EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0106

Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä

OJ L 368, 17.12.1992, p. 38–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 148 - 152
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 148 - 152
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 183 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 31 - 35

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/106/oj

31992L0106

Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä

Virallinen lehti nro L 368 , 17/12/1992 s. 0038 - 0042
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0148
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0148


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/106/ETY,

annettu 7 päivänä joulukuuta 1992,

tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan ja 84 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä maantie-rautatiekuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä 17 päivänä helmikuuta 1975 annettua neuvoston direktiiviä 75/130/ETY 11 () on muutettu useita kertoja; tehtäessä uusia muutoksia mainittu direktiivi on selvyyden vuoksi tarpeen muotoilla uudestaan,

sisämarkkinoista seuraa liikenteen kasvua; yhteisön on käytettävä kaikkia tarvittavia keinoja, jotta nämä voimavarat ohjattaisiin palvelemaan paremmin yleistä etua, mikä merkitsee yhdistettyjen kuljetusten käyttämistä,

lisääntyvät ongelmat, jotka liittyvät teiden ruuhkautumiseen, ympäristöön ja liikenneturvallisuuteen, edellyttävät yleisen edun vuoksi yhdistettyjen kuljetusten edelleen kehittämistä vaihtoehtona maantiekuljetuksille,

on toteutettava toimenpiteet sellaisen kuljetustekniikan kehittämiseksi ja edistämiseksi, joka perustuu kuljetusmuotojen toisiaan täydentäviin toimintoihin sekä kuljetustoiminnan harjoittajien ja käyttäjien erityisvälineisiin ja -tarpeisiin; tällaisten toimenpiteiden on tarkoitettava yhdistettyjä kuljetuksia, joissa maantiekuljetuksiin liittyy muita kuljetusmuotoja, kuten rautatie-, sisävesi- ja merikuljetus,

kaikista sellaisista määrällisistä rajoituksista vapauttaminen ja erilaisten hallinnollisten pakotteiden poistaminen, joita yhä on maantiekuljetuksen alalla, on omiaan edistämään yhdistettyjen kuljetusten laajempaa käyttöä,

jotta yhdistetyn kuljetuksen menetelmät johtaisivat siihen, että liikenneruuhkat vähenisivät tehokkaasti, tämän vapauttamisen olisi koskettava rajoitetun pituisia maantiematkoja,

yhdistetyssä kuljetuksessa on aiheellista ulottaa maantiekuljetusten alku- ja loppuosuuksien vapauttaminen koskemaan merireittejä käyttäviä yhdistettyjä kuljetuksia, jos merimatka on tärkeä osa yhdistettyä kuljetusta,

komission olisi toimitettava kertomus tämän direktiivin soveltamisesta joka toinen vuosi ja ensimmäisen kerran 1 päivään heinäkuuta 1995 mennessä,

yhdistettyjen kuljetusten kehittämistä olisi helpotettava myös kannustavilla toimenpiteillä ja sen vuoksi olisi alennettava hyötyajoneuvojen käyttöä ja omistusta koskevia veroja sikäli kuin ajoneuvoja kuljetetaan rautateitse sekä vapauttaa maantiekuljetusten alku- ja loppuosuudet pakollisista maksuista,

on aiheellista helpottaa omaan lukuun tapahtuvan kuljetuksen pääsyä yhdistettyyn kuljetukseen, ja

tämä direktiivi ei saa vaikuttaa niihin jäsenvaltioiden näitä määräaikoja koskeviin velvoitteisiin, jotka koskevat määräaikoja, joiden kuluessa uudistetut direktiivit on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä tai pantava täytäntöön,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan yhdistettyihin kuljetuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 881/92 soveltamista ().

Tässä direktiivissä "yhdistetyllä kuljetuksella" tarkoitetaan jäsenvaltioiden välistä tavaroiden kuljetusta, jossa kuorma-auton, perävaunun, vetoautollisen tai vetoautottoman puoliperävaunun, vaihtokuormatilan tai vähintään 20 jalan kontin kuljettamiseen käytetään maantietä matkan alku- tai loppuosuudella ja toisella osuudella rautatie-, sisävesi- tai merikuljetusta, silloin kun tämän osuuden pituus on yli 100 km linnuntietä ja se muodostaa maantiekuljetuksen alku- tai loppuosuuden:

- joko tavaroiden kuormauspaikan ja lähimmän sopivan rautatien kuormausaseman välillä alkuosuuden, ja lähimmän sopivan rautatien purkausaseman ja tavaroiden purkauspaikan välillä loppuosuuden, tai

- enintään 150 km:n säteellä linnuntietä sisävesisatamasta tai merisatamasta, missä tavarat laivataan tai puretaan.

2 artikla

Jäsenvaltion on 1 päivään heinäkuuta 1993 mennessä vapautettava 1 artiklassa tarkoitetut yhdistetyt kuljetukset kaikista kiintiö- ja lupajärjestelmistä.

3 artikla

Toisen lukuun tapahtuvan yhdistetyn kuljetuksen osalta on kuljetusasiakirjassa, joka täyttää vähintään Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista 27 päivänä kesäkuuta 1960 annetun neuvoston asetuksessa N:o 11 olevan 6 artiklan vaatimukset, määriteltävä tarkasti rautatien kuormaus- ja purkausasemat rautatieosuudelta tai sisävesien laivaus- ja purkaussatamat sisävesiosuudelta tai merenkulun laivaus- ja purkaussatamat matkan merenkulkuosuudelta (). Nämä tiedot on merkittävä ennen kuljetuksen suorittamista, ja ne on vahvistettava asianomaisten asemien tai satamien rautatie- tai satamaviranomaisten leimalla kyseisen rautateitse, sisävesiteitse tai meritse tapahtuvan kuljetusosuuden päätyttyä.

4 artikla

Jäsenvaltioihin perustetuilla kuljetusyrityksillä, jotka täyttävät ammattiin ja jäsenvaltioiden välisille tavarankuljetusmarkkinoille pääsemisen edellytykset, on oltava oikeus suorittaa jäsenvaltioiden välisen yhdistetyn kuljetuksen yhteydessä maantiekuljetuksen alku- ja/tai loppuosuudet, jotka muodostavat erottamattoman osan yhdistettyä kuljetusta ja joihin saattaa sisältyä rajan ylittäminen.

5 artikla

1. Joka toinen vuosi ja ensimmäisen kerran 1 päivään heinäkuuta 1995 mennessä komissio laatii neuvostolle kertomuksen:

- yhdistettyjen kuljetusten taloudellisesta kehityksestä,

- yhteisön oikeuden soveltamisesta tällä alalla,

- tarvittaessa sellaisten uusien toimenpiteiden määrittelemisestä, joilla on tarkoitus edistää yhdistettyjä kuljetuksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kertomusta laadittaessa jäsenvaltioiden edustajat avustavat komissiota tätä varten tarvittavien tietojen kokoamisessa.

Kertomuksessa on käsiteltävä tietoja ja tilastotietoja, jotka koskevat erityisesti:

- yhdistetyissä kuljetuksissa käytettyjä kuljetusreittejä,

- kuljetettujen ajoneuvojen (ajoneuvoyhdistelmä lasketaan yhdeksi ajoneuvoksi), vaihtokuormatilojen ja konttien lukumäärää eri kuljetusreiteillä,

- kuljetettuja tonnimääriä,

- suoritettuja kuljetuksia tonnikilometreinä.

Kertomuksessa ehdotetaan tarvittaessa ratkaisuja tällaisten tietojen ja yhdistetyn kuljetuksen alan tilanteen edelleen parantamiseksi.

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 3 kohdassa tarkoitettuihin yhdistettyihin kuljetuksiin käytettäviin maantieajoneuvoihin (kuorma-autot, vetoautot, puoliperävaunut ja perävaunut) sovellettavien verojen alentamiseksi tai palauttamiseksi joko kiinteämääräisesti tai suhteessa matkaan, jona tällaista ajoneuvoa kuljetetaan rautateitse, niissä rajoissa ja niillä edellytyksin sekä niiden yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka jäsenvaltiot vahvistavat kuultuaan komissiota.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut alennukset tai palautukset myöntää se valtio, jossa ajoneuvot on rekisteröity, kyseisessä valtiossa rautateitse kuljetettujen matkaosuuksien perusteella.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin myöntää nämä alennukset tai palautukset ottamalla huomioon ne matkat rautateitse osittain tai kokonaan sen jäsenvaltion ulkopuolella, missä ajoneuvot on rekisteröity.

2. Ajoneuvot, joita käytetään yhdistetyissä kuljetuksissa ainoastaan vetoautoina maantiekuljetuksen alku- ja loppuosuuksilla, voidaan, jos niitä verotetaan erikseen, vapauttaa 3 kohdassa luetelluista veroista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niitä säännöksiä, jotka johtuvat hyötyajoneuvojen kansallisten verotusjärjestelmien mahdollisesta uudelleenjärjestelystä yhteisön tasolla.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut verot ovat:

- Belgia:

taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen,

- Tanska:

vægtafgift af motorkøretøjer mv,

- Saksa:

Kraftfahrzeugsteuer,

- Ranska:

taxe spéciale sur certains véhicules routiers,

- Kreikka:

ôÝëç êõêëïöïñßáò áõôïêéíÞôùí,

- Espanja:

a) impuesto sobre actividades económicas,

b) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,

- Irlanti:

vehicle excise duties,

- Italia:

a) tassa automobilistica,

b) addizionale del 5% sulla tassa automobilistica,

- Luxemburg:

taxe sur les véhicules automoteurs,

- Hollanti:

motorrijtuigenbelasting,

- Portugali:

a) imposto de camionagem,

b) imposto de circulação,

- Yhdistynyt kuningaskunta:

vehicle excise duties.

7 artikla

Jos kuljetuksia omaan lukuun suorittavalle yritykselle kuuluvaa perävaunua tai puoliperävaunua kuljettaa loppuosuudella kuljetuksia toisen lukuun suorittavan yrityksen vetoauto, ei näin suoritettavasta kuljetuksesta vaadita 3 artiklassa säädettyä asiakirjaa; siitä on kuitenkin esitettävä muu asiakirja, josta ilmenee rautateitse, sisävesiteitse tai meritse suoritettu tai suoritettava matka.

8 artikla

Yhdistetyn kuljetuksen yhteydessä suoritettu maantiekuljetuksen alku- tai loppuosuus on vapautettu pakollisista tariffeista.

9 artikla

Jos yhdistetyn kuljetuksen yhteydessä lähettävä yritys suorittaa maantiekuljetuksen alkuosuuden omaan lukuunsa, jota tarkoitetaan yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä liikennettä (maanteiden tavaraliikenne toisen lukuun) 23 päivänä heinäkuuta 1962 annetussa ensimmäisessä neuvoston direktiivissä, kuljetetut tavarat vastaanottava yritys voi (), poiketen edellä mainitussa direktiivissä säädetystä määritelmästä, suorittaa omaan lukuun maantiekuljetuksen loppuosuuden kuljettaakseen tavarat perille käyttämällä omistamaansa vetoautoa tai vetoautoa, jonka yritys on ostanut osamaksulla tai vuokrannut ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä 19 päivänä joulukuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/647/ETY () mukaisesti ja jota sen työntekijät kuljettavat, vaikka tavarat lähettävä yritys on rekisteröinyt tai vuokrannut perävaunun tai puoliperävaunun.

Yhdistetyssä kuljetuksessa maantiekuljetuksen alkuosuus, jonka lähettävä yritys suorittaa käyttämällä omistamaansa vetoautoa tai vetoautoa, jonka se on ostanut osamaksulla tai vuokrannut direktiivin 84/647/ETY mukaisesti ja jota sen työntekijät kuljettavat, vaikka tavarat lähettävä yritys on rekisteröinyt tai vuokrannut perävaunun tai puoliperävaunun, katsotaan, poiketen siitä, mitä 23 päivänä kesäkuuta 1962 annetussa direktiivissä säädetään, myös omaan lukuun tehdyksi kuljetukseksi, jos vastaanottava yritys suorittaa maantiekuljetuksen loppuosuuden omaan lukuun jälkimmäisen direktiivin mukaisesti.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivään heinäkuuta 1993 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset komissiolle.

11 artikla

1. Kumotaan direktiivi 75/130/ETY (), sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka koskevat liitteen osassa A esitettyjä siirtymämääräaikoja ja täytäntöönpanon määräaikoja.

2. Viittaukset kumottuun direktiiviin katsotaan viittauksiksi tähän direktiiviin ja ne ovat liitteen osassa B annetun vastaavuustaulukon mukaisia.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. MacGREGOR

() EYVL N:o C 282, 30.10.1992, s. 8

() Lausunto annettu 20.11.1992

() Lausunto annettu 24.11.1992

() EYVL N:o L 48, 22.2.1975, s. 31, sellaisena kun se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 881/92 (EYVL N:o L 95, 9.4.1992, s. 1)

() Yhteisössä jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta tapahtuvan maanteiden tavaraliikenteen markkinoille pääsystä 26 päivänä maaliskuuta 1992 annettu asetus (ETY) N:o 881/92 (EYVL N:o L 95, 9.4.1992, s. 1)

() EYVL N:o 52, 16.8.1960, s. 1221/60

() EYVL N:o 70, 6.8.1962, s. 2005/62, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 881/92 (EYVL N:o L 95, 9.4.1992, s. 1)

() EYVL N:o L 335, 22.12.1984, s. 72, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/398/ETY (EYVL N:o L 202, 31.7.1990, s. 46)

() Mukaan lukien sitä muuttavat säädökset, eli vuoden 1985 liittymisasiakirjan asiaa koskeva säännös sekä direktiivit 79/5/ETY, 82/3/ETY, 82/603/ETY, 86/544/ETY ja 91/224/ETY.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top