EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0068

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa

OJ L 46, 19.2.1991, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 036 P. 155 - 172
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 036 P. 155 - 172
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 146 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 146 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 146 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 146 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 146 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 146 - 164
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 146 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 146 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 146 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 144 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 144 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 13 - 30

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/68/oj

31991L0068

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa

Virallinen lehti nro L 046 , 19/02/1991 s. 0019 - 0036
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 36 s. 0155
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 36 s. 0155


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 28 päivänä tammikuuta 1991,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa (91/68/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

lampaiden ja vuohien kaupan alan markkinoiden yhteisen järjestelyn yhdenmukainen toiminta ei tuota odotettuja tuloksia niin kauan kuin jäsenvaltioiden soveltamien terveysvaatimusten eroavuudet ovat esteenä yhteisön sisäiselle kaupalle,

tämän kaupan edistämiseksi on tarpeen, että merkittävät eroavuudet poistetaan ja käyttöön otetaan yhteisön sisäiset, lampaiden ja vuohien markkinoille saattamista tässä kaupassa koskevat määräykset; tämä tavoite edistää samalla myös sisämarkkinoiden toteuttamista,

yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettujen lampaiden ja vuohien on täytettävä tietyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joiden tarkoituksena on estää tarttuvien tautien leviäminen,

on tarpeen vahvistaa eläinten terveyttä koskevat vaatimukset kyseisten eläinten kaupallisten käyttötarkoitusten mukaisesti,

lampaiden ja vuohien terveystilanne ei ole yhtenäinen koko yhteisön alueella; yhteisön alueen osan ollessa kyseessä on tarpeen ottaa huomioon alueen määritelmä eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 kesäkuuta 1964 annetussa neuvoston direktiivissä 64/432/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/425/ETY(5),

terveydellisiltä ominaisuuksiltaan samanlaisten alueiden välistä kaupankäyntiä ei saa estää,

on tarkoituksenmukaista varata komissiolle mahdollisuus hyväksyä vaadittavaksi tietyt lisätakeet jonkin jäsenvaltion tiettyjen tautien torjunnassa saavuttaman edistyksen perusteella, mutta lisätakuut eivät saa olla kyseisen jäsenvaltion itsensä soveltamia kansallisia takeita tiukempia,

tartuntatautien leviämisen estämiseksi on tarpeen määritellä eläinten määräpaikkaan saakka tapahtuvaa kuljetusta koskevat vaatimukset,

näyttää olevan tarpeen kyseisten vaatimusten noudattamisen takaamiseksi säätää terveystodistuksesta, jonka virkaeläinlääkäri antaa ja joka on lampaiden ja vuohien mukana määräpaikkaan saakka,

siltä osin kun on kyse jäsenvaltioiden suorittamien tarkastusten järjestämisestä ja niistä aiheutuvista toimenpiteistä sekä toteutettavista suojatoimenpiteistä on tarpeen ottaa huomioon neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 1990 antaman direktiivin 90/425/ETY sisämarkkinoiden toteuttamista tarkoittavat yleiset säännökset, jotka koskevat tiettyjen elävien eläinten ja eläintuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa täytäntöönpantavia eläinlääkärin- ja eläinjalostusta koskevia tarkastuksia,

on tarpeen varata komissiolle mahdollisuus tarkastusten suorittamiseen, ja

on tarpeen säätää menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin ja tehokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä määritellään eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan lampaiden ja vuohien yhteisön sisäiseen kauppaan.

2 artikla

Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivin 64/432/ETY 2 artiklassa olevaa määritelmää. Lisäksi tarkoitetaan:

1) 'teuraslampailla tai -vuohilla` lampaita tai vuohia, jotka on aiottu suoraan tai hyväksytyn myynti- tai keräilykeskuksen kautta teurastamoon toimitettavaksi ja siellä teurastettavaksi direktiivin 64/432/ETY 6 artiklassa olevien vaatimusten mukaisesti;

2) 'jalostus-, kasvatus- ja lihotuslampailla ja -vuohilla` muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja lampaita ja vuohia, jotka on aiottu kuljetettavaksi määräpaikkaan joko suoraan tai hyväksytyn myynti- tai keräilykeskuksen kautta;

3) 'tilalla` direktiivin 90/425/ETY 2 artiklan 4 kohdassa määriteltyä tilaa;

4) 'virallisesti luomistaudista vapaalla lammas- tai vuohitilalla` tilaa, joka täyttää liitteessä A olevan 1 luvun I kohdassa olevat vaatimukset;

5) 'luomistaudista vapaalla lammas- tai vuohitilalla` tilaa, joka täyttää liitteessä A olevan 2 luvun vaatimukset;

6) 'kaupalla' perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua jäsenvaltioiden välistä kauppaa;

7) 'taudilla, josta on ilmoitettava` liitteessä B olevassa I ja II kohdassa lueteltua tautia, jonka esiintymisestä tai epäillystä esiintymisestä on ilmoitettava jäsenvaltion asianomaisille viranomaisille;

8) 'virkaeläinlääkärillä` jäsenvaltion toimivaltaisen keskusviranomaisen nimeämää eläinlääkäriä,

9) 'hyväksytyllä myynti- tai keräilykeskuksella` tilaa lukuun ottamatta kaikkia paikkoja, joissa lampaita tai vuohia myydään, ostetaan ja/tai kootaan taikka lastataan ja jotka täyttävät direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 7 kohdan sekä direktiivin 90/425/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan i luetelmakohdan myynti- tai keräilykeskuksia koskevat vaatimukset;

10) 'alueella' direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan o alakohdassa määriteltyä yhteisön alueen osaa.

3 artikla

1 Ainoastaan 4 artiklassa olevat vaatimukset täyttävät teuraslampaat ja -vuohet saavat olla tarkoitetut kaupan kohteeksi.

2 Ainoastaan sellaiset jalostus-, kasvatus- ja lihotuslampaat ja -vuohet saavat olla tarkoitetut kaupan kohteeksi, jotka täyttävät 4, 5 ja 6 artiklassa olevat edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen mahdollisesti vaadittavien lisätakeiden soveltamista.

Määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää yleisiä tai rajoitettuja poikkeuslupia jalostus-, kasvatus- ja lihotuslampaiden ja -vuohien siirtoa varten, jos tarkoituksena on ainoastaan niiden tilapäinen laiduntaminen yhteisön sisäisten rajojen läheisyydessä. Tällaisia poikkeuksia myöntävien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myönnettyjen poikkeuslupien sisällöstä.

4 artikla

1 Lampaat ja vuohet:

a) on merkittävä tunnistusta varten ja rekisteröitävä direktiivin 90/425/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vaatimusten mukaisesti; kansallisille lampaiden ja vuohien merkintä- ja rekisteröintijärjestelmille tehtävän ilmoituksen antamiseen varattu aika alkaa tämän direktiivin hyväksymispäivästä;

b) eivät virkaeläinlääkärin tarkastuksessa saa osoittaa mitään kliinisiä sairauden merkkejä, ja mainittu tarkastus on suoritettava lampaiden ja vuohien lastausta edeltävien 48 tunnin aikana;

c) eivät saa olla lähtöisin tilalta, joka on terveyssyistä kieltotoimenpiteiden alaisena, eivätkä saa olla joutuneet kosketukseen sellaiselta tilalta lähtöisin olevien eläinten kanssa; huomioon ottaen, että

i) kielto tulee voimaan, jos puhkeaa jokin seuraavista eläintaudeista, joille eläimet ovat alttiina:

- luomistauti,

- raivotauti,

- pernarutto,

ii) viimeisen johonkin näistä taudeista sairastuneen tai niiden tartunnalle alttiina olleen eläimen teurastamisesta alkavan kieltoajan on oltava vähintään

- 42 päivää luomistautitapauksissa,

- 30 päivää raivotautitapauksissa,

- 15 päivää pernaruttotapauksissa,

eivätkä eläimet myöskään saa olla lähtöisin suojavyöhykkeellä sijaitsevalta tilalta, josta eläinten siirto on direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaan kielletty, eivätkä ne saa olla joutuneet kosketukseen sellaiselta tilalta lähtöisin olevien eläinten kanssa;

d) eivät saa olla neuvoston 18 päivänä marraskuuta 1985 antaman direktiivin 85/511/ETY mukaisesti sovellettavien eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden alaisina; mainitussa direktiivissä, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/423/ETY(6), säädetään yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin(7)torjumiseksi.

Lisäksi sovelletaan direktiivin 64/432/ETY 4 a artiklan säännöksiä.

2 Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaupan kohteena ei ole lampaita ja vuohia:

- jotka olisi teurastettava direktiivin 90/425/ETY liitteessä C tai tämän direktiivin liitteessä B olevassa I luvussa mainitsemattomien tautien hävittämistä tarkoittavan kansallisen ohjelman nojalla,

- joita perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella ei eläinten terveyteen liittyvin perustein voida niiden omalla alueellaan saattaa markkinoille.

3 Lampaiden ja vuohien on lisäksi

- oltava yhteisön alueella syntyneitä ja kasvatettuja, tai

- maahantuotuina oltava peräisin sellaisessa luettelossa mainitusta kolmannesta maasta, joka on laadittu kolmansista maista tapahtuvaan nautakarjan, sikojen, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuontiin liittyvistä terveyteen ja eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/425/ETY, 3 artiklan mukaisesti, ja

i) joko täyttää direktiivin 72/462/ETY 8 artiklassa olevat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, tai

ii) jos näitä vaatimuksia ei ole, täyttää direktiivin 90/425/ETY 7 artiklan 2 kohdan toisessa, kolmannessa ja neljännessä alakohdassa esitetyt vaatimukset.

5 artikla

Virallisesti luomistaudista vapaalle tai luomistaudista vapaalle lammas- tai vuohitilalle tuotavien jalostus-, kasvatus- ja lihotuslampaiden ja -vuohien on 4 artiklan vaatimusten lisäksi täytettävä joko liitteessä A olevan I luvun D kohdan tai 2 luvun D kohdan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 8 artiklassa säädettyjen mahdollisten lisätakeiden soveltamista.

6 artikla

Kasvatus- ja jalostuseläinten on myös täytettävä seuraavat vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 8 artiklassa säädettyjen lisätakeiden soveltamista:

a) niiden on oltava sellaiselta tilalta hankittuja ja ne saavat olla joutuneet kosketukseen vain sellaiselta tilalta peräisin olevien eläinten kanssa,

i) jossa ei ole kliinisesti todettu seuraavia sairauksia:

- edeltäneiden 6 kuukauden aikana lampaan tarttuvaa agalaktia (Mycoplasma agalactiae) tai vuohen tarttuvaa agalaktia (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. Mycoïdes var. mycoïdes "suuripesäkkeinen"),

- edeltäneiden 12 kuukauden aikana paratuberkuloosia tai yksittäistä lymphadenitis -tautia,

- edeltäneiden kolmen vuoden aikana pulmonaari adenomatoosia, Maedi Visnaa tai vuohen virusperäistä artriittia/enkefaliittia. Aika lyhennetään kuitenkin 12 kuukaudeksi, jos Maedi Visna- tai vuohen virusperäisen artriitti/enkefaliittitartunnan saaneet eläimet on teurastettu ja jäljellä olevat eläimet ovat antaneet kielteisen tuloksen kahteen 15 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyttyyn kokeeseen,

tai joka, tämän rajoittamatta muita tauteja koskevien vaatimusten noudattamista, esittää 7 ja 8 artiklan mukaisesti hyväksytyssä ohjelmassa yhtä tai useampaa edellä mainittua sairautta koskevat terveystakeet, jotka ovat mainitun taudin tai mainittujen tautien osalta samanveroiset;

ii) josta terveystodistuksen antamisesta vastaavan virkaeläinlääkärin tietoon ei ole tullut mitään siihen viittaavaa seikkaa, että i alakohdassa olevia vaatimuksia ei olisi täytetty;

iii) jonka omistaja vakuuttaa, ettei hänen tiedossaan ole mitään kyseisiä seikkoja, ja lisäksi antaa kirjallisen vakuutuksen siitä, että yhteisön sisäiseen kauppaan aiottu eläin tai aiotut eläimet täyttää/täyttävät i alakohdassa säädetyt edellytykset;

b) lisäksi scrapie-taudin osalta:

i) eläinten on oltava lähtöisin seuraavat vaatimukset täyttävältä tilalta:

- tilalla on suoritettava virallisia tarkastuksia direktiivin 90/425/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

- eläinten on oltava merkittyjä,

- yhtään scrapie-tapausta ei saa olla vahvistettu ainakaan kahteen vuoteen,

- tilalta lähtöisin olevista vanhoista teuraaksi tarkoitetuista uuhista otetaan tarkastusnäytteet teurastuksen yhteydessä, paitsi jos kyseinen tila sijaitsee sellaisella alueella tai sellaisessa jäsenvaltiossa, joka hyötyy 8 artiklan mukaisesti hyväksyttävistä ehdoista;

- niiden on oltava lähtöisin samat vaatimukset täyttävältä tilalta, jos uusia naaraseläimiä voidaan tuoda tilalle;

ii) eläinten on syntymästä saakka tai viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajan oltava olleet

jatkuvasti pidettyinä tilalla tai tiloilla, joka/jotka täyttää/täyttävät i kohdassa olevat vaatimukset;

iii) jos eläimet on tarkoitettu toimitettavaksi jäsenvaltioon, jonka koko alue tai alueen osa saa 7 tai 8 artiklan säännöksistä johtuvan edun, niiden on täytettävä mainittujen artiklojen mukaisesti annetut takeet;

c) tarttuvan lisäkivestulehduksen (B. ovis) osalta:

- kuohimattomien siitos- ja kasvatuspässien on oltava lähtöisin tilalta, jossa 12 edellisen kuukauden aikana ei ole todettu yhtään tarttuvaan lisäkivestulehdukseen (B. ovis) sairastunutta eläintä;

- pässit on oltava pidetty jatkuvasti pidettyinä kyseisellä tilalla 60 päivän ajan ennen lähetystä,

- pässit on oltava tutkittu lähetystä edeltäneiden 30 päivän aikana kielteisin tuloksin liitteen D mukaisesti suoritetuin serologisin kokein tai niiden on täytettävä muut samanveroiset, 15 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyttävät terveystakuut;

d) liitteessä E olevan mallin III mukaisella todistuksella on vahvistettava, että nämä vaatimukset täytetään.

7 artikla

1 Jäsenvaltio, jolla on koko aluettaan tai sen alueen osaa koskeva pakollinen tai vapaaehtoinen kansallinen ohjelma tai ohjelma jonkin liitteessä B olevassa II ja III luvussa mainitun tartuntataudin torjumiseksi tai valvomiseksi, voi esittää ohjelman komission hyväksyttäväksi, jolloin on ilmoitettava erityisesti:

- tautitilanne jäsenvaltiossa,

- ohjelman perusteet, ottaen huomioon taudin merkittävyys ja ohjelman todennäköisesti tuottama hyöty suhteessa siitä aiheutuviin kustannuksiin,

- maantieteellinen alue, jolla ohjelmaa toteutetaan,

- minkälaisia tilojen luokkia perustetaan ja vaatimukset, jotka kuhunkin luokkaan kuuluvan tilan on täytettävä, mukaan lukien koemenetelmät,

- ohjelmaan sisältyvät tarkastusmenetelmät,

- tehtävät päätelmät, jos tila jostakin syystä menettää luokitusasemansa,

- toimenpiteet, jotka on toteutettava, jos ohjelman määräysten mukaisesti suoritettujen kokeiden tulokset ovat positiivisia.

2 Komissio tutkii jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat. Ne hyväksytään, ottaen huomioon 1 kohdassa esitetyt perusteet 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Yleiset tai rajoitetut lisätakeet, joita yhteisön sisäisessä kaupassa voidaan vaatia, määritellään samaa menettelyä noudattaen samanaikaisesti tai enintään kolmen kuukauden kuluessa ohjelmien hyväksymisen jälkeen. Tällaiset takeet eivät saa ylittää jäsenvaltion kansallisesti vaatimia takeita.

3 Jäsenvaltioiden esittämiin ohjelmiin voidaan 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdä muutoksia tai lisäyksiä. Samaa menettelyä noudattaen voidaan jo hyväksyttyihin ohjelmiin tai 2 kohdan mukaisesti määriteltyihin takeisiin tehdä muutoksia tai lisäyksiä.

4 Tämän artiklan mukaisesti hyväksytyt ohjelmat voivat saada yhteisöltä tietyistä eläinlääkintäalan menoista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY 24 artiklassa(9) tarkoitettua rahoitustukea kyseisessä päätöksessä mainittuja tauteja varten ja siinä esitetyin edellytyksin.

8 artikla

1 Jos jäsenvaltio katsoo alueensa tai sen osan olevan vapaa jostakin liitteessä B olevassa II ja III kohdassa mainitusta taudista, jolle lampaat ja vuohet ovat alttiina, sen on esitettävä komissiolle aiheelliset perusteet ja esitettävä erityisesti:

- taudin luonne ja sen aikaisempi esiintyminen kyseisessä jäsenvaltiossa,

- sellaisten valvontakokeiden tulokset, jotka perustuvat serologiseen, mikrobiologiseen, patologiseen tai epidemiologiseen tutkimukseen sekä siihen, että taudista on ilmoitettava asianomaisille viranomaisille,

- suoritetun valvonnan kesto,

- tarvittaessa aika, jolloin rokottaminen tautia vastaan on ollut kielletty, ja maantieteellinen alue, jolla kielto on ollut voimassa,

- säännökset sen valvomiseksi, että tautia ei esiinny.

2 Komissio tutkii jäsenvaltioiden esittämät perusteet. Yleiset tai rajoitetut lisätakeet, joita yhteisön sisäisessä kaupassa voidaan vaatia, määritellään 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tällaiset takeet eivät saa ylittää jäsenvaltion kansallisesti vaatimia takeita. Jos selvitys esitetään 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä, päätökset lisätakeista tehdään 1 päivään heinäkuuta 1992 mennessä.

3 Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kaikista 1 kohdassa tarkoitettujen perustelujen muutoksista, jotka koskevat kyseistä tautia. Tällaisen tiedoksiannon perusteella 2 kohdan mukaisesti määriteltyjä takeita voidaan muuttaa tai peruuttaa 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

Jäsenvaltioiden välisessä kaupassa lampaiden ja vuohien mukana niitä määräpaikkaan kuljetettaessa on oltava virkaeläinlääkärin allekirjoittama terveystodistus, joka on liitteen E (mallit I, II ja III) mukainen ja joka on laadittava 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna tarkastuspäivänä ainakin yhdellä määrämaana olevan jäsenvaltion virallisella kielellä ja jonka on oltava voimassa 10 päivää. Todistus on laadittava yhdelle liuskalle.

10 artikla

1 Direktiivin 90/425/ETY säännöksiä sovelletaan erityisesti lähtötarkastuksiin, määrämaana olevan jäsenvaltion täytäntöön panemien tarkastusten järjestelyihin ja seurantaan sekä toteutettaviin suojatoimenpiteisiin.

2 Lisätään direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevaan I kohtaan seuraava viite:

"Lampaiden ja vuohien yhteisön sisäiseen kauppaan sovellettavista terveysvaatimuksista 28 päivänä tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/68/ETY

EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 19."

3 Poistetaan direktiivin 90/425/ETY liitteessä B olevasta A kohdasta ensimmäinen luetelmakohta.

11 artikla

1 Komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa suorittaa tarkastuksia paikalla, sikäli kuin se on tarpeen tämän direktiivin säännösten yhdenmukaisesti soveltamiseksi. Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus pannaan toimeen, on annettava asiantuntijoille kaikkea heidän tehtäviensä suorittamiseksi tarvitsemaa apua. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tarkastusten tuloksista.

2 Yleiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta annetaan 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tässä artiklassa säädettyjen tarkastusten suorittamisessa noudatettavat säännöt vahvistetaan samaa menettelyä noudattaen.

12 artikla

Jäsenvaltiot, jotka soveltavat vaihtoehtoista valvontajärjestelmää, jossa tarjotaan lampaiden ja vuohien liikkumisesta niiden alueella samanveroiset takeet kuin 5 artiklan ja 6 artiklan a ja c alakohdassa tarkoitetut takeet, voivat vastavuoroisesti myöntää toisilleen vapautuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tarkastuksesta ja velvollisuudesta esittää 9 artiklassa tarkoitettu todistus. Niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle.

13 artikla

Tämän direktiivin säännöksiä tarkastellaan uudelleen 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä niiden sisämarkkinoiden toteuttamisen varmistamista tarkoittavien ehdotusten yhteydessä, joista neuvosto päättää määräenemmistöllä.

14 artikla

Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta liitteen A muuttamisesta. Liitteiden B, C ja D muuttamisesta päätetään 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

15 artikla

1 Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa päätöksellä 68/361/ETY(10) perustetun pysyvän eläinlääkintäkomitean, jäljempänä `komitea` käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä viipymättä.

2 a) Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto päättää toimenpiteistä määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona asia on saatettu neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella ääntenenemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteistä.

16 artikla

Komissio voi 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyä kolmen vuoden ajaksi siirtymävaiheen toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tässä direktiivissä säädettyjen uusien järjestelyjen käyttöönoton helpottamiseksi.

17 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset

i) tämän direktiivin 7 ja 8 artiklan säännösten noudattamiseksi, kahden kuukauden kuluttua siitä kun tämä direktiivi annettiin tiedoksi siten, että vastaavat kansalliset määräykset pysyvät voimassa ohjelmien hyväksymiseen saakka ja, jos ohjelmia ei ole, ii alakohdassa mainittuun päivämäärään saakka;

ii) muiden tämän direktiivin säännösten noudattamiseksi, viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992.

2 Näissä jäsenvaltioiden antamissa toimenpiteissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

18 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-C. JUNCKER

(1) EYVL N:o C 48, 27.2.1989, s. 21

(2) EYVL N:o C 96, 17.4.1989, s. 187

(3) EYVL N:o C 194, 31.7.1989, s. 9

(4) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64

(5) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29

(6) EYVL N:o L 315, 26.11.1985, s. 11

(7) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 13

(8) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

(9) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 19

(10) EYVL N:o L 255, 18.10.1968, s. 23

LIITE A

1 LUKU

I Luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapaa lammas- tai vuohitila

A. Aseman vahvistaminen

Luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapaalla lammas- tai vuohitilalla tarkoitetaan:

1 tilaa,

a) jossa luomistautitartunnalle (B. melitensis) alttiina olleissa eläimissä ei ainakaan 12 edellisen kuukauden aikana ole havaittu luomistaudin (B. melitensis) kliinisiä tai muita merkkejä;

b) jossa ei ole luomistautia (B. melitensis) vastaan rokotettuja lampaita eikä vuohia, lukuun ottamatta eläimiä, joiden rokottamisesta Rev. 1:llä tai muulla tämän direktiivin 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä rokotteella on kulunut vähintään kaksi vuotta;

c) jossa olevat kaikki, tutkimushetkellä yli kuuden kuukauden ikäiset lampaat ja vuohet on tutkittu kahdesti vähintään kuuden kuukauden väliajoin liitteen C mukaisesti kielteisin tuloksin;

d) jossa c kohdassa tarkoitettujen kokeiden jälkeen on ainoastaan tilalla syntyneitä lampaita tai vuohia tai virallisesti luomistaudista vapaalta tai luomistaudista vapaalta tilalta D kohdassa määriteltyjen edellytysten mukaisesti tuotuja eläimiä,

ja joka luokittelunsa jälkeen jatkuvasti täyttää B kohdassa määrätyt vaatimukset;

2 tilaa, joka sijaitsee II kohdan mukaisesti virallisesti luomistaudista vapaaksi todetussa jäsenvaltiossa tai alueella.

B. Aseman säilyttäminen

1 Luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapailla lammas- tai vuohitiloilla, jotka eivät sijaitse luomistaudista virallisesti vapaaksi todetulla alueella ja joissa luokittelunsa jälkeen uusia eläimiä tilalle tuotaessa noudatetaan D kohdassa olevia vaatimuksia, on vuosittain tutkittava edustava joukko yli kuuden kuukauden ikäisiä lampaita ja vuohia. Tila voi säilyttää asemansa virallisesti luomistaudista (B. melitensis) vapaana, jos kokeiden tulokset ovat kielteisiä.

Tutkittavien eläinten edustavan joukon on kullakin tilalla käsitettävä seuraavaa:

- kaikki yli kuuden kuukauden ikäiset kuohimattomat uroseläimet,

- kaikki edellisen kokeen jälkeen tilalle tuodut eläimet,

- 25 prosenttia lisääntymisikäisistä (sukukypsistä) tai lypsävistä naaraseläimistä ja vähintään 50 eläintä tilaa kohden, paitsi jos tilalla on vähemmän kuin 50 tällaista naaraseläintä, jolloin kaikki naaraseläimet on tutkittava.

2 Alueella, joka ei ole luomistaudista virallisesti vapaa, mutta jossa yli 99 % lammas- tai vuohitiloista on julistettu virallisesti vapaiksi luomistaudista (B. melitensis), luomistaudista virallisesti vapailla lammas- tai vuohitiloilla suoritettavien tutkimusten väliaika voidaan pidentää kolmeksi vuodeksi, jos tilat, jotka eivät ole luomistaudista virallisesti vapaita, asetetaan viralliseen valvontaan tai niillä täytäntöönpannaan taudinhävittämisohjelma.

C. Epäillyt tai todetut luomistautitapaukset

1 Jos luomistaudista virallisesti vapaalla lammas- tai vuohitilalla

a) yhden tai useamman lampaan tai vuohen epäillään sairastuneen luomistautiin (B. melitensis), toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava tilan luomistaudista virallisesti vapaa asema. Kuitenkin asema voidaan väliaikaisesti keskeyttää, jos kyseinen eläin tai kyseiset eläimet välittömästi hävitetään tai eristetään siihen saakka, kunnes tautitapauksesta saadaan virallinen varmistus tai tautitartuntaepäilys todetaan virallisesti aiheettomaksi;

b) varmistetaan luomistautitartunta (B. melitensis), toimivaltainen viranomainen voi mitätöidä tautitilanneluokan väliaikaisen keskeyttämisen vain siinä tapauksessa, että kaikki tartunnan saaneet tai tartunnalle alttiina olleen lajin eläimet teurastetaan ja että kahdessa vähintään kolmen kuukauden välein kaikille tilalla oleville yli kuuden kuukauden ikäisille eläimille liitteen C mukaisesti suoritetussa kokeessa saadaan kielteinen tulos.

2 Jos 1 kohdassa tarkoitettu tila sijaitsee luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapaalla alueella, asianomaisen jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on

a) teurastettava kaikki tartunnan saaneet ja tartunnalle alttiina olleen lajin eläimet kyseisellä tilalla. Asianomaisen jäsenvaltion on jatkuvasti tiedotettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tilanteen kehittymisestä;

b) suoritettava epidemiologinen tutkimus, ja laumat, joilla on epidemiologinen yhteys tartunnan saaneeseen laumaan, on tutkittava 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin kokein.

3 Jos luomistaudin puhkeaminen varmistetaan 2 kohdan mukaisesti, komissio arvioi luomistautiesiintymän (B. melitensis) uusiutumismahdollisuuden ja päättää, jos arvio antaa siihen aiheen, 15 artiklassa säädettyä menettelyä soveltaen keskeyttää tai peruuttaa kyseisen alueen aseman. Jos asema peruutetaan, asema voidaan vahvistaa uudelleen samaa menettelyä noudattaen.

D. Eläinten tuonti luomistaudista (B. melitensis) virallisesti vapaalle lammas- tai vuohitilalle

Virallisesti luomistaudista vapaalle lammas- tai vuohitilalle tuotavien uusien lampaiden tai vuohien on joko

1 - oltava lähtöisin virallisesti luomistaudista vapaalta lammas- tai vuohitilalta

2 tai

- oltava lähtöisin luomistaudista vapaalta tilalta ja

- oltava yksilöllisesti merkittyjä tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti,

- oltava kokonaan luomistautia vastaan rokottamattomia tai, jos ne on rokotettu, rokotuksesta on ollut kuluttava vähintään kaksi vuotta. Tilalle voidaan kuitenkin myös tuoda yli kaksivuotiaita naaraseläimiä, jotka on rokotettu vähemmän kuin seitsemän kuukauden ikäisinä, ja

- oltava alkuperätilalla virallisessa valvonnassa eristettyinä pidettyjä ja eristyksen aikana kahdesti vähintään kuuden viikon välein kielteisin tuloksin liitteen C mukaisesti tutkittuja.

II Luomistaudista virallisesti vapaa jäsenvaltio tai alue

Jäsenvaltio tai tämän direktiivin 2 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu alue voidaan 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen todeta luomistaudista virallisesti vapaaksi, jos

1 a) siellä sijaitsevista lammas- tai vuohitiloista vähintään 99,8 % on luomistaudista virallisesti vapaita, tai

b) alue täyttää seuraavat edellytykset:

i) lampaan tai vuohen luomistauti on ollut pakollisesti ilmoitettava sairaus vähintään viiden vuoden ajan;

ii) virallisesti todettuja lampaan tai vuohen luomistautitapauksia ei ole esiintynyt ainakaan viiteen vuoteen;

iii) rokottaminen on ollut kiellettyä vähintään kolmen vuoden ajan; ja

c) näiden edellytysten täyttyminen alueella on todettu tämän direktiivin 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

2 jos alue täyttää 1 kohdassa olevat edellytykset ja

i) jos vuosittain joko tiloilla tai teurastamoissa suoritetut pistokokeet osoittavat 99-prosenttisen luotettavasti, että tartunnan saaneita tiloja on vähemmän kuin 0,2 % tai jos vähintään 10 % yli kuuden kuukauden ikäisistä lampaista ja vuohista on tutkittu liitteen C mukaisesti kielteisin tuloksin;

ii) luokittelun edellytykset täytetään jatkuvasti.

2 LUKU Luomistaudista (B. melitensis) vapaa lammas- tai vuohitila

A. Aseman vahvistaminen

Luomistaudista (B. melitensis) vapaalla lammas- tai vuohitilalla tarkoitetaan

1 tilaa,

a) jossa luomistautitartunnalle (B. melitensis) alttiina olleissa eläimissä ei ainakaan 12 edellisen kuukauden aikana ole havaittu luomistaudin kliinisiä tai muita merkkejä;

b) jossa kaikki lampaat tai vuohet taikka osa niistä on rokotettu Rev. 1:llä tai muulla tämän direktiivin 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä rokotteella. Rokotus on ollut suoritettava eläinten ollessa vähemmän kuin seitsemän kuukauden ikäisiä;

c) jossa kaikki siellä olevat, tutkimushetkellä yli 18 kuukauden ikäiset rokotetut lampaat ja vuohet on tutkittu kahdesti vähintään kuuden kuukauden väliajoin liitteen C mukaisesti kielteisin tuloksin;

d) jossa olevat kaikki, tutkimushetkellä yli kuuden kuukauden ikäiset rokottamattomat lampaat ja vuohet on tutkittu kahdesti vähintään kuuden kuukauden väliajoin liitteen C mukaisesti kielteisin tuloksin;

e) jossa c tai d kohdan tarkoittamien kokeiden jälkeen on ainoastaan tilalla syntyneitä eläimiä tai luomistaudista vapaalta tilalta D kohdan edellytysten mukaisesti tuotuja eläimiä ja

2 joka luokittelunsa jälkeen jatkuvasti täyttää B kohdassa määrätyt vaatimukset;

B. Aseman säilyttäminen

Kullakin tilalla on vuosittain tutkittava edustava joukko lampaita ja vuohia. Tila voidaan jatkuvasti katsoa luomistaudista vapaaksi vain siinä tapauksessa, että kokeiden tulokset ovat kielteisiä.

Tutkittavien eläinten edustavan joukon on kullakin tilalla käsitettävä seuraavaa:

- kaikki yli kuuden kuukauden ikäiset kuohimattomat ja rokottamattomat uroseläimet,

- kaikki yli 18 kuukauden ikäiset kuohimattomat ja rokotetut uroseläimet,

- kaikki edellisen kokeen jälkeen tilalle tuodut eläimet,

- 25 prosenttia lisääntymisikäisistä (sukukypsistä) tai lypsävistä naaraseläimistä ja vähintään 50 eläintä tilaa kohden, paitsi jos tilalla on vähemmän kuin 50 tällaista naaraseläintä, jolloin kaikki nämä naaraseläimet on tutkittava.

C. Epäillyt tai todetut luomistautitapaukset

1 Jos luomistaudista vapaaksi todetulla lammas- tai vuohitilalla yhden tai useamman lampaan tai vuohen epäillään sairastuneen luomistautiin (B. melitensis), tilan luomistaudista vapaa asema on peruutettava. Kuitenkin asema voidaan väliaikaisesti keskeyttää, jos kyseinen eläin tai kyseiset eläimet välittömästi hävitetään tai eristetään siihen saakka, kunnes tautitapauksesta saadaan virallinen varmistus tai tautitartuntaepäilys todetaan virallisesti aiheettomaksi;

2 Jos luomistautitartunnasta (B. melitensis) on varmistus, keskeyttäminen voidaan mitätöidä vain siinä tapauksessa, että kaikki tartunnan saaneet tai tartunnalle alttiina olleen lajin eläimet teurastetaan ja että kahdessa vähintään kolmen kuukauden välein ja liitteen C mukaisesti

- kaikille yli 18 kuukauden ikäisille rokotetuille eläimille ja

- kaikille yli kuuden kuukauden ikäisille rokottamattomille eläimille

suoritetussa kahdessa kokeessa saadaan kielteiset tulokset.

D. Eläinten tuonti luomistaudista (B. melitensis) vapaalle lammas- tai vuohitilalle

Luomistaudista vapaalle lammas- tai vuohitilalle saa tuoda vain seuraavia uusia eläimiä:

1 luomistaudista (B. melitensis) vapaalta tai virallisesti luomistaudista vapaalta lammas- tai vuohitilalta lähtöisin olevia lampaita tai vuohia;

2 siihen päivään saakka, jona päätöksen 90/242/ETY(1) mukaisesti hyväksytyn taudinhävittämisohjelman mukaan tilat voidaan todeta luomistaudista vapaiksi, muilta kuin 1 kohdassa tarkoitetuilta tiloilta peräisin olevia lampaita tai vuohia, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a) ne ovat yksilöllisesti merkittyjä tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti,

b) ne ovat peräisin tilalta, jossa luomistautitartunnalle (B. melitensis) alttiina olleen lajin eläimissä ei ainakaan 12 edellisen kuukauden aikana ole havaittu luomistaudin (B. melitensis) kliinisiä tai muita merkkejä;

c) i) -

ne ovat olleet rokottamatta vähintään kahden edellisen vuoden ajan;

- ne on alkuperätilalla pidetty eristettyinä eläinlääkärin valvonnassa ja eristyksen aikana ne on kahdesti vähintään kuuden viikon välein tutkittu kielteisin tuloksin liitteen C mukaisesti; tai

ii) ne on rokotettu Rev. 1:llä tai muulla tämän direktiivin 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksytyllä rokotteella eläinten ollessa vähemmän kuin seitsemän kuukauden ikäisiä ja vähintään 15 päivää ennen kuin ne on tuotu määräpaikkana olevalle tilalle.

E. Aseman muutos

Luomistaudista (B. melitensis) vapaa lampaan- tai vuohenhoitotila voidaan todeta virallisesti luomistaudista (B. melitensis) vapaaksi laumaksi aikaisintaan kahden vuoden kuluttua, jos

a) tilalla ei ole yhtään ainakaan kahden edellisen vuoden kuluessa luomistautia (B. melitensis) vastaan rokotettua eläintä;

b) D.2 kohdassa olevia edellytyksiä on noudatettu koko mainitun ajan;

c) toisen vuoden päättyessä liitteen C mukaisesti kaikille yli kuuden kuukauden ikäisille eläimille suoritettu tutkimus on jokaisessa tapauksessa antanut kielteisen tuloksen.

(1) EYVL N:o L 140, 1.6.1990, s. 123

LIITE B

I(1)

- suu- ja sorkkatauti

- luomistauti (B. melitensis)

- tarttuva lisäkivestulehdus (B. ovis)

- pernarutto

- raivotauti

II(2)

- scrapie

III

- tarttuva agalaktia

- paratuberkuloosi

- caseous lymphadenitis

- pulmonaari adenomatoosi

- Maedi Visna -tartunta

- vuohen virusperäinen artriitti/enkefaliitti

(1) Sairauksia, joista on ilmoitettava

LIITE C

Luomistautikokeet (B. melitensis)

Jotta tila voitaisiin luokitella luomistaudista vapaaksi, luomistaudin (B. melitensis) esiintyminen tutkitaan käyttäen Rose Bengal -menetelmää tai päätöksen 90/242/ETY liitteessä kuvattua komplementtifiksaatiomenetelmää taikka muuta tämän direktiivin 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttyä menetelmää. Komplementtifiksaatiomenetelmää käytetään yksittäisten eläinten tutkimiseen.

Jos enemmän kuin 5 prosenttia tilan eläimistä reagoi positiivisesti Rose Bengal -kokeisiin, kaikki tilan eläimet tutkitaan lisäksi komplementtifiksaatiomenetelmää käyttäen.

Komplementtifiksaatiokokeessa vähintään 20 ICFT-yksikköä/ml sisältävä seerumi on katsottava positiiviseksi reaktioksi.

Käytettävien vasta-aineiden on oltava kansallisen laboratorion hyväksymiä ja standardisoituja toisen kansainvälisen anti-brucella abortus -standardiseerumin mukaan.

LIITE D

Virallinen koe tarttuvan lisäkivestulehduksen (B. ovis) toteamiseksi

Komplementtifiksaatiokoe

Käytettävän spesifisen antigeenin on oltava kansallisen laboratorion hyväksymä ja standardoitu kansainvälisen anti-brucella ovis -standardiseerumin mukaan.

Käyttöseerumin on oltava standardoitua Weybridgen eläinlääketieteellisen keskuslaboratorion (Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Yhdistynyt kuningaskunta) valmistaman kansainvälisen anti-brucella ovis -standardiseerumin mukaan.

Vähintään 50 kansainvälistä yksikköä/ml sisältävä seerumi on katsottava positiiviseksi reaktioksi.

LIITE E

MALLI I

TERVEYSTODISTUS(1)

>KAAVION ALKU>

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden välistä teuraslampaiden ja -vuohien kauppaa varten

Lähettäjämaa:

Toimivaltainen ministeriö:

Toimivaltainen alueviranomainen:

I Eläinten lukumäärä:

II Eläinten tunnisteet:

Eläinten

lukumäärä Uros/naaras-

lampaat/vuohet Rotu Ikä Virallinen yksilötunniste

(numero ja paikka ilmoitettava)

III Eläinten alkuperä

Eläimet

a) ovat yhteisön alueella syntyneitä ja syntymästään alkaen kasvatettuja; tai

b) on tuotu direktiivin 72/462/ETY 3 artiklan mukaisesti laaditussa luettelossa mainitusta kolmannesta maasta ja

- täyttävät mainitun direktiivin(2) 8 artiklan mukaisesti määritellyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset,

- täyttävät direktiivin 90/425/ETY(2) 7 artiklan 2 kohdassa olevat edellytykset.

IV Eläinten määräpaikka

Eläimet lähetetään

(lähtöpaikka)

(määräpaikka)

rautatievaunussa, kuorma-autolla, lentoteitse, laivalla:(2) (3)

Lähettäjän nimi ja osoite:

Vastaanottajan nimi ja osoite:

V Terveystiedot

Minä allekirjoittanut todistan, että edellä esitetyt eläimet täyttävät seuraavat edellytykset:

a) ne on tarkastettu tänään, eikä niissä ole havaittu mitään kliinisiä sairauden merkkejä;

b) ne eivät ole sellaisia eläimiä, jotka on hävitettävä tartuntataudin torjumiseen tarkoittavan ohjelman mukaisesti;

c) niitä ei ole hankittu tilalta, joka on direktiivin 91/68/ETY 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti eläinten terveyttä koskevin perustein annettujen kieltotoimenpiteiden alaisena, eivätkä ne ole olleet kosketuksessa sellaiselta tilalta lähtöisin olevien eläinten kanssa;

d) ne eivät ole direktiivissä 85/511/ETY tarkoitettujen eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden alaisia ja täyttävät direktiivin 91/68/ETY 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa olevat edellytykset;

e) ne on hankittu

- tilalta(2): (4)

- hyväksytyiltä markkinoilta(2): (4)

- kolmannesta maasta(2): (4)

f) ne on kuljetettu suoraan keräyskeskuksen(2))/lastauspaikan(2)/välittäjän tilojen(2)/hyväksytyn rajatar-kastusaseman(2) ohi/kautta(2)

- tilalta(2)/tilalta myyntikeskukseen ja sieltä(2)

- varsinaiseen lastauspaikkaan käyttäen kuljetusvälineitä ja välineistöä, jotka on ennakolta puhdistettu ja desinfioitu virallisesti hyväksytyllä desinfiointiaineella, ja siten, että eläimet ovat olleet tehokkaasti suojattuja tautitartunnoilta.

VI Tämä todistus on voimassa 10 päivää tarkastuspäivästä alkaen.

Annettu,

(paikka)

(tarkastuspäivä)

(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)

(nimi ja arvo suuraakkosin)

(2) Tarpeeton viivataan yli

(3) Rautatievaunuista ja kuorma-autoista ilmoitetaan rekisterinumero, lentokuljetuksesta lennon numero ja laivoista nimi

(4) Tarvittaessa ilmoitetaan lähtöpaikka>KAAVION LOOPU>

MALLI II

TERVEYSTODISTUS(2)

>KAAVION ALKU>

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden välistä lihotuslampaiden ja -vuohien kauppaa varten

Lähettäjämaana oleva jäsenvaltio:

Toimivaltainen ministeriö:

Toimivaltainen alueviranomainen:

I Eläinten lukumäärä:

II Eläinten tunnisteet:

Eläinten

lukumäärä Uros/naaras-

lampaat/vuohet Rotu Ikä Virallinen yksilötunniste

(numero ja paikka ilmoitettava)

III Eläinten alkuperä

Eläimet

a) ovat yhteisön alueella syntyneitä ja syntymästään alkaen kasvatettuja; tai

b) on tuotu direktiivin 72/462/ETY 3 artiklan mukaisesti laaditussa luettelossa mainitusta kolmannesta maasta ja

- täyttävät mainitun direktiivin(2) 8 artiklan mukaisesti määritellyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset,

- täyttävät direktiivin 90/425/ETY(2) 7 artiklan 2 kohdassa olevat edellytykset.

IV Eläinten määräpaikka

Eläimet lähetetään

(lähtöpaikka)

(määräpaikka)

rautatievaunussa, kuorma-autolla, lentoteitse, laivalla:(2) (3)

Lähettäjän nimi ja osoite:

Vastaanottajan nimi ja osoite:

V Terveystiedot

Allekirjoittanut todistaa, että edellä kuvatut eläimet täyttävät seuraavat edellytykset:

a) ne on tarkastettu tänään, eikä niissä ole havaittu mitään kliinisiä sairauden merkkejä;

b) ne eivät ole sellaisia eläimiä, jotka on hävitettävä tartuntataudin torjumiseen tarkoittavan ohjelman mukaisesti;

c) niitä ei ole hankittu tilalta, joka on direktiivin 91/68/ETY 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti eläinten terveyttä koskevin perustein annetun kiellon alaisena, eivätkä ne ole olleet kosketuksessa sellaiselta tilalta lähtöisin olevien eläinten kanssa;

d) ne eivät ole direktiivissä 85/511/ETY tarkoitettujen eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden alaisia ja täyttävät direktiivin 91/68/ETY 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa olevat edellytykset;

e) niiden tuonti luomistaudista virallisesti vapaalle/luomistaudista vapaalle(2) lammas- tai vuohitilalle on sallittua direktiivin 91/68/ETY liitteessä A olevan 1 tai 2 jakson D kohdan mukaisesti;

f) ne on hankittu

- tilalta(2): (4);

- hyväksytyiltä markkinoilta(2): (4);

- kolmannesta maasta(2): (4);

g) ne on kuljetettu suoraan keräyskeskuksen(2)/lastauspaikan(2)/välittäjän tilojen(2)/hyväksytyn rajatarkastusaseman(2) ohi/kautta(2)

- tilalta(2)/tilalta myyntikeskukseen ja sieltä(2)

- varsinaiseen lastauspaikkaan käyttäen kuljetusvälineitä ja välineistöä, jotka on ennakolta puhdistettu ja desinfioitu virallisesti hyväksytyllä desinfiointiaineella, ja siten, että eläimet ovat olleet tehokkaasti suojattuja tautitartunnoilta.

VI Tämä todistus on voimassa 10 päivää tarkastuspäivästä alkaen.

Annettu,

(paikka)

(tarkastuspäivä)

(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)

(nimi ja arvo suuraakkosin)

(2) Tarpeeton viivataan yli

(3) Rautatievaunuista ja kuorma-autoista ilmoitetaan rekisterinumero, lentokuljetuksesta lennon numero ja laivoista nimi

(4) Tarvittaessa ilmoitetaan lähtöpaikka

>KAAVION LOOPU>

MALLI III

TERVEYSTODISTUS(3)

>KAAVION ALKU>

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden välistä jalostus- tai kasvatuslampaiden ja -vuohien kauppaa varten

Lähettäjämaana oleva jäsenvaltio:

Toimivaltainen ministeriö:

Toimivaltainen alueviranomainen:

I Eläinten lukumäärä:

II Eläinten tunnisteet:

Eläinten

lukumäärä Uros/naaras-

lampaat/vuohet Rotu Ikä Virallinen yksilötunniste

(numero ja paikka ilmoitettava)

III Eläinten alkuperä

Eläimet

a) ovat yhteisön alueella syntyneitä ja syntymästään alkaen kasvatettuja; tai

b) on tuotu direktiivin 72/462/ETY 3 artiklan mukaisesti laaditussa luettelossa mainitusta kolmannesta maasta ja

- täyttävät mainitun direktiivin(2)8 artiklan mukaisesti määritellyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset,

- täyttävät direktiivin 90/425/ETY(2) 7 artiklan 2 kohdassa olevat edellytykset.

IV Eläinten määräpaikka

Eläimet lähetetään

(lähtöpaikka)

(määräpaikka)

rautatievaunussa, kuorma-autolla, lentoteitse, laivalla:(2) (3)

Lähettäjän nimi ja osoite:

Vastaanottajan nimi ja osoite:

V Terveystiedot

Minä allekirjoittanut todistan, että edellä esitetyt eläimet täyttävät seuraavat edellytykset:

a) ne on tarkastettu tänään, eikä niissä ole havaittu mitään kliinisiä sairauden merkkejä;

b) ne eivät ole sellaisia eläimiä, jotka on hävitettävä tartuntataudin torjumiseen tarkoittavan ohjelman mukaisesti;

c) niitä ei ole hankittu tilalta, joka on direktiivin 91/68/ETY 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti eläinten terveyttä koskevin perustein annettujen kieltotoimenpiteiden alaisena, eivätkä ne ole olleet kosketuksessa sellaiselta tilalta lähtöisin olevien eläinten kanssa;

d) ne eivät ole direktiivissä 85/511/ETY tarkoitettujen eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden alaisia ja täyttävät direktiivin 91/68/ETY 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa olevat edellytykset.

e) ne täyttävät scrapien osalta direktiivin 91/68/ETY 6 artiklan b kohdassa olevat edellytykset.

f) niiden tuonti luomistaudista virallisesti vapaalle/luomistaudista vapaalle () lammas- tai vuohitilalle on sallittua direktiivin 91/68/ETY liitteessä A olevan 1 tai 2 jakson D kohdan mukaisesti;

g) kuohimattomat pässit täyttävät/eivät täytä(2) direktiivin 91/68/ETY 6 artiklan c kohdan sisältämät edellytykset/sisältämiä edellytyksiä;

h) saamieni tietojen ja omistajan kirjallisen vakuutuksen mukaan niitä ei ole hankittu tilalta, jossa on havaittu merkkejä direktiivin 91/68/ETY 6 artiklan a kohdassa luetelluista sairauksista kyseisessä artiklassa tarkoitettuina ajanjaksoina, eivätkä ne ole olleet kosketuksessa sellaiselta tilalta lähtöisin olevien eläinten kanssa;

i) ne on hankittu

- tilalta(2): (4);

- hyväksytyiltä markkinoilta(2): (4);

- kolmannesta maasta(2): (4);

j) ne on kuljetettu suoraan keräyskeskuksen(2)/lastauspaikan(2)/välittäjän tilojen(2)/hyväksytyn rajatarkastusaseman(2) ohi/kautta(2)

- tilalta(2)/tilalta myyntikeskukseen ja sieltä(2)

- varsinaiseen lastauspaikkaan käyttäen kuljetusvälineitä ja välineistöä, jotka on ennakolta puhdistettu ja desinfioitu virallisesti hyväksytyllä desinfiointiaineella, ja siten, että eläimet ovat olleet tehokkaasti suojattuja tautitartunnoilta.

VI Tämä todistus on voimassa 10 päivää tarkastuspäivästä alkaen.

Annettu,

(paikka)

(tarkastuspäivä)

(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)

(nimi ja arvo suuraakkosin)

(2) Tarpeeton viivataan yli

(3) Rautatievaunuista ja kuorma-autoista ilmoitetaan rekisterinumero, lentokuljetuksesta lennon numero ja laivoista nimi

(4) Tarvittaessa ilmoitetaan lähtöpaikka>KAAVION LOOPU>

(1) Terveystodistus voidaan antaa vain samassa rautatievaunussa, kuorma-autossa, lentokoneessa tai laivassa kuljetettavista, vastaanottajalle lähetettävistä eläimistä

(2) Terveystodistus voidaan antaa vain samassa rautatievaunussa, kuorma-autossa, lentokoneessa tai laivassa kuljetettavista, vastaanottajalle lähetettävistä eläimistä.

(3) Terveystodistus voidaan antaa vain samassa rautatievaunussa, kuorma-autossa, lentokoneessa tai laivassa kuljetettavista, vastaanottajalle lähetettävistä eläimistä

Top