 kohdan b alakohdan neljännen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ilmaisu "28 c artiklan A kohdan c alakohdassa" ilmaisulla "28 c artiklan A kohdan d alakohdassa" ja korvataan ilmaisu "sekä tavaran 28 e artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätty arvo" ilmaisulla "sekä näiden luovutusten 28 e artiklan 2 kohdan mukaisesti määrätty kokonaisarvo",

- lisätään 22 artiklan 6 kohdan b alakohtaan alakohta seuraavasti:

"Arvonlisäverotunnisteen maan alueella saaneen verovelvollisen on yhteenvetoilmoituksessa 28 b artiklan A kohdan 2 alakohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa selvästi mainittava:

- verovelvolliselle maan alueella annettu arvonlisäverotunniste, jolla verovelvollinen on suorittanut tavaroiden yhteisöhankinnan ja tavaroiden myöhemmän luovutuksen,

- verovelvollisen suorittaman myöhemmän luovutuksen vastaanottajalle tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen päättymisjäsenvaltion alueella annettu arvonlisäverotunniste,

ja

- jokaisen vastaanottajan osalta verovelvollisen tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen päättymisjäsenvaltion alueella näin suorittamien tavaroiden luovutusten arvonlisäveroton kokonaisarvo. Nämä arvot on ilmoitettava siltä kalenterivuoden neljännekseltä, jonka aikana verosaatava on syntynyt."

- lisätään 22 artiklan 11 kohdassa ilmaisu "28 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen valmisteverollisten tuotteiden yhteisöhankintojen sekä" ilmaisun "Jäsenvaltioiden on säädettävä" jälkeen.

21) Korvataan 28 i artikla seuraavasti:

"28 i artikla

Pieniä yrityksiä koskeva erityisjärjestelmä

Lisätään 24 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Jäljempänä olevan 28 c artiklan A kohdassa säädetyin edellytyksin suoritetut uusien kulkuneuvojen luovutukset sekä maan alueelle sijoittautumattoman verovelvollisen toimittamat tavaroiden luovutukset ja palvelujen suoritukset on kaikissa tapauksissa jätettävä 2 kohdassa säädetyn verovapautuksen soveltamisen ulkopuolelle.""

22) Lisätään artikla seuraavasti:

"28 n artikla

Siirtymätoimenpiteet

1. Jos tavara:

- on saapunut 3 artiklassa tarkoitetun maan alueelle ennen 1 päivää tammikuuta 1993

ja

- maan alueelle saapumisen jälkeen ollut asetettuna johonkin 14 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa taikka 16 artiklan 1 kohdan A alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn,

eikä

- tätä menettelyä ole lakattu soveltamasta siihen 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä, tavaraa tähän menettelyyn asetettaessa voimassa olleita säännöksiä on sovellettava edelleen sinä aikana, jona tavaraan mainittujen säännösten perusteella sovelletaan tätä menettelyä.

2. Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tavarantuontiin on rinnastettava tapaukset, joissa:

a) 14 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua menettelyä, johon tämä tavara on asetettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 1 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin, lakataan soveltamasta tavaraan, myös jos se tapahtuu säännösten vastaisesti;

b) jotakin 16 artiklan 1 kohdan A alakohdassa tarkoitettua menettelyä, johon tämä tavara on asetettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 1 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin, lakataan soveltamasta tavaraan, myös jos se tapahtuu säännösten vastaisesti;

c) ennen 1 päivää tammikuuta 1993 yhteisön alueella verovelvollisen tässä ominaisuudessa ennen 1 päivää tammikuuta 1993 suorittamaa vastikkeellista tavaroiden luovutusta varten aloitettu yhteisön sisäiseen passitukseen sisältyvä toimi päättyy;

d) ennen 1 päivää tammikuuta 1993 aloitettu ulkoiseen passitukseen liittyvä toimi päättyy;

e) syyllistytään säännösten vastaisuuksiin tai rikkomuksiin c alakohdassa tarkoitetuin edellytyksin aloitetun ulkoiseen passitukseen liittyvän toimen tai d alakohdassa tarkoitetun ulkoiseen passitukseen liittyvän toimen yhteydessä tai aikana;

f) verovelvollinen tai muu kuin verovelvollinen ottaa maan alueella käyttöön hänelle ennen 1 päivää tammikuuta 1993 toisen jäsenvaltion alueella luovutetut tavarat, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- näiden tavaroiden luovutus oli vapautettu tai olisi voitu vapauttaa verosta 15 artiklan 1 ja 2 alakohdan mukaisesti,

- tavaroita ei ole tuotu maan alueelle ennen 1 päivää tammikuuta 1993.

Edellä c alakohdassa "yhteisön sisäiseen passitukseen liittyvällä toimella" tarkoitetaan tavaroiden lähetystä tai kuljetusta yhteisön sisäisessä passitusmenettelyssä tai T 2 L -asiakirjalla, yhteisön sisäisellä liikkumistodistuksella taikka postin välityksellä.

3. Edellä 2 kohdan a e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tuontia on pidettävä suoritettuna 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaraan lakataan soveltamasta menettelyä, johon se on asetettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993.

4. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tavaran maahantuonnissa ei toteudu verotettava tapahtuma, jos:

a) maahantuotu tavara lähetetään tai kuljetetaan 3 artiklan mukaisen yhteisön ulkopuolelle

tai

b) 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu maahantuotu tavara on muu kuin kulkuneuvo ja se lähetetään tai kuljetetaan uudelleen vientijäsenvaltioon tavaran viejälle,

taikka

c) 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu maahantuotu tavara on kulkuneuvo, joka on hankittu tai maahantuotu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 3 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltion kotimarkkinoiden yleisten verosäännösten mukaisesti, ja/tai jonka viennissä ei ole sovellettu arvonlisäveroa koskevaa vapautusta tai palautusta,

Tämän edellytyksen on katsottava täyttyneen, jos kulkuneuvo on ensimmäisen kerran otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1985 tai jos vero, joka olisi kannettu maahantuonnissa, on määrältään vähäinen."

23) Korvataan 33 a artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Yhteisöön yhteisön tullialueeseen kuuluvalta, mutta tätä direktiiviä sovellettaessa kolmantena alueena pidettävältä alueelta tuotaviin 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tavaroihin on sovellettava seuraavia säännöksiä:

a) näiden tavaroiden yhteisön alueelle tuomiseen on sovellettava yhteisön voimassa olevissa tavaroiden tuontia yhteisön tullialueelle koskevissa tullisäännöksissä säädettyjä muodollisuuksia;

b) jos näiden tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen saapumispaikka sijaitsee sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa tavarat saapuvat yhteisöön, tavaroiden on liikuttava yhteisön alueella yhteisön voimassa olevissa tullisäännöksissä säädetyssä yhteisön sisäisessä passitusmenettelyssä, jos ne on ilmoitettu asetettavaksi tähän menettelyyn niiden saapuessa yhteisön alueelle;

c) jos nämä tavarat yhteisön alueelle saapuessaan ovat tilanteessa, joka tavaroita 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla maahantuotaessa mahdollistaisi jonkin 16 artiklan 1 kohdan B alakohdan a, b, c ja d alakohdassa tarkoitetun menettelyn, tai jos niihin tällöin sovelletaan täysin tuontimaksuista vapautettua väliaikaisen maahantuonnin menettelyä, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että nämä tavarat voivat olla yhteisön alueella näiden menettelyjen soveltamiselle säädetyin edellytyksin.

2. Jäsenvaltiosta yhteisön tullialueeseen kuuluvalle, mutta tätä direktiiviä sovellettaessa kolmantena alueena pidetylle alueelle lähetettyihin tai kuljetettuihin tavaroihin, joita 7 artiklan 1 kohdan a alakohta ei koske, on sovellettava seuraavia säännöksiä:

a) näiden tavaroiden viennissä yhteisön alueen ulkopuolelle on sovellettava yhteisön voimassa olevissa tavaroiden vientiä yhteisön tullialueen ulkopuolelle koskevissa tullisäännöksissä säädettyjä muodollisuuksia;

b) yhteisön ulkopuolelle väliaikaisesti jälleenvientiä varten vietyjen tavaroiden osalta jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että näitä tavaroita jälleentuotaessa niihin voidaan soveltaa samoja säännöksiä kuin jos niitä olisi viety väliaikaisesti yhteisön tullialueen ulkopuolelle."

24) Direktiivi 85/362/ETY() lakkaa olemasta voimassa 31 päivänä joulukuuta 1992.

25) Kumotaan direktiivin 69/169/ETY() 6 artikla 1 päivästä tammikuuta 1993.

2 artikla

1. Espanjan kuningaskunta ja Italian tasavalta saavat 1 päivästä tammikuuta 1993 kahden vuoden määräaikana, joka ei ole pidennettävissä, soveltaa 18 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta välittömän vähennyksen periaatteesta poikkeavia säännöksiä. Nämä säännökset eivät saa viivästyttää syntyneen vähennysoikeuden 18 artiklan 1 kohdan mukaisen käyttömahdollisuuden alkamista kuukautta enempää.

Sellaisten verovelvollisten osalta, jotka tekevät 22 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset neljännesvuosittain, Espanjan kuningaskunta ja Italian tasavalta saavat kuitenkin säätää, että syntynyttä vähennysoikeutta, jota olisi voitu käyttää 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietyn vuosineljänneksen aikana, voidaan käyttää vasta seuraavan vuosineljänneksen aikana. Tätä säännöstä on sovellettava ainoastaan, jos Espanjan kuningaskunta ja Italian tasavalta sallivat verovelvollistensa valita ilmoitusten tekemisen kuukausittain.

2. Poiketen siitä, mitä 15 artiklan 10 alakohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, Portugalin tasavalta, Ranskan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta ja Saksan liittotasavalta saavat 31 päivän joulukuuta 1992 jälkeen tehtyjen sopimusten osalta viimeistään 1 päivänä lokakuuta 1993 lakkauttaa palautusmenettelyn tapauksissa, joissa se kielletään tällä direktiivillä.

3 artikla

Neuvosto antaa yksimielisesti komission ehdotuksesta 30 päivään kesäkuuta 1993 mennessä verovelvollisten välisten ketjuliiketoimien verotusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt saatettaviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on mukautettava nykyiset arvonlisäverojärjestelmänsä tämän direktiivin säännöksiin.

Jäsenvaltioiden on annettava tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset niiden näin mukautetun järjestelmän voimaan saattamiseksi 1 päivänä tammikuuta 1993.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että tiedot 22 artiklan 6 kohdan b alakohdan viimeisessä alakohdassa tarkoitetuista liiketoimista, joiden osalta verosaatava on syntynyt vuoden 1993 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, on annettava viimeistään vuoden 1993 toiselta vuosineljännekseltä annettavassa yhteenvetoselvityksessä.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot saavat antaa lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset seuraavien 1 artiklan kohtien soveltamiseksi viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1994:

- 11 kohta,

- 13 kohta siltä osin kuin se koskee 28 c artiklan E kohdan 3 alakohtaa,

- 19 kohta siltä osin kuin se koskee 21 artiklan 1 alakohdan a alakohdan kolmatta alakohtaa,

- 20 kohta siltä osin kuin se koskee edellisissä luetelmakohdissa tarkoitettuihin liiketoimiin liittyviä velvoitteita.

Jäsenvaltioiden, jotka 1 päivänä tammikuuta 1993 soveltavat edellä mainittuja toimenpiteisiin vastaavia toimenpiteitä, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 22 artiklan 6 kohdassa sekä voimassa olevissa hallinnollisesta yhteistyöstä välittömän verotuksen alalla annetuissa yhteisön säännöksissä säädettyjä periaatteita noudatetaan kaikissa tapauksissa 1 päivästä tammikuuta 1993.

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, Saksan liittotasavalta saa antaa lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 artiklan 10 kohdan säännösten, siltä osin kuin ne koskevat 28 a artiklan 1 a kohdan a alakohtaa, soveltamiseksi viimeistään 1 päivänä lokakuuta 1993.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän direktiivin soveltamiseksi antamistaan säännöksistä.

5. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

6. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. LAMONT

() EYVL N:o C 337, 21.12.1992

() Lausunto annettu 24 päivänä marraskuuta 1992

() EYVL N:o L 376, 31.12.1991, s. 1

() EYVL N:o L 192, 24.7.1985, s. 20. Direktiivi on viimeksi muutettu direktiivillä 90/237/ETY (EYVL N:o L 133, 24.5.1990, s. 91).

() EYVL N:o L 76, 23.3.1992, s. 1

() EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi on viimeksi muutettu direktiivillä 92/77/ETY (EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 1).

() EYVL N:o L 192, 24.7.1985, s. 20. Direktiivi on viimeksi muutettu direktiivillä 90/237/ETY (EYVL N:o L 133, 24.5.1990, s. 91).

() EYVL N:o L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktiivi on viimeksi muutettu direktiivillä 91/680/ETY (EYVL N:o L 376, 31.12.1991, s. 1).

Top