EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0057

Neuvoston direktiivi 92/57/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla (kahdeksas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

OJ L 245, 26.8.1992, p. 6–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 165 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 165 - 181
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 71 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 236 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 236 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 61 - 77

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/57/oj

31992L0057

Neuvoston direktiivi 92/57/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla (kahdeksas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

Virallinen lehti nro L 245 , 26/08/1992 s. 0006 - 0022
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0165
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0165


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/57/ETY,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992,

turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla (kahdeksas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 118 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1), jonka se on tehnyt kuultuaan työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa,

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätään, että neuvosto antaa direktiivein säännökset vähimmäisvaatimuksista parantaakseen työympäristöä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi,

mainitun artiklan mukaan näissä direktiiveissä on vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten ja keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehittämistä,

työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa koskevasta toimintaohjelmasta annetussa komission tiedoksiannossa(4) määrätään työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla tarkoitetun direktiivin antamisesta,

neuvosto otti 21 päivänä joulukuuta 1987 antamassaan työturvallisuutta, työhygieniaa ja työterveyshuoltoa koskevassa päätöslauselmassaan huomioon(5) komission aikomuksen esittää neuvostolle lähitulevaisuudessa tilapäisiä tai liikkuvia rakennustyömaita koskevat vähimmäisvaatimukset,

tilapäiset tai liikkuvat rakennustyömaat muodostavat toimialan, jolla työntekijät ovat erityisen alttiina vaaroille,

yli puolet yhteisössä rakennustyömailla tapahtuvista työtapaturmista liittyy epätyydyttävien arkkitehtonisten ja/tai organisointiin liittyvien vaihtoehtojen valintaan tai töiden huonoon suunnitteluun rakennushankkeen valmisteluvaiheessa,

rakennustöistä, joiden laajuus ylittää tietyn kynnyksen, on ilmoitettava kunkin jäsenvaltion työturvallisuudesta ja työterveydestä vastaaville viranomaisille ennen rakennustöiden aloittamista,

riittämätön yhteensovittaminen saattaa aiheuttaa paljon työtapaturmia rakennushanketta toteutettaessa, erityisesti kun useat yritykset työskentelevät samanaikaisesti tai peräkkäin samalla tilapäisellä tai liikkuvalla rakennustyömaalla,

tämän vuoksi on tarpeen parantaa eri osapuolten välistä yhteistoimintaa rakennushankkeen valmisteluvaiheessa ja myös rakennushanketta toteutettaessa,

niiden vähimmäisvaatimusten noudattaminen, joilla on tarkoitus taata parempi turvallisuus- ja terveystaso tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla, on olennainen edellytys työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi,

lisäksi itsenäiset ammatinharjoittajat ja työnantajat, jotka osallistuvat henkilökohtaisesti työhön, voivat tilapäisellä tai liikkuvalla rakennustyömaalla harjoittamallaan toiminnalla vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden,

siksi on tarpeen ulottaa työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 30 päivänä marraskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/655/ETY (toinen erityisdirektiivi)(6) ja työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista 30 päivänä marraskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/656/ETY (kolmas erityisdirektiivi)(7) tietyt olennaiset säännökset itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja työnantajiin, jotka osallistuvat henkilökohtaisesti rakennustyömaalla työhön,

tämä direktiivi on sellainen erityisdirektiivi, jota tarkoitetaan toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY(8) 16 artiklan 1 kohdassa; mainitun direktiivin säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan tilapäisiin tai liikkuviin rakennustyömaihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien tai erityissäännösten soveltamista,

tällä direktiivillä edistetään käytännössä sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden kehittämistä, erityisesti mitä tulee kysymyksiin, joita käsitellään rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetussa neuvoston direktiivissä 89/106/ETY(9) sekä julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettua direktiiviä 71/305/ETY muuttavassa 18 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/440/ETY(10), ja

neuvoston päätöksen 74/325/ETY(11) mukaisesti komissio kuulee työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavaa komiteaa tehtäessä ehdotuksia näistä kysymyksistä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tarkoitus

1. Tässä direktiivissä, joka on kahdeksas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi, asetetaan 2 artiklan a kohdassa määritellyille tilapäisille tai liikkuville rakennustyömaille turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta kesäkuun 27 päivänä 1974 annetun kaivosten turvallisuuden ja terveyden pysyvän neuvottelukunnan vastuun laajentamista kaikkeen kaivannaisteollisuuteen koskevan neuvoston päätöksen 74/326/ETY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaan poraukseen ja louhintaan(12).

3. Direktiivin 89/391/ETY säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan koko 1 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien tai erityissäännöksien soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) tilapäisellä tai siirtyvällä rakennustyömaalla, jäljempänä rakennustyömaa, rakennustyömaita, joilla suoritetaan talonrakennus- tai maa- ja vesirakennustöitä; liitteessä on luettelo, joka ei ole tyhjentävä, tällaisista töistä,

b) rakennushankkeen toteuttajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka lukuun rakennushanke toteutetaan,

c) rakennushankkeen valvojalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka rakennushankkeen toteuttajan nimissä vastaa rakennushankkeen suunnittelusta ja/tai toteuttamisesta ja/tai toteuttamisen valvonnasta,

d) itsenäisellä ammatinharjoittajalla muuta kuin direktiivin 89/391/ETY 3 artiklan a ja b kohdassa tarkoitettua henkilöä, joka ammattitoiminnallaan osaltaan vaikuttaa rakennushankkeen valmistumiseen,

e) henkilöllä, joka rakennushankkeen valmisteluvaiheessa vastaa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle rakennushankkeen toteuttaja ja/tai rakennushankkeen valvoja on rakennushankkeen valmisteluvaiheen yhteydessä uskonut 5 artiklassa tarkoitetut tehtävät,

f) henkilöllä, joka rakennushankkeen toteuttamisvaiheessa vastaa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle rakennushankkeen toteuttaja ja/tai rakennushankkeen valvoja on rakennushankkeen toteuttamisen yhteydessä uskonut 6 artiklassa tarkoitetut tehtävät.

3 artikla

Yhteensovittamisesta vastaavien henkilöiden nimeäminen - Turvallisuutta ja terveyttä koskeva suunnitelma - Ennakkoilmoitus

1. Rakennushankkeen toteuttajan tai rakennushankkeen valvojan on nimettävä jokaiselle rakennustyömaille, jolla toimii useampia yrityksiä, yksi tai useampia henkilöitä, jotka vastaavat turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta 2 artiklan e ja f kohdan mukaisesti.

2. Rakennushankkeen toteuttajan tai rakennushankkeen valvojan on varmistettava, että 5 artiklan b kohdan mukainen turvallisuutta ja terveyttä koskeva suunnitelma laaditaan ennen rakennustyömaan käynnistämistä.

Jäsenvaltiot voivat työmarkkinaosapuolien kanssa neuvoteltuaan sallia ensimmäisestä kohdasta tehtäviä poikkeuksia, lukuun ottamatta töitä:

- joihin liittyy erityisiä vaaroja, kuten liitteessä II lueteltuja vaaroja

tai

- jotka edellyttävät tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ennakkoilmoitusta.

3. Kun kyseessä on rakennustyömaa:

- jolla työn arvioidaan kestävän yli 30 työpäivää, ja jolla työskentelee samanaikaisesti yli 20 työntekijää,

tai

- jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää,

rakennushankkeen toteuttajan tai rakennushankkeen valvojan on annettava toimivaltaisille viranomaisille liitteen III mukaisesti laadittu ennakkoilmoitus ennen töiden aloittamista.

Ennakkoilmoitus on asetettava selvästi näkyville rakennustyömaalle, ja se on tarvittaessa säännöllisesti päivitettävä.

4 artikla

Rakennushankkeen valmisteluvaihe: yleiset periaatteet

Rakennushankkeen valvojan tai tarvittaessa rakennushankkeen toteuttajan on otettava huomioon direktiivissä 89/391/ETY tarkoitetut yleiset periaatteet turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen ennaltaehkäisemiseksi rakennushankkeen eri suunnittelu- ja valmisteluvaiheissa, erityisesti:

- arkkitehtonisessa, teknisessä ja/tai organisointiin liittyvässä suunnittelussa samanaikaisesti tai peräkkäin tapahtuvien työtehtävien tai työvaiheiden täsmentämiseksi,

- arvioitaessa näiden työtehtävien tai työvaiheiden todennäköistä kestoa. Aina tarvittaessa on otettava huomioon myös kaikki 5 artiklan b tai c kohdan mukaisesti laaditut tai 6 artiklan c kohdan mukaisesti muutetut turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi laaditut suunnitelmat ja ohjekirjat.

5 artikla

Rakennushankkeen valmisteluvaihe: yhteensovittamisesta vastaavien henkilöiden tehtävät

Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun nimetyn henkilön tai nimettyjen henkilöiden, jotka rakennushankkeen valmisteluvaiheessa vastaavat turvallisuuden ja terveyden suojeluun liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta, on:

a) sovitettava yhteen 4 artiklan säännösten täytäntöönpano,

b) laadittava tai laaditutettava turvallisuus- ja terveyssuunnitelma, jossa määrätään kyseisellä rakennustyömaalla sovellettavat säännöt, ottaen tarvittaessa huomioon rakennustyömaalla harjoitettavan teollisen toiminnan; tämän suunnitelman on sisällettävä myös erityistoimet, jotka koskevat yhteen tai useampaan liitteessä II olevaan ryhmään kuuluvia töitä,

c) laadittava rakennushankkeen luonnetta vastaava ohjekirja, joka sisältää tarkoituksenmukaiset turvallisuus- ja terveystiedot, jotka on otettava huomioon suoritettaessa mahdollisia myöhempiä töitä.

6 artikla

Rakennushankkeen toteuttamisvaihe: yhteensovittamisesta vastaavien henkilöiden tehtävät

Henkilön tai henkilöiden, joka tai jotka on nimetty 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joka tai jotka rakennushankkeen toteuttamisvaiheessa vastaavat turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta on:

a) sovitettava yhteen yleisten turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen ennaltaehkäisyä koskevien periaatteiden täytäntöönpano:

- teknisessä ja/tai organisointiin liittyvässä suunnittelussa samanaikaisesti tai peräkkäin tapahtuvien töiden tai työvaiheiden määrittelemiseksi,

- arvioitaessa tällaisten töiden tai työvaiheiden ennakoitavissa olevaa kestoa.

b) sovitettava yhteen asiaa koskevien säännösten ja määräysten täytäntöönpano sen varmistamiseksi, että työnantajat, ja jos se työntekijöiden turvallisuuden suojelemiseksi on tarpeellista, itsenäiset ammatinharjoittajat:

- noudattavat johdonmukaisesti 8 artiklassa tarkoitettuja periaatteita,

- noudattavat tarvittaessa 5 artiklan b kohdassa tarkoitettua turvallisuutta ja terveyttä koskevaa suunnitelmaa,

c) tehtävä tai teetettävä 5 artiklan b kohdassa tarkoitettuun turvallisuutta ja terveyttä koskevaan suunnitelmaan ja 5 artiklan c kohdassa tarkoitettuun ohjekirjaan tarvittavat muutokset työn edistymisen ja mahdollisten muutosten huomioon ottamiseksi,

d) organisoitava direktiivin 89/631/ETY 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu työnantajien, mukaan luettuina samalla rakennustyömaalla peräkkäin toimivien työnantajien, välinen yhteistyö ja töiden yhteensovittaminen työntekijöiden suojelemiseksi ja onnettomuuksien ja ammattitautivaarojen ennaltaehkäisemiseksi, sekä vastavuoroinen tiedottaminen heidän välillään, ottaen siihen tarvittaessa mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat,

e) sovitettava yhteen järjestelyt, joilla valvotaan, että työmenetelmät toteutetaan oikein,

f) toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy rakennustyömaalle.

7 artikla

Rakennushankkeen toteuttajien, rakennushankkeen valvojien ja työnantajien vastuu

1. Se, että rakennushankkeen toteuttaja tai rakennushankkeen valvoja on nimennyt yhteensovittamisesta vastaavan henkilön tai vastaavat henkilöt suorittamaan 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut tehtävät, ei vapauta rakennushankkeen toteuttajaa tai rakennushankkeen valvojaa heille tässä asiassa kuuluvasta vastuusta.

2. Edellä olevan 5 ja 6 artiklan ja tämän artiklan 1 kohdan täytäntöönpano ei vaikuta direktiivissä 89/391/ETY säädettyyn periaatteeseen työnantajien vastuusta.

8 artikla

Direktiivin 89/391/ETY 6 artiklan täytäntöönpano

Rakennushanketta toteutettaessa direktiivin 89/391/ETY 6 artiklassa säädettyjä periaatteita on sovellettava erityisesti, kun kyseessä on:

a) rakennustyömaan pitäminen hyvässä järjestyksessä ja riittävän siistinä,

b) työpisteiden sijainnin valinta ottaen huomioon, miten näihin työpisteisiin päästään, sekä kulkureittien tai - alueiden määrittely,

c) olosuhteet, joissa eri materiaaleja käsitellään,

d) asennusten ja kalustojen kunnossapito, käyttöönottoa edeltävät tarkastukset ja säännölliset tarkastukset, joiden tarkoituksena on poistaa viat, jotka ovat omiaan vaarantamaan työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden,

e) eri materiaalien varastointialueiden rajaaminen ja perustaminen, erityisesti jos kyseessä ovat vaaralliset materiaalit tai aineet,

f) olosuhteet, joissa käytetyt vaaralliset materiaalit poistetaan,

g) jätteiden ja roskien säilytys ja hävittäminen tai poiskuljettaminen,

h) eri töiden tai työvaiheiden tosiasiallisen keston mukauttaminen rakennustöiden edistymiseen,

i) työnantajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien välinen yhteistyö,

j) vuorovaikutus rakennustyömaan sijaintipaikalla tai sen vaikutuspiirissä tapahtuvan teollisen toiminnan kanssa.

9 artikla

Työnantajien velvollisuudet

Työnantajien on turvallisuuden ja terveyden säilyttämiseksi rakennustyömaalla ja 6 ja 7 artiklassa määriteltyjen edellytysten mukaisesti:

a) erityisesti 8 artiklan täytäntöönpanon yhteydessä toteutettava toimenpiteet, jotka ovat yhtäpitäviä liitteessä IV esitettyjen vähimmäisvaatimusten kanssa,

b) otettava huomioon turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta vastaavan henkilön tai vastaavien henkilöiden ohjeet.

10 artikla

Muiden henkilöryhmien velvollisuudet

1. Itsenäisten ammatinharjoittajien on turvallisuuden ja terveyden säilyttämiseksi rakennustyömaalla:

a) noudatettava soveltuvin osin erityisesti säännöksiä, jotka sisältyvät seuraaviin:

i) direktiivin 89/391/ETY 6 artiklan 4 kohta ja 13 artikla ja tämän direktiivin 8 artikla sekä liite IV,

ii) direktiivin 89/655/ETY 4 artikla ja liitteen asiaa koskevat säännökset,

iii) direktiivin 89/656/ETY 3 artikla, 4 artiklan 1 - 4 kohta ja 9 kohta sekä 5 artikla.

b) otettava huomioon turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta vastaavan henkilön tai vastaavien henkilöiden ohjeet.

2. Rakennustyömaalla tehtävään työhön henkilökohtaisesti osallistuvien työnantajien on turvallisuuden ja terveyden säilyttämiseksi:

a) noudatettava soveltuvin osin erityisesti seuraavia:

i) direktiivin 89/391/ETY 13 artikla,

ii) direktiivin 89/655/ETY 4 artikla ja sen liitteen asiaa koskevat säännökset,

iii) direktiivin 89/656/ETY 3 artikla, 4 artiklan 1, 2, 3, 4 ja 9 kohta sekä 5 artikla.

b) otettava huomioon turvallisuuteen ja terveyden suojeluun liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta vastaavan henkilön tai vastaavien henkilöiden ohjeet.

11 artikla

Työntekijöille tiedottaminen

1. Työntekijöille ja/tai heidän edustajilleen on ilmoitettava kaikista toimista, jotka koskevat työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä rakennustyömaalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 10 artiklan soveltamista.

2. Näiden tietojen on oltava kyseessä olevien työntekijöiden ymmärrettävissä.

12 artikla

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen

Työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan on kuultava ja heidän on sallittava osallistua tämän direktiivin 6, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn direktiivin 89/391/ETY 11 artiklan mukaisesti, jotta asianmukaisesta yhteensovittamisesta työpaikalla toimivien yritysten työntekijöiden ja/tai työntekijöiden edustajien välillä voidaan huolehtia aina kun se osoittautuu tarpeelliseksi, ottaen huomioon vahingonvaaran laajuus ja rakennustyömaan koko.

13 artikla

Liitteiden muuttaminen

1. Neuvosto antaa liitteisiin I, II ja III tehtävät muutokset perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

2. Liitteeseen IV tehtävät pelkästään tekniset muutokset, jotka johtuvat:

- tilapäisiin tai liikkuviin rakennustyömaihin liittyvää teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia koskevien direktiivien antamisesta

ja/tai

- tilapäisiä tai liikkuvia rakennustyömaita koskevasta teknisestä kehityksestä, niitä koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten taikka niitä koskevan tietämyksen muutoksista

on annettava direktiivin 89/391/ETY 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

14 artikla

Loppusäännökset

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säädökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle joka neljäs vuosi kertomus tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanosta ja esitettävä työmarkkinaosapuolien näkemykset.

Komissio antaa tiedot asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyshuollon neuvoa-antavalle komitealle.

5. Komissio antaa määräajoin kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle ottaen huomioon 1, 2, 3 ja 4 kohdan.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

José da SILVA PENEDA

(1) EYVL N:o C 213, 28.8.1990, s. 2 ja EYVL N:o C 112, 27.4.1991, s. 4

(2) EYVL N:o C 78, 18.3.1990, s. 172 ja EYVL N:o C 150, 15.6.1992

(3) EYVL N:o C 120, 6.5.1991, s. 24

(4) EYVL N:o C 28, 3.2.1988, s. 3

(5) EYVL N:o C 28, 3.2.1988, s. 1

(6) EYVL N:o L 393, 30.12.1989, s. 13

(7) EYVL N:o L 393, 30.12.1989, s. 18

(8) EYVL N:o L 183, 29.6.1989, s. 1

(9) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12

(10) EYVL N:o L 210, 21.7.1989, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä N:o 90/380/ETY (EYVL N:o L 187, 19.7.1990, s. 55)

(11) EYVL N:o L 185, 9.7.1974, s. 15, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1985 liittymisasiakirjalla.

(12) EYVL N:o L 185, 9.7.1974, s. 18

LIITE I

LUETTELO, JOKA EI OLE TYHJENTÄVÄ, TÄMÄN DIREKTIIVIN 2 ARTIKLAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA RAKENNUSTÖISTÄ SEKÄ TIE- JA VESIRAKENNUSTÖISTÄ

1. Kaivaminen

2. Maarakennustyöt

3. Rakentaminen

4. Esivalmisteisten rakenneosien kokoaminen ja purkaminen

5. Muunnos- ja varustamistyöt

6. Muutostyöt

7. Uudistamistyöt

8. Korjaustyöt

9. Hajottaminen

10. Purkaminen

11. Ylläpito

12. Kunnossapito - maalaus- ja siivoustyöt

13. Viemäröinti

LIITE II

LUETTELO, JOKA EI OLE TYHJENTÄVÄ, TÄMÄN DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 2 KOHDAN TOISESSA ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA TÖISTÄ, JOIHIN LIITTYY ERITYISIÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ UHKAAVIA VAAROJA

1. Työt, joissa työntekijöihin kohdistuu hautautumisen, uppoamisen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri työn luonteen tai käytettyjen menetelmien tai työpisteen tai rakennustyömaan ympäristön vuoksi(1*).

2. Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka joko muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle, tai joihin liittyy oikeudellinen velvoite terveyden valvonnasta.

3. Työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää tarkkailtavien tai valvottujen alueiden merkitsemistä direktiivin 80/836/Euratom(2) 20 artiklan mukaisesti.

4. Suurjännitelinjojen läheisyydessä tehtävät työt.

5. Työt, joissa työntekijät altistuvat hukkumisvaaralle.

6. Työt kuiluissa, maanalaisissa, maarakennuskohteissa ja tunneleissa.

7. Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä.

8. Painekammiossa suoritettavat työt.

9. Työt, joissa käytetään räjähdysaineita.

10. Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai hajottamista.

(1*) Jäsenvaltiot voivat 1 kohdan täytäntöönpanoa varten numeroida yksittäiset tilanteet.

(2) EYVL N:o L 246, 17.9.1980, s. 1, sellaisena kuin se on viimeksi muutettu direktiivillä 84/467/Euratom (EYVL N:o L 265, 5.10.1984, s. 4).

LIITE III

DIREKTIIVIN 3 ARTIKLAN 3 KOHDAN ENSIMMÄISESSÄ ALAKOHDASSA TARKOITETUN ENNAKKOILMOITUKSEN SISÄLTÖ

1. Antamispäivä: ..........

2. Rakennustyömaan tarkka osoite: ..........

..........

3. Rakennushankkeen toteuttajan nimi ja osoite (rakennushankkeen toteuttajien nimet ja osoitteet):

..........

..........

4. Rakennushankkeen luonne: ..........

5. Rakennushankkeen valvojan nimi ja osoite (valvojien nimet ja osoitteet): ..........

6. Rakennushankkeen valmisteluvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta vastaavan henkilön nimi ja osoite (vastaavien henkilöiden nimet ja osoitteet):

..........

..........

..........

7. Rakennushankkeen toteuttamisvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta vastaavan henkilön nimi ja osoite (vastaavien henkilöiden nimet ja osoitteet):

..........

..........

..........

..........

8. Rakennustyömaalla tehtävien töiden suunniteltu alkamispäivä: ..........

9. Rakennustyömaalla tehtävien töiden suunniteltu kesto: ..........

10. Rakennustyömaan työntekijöiden arvioitu enimmäismäärä: ..........

11. Rakennustyömaan yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien arvioitu määrä: ..........

..........

12. Tietoja jo valituista yrityksistä: ..........

..........

..........

..........

..........

LIITE IV

RAKENNUSTYÖMAIDEN TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

joihin viitataan direktiivin 9 artiklan a kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa

Alkuhuomautukset

Tämän liitteen mukaiset velvollisuudet ovat voimassa aina kun rakennustyömaan toiminnan, olosuhteiden tai vaaran erityispiirteet sitä edellyttävät.

Tässä liitteessä `tilat` käsittää muun muassa parakkimajoituksen.

A OSA RAKENNUSTYÖMAAN TYÖPAIKKOJA KOSKEVIA YLEISIÄ VÄHIMMÄISVAATIMUKSIA

1 Vakavuus ja lujuus

1.1 Materiaalit, kalusto ja yleisemmin mitkä tahansa osat, jotka jollakin tapaa liikkuessaan voivat vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden, on vakavoitettava asianmukaisella ja turvallisella tavalla.

1.2 Pääsy pinnoille, jotka on valmistettu kestävyydeltään riittämättömistä materiaaleista, ei ole sallittua, ellei käytetä asianmukaisia laitteita tai välineitä, jotka tekevät mahdolliseksi työn suorittamisen turvallisesti.

2. Energian jakelulaitteistot

2.1 Laitteistot on suunniteltava, tehtävä ja niitä on käytettävä siten, ettei tulipalon vaaraa tai räjähdysvaaraa synny; henkilöiden on oltava asianmukaisesti suojattuja suoran tai epäsuoran kosketuksen aiheuttamalta sähköiskun vaaralta.

2.2 Kaluston ja suojalaitteiden suunnittelussa, rakenteessa ja valinnassa on otettava huomioon kyseessä olevan energian laatu ja teho, ulkoiset olosuhteet ja laitteiston osiin käsiksi pääsevien henkilöiden pätevyys.

3 Hätätilanteissa käytettävät reitit ja poistumistiet

3.1 Hätätilanteissa käytettävät reitit ja poistumistiet on pidettävä esteettöminä, ja niiden on johdettava turvalliselle alueelle mahdollisimman suoraan.

3.2 Vaaratilanteessa työntekijöiden on voitava poistua nopeasti ja mahdollisimman turvallisesti kaikista työpisteistä.

3.3 Hätätilanteessa käytettävien reittien ja poistumisteiden määrä, jakautuminen ja mittasuhteet riippuvat rakennustyömaan käytöstä, kalustosta ja mittasuhteista sekä tiloista ja siitä, miten paljon ihmisiä enintään saattaa olla paikalla.

3.4 Erityiset hätätilanteissa käytettävät reitit ja poistumistiet on osoitettava sellaisin merkinnöin kuin kansallisessa lainsäädännössä, jolla direktiivi 77/576/ETY(1) pannaan täytäntöön, säädetään.

Tällaisten merkintöjen on oltava riittävän kestäviä, ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisiin paikkoihin.

3.5 Hätätapauksissa käytettävillä reiteillä ja poistumisteillä sekä niihin johtavilla kulkureiteillä ja ovien kohdalla ei saa olla mitään esteitä, jotta niitä voidaan vaikeuksitta käyttää milloin tahansa.

3.6 Valaisua tarvitsevat hätätapauksissa käytettävät reitit ja poistumistiet on varustettava riittävän tehokkaalla hätävalaistuksella siltä varalta, että valaistus joutuu epäkuntoon.

4 Palon havaitseminen ja palontorjunta

4.1 Rakennustyömaat on varustettava tarkoituksenmukaisilla palontorjuntalaitteilla ja tarvittaessa palonhavaitsemislaitteilla ja palohälyttimillä, joiden tarve riippuu rakennustyömaan ominaisuuksista, tilojen mittasuhteista ja käytöstä, niissä olevien aineiden tai materiaalien fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista sekä niissä olevien henkilöiden suurimmasta mahdollisesta lukumäärästä.

4.2 Palontorjuntalaitteet, palonhavaitsemislaitteet ja palohälyttimet on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti.

Asianmukaisia testejä ja harjoituksia on järjestettävä säännöllisin väliajoin.

4.3 Käsikäyttöisten palontorjuntalaitteiden luo on päästävä helposti ja niiden on oltava helppokäyttöisiä.

Laitteet on osoitettava sellaisin merkinnöin kuin kansallisessa lainsäädännössä, jolla direktiivi 77/576/ETY pannaan täytäntöön, säädetään.

Tällaisten merkintöjen on oltava riittävän kestäviä, ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisiin paikkoihin.

5 Ilmanvaihto

On toteutettava toimenpiteet, jotta raitista ilmaa on riittävästi ottaen huomioon käytettävät työmenetelmät ja työntekijöille asetettavat fyysiset vaatimukset.

Jos käytetään koneellista ilmanvaihtoa, se on pidettävä toimintakunnossa eikä se saa altistaa työntekijöitä terveydelle haitalliselle vedolle.

Valvontajärjestelmän on ilmoitettava kaikista häiriöistä, jos se on tarpeellista työntekijöiden terveyden kannalta.

6 Erityisille vaaroille altistuminen

6.1 Työntekijöitä ei saa altistaa haitallisille melutasoille tai haitallisille ulkoisille vaikutuksille (esim. kaasut, höyryt, pöly).

6.2 Jos työntekijöiden on mentävä alueelle, jonka ilma saattaa sisältää myrkyllistä tai haitallista ainetta tai jonka happipitoisuus on riittämätön tai joka on helposti syttyvää, suljettua ilmatilaa on valvottava, ja on toteutettava aiheelliset toimenpiteet kaikkien vaarojen estämiseksi.

6.3 Työntekijää ei saa missään olosuhteissa altistaa suuria riskejä sisältävälle suljetulle ilmatilalle.

Häntä on ainakin tarkkailtava jatkuvasti ulkopuolelta, ja on toteutettava kaikki asianmukaiset toimet tehokkaan ja nopean ensiavun varmistamiseksi.

7 Lämpötila

Työaikana lämpötilan on oltava ihmisille sopiva ottaen huomioon käytettävät työmenetelmät ja työntekijöille asetettavat fyysiset vaatimukset.

8 Rakennustyömaalla olevien työpisteiden, tilojen ja kulkureittien luonnon- ja keinovalaistus

8.1 Työpisteisiin, tiloihin ja kulkureiteille on mahdollisuuksien mukaan päästävä riittävästi luonnonvaloa, ja ne on varustettava asianmukaisin ja riittävin keinovaloin yöksi ja luonnollisen päivänvalon ollessa riittämätön; tarvittaessa on käytettävä iskunkestäviä kannettavia valolähteitä.

Käytetyn keinovalon väri ei saa muuttaa tai vahingoittaa opasteiden tai viitoitusten havaittavuutta.

8.2 Tilojen, työpisteiden ja kulkureittien valaisimet on asennettava siten, että työntekijät eivät joudu alttiiksi tapaturmille asennetun valaistustyypin vuoksi.

8.3 Tilat, työpisteet ja kulkureitit, joilla työntekijät ovat erityisen alttiita vaaroille keinovalaistuksen joutuessa epäkuntoon, on varustettava riittävän voimakkaalla hätävalaistuksella.

9 Ovet ja portit

9.1 Liukuovet on varustettava turvalaitteella, joka estää niitä putoamasta kiskoiltaan ja kaatumasta.

9.2 Ylöspäin aukeavat ovet ja portit on varustettava mekanismilla, joka estää niiden putoamisen takaisin alas.

9.3 Hätätapauksissa käytettävien reittien varrella olevat ovet ja portit on merkittävä tarkoituksenmukaisesti.

9.4 Kaikkien olennaisissa määrin ajoneuvoliikennettä varten tarkoitettujen porttien välittömään läheisyyteen on järjestettävä ovet jalankulkijoita varten, jollei jalankulkijoiden ole turvallista kulkea porttien kautta; sellaiset ovet on merkittävä selvästi ja ne on pidettävä aina esteettöminä.

9.5 Mekaanisten ovien ja porttien on toimittava siten, ettei työntekijöille aiheudu tapaturman vaaraa.

Ne on varustettava helposti tunnistettavilla hätä-sulkulaitteilla, joiden luokse on helppo päästä, ja jos ne eivät avaudu automaattisesti virran katketessa, ne on voitava avata myös käsin.

10 Kulkureitit - vaara-alueet

10.1 Kulkureitit, mukaan lukien portaat, kiinteät tikkaat, lastauslaiturit ja -luiskat, on mitoitettava, sijoitettava, mukautettava ja tehtävä helppokulkuisiksi siten, että varmistetaan helppo, turvallinen ja tarkoituksenmukainen kulku aiheuttamatta vaaraa näiden kulkureittien läheisyydessä työskenteleville työntekijöille.

10.2 Jalankulkijoille ja/tai tavaraliikenteelle tarkoitetut reitit, mukaan luettuna ne, joita käytetään lastaukseen ja purkamiseen, on mitoitettava mahdollisten käyttäjien määrän ja toiminnan luonteen mukaisesti.

Jos kulkureiteillä käytetään kuljetusvälineitä, muille rakennustyömaan käyttäjille on varattava riittävä turvallinen kulkutila tai riittävät turvalaitteet.

Kulkureitit on merkittävä selvästi, tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä asianmukaisessa kunnossa.

10.3 Ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen reittien sekä ovien, porttien, jalankulkuteiden, käytävien ja portaikkojen väliin on jätettävä riittävä tila.

10.4 Jos rakennustyömaalla on alueita, joille pääsyä on rajoitettu, nämä on varustettava laitteilla, jotka estävät asiattomien työntekijöiden pääsyn näille alueille.

On toteutettava asialliset toimenpiteet niiden työntekijöiden suojelemiseksi, joilla on oikeus mennä vaarallisille alueille.

Vaaralliset alueet on osoitettava selvästi.

11 Lastauslaiturit ja -luiskat

11.1 Lastauslaitureiden ja -luiskien on sovittava kuljetettavien kuormien mittoihin.

11.2 Lastauslaitureissa on oltava vähintään yksi poistumispaikka.

11.3 Lastausluiskien on oltava riittävän turvallisia työntekijöiden putoamisen estämiseksi.

12 Liikkumavapaus työpisteessä

Työpisteen vapaa pinta-ala on määrättävä sellaiseksi, että työntekijät saavat riittävästi liikkumavapautta työnsä suorittamiseksi ottaen huomioon kaikki paikalla olevat tarvittavat laitteet ja välineet.

13 Ensiapu

13.1 Työnantajan on varmistettava, että ensiapua on aina saatavilla ja että sitä antamaan koulutettu henkilökunta voidaan kutsua apuun milloin tahansa.

On toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työntekijät, joille on sattunut tapaturma tai jotka ovat äkillisesti sairastuneet, voidaan siirtää lääkärinhoitoon.

13.2 On järjestettävä yksi ensiaputila tai useampia ensiaputiloja, jos rakennustyömaan koko tai toiminnan luonne sitä edellyttävät.

13.3 Ensiaputiloissa on oltava välttämättömät ensiapuvarusteet ja -välineet ja niihin on päästävä helposti paarien kanssa.

Ne on merkittävä siten kuin kansallisessa lainsäädännössä, jolla direktiivi 77/576/ETY pannaan täytäntöön, säädetään.

13.4 Tämän lisäksi ensiapuvälineitä on oltava saatavilla kaikkialla missä työolot sitä edellyttävät.

Välineet on merkittävä asianmukaisesti ja niihin on päästävä helposti käsiksi.

Paikallisen pelastuspalvelun osoite ja puhelinnumero on asetettava selvästi näkyviin.

14 Hygieniatilat

14.1 Pukeutumistilat ja vaatekaapit

14.1.1 Työntekijöille on järjestettävä asianmukaiset pukeutumistilat, jos heidän on käytettävä erityisiä työvaatteita, tai milloin terveyteen tai säädyllisyyteen liittyvistä syistä johtuen heitä ei voida vaatia vaihtamaan vaatteita muissa tiloissa.

Pukeutumistiloihin on päästävä helposti, niiden on oltava riittävän tilavia ja niissä on oltava istuimet.

14.1.2 Pukeutumistilojen on oltava riittävän suuria ja jokaisella työntekijällä täytyy olla mahdollisuus kuivattaa ja säilyttää henkilökohtaiset tavaransa lukitussa paikassa.

Työvaatteet on voitava säilyttää erillään tavallisista vaatteista ja henkilökohtaisista tavaroista jos olosuhteet (kuten vaaralliset aineet, kosteus, lika) sitä edellyttävät.

14.1.3 Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset pukeutumistilat tai mahdollisuus käyttää pukeutumistiloja erikseen.

14.1.4 Jos pukeutumistiloja ei tarvitse järjestää 14.1.1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, jokaiselle työntekijälle on järjestettävä paikka, jossa hän voi säilyttää vaatteensa ja henkilökohtaiset tavaransa lukitussa paikassa.

4.2 Suihkut ja pesualtaat

14.2.1 Työntekijöille on järjestettävä riittävästi asianmukaisia suihkuja, jos työn luonne tai terveyssyyt sitä edellyttävät.

Miehille ja naisille on järjestettävä erilliset suihkutilat tai mahdollisuus käyttää niitä erikseen.

14.2.2 Suihkutilojen on oltava riittävän suuret, jotta jokainen työntekijä voi peseytyä vaivatta riittävän hygieenisissä tiloissa.

Suihkuissa on oltava kuuma ja kylmä juokseva vesi.

14.2.3 Jos suihkuja ei tarvitse järjestää 14.2.1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, työpisteiden ja pukeutumistilojen lähelle on järjestettävä riittävästi asianmukaisia pesualtaita, joissa on juokseva vesi (tarvittaessa kuuma vesi).

Miehille ja naisille on oltava erilliset pesualtaat tai niitä on voitava käyttää erikseen, jos säädyllisyys sitä edellyttää.

14.2.4 Jos suihku- tai allashuoneet ovat erillään pukeutumistiloista, niiden välillä on oltava helppo kulkuyhteys.

14.3 Käymälät ja pesualtaat

Työpisteiden, lepohuoneiden, pukeutumistilojen sekä suihku- ja allashuoneiden läheisyydessä on oltava erilliset käymälät, joissa on riittävästi wc-altaita ja pesualtaita.

Miehille ja naisille on oltava erilliset käymälät tai mahdollisuus käyttää niitä erikseen.

15 Lepo- ja/tai majoitustilat

15.1 Työntekijöiden käyttöön on annettava lepo- ja/tai majoitustilat, jonne on helppo päästä, jos työntekijöiden turvallisuus tai terveys sitä edellyttää, varsinkin harjoitetun toiminnan luonteen vuoksi, tai siksi, että paikalla on enemmän kuin tietty määrä työntekijöitä, tai työmaan syrjäisen sijainnin takia.

15.2 Lepo- ja/tai majoitustilojen on oltava riittävän suuria ja niissä on oltava työntekijöiden määrään nähden riittävän monta pöytää ja selkänojalla varustettua istuinta.

15.3 Jos tällaisia tiloja ei ole, on työntekijöiden käyttöön järjestettävä muita tiloja, joissa he voivat oleskella työn ollessa keskeytyksissä.

15.4 Kiinteissä majoitustiloissa on oltava riittävät hygieniavälineet, ruokailuhuone ja vapaa-ajan huone, paitsi jos niitä käytetään vain poikkeustapauksissa.

Näissä tiloissa on oltava työntekijämäärää vastaava määrä vuoteita, komeroita, pöytiä ja selkänojalla varustettuja istuimia ja ne on jaettava tarvittaessa siten, että otetaan huomioon molempia sukupuolia edustavien työntekijöiden läsnäolo.

15.5 Lepohuoneissa ja/tai majoitustiloissa on toteuttava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet tupakoimattomien suojelemiseksi tupakansavun aiheuttamalta epämukavuudelta.

16 Raskaana olevat naiset ja imettävät äidit

Raskaana olevien naisten ja imettävien äitien on voitava mennä makuulle lepäämään tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.

17 Vammaiset työntekijät

Työpaikat on järjestettävä siten, että tarvittaessa voidaan ottaa vammaiset työntekijät huomioon.

Tämä säännös koskee erityisesti ovia, käytäviä, portaikkoja, suihkuja, pesualtaita, käymälöitä ja työpisteitä, joita vammaiset henkilöt käyttävät tai joissa he oleskelevat.

18 Erinäisiä säännöksiä

18.1 Rakennustyömaan lähiympäristö ja raja-alueet on merkittävä siten, että ne ovat helposti nähtävissä ja tunnistettavissa.

18.2 Työntekijöiden saatavilla on rakennustyömaalla oltava riittävästi juomavettä ja mahdollisesti muuta sopivaa alkoholitonta juotavaa sekä käytetyissä tiloissa että työpisteiden läheisyydessä.

18.3 Työntekijöillä on:

- oltava tilat, jotka antavat heille mahdollisuuden nauttia ateriansa tyydyttävissä olosuhteissa,

- tarvittaessa oltava tilat, jotka antavat heille mahdollisuuden valmistaa ateriansa tyydyttävissä olosuhteissa.

B OSA RAKENNUSTYÖMAAN TYÖPISTEITÄ KOSKEVIA ERITYISIÄ VÄHIMMÄISVAATIMUKSIA

Alkuhuomautus

Jos erityistilanteet sitä edellyttävät, näiden vähimmäisvaatimusten luokittelua kahteen jaksoon jäljempänä esitetyn mukaisesti ei ole pidettävä sitovana.

I jakso

Rakennustyömaan sisätiloissa olevat työpisteet

1 Vakavuus ja lujuus

Tilojen on oltava niiden käytön luonteen kannalta rakenteeltaan ja vakavuudeltaan tarkoituksenmukaisia.

2 Hätätilanteissa käytettävät ovet

Hätätilanteessa käytettävien ovien on avauduttava ulospäin.

Hätätilanteissa käytettävien ovien ei pitäisi olla siten lukittuja tai kiinnitettyjä, ettei kuka tahansa niitä hätätilanteessa tarvitseva voisi heti avata niitä helposti.

Liukuovia tai pyöriviä ovia ei hyväksytä erityisiksi hätätilanteissa käytettäviksi poistumisteiksi.

3 Ilmanvaihto

Jos käytetään koneellista ilmanvaihtoa, se on pidettävä toimintakunnossa siten, että työntekijät eivät altistu epämukavuutta aiheuttavalle vedolle.

Kaikki kertymät tai lika, jotka ovat omiaan aiheuttamaan työntekijöille välittömän terveysvaaran saastuttamalla ilmaa, on viipymättä poistettava.

4 Lämpötila

4.1 Lepotilojen, työvuorossa olevan henkilökunnan tilojen, hygieniatilojen, ruokaloiden ja ensiapuhuoneiden lämpötila on oltava sopiva näiden tilojen erityistarkoitusta varten.

4.2 Ikkunoiden, kattoikkunoiden ja lasiseinien on oltava sellaisia, että on mahdollista välttää liiallinen auringonvalo, ottaen huomioon työn luonne ja tilojen käyttötarkoitus.

5 Luonnonvalo ja keinovalo

Työpaikkoihin on mahdollisuuksien mukaan päästävä riittävästi luonnonvaloa ja ne on varustettava keinovalolla, joka on riittävä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi.

6 Tilojen lattiat, seinät, sisä- ja ulkokatot

6.1 Työpaikkojen lattioissa ei saa olla vaarallisia kohoumia, reikiä eikä luiskia ja niiden on oltava kiinteiksi rakennettuja ja lujia, eivätkä ne saa olla liukkaita.

6.2 Tilojen lattioiden, seinien ja sisäkattojen pintojen on oltava sellaisia, että ne voidaan puhdistaa tai kunnostaa tarvittavan hygienian tasolle.

6.3 Työtiloissa tai työtilojen ja kulkureittien läheisyydessä sijaitsevat läpinäkyvät tai läpikuultavat seinät, erityisesti kokolasiset väliseinät, on osoitettava selvästi ja tehtävä turvallisesta materiaalista tai erotettava työtiloista ja kulkureiteistä siten, että työntekijät eivät voi joutua kosketuksiin seinien kanssa tai loukkaantua, jos seinät särkyvät.

7 Ikkunat ja kattoikkunat

7.1 Työntekijöiden on voitava avata, sulkea, säätää tai varmistaa ikkunat, kattoikkunat ja tuulettimet turvallisesti.

Niitä ei saa avata sellaiseen asentoon, että siitä aiheutuu vaaraa työntekijöille.

7.2 Ikkunoihin ja kattoikkunoihin on niiden suunnitteluvaiheessa suunniteltava tai niihin on muulla tavoin asennettava laitteet, jotka tekevät mahdolliseksi niiden puhdistamisen siten, että tätä työtä suorittaville työntekijöille tai läsnäoleville työntekijöille ei aiheudu vaaraa.

8 Ovet ja portit

8.1 Ovien ja porttien sijainti, lukumäärä ja mitat sekä niiden valmistuksessa käytettävät materiaalit määräytyvät tilojen tai alueiden luonteen ja käytön mukaan.

8.2 Läpinäkyviin oviin on laitettava tarkoituksenmukainen merkintä sellaiselle korkeudelle, että se on helppo havaita.

8.3 Heiluriovien ja -porttien on oltava läpinäkyviä tai niissä on oltava ruutu läpi näkemistä varten.

8.4 Jos ovien tai porttien läpinäkyviä tai läpikuultavia pintoja ei ole tehty turvallisista materiaaleista ja jos on olemassa vaara, että työntekijät loukkaantuvat oven tai portin särkyessä, pinnat on suojattava rikkoutumiselta.

9 Kulkureitit

Kulkureitit on merkittävä selvästi, jos tilojen käyttö ja varustus edellyttää sitä työntekijöiden suojelemiseksi.

10 Liukuportaita ja liukukäytäviä koskevia erityistoimenpiteitä

Liukuportaiden ja liukukäytävien on toimittava turvallisesti.

Ne on varustettava tarvittavilla turvalaitteilla.

Ne on varustettava helposti tunnistettavilla hätäpysäytyslaitteilla, joihin pääsee helposti käsiksi.

11 Tilojen mitat ja tilojen ilmatila

Työtiloissa on oltava riittävästi pinta-alaa, korkeutta ja ilmatilaa, jotta työntekijät voivat suorittaa työnsä turvallisuutensa, terveytensä tai hyvinvointinsa vaarantumatta.

II jakso

Rakennustyömaan ulkotiloissa olevat työpisteet

1 Vakavuus ja lujuus

1.1 Korkealla tai matalalla sijaitsevien siirrettävien tai kiinteiden työpisteiden on oltava lujia ja vakaita ottaen huomioon:

- niitä käyttävien työntekijöiden lukumäärä,

- niiden kannettavaksi tulevat enimmäiskuormat ja kuorman jakautuminen,

- ulkopuoliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa niihin.

Jos näiden työpisteiden alusrakenteet ja muut osat eivät itsessään ole vakaita, niiden vakavuus on varmistettava tarkoituksenmukaisilla ja turvallisilla kiinnitysmenetelmillä työpisteiden kokonaisuuden tai muiden osien minkä tahansa ennenaikaisen tai tahattoman liikkeen välttämiseksi.

1.2 Tarkastus

Vakavuus ja lujuus on tarkastettava asianmukaisesti ja erityisesti minkä tahansa työpisteen korkeuteen tai syvyyteen mahdollisesti tehdyn muutoksen jälkeen.

2 Energian jakelulaitteistot

2.1 Rakennustyömaan energian jakelulaitteistot, erityisesti ne, joihin ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa, on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti.

2.2 Ennen rakennustyömaan aloittamista paikalla ? laitteistot on tunnistettava, tarkastettava ja viitoitettava selvästi.

2.3 Jos paikalla on yläpuolisia voimalinjoja, ne on mahdollisuuksien mukaan ohjattava pois rakennustyömaan alueelta, tai virta on katkaistava.

Jos tämä ei ole mahdollista, on varmistettava estein tai ilmoituksin, että ajoneuvot ja laitteistot pysyvät niiden ulottumattomissa.

Kun ajoneuvojen on kuljettava linjojen alta, on käytettävä sopivia varoitusmerkkejä ja riippuvia suojuksia.

3 Ilmastolliset vaikutukset

Työntekijät on suojattava terveyttä ja turvallisuutta mahdollisesti vahingoittavilta ilmastollisilta vaikutuksilta.

4 Putoavat esineet

Työntekijät on suojattava putoavilta esineiltä yleisin menetelmin, jos tämä on teknisesti suinkin mahdollista.

Materiaalit ja laitteet on sijoitettava tai pinottava siten, että niiden sortuminen tai kaatuminen estetään.

Tarvittaessa rakennustyömaalla on oltava katettuja käytäviä tai pääsy vaara-alueille on tehtävä mahdottomaksi.

5 Putoaminen korkealta

5.1 Putoaminen korkealta on estettävä fyysisesti erityisesti lujilla, riittävän korkeilla suojakaiteilla, joissa on ainakin jalkalista, käsijohde ja välijohde tai vastaava vaihtoehto.

5.2 Korkealla tehtävä työ on periaatteessa suoritettava vain tarkoituksenmukaisin välinein tai käyttäen yleisiä suojalaitteita, kuten suojakaiteita, työlavoja tai suojaverkkoja.

Jos tällaisten laitteiden käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on järjestettävä sopivia pääsyteitä ja käytettävä turvavaljaita tai muita rakenteisiin ankkuroituja turvamenetelmiä.

6 Telineet ja tikkaat(2*)

6.1 Kaikki telineet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava asianmukaisesti sen varmistamiseksi, etteivät ne luhistu tai siirry vahingossa paikaltaan.

6.2 Työtasot, kulkutiet ja telineisiin kuuluvat portaat on rakennettava, mitoitettava, suojattava ja niitä on käytettävä siten, että ihmisten putoaminen tai joutuminen putoavien esineiden alle estetään.

6.3 Pätevän henkilön on tarkastettava telineet:

a) ennen käyttöönottoa,

b) myöhemmin säännöllisin väliajoin,

c) minkä tahansa niihin tehdyn muutoksen, käyttämättäolojakson, rajuilman tai maanjäristyksen tai minkä tahansa muun niiden lujuuteen tai vakavuuteen mahdollisesti vaikuttaneen olosuhteen jälkeen.

6.4 Tikkaiden on oltava riittävän lujat ja ne on huollettava oikein.

Niitä on käytettävä oikein, asianmukaisissa paikoissa ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

6.5 Siirrettävät telineet on lukittava tahattomien liikkeiden estämiseksi.

7 Nostovälineet(3*)

7.1 Kaikki nostolaitteet ja -apulaitteet mukaan luettuna niiden rakenneosat, ankkurointi- ja tuentalaitteet on:

a) suunniteltava ja rakennettava oikein, ja oltava riittävän lujia niille tarkoitettuun käyttöön,

b) asennettava oikein ja niitä on käytettävä oikein,

c) pidettävä hyvässä käyttökunnossa,

d) tarkastettava ja alistettava määräaikaistesteihin ja -tarkastuksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti,

e) annettava vain asianmukaisen koulutuksen saaneiden pätevien työntekijöiden käyttöön.

7.2 Kaikissa nostolaitteissa ja -apuvälineissä on oltava selvästi näkyvissä niiden enimmäiskuormien arvot.

7.3 Nostovälineitä ja -apuvälineitä ei saa käyttää muihin kuin niiden käyttötarkoituksen mukaisiin tehtäviin.

8. Kaivamisessa ja materiaalien käsittelyssä käytettävät kulkuneuvot ja koneet(4*)

8.1 Kaikkien kaivamisessa ja materiaalien käsittelyssä käytettävät kulkuneuvot ja koneet on:

a) suunniteltava ja rakennettava siten, että ergonomian periaatteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon,

b) pidettävä hyvässä käyttökunnossa,

c) oltava asianmukaisessa käytössä.

8.2 Kaivamisessa ja materiaalien käsittelyssä käytettävien kulkuneuvojen ja koneiden kuljettajien ja käyttäjien on oltava erityiskoulutettuja.

8.3 On toteutettava suojatoimet, joilla varmistetaan, että kaivamisessa ja materiaalien käsittelyssä käytettävät kulkuneuvot ja koneet eivät putoa kaivantoihin tai veteen.

8.4 Tarvittaessa kaivukoneet ja materiaalien käsittelyssä käytettävät koneet on varustettava rakenteilla, jotka suojaavat kuljettajaa murskautumasta, jos kone kaatuu, sekä putoavilta esineiltä.

9 Laitteistot, koneet, välineet(5*)

9.1 Laitteistojen, koneiden ja välineiden, mukaan luettuna käsityökalut riippumatta siitä, ovatko ne moottorikäyttöisiä vai eivät, on

a) oltava ergonomian periaatteet mahdollisuuksien mukaan huomioonottaen oikein suunniteltuja ja rakennettuja,

b) oltava hyvässä käyttökunnossa,

c) oltava käytössä yksinomaan sellaisissa töissä, joihin ne on tarkoitettu,

d) oltava vain asianmukaisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden käytössä.

9.2 Paineistetut laitteistot ja välineet on tarkastettava ja ne on alistettava säännöllisiin testeihin ja tarkastuksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

10 Kaivannot, kuilut, maanalaiset työt, tunnelit ja maarakennustyöt

10.1 Kaivannossa, kuilussa, maanalaisessa työkohteessa tai tunnelissa on toteutettava tarkoituksenmukaiset varotoimet:

a) käyttämällä sopivaa tukea tai vallitusta,

b) estämällä vaarat, jotka liittyvät ihmisten, materiaalin tai esineiden putoamiseen taikka tulvimiseen,

c) takaamalla riittävä ilmastointi kaikissa työpisteissä, jotta ilma pysyy hengityskelpoisena eikä ole terveydelle vaarallista tai haitallista,

d) tekemällä mahdolliseksi se, että työntekijät ehtivät turvaan tulipalon syttyessä tai jos vettä tai muita aineita alkaa purkautua.

10.2 Ennen kaivuutöiden aloittamista on toteutettava toimenpiteet kaikkien maanalaisista kaapeleista tai muista jakelujärjestelmistä aiheutuvien vaarojen tunnistamiseksi, ja minimoitava ne.

10.3 Kaivantoon on päästävä ja sieltä on voitava poistua turvallisia reittejä myöten.

10.4 Maaläjät, materiaalit ja liikkuvat kulkuneuvot on pidettävä loitolla kaivannosta; tarvittaessa on rakennettava asianmukaisia esteitä.

11 Purkutyöt

Kun rakennuksen tai rakenteen purkaminen voi aiheuttaa vaaraa:

a) on valittava työhön soveltuvat varotoimet, menetelmät ja työtavat,

b) työ on suunniteltava ja toteutettava ainoastaan pätevän henkilön valvonnassa.

12 Metalli- tai betonirunko, muotit ja raskaat esivalmisteiset rakenneosat

12.1 Metalli- tai betonirunko ja niiden osat, muotit, esivalmisteiset rakenneosat tai väliaikaiset tuet ja tukipylväät on pystytettävä ja purettava ainoastaan pätevän henkilön valvonnassa.

12.2 On toteutettava riittävät varotoimet työntekijöiden suojelemiseksi rakenteen väliaikaisesta heikkoudesta tai epävakaudesta aiheutuvilta vaaroilta.

12.3 Muotit, väliaikaiset tuet ja tukipylväät on suunniteltava ja mitoitettava sekä asennettava ja pidettävä kunnossa siten, että ne kestävät turvallisesti kaikki niihin kohdistuvat kuormitukset.

13 Arkkupadot ja kasuunit

13.1 Kaikki arkkupadot ja kasuunit on:

a) rakennettava kunnolla sopivista, riittävän lujuuden omaavista vankoista materiaaleista,

b) varustettava asianmukaisesti niin, että työntekijät voivat päästä suojaan veden tai muun aineen tunkeutuessa sisään.

13.2 Arkkupadon tai kasuunin rakentamisen, varustamisen, muuntamisen tai hajottamisen on tapahduttava ainoastaan pätevän henkilön valvonnassa.

13.3 Pätevän henkilön on säännöllisesti tarkastettava kaikki arkkupadot ja kasuunit.

14. Katoilla tehtävä työ

14.1 Kun vaaran torjuminen sitä edellyttää tai kun katon korkeus tai kaltevuus ylittää jäsenvaltioiden asettamat arvot, on toteutettava yleiset varotoimenpiteet, joilla työntekijöitä ja työkaluja tai muita esineitä tai materiaaleja estetään putoamasta.

14.2 Kun työntekijöiden on työskenneltävä katolla tai katon läheisyydessä tai millä tahansa muulla pinnalla, joka on valmistettu särkyvistä materiaaleista, joiden läpi on mahdollista pudota, on toteutettava varotoimet, joilla varmistetaan, että työntekijät eivät epähuomiossa kävele särkyvistä materiaaleista valmistetulla pinnalla tai putoa maahan.

(1) EYVL N:o L 229, 7.9.1977, s. 12, sellaisena kuin se on viimeksi muutettu direktiivillä 79/640/ETY (EYVL N:o L 183, 19.7.1979, s. 1).

(2*) Tätä kohtaa tarkennetaan tulevassa direktiivissä, jolla muutetaan direktiiviä 89/655/ETY erityisesti sen liitteessä oleva 3 kohdan täydentämiseksi.

(3*) Tätä kohtaa tarkennetaan tulevassa direktiivissä, jolla muutetaan direktiiviä 89/655/ETY erityisesti sen liitteessä oleva 3 kohdan täydentämiseksi.

Top