Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0014

Neuvoston direktiivi 92/14/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1992, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16, (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta

OJ L 76, 23.3.1992, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 80 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 80 - 86
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 109 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 109 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Kumoaja 32006L0093

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/14/oj

31992L0014

Neuvoston direktiivi 92/14/ETY, annettu 2 päivänä maaliskuuta 1992, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16, (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta

Virallinen lehti nro L 076 , 23/03/1992 s. 0021 - 0027
Suomenk. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0080
Ruotsink. erityispainos Alue 7 Nide 4 s. 0080


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/14/ETY,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 1992,

kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16, (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 84 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

melupäästöstandardien soveltaminen siviilikäytössä oleviin ääntä hitaammin lentäviin suihkukoneisiin vaikuttaa huomattavasti lentoliikennepalvelujen tarjontaan, varsinkin kun nämä standardit rajoittavat lentoyhtiöiden liikennöimien lentokoneiden käyttöikää; direktiivi 80/51/ETY () rajoittaa tällaisia melupäästöjä,

jäsenvaltioiden rekistereihin merkittävät, siviilikäytössä olevat ääntä hitaammin lentävät suihkukoneet rajataan direktiivillä 89/629/ETY () sellaisiin, jotka täyttävät kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16 (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 luvun mukaiset standardit; tällä direktiivillä täsmennetään, että näiden lentokoneiden rajoittaminen on vasta ensimmäinen vaihe,

Euroopan yhteisöjen toimintaohjelmassa ympäristöalan toimenpiteiksi () osoitetaan selvästi meluongelman tärkeys ja erityisesti lentoliikenteen aiheuttaman melun torjumisen välttämättömyys,

ottaen huomioon yhteisön lentokenttien lisääntyvä ruuhkautuminen on oleellista käyttää olemassa olevia laitteistoja täysitehoisesti; tämä on mahdollista ainoastaan käyttämällä ympäristön kannalta hyväksyttäviä lentokoneita,

yhteisön yhteistyössä muiden kansainvälisten toimielinten kanssa tekemä työ on osoittanut, että rekisteröintikieltoa on täydennettävä, jotta siitä olisi hyötyä ympäristölle, toimenpiteillä, jotka rajoittavat sellaisten lentokoneiden liikennöintiä, jotka eivät vastaa liitteessä 16 olevan 3 luvun mukaisia standardeja,

tätä asiaa koskevat yhteiset standardit olisi otettava käyttöön kohtuullisen ajan kuluessa sen varmistamiseksi, että kaikkialla yhteisössä sovelletaan yhdenmukaisesti nykyisiä standardeja täydentäviä säännöksiä; tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon viimeaikoina havaittu pyrkimys vapauttaa edelleen Euroopan lentoliikennettä,

lentokoneiden aiheuttamaa melua pitäisi entisestään vähentää ottaen huomioon ympäristönäkökohdat, tekniset mahdollisuudet ja taloudelliset seuraamukset,

on aiheellista rajoittaa jäsenvaltioiden rekistereissä olevien siviilikäyttöisten ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden liikennöiminen niihin koneisiin, jotka täyttävät liitteessä 16 olevan 3 luvun standardit; niiden lentokoneiden, jotka eivät vastaa mainitun 3 luvun mukaisia standardeja, asteittainen poistaminen jäsenvaltioiden rekistereistä sopisi sekä lentoyhtiöille, että valmistajille,

erityistä huomiota on kiinnitettävä kehitysmaiden ongelmiin, ja

mikäli teknisiä tai taloudellisia vaikeuksia ilmaantuu, on kohtuullista myöntää rajoitettuja poikkeuksia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämän direktiivin tarkoituksena on rajoittaa 2 artiklassa määriteltyjen siviilikäytössä olevien ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden liikennöintiä.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan lentokoneisiin, joiden suurin sallittu lentoonlähtöpaino on vähintään 34 000 kg ja joiden suurin hyväksytty sisäinen varustus kyseessä olevaa lentokonetyyppiä varten koostuu yli 19 istuinpaikasta henkilöstölle varattujen istuinpaikkojen lisäksi.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 1 päivästä huhtikuuta 1995 alkaen niiden alueen lentokentillä saa liikennöidä ainoastaan siviilikäytössä olevia ääntä hitaammin lentäviä suihkukoneita, joiden moottorien ohivirtaussuhde on alle 2, jos niillä on melutodistus, joka vastaa:

a) kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16, toisessa painoksessa (1988) olevan I niteen II osan 3 luvun mukaisia standardeja,

b) mainitun sopimuksen liitteessä 16 olevan I niteen II osan 2 luvun mukaisia standardeja edellyttäen, että ensimmäinen konetta koskeva lentokelpoisuustodistus on annettu vähemmän kuin 25 vuotta aikaisemmin,

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 1 päivästä huhtikuuta 2002 lähtien kaikki niiden alueen lentokentillä liikennöidyt siviilikäytössä olevat ääntä hitaammin lentävät suihkukoneet ovat 1 kohdan a alakohdan mukaisia.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittuun alueeseen ei kuulu perustamissopimuksen 227 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja merentakaisia alueita.

3 artikla

Liitteessä lueteltuihin lentokoneisiin ei sovelleta 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan määräyksiä siltä osin kuin:

a) tällaisia siviilikäytössä olevia ääntä hitaammin lentäviä suihkukoneita, joille on annettu kansainvälisen siviili-ilmailusopimuksen liitteessä 1 (toinen painos 1988) olevan I niteen II osan 2 luvun liitteen 16 mukaisia standardeja vastaava melutodistus, liikennöidään yhteisön lentokentille vuosien 1986 ja 1990 väliin sijoittuvana vertailukautena, joka on valittu yhdessä asianomaisten valtioiden kanssa,

ja

b) nämä lentokoneet oli rekisteröity liitteessä mainituissa kehitysmaissa vertailuvuonna ja näihin maihin sijoittautuneet luonnolliset- tai oikeushenkilöt jatkavat niiden liikennöintiä.

4 artikla

Jäsenvaltiot voivat myöntää yhteensä korkeintaan kolmen vuoden pituisia poikkeuksia 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määrätystä 25 vuoden määräajasta lentokoneille, joiden suhteen lentoyhtiö voi todistaa, että ilman tällaista poikkeuslupaa ne joutuisivat kohtuuttoman epäedulliseen asemaan.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 2 artiklan 1 kohtaa koskevia poikkeuksia lentokoneille, jotka eivät täytä liitteessä 16 kohdan 3 luvun mukaisia standardeja, mutta jotka voidaan muuttamalla saattaa näiden mukaisiksi edellyttäen, että:

a) kyseiseen lentokonetyyppiin soveltuva muuntamislaitteisto on olemassa, ja että se on myös saatavissa,

b) täten varustetut lentokoneet vastaavat liitteessä 16 olevan 3 luvun standardeja, jotka on määritetty noudattaen jäsenmaiden hyväksymiä teknisiä standardeja ja menettelyjä siihen asti, kunnes yhtäläiset standardit ja menettelyt laaditaan yhteisön tasolla,

c) lentoyhtiö on tilannut tämän varustuksen ennen 1 päivää huhtikuuta 1994,

d) lentoyhtiö on hyväksynyt aikaisimman toimituspäivän tällaisille muutoksille.

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 2 artiklasta historiallisesti kiinnostaville lentokoneille.

6 artikla

Jäsenvaltiot voivat sen periaatteen mukaisesti, että jokaista tilattua lentokonetta kohden voidaan myöntää yksi poikkeus, myöntää poikkeuksia 2 artiklan 1 kohdan säännöksistä niille lentokoneille, joiden tilalle on ennen 1 päivää huhtikuuta 1994 tilattu liitteessä 16 olevan 3 luvun standardien mukainen lentokone edellyttäen, että lentoyhtiö on hyväksynyt aikaisimman toimituspäivän.

7 artikla

Jollei jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myönnä siihen lupaa, lentoyhtiöitä ei voi 2 artiklan 1 kohdan nojalla pyytää poistamaan rekisteristään lentokoneita, jotka eivät ole liitteessä 16 olevan 3 luvun mukaisia standardeja, vuosittaiseen tahtiin, joka vastaisi yli kymmentä prosenttia sen kaikista siviilikäytössä olevista ääntä hitaammin lentävistä suihkukoneista.

8 artikla

Jäsenvaltiot voivat yksittäisissä tapauksissa sallia alueidensa lentokentillä sellaisten lentokoneiden tilapäisen käytön, joita ei voi liikennöidä tämän direktiivin muiden säännösten nojalla. Tämä poikkeus koskee ainoastaan:

a) lentokoneita, joiden liikennöiminen on niin poikkeuksellista, että olisi kohtuutonta kieltää tilapäinen poikkeus,

b) lentokoneita, jotka suorittavat ei-kaupallisia lentoja muutoksien, korjauksien tai huollon yhteydessä.

9 artikla

1. Jokaisen jäsenvaltion, joka myöntää poikkeuksia 4-7 artiklan säännöksistä, on ilmoitettava asiasta ja päätöksensä perusteista muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle.

2. Jokaisen jäsenvaltion on tunnustettava toisen jäsenvaltion myöntämät poikkeukset niille lentokoneille, jotka ovat tämän rekisterissä.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää heinäkuuta 1992.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

João PINHEIRO

() EYVL N:o C 111, 26.4.1991, s. 5

() EYVL N:o C 13, 20.1.1992

() EYVL N:o C 339, 31.12.1991, s. 89

() EYVL N:o L 18, 24.1.1990, s. 26, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 83/206/ETY (EYVL N:o L 117, 4.5.1983, s. 15)

() EYVL N:o L 363, 13.12.1989, s. 27

() EYVL N:o C 328, 7.12.1987, s. 1

LIITE

LUETTELO ILMA-ALUKSISTA, JOIHIN EI SOVELLETA 3 ARTIKLAN SÄÄNNÖKSIÄ

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>

TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>

TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top