EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0090

Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 344, 26.11.1992, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 30 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/90/oj

31992L0090

Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 344 , 26/11/1992 s. 0038 - 0039
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 46 s. 0042
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 46 s. 0042


KOMISSION DIREKTIIVI 92/90/ETY,

annettu 3 päivänä marraskuuta 1992,

tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 92/10/ETY(), ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan neljännen luetelmakohdan ja 8 kohdan,

sekä katsoo, että

yhteisön kasvinsuojelujärjestelmän soveltamiseksi yhteisössä ilman sisärajoja sellaiset yhteisön tuotteet, joiden epäillään aiheuttavan vaaraa, olisi saatettava kasvinsuojelutarkastusten alaisiksi ennen kuin ne liikkuvat yhteisön sisällä; soveltuvin paikka näiden tarkastusten suorittamiseksi on viralliseen rekisteriin merkittyjen tuottajien toimintapaikka,

sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottamiseksi, jotka eivät ole direktiivissä 77/93/ETY tarkoitettujen haitallisten organismien saastuttamia, ja jäsenvaltioiden tämän tuotannon asianmukaisen valvonnan mahdollistamiseksi olisi vahvistettava tuottajien ja muiden viralliseen rekisteriin merkittävien henkilöiden rekisteröintiin liittyviä lisäsääntöjä ja tiettyjä yksityiskohtaisia ja siten myös yhdenmukaisia velvoitteita, joiden on koskettava kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tuottajia,

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että direktiivin 77/93/ETY 6 artiklan 4 kohdan kolmannessa alakohdassa, 6 artiklan 5 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa tai 12 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa, tässä järjestyksessä, tarkoitettu tuottaja, yhteisvarasto, lähetyskeskus, muu henkilö tai tuoja tekee hakemuksen kirjoittautumisesta viralliseen rekisteriin direktiivissä 77/93/ETY tarkoitetussa merkityksessä vastuussa oleville viranomaisille soveltuvaa rekisteröintimenettelyä noudattaen.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että heti 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen saavuttua vastuussa olevat viranomaiset kirjaavat tämän hakemuksen viralliseen hakemusrekisteriin ja käsittelevät hakemuslomakkeen tietoja.

3. Vastuussa olevien viranomaisten on kirjattava kukin 1 kohdassa tarkoitettu tuottaja, yhteisvarasto, lähetyskeskus, muu henkilö tai tuoja viimeksi mainitussa kohdassa tarkoitettuun viralliseen rekisteriin kukin omalla tunnistettavuuden mahdollistavalla rekisteröintinumerollaan sen jälkeen kun se on todennut, että tuottaja, yhteisvarasto, lähetyskeskus, muu henkilö tai tuoja on valmis ja kykenevä noudattamaan 2 artiklan 2 kohdassa, 2 artiklan 3 kohdassa ja 3 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

4. Jos 2 kohdassa säädetyssä käsittelyssä selviää, että 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita ei tulla noudattamaan, vastuussa olevat viranomaiset eivät kirjaa tuottajaa, yhteisvarastoa, lähetyskeskusta, muuta henkilöä tai tuojaa 1 kohdassa mainittuun viralliseen rekisteriin niin kauan kun 3 kohdan edellytykset eivät täyty.

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava kirjauksen muuttamisesta tai uusimisesta tarvittaessa, jos 1 kohdassa tarkoitettu tuottaja, yhteisvarasto, lähetyskeskus, muu henkilö tai tuoja päättää aloittaa jotakin muuta toimintaa sen toiminnan lisäksi tai sijaan, jonka perusteella hänet on alun perin rekisteröity.

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että vastuussa olevat viranomaiset toteuttavat tarpeellisia toimenpiteitä, jos 2 artiklan 2 kohdassa ja tarvittaessa 2 artiklan 3 kohdassa ja 3 artiklassa säädettyjä velvoitteita ei enää noudateta.

7. Kaikista 6 kohdan mukaisesti toteutetuista toimenpiteistä luovutaan heti, kun on todettu, että tuottaja, yhteisvarasto, lähetyskeskus, muu henkilö tai tuoja tulee todennäköisesti noudattamaan tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia ja edellytyksiä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 1 artiklassa säädetty kirjaamismenettely asettaa tuottajalle, yhteisvarastolle, lähetyskeskukselle, muulle henkilölle tai tuojalle 2 kohdassa säädetyt velvoitteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdassa ja 3 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut velvoitteet, rajoittamatta direktiivissä 77/93/ETY jo säädettyjä, ovat seuraavat:

a)

päivitetyn kaavion ylläpitäminen paikoista, joissa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuottaja, yhteisvarasto, lähetyskeskus, muu henkilö tai tuoja viljelee, tuottaa, varastoi, pitää tai käyttää kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita, tai joissa ne muutoin sijaitsevat,

b)

kirjanpito, jotta vastuussa olevien viranomaisten käytettävissä olisi perusteelliset tiedot kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista, jotka:

P on ostettu varastoitaviksi tai istutettaviksi paikalla,

P ovat tuotannossa

P tai

P on lähetetty kolmansille,

ja niitä koskevien asiakirjojen säilyttäminen vähintään yhden vuoden ajan,

c)

varmistuminen siitä, että yhteys vastuussa oleviin viranomaisiin on koko ajan mahdollinen, tai sellaisen henkilön nimeäminen tähän tehtävään, jolla on kokemusta kasvituotannon tekniikasta ja kasvinsuojelusta,

d)

visuaalisten havaintojen tekeminen kasvukaudella soveltuvina aikoina aina kun se osoittautuu tarpeelliseksi vastuussa olevien viranomaisten esittämien suuntaviivojen mukaisesti,

e)

sen varmistaminen, että vastuussa olevien viranomaisten valtuuttamilla henkilöillä on esteetön pääsy paikalle erityisesti tarkastuksia ja/tai näytteenottoa varten sekä b alakohdassa tarkoitetun kirjanpidon ja siihen liittyvien asiakirjojen tutkimiseksi,

f)

yhteistyö vastuussa olevien viranomaisten kanssa.

3. Muita yleisiä, kansallisia säännöksiä noudattavia velvoitteita voidaan vahvistaa paikan kasvinsuojelutilanteen arvioimisen helpottamiseksi; näissä velvoitteissa voidaan ottaa huomioon erityiset tuotanto-, ja tarvittaessa tuontiedellytykset, erityisesti viljelystyyppi, sen sijainti, pinta-ala, hallinta, henkilöstö ja käytettävissä olevat koneet ja laitteet.

3 artikla

Vastuussa olevat viranomaiset asettavat erityisiä velvoitteita rekisteröidylle tuottajalle, yhteisvarastolle, lähetyskeskukselle, muulle henkilölle tai tuojalle paikan kasvinsuojelutilanteen arvioimiseksi ja parantamiseksi sekä aineiston säilyttämiseksi muuttumattomana direktiivin 77/93/ETY 10 artiklan 2 kohdan mukaiseen kasvipassin kiinnittämiseen asti; nämä erityiset velvoitteet voivat sisältää erityistutkimuksen, näytteenoton, eristys-, perkaus-, käsittely-, tuhoamis- tai merkintätoimia ja tarvittaessa minkä tahansa direktiivin 77/93/ETY liitteessä IV olevan A osan II jaksossa tai liitteessä IV olevassa B osassa säädetyn muun erityisvaatimuksen.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava 2 artiklan 2 kohdassa säädettyjen velvoitteiden noudattaminen tutkimalla säännöllisin väliajoin vähintään kerran vuodessa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kirjanpitoa ja siihen liittyviä asiakirjoja.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan neuvoston direktiivin 91/683/ETY() 3 artiklan 1 kohdassa säädettynä päivänä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus niitä virallisesti julkaistaessa. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tässä direktiivissä tarkoitettuja kysymyksiä koskevien kansallisten säännösten antamisesta viipymättä komissiolle. Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 1992.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

() EYVL N:o L 376, 31.12.1991, s. 29

() EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20

() EYVL N:o L 70, 17.3.1992, s. 27

Top