Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0067

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille

OJ L 46, 19.2.1991, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 154
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 126 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 126 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; Kumoaja 32006L0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/67/oj

31991L0067

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY, annettu 28 päivänä tammikuuta 1991, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille

Virallinen lehti nro L 046 , 19/02/1991 s. 0001 - 0018
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 36 s. 0137
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 36 s. 0137


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 28 päivänä tammikuuta 1991,

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille (91/67/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

vesiviljellyt eläimet ja tuotteet sisältyvät perustamissopimuksen liitteessä II olevaan luetteloon,

vesiviljeltyjen eläinten kasvatus ja vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden markkinoille saattaminen ovat tulolähde kalastusalalla työskenteleville henkilöille,

tämän alan terveyssäännöstä on säädettävä yhteisön tasolla alan järkiperäisen kehityksen varmistamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi,

tässä yhteydessä on tärkeää edistää sisämarkkinoiden toteutumista ehkäisemällä tarttuvien tautien leviämistä,

vesiviljeltyjen eläinten terveystilanne ei ole sama koko yhteisön alueella, joten on turvauduttava vyöhykkeen käsitteeseen käsiteltäessä kyseisiä alueen osia,

on tarkoituksenmukaista määritellä perusteet ja menettelytavat tällaisten vyöhykkeiden hyväksynnän myöntämistä, säilyttämistä, keskeyttämistä, palauttamista ja peruuttamista varten,

on turvauduttava sellaisen viljelylaitoksen käsitteeseen, joka on saavuttanut erityisen eläinten terveyteen liittyvän aseman,

on tarkoituksenmukaista määritellä perusteet ja menettelytavat tällaisten viljelylaitosten hyväksynnän myöntämistä, säilyttämistä, keskeyttämistä, palauttamista ja peruuttamista varten,

on tarpeen asettaa vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden tuontiin kolmansista maista sovellettavat yhteisön vaatimukset; näihin vaatimuksiin on sisällytettävä aiheelliset suojatoimenpiteet,

on saatava aikaan yhteisön tarkastusjärjestelmä tämän direktiivin säännösten noudattamisen tarkastamiseksi,

on ryhdyttävä tieteellisiin tutkimuksiin, jotta myöhemmin voidaan täydentää tässä direktiivissä säädettyjä sääntöjä, ja

on tarpeen säätää menettelystä tiiviin ja tehokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi komission ja jäsenvaltioiden välille pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 LUKU Yleiset säännökset

1 artikla

Tässä direktiivissä määritellään eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, jotka koskevat vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden saattamista markkinoille.

Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta lajien säilyttämistä koskevien yhteisön tai kansallisten säännösten soveltamista.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1 'vesiviljellyllä eläimellä` joltakin viljelylaitokselta peräisin olevia eläviä kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä, mukaan luettuna jollekin viljelylaitokselle vietäväksi tarkoitetut luonnosta peräisin olevat,

2 'vesiviljellyllä tuotteilla` vesiviljellyistä eläimistä saatavia tuotteita, jotka on tarkoitettu joko viljelyyn, kuten mätimunat ja sukusolut, tai ihmisravinnoksi,

3 'kaloilla, äyriäisillä tai nilviäisillä` kaikkia jossakin kehitysvaiheessa olevia kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä,

4 'viljelylaitoksella` yritystä tai yleisesti maantieteellisesti määriteltyä laitosta, jossa kasvatetaan tai pidetään vesiviljeltyjä eläimiä niiden markkinoille saattamista varten,

5 'hyväksytyllä viljelylaitoksella` viljelylaitosta, joka tilanteen vaatimusten mukaisesti täyttää liitteessä C olevan I, II tai III kohdan määräykset ja joka on hyväksytty sellaiseksi 6 artiklan mukaisesti,

6 'hyväksytyllä vyöhykkeellä` vyöhykettä, joka tilanteen vaatimusten mukaisesti täyttää liitteessä B olevan I, II tai III kohdan määräykset ja joka on hyväksytty sellaiseksi 5 artiklan mukaisesti,

7 'hyväksytyllä laboratoriolla` laboratoriota, joka sijaitsee jonkin jäsenvaltion alueella ja jonka toimivaltainen viranomainen on nimennyt suorittamaan sen vastuulla tässä direktiivissä säädetyt taudinmäärityskokeet,

8 'virallisella laitoksella` eläinlääkintälaitosta tai muuta vastaavantasoista jäsenvaltion tai kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen nimeämää laitosta, joka vastaa tässä direktiivissä säädetyn valvonnan suorittamisesta,

9 'terveystarkastuskäynnillä` virallisen laitoksen tai laitosten suorittamaa käyntiä, jonka tarkoituksena on suorittaa terveystarkastuksia viljelylaitoksella tai vyöhykkeellä,

10 'markkinoille saattamisella` tavaran pitämistä tai esille panemista myyntiä varten, myytäväksi tarjoamista, myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai muulla tavoin markkinoille saattamista yhteisössä, vähittäismyyntiä lukuun ottamatta.

2 LUKU Yhteisön vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden markkinoille saattaminen

3 artikla

1 Vesiviljeltyjä eläimiä markkinoille saatettaessa niitä koskevat seuraavat yleiset vaatimukset:

a) niissä ei saa näkyä taudin kliinisiä merkkejä lastauspäivänä,

b) ne eivät saa olla tarkoitetut hävitettäviksi tai teurastettaviksi jonkin liitteessä A luetellun taudin hävittämissuunnitelman mukaisesti,

c) ne eivät saa olla peräisin viljelylaitokselta, joka on eläinten terveyttä koskevin perustein annetun kiellon alainen, eivätkä ne ole saaneet olla yhteydessä tällaiselta viljelylaitokselta peräisin oleviin eläimiin.

2 Markkinoille viljelytarkoituksia varten saatettujen vesiviljeltyjen tuotteiden (mätimunat ja sukusolut) on oltava peräisin eläimistä, jotka täyttävät 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

3 Markkinoille ihmisravinnoksi saatettujen vesiviljeltyjen tuotteiden on oltava peräisin eläimistä, jotka täyttävät 1 kohdan a alakohdassa säädetyt vaatimukset.

4 artikla

Vesiviljellyt eläimet on lähetettävä mahdollisimman nopeasti määräpaikkaan käyttäen kuljetusvälineitä, jotka on puhdistettu ja tarvittaessa desinfioitu etukäteen desinfioimisaineella, joka on virallisesti hyväksytty lähettävässä jäsenvaltiossa.

Jos maakuljetuksessa käytetään vettä, ajoneuvojen on oltava siten suunniteltuja, että ajoneuvosta ei pääse vuotamaan vettä kuljetuksen aikana. Kuljetus on suoritettava siten, että eläinten terveys turvataan tehokkaasti, erityisesti vettä vaihtamalla. Veden vaihdot on suoritettava paikoissa, jotka täyttävät liitteen D vaatimukset. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava luettelo näistä paikoista ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävistä muutoksista komissiolle, joka toimittaa nuo tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.

5 artikla

1 Saavuttaakseen hyväksytyn vyöhykkeen aseman yhden tai useamman liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitetun taudin osalta jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle:

- kaikki tarvittavat liitteessä B olevan I jakson B kohdassa, II jakson B kohdassa tai III jakson B kohdassa mahdollisesti määrättyjä vaatimuksia koskevat perusteet,

- kansalliset säännöt, joilla varmistetaan liitteessä B olevan I jakson C kohdassa, II jakson C kohdassa tai III jakson C kohdassa määrättyjen vaatimusten noudattaminen tapauksesta riippuen.

2 Komissio tutkii 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Komissio voi näiden tietojen perusteella 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyä vyöhykkeet tai palauttaa niiden hyväksynnän.

Jos virallinen laitos peruuttaa vyöhykkeen hyväksynnän liitteessä B olevan I jakson D kohdan 5 alakohdan, II jakson D kohdan tai III jakson D kohdan 5 alakohdan mukaisesti, komissio kumoaa sen hyväksyntää koskevan päätöksen.

3 Komissio laatii luettelon hyväksytyistä vyöhykkeistä. Se muuttaa luetteloa uusien hyväksyntöjen tai hyväksyntöjen peruuttamisten huomioon ottamiseksi. Komissio toimittaa luettelon ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset edelleen jäsenvaltioille.

6 artikla

1 Saavuttaakseen hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevan hyväksytyn viljelylaitoksen aseman yhden tai useamman liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitetun taudin osalta, jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle:

- kaikki tarvittavat liitteessä C olevan I jakson A kohdassa, II jakson A kohdassa tai III jakson A kohdassa tapauskohtaisesti ilmaistuja vaatimuksia koskevat perusteet,

- kansalliset määräykset, joilla varmistetaan liitteessä C olevan I jakson B kohdassa, II jakson B kohdassa tai III jakson B kohdassa tapauskohtaisesti esitettyjen sääntöjen noudattaminen.

2 Saatuaan hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevan viljelylaitoksen hyväksyntää tai uudelleen hyväksyntää koskevaan pyyntöön liittyvät asiakirjat, komissiolla on yksi kuukausi aikaa tutkia nuo asiakirjat. Tutkimus suoritetaan 1 kohdassa mainittujen tietojen ja tarvittaessa 17 artiklassa annettuja säännöksiä nuodattaen paikalla suoritettujen tarkastusten perusteella.

Jos tutkimus johtaa myönteisiin päätelmiin komissio toimittaa nämä päätelmät jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden on annettava tiedoksi huomautuksensa kahden viikon kuluessa.

Kyseisen määräajan päätyttyä, komissio hyväksyy viljelylaitoksen tai hyväksyy viljelylaitoksen uudelleen, jos huomautuksia ei ole tehty tai jos jäsenvaltioiden huomautukset eivät ole komission päätelmien vastaisia.

Jos komission ja jäsenvaltioiden huomautusten välillä on merkittäviä eroja tai, jos komissio asiakirjat tutkittuaan katsoo, ettei hyväksyntää tai uudelleen hyväksyntää olisi myönnettävä, komissiolla on kaksi kuukautta aikaa jättää asia pysyvän eläinlääkintäkomitean ratkaistavaksi ja saada sen lausunto. Tässä tapauksessa hyväksyntä tai uudelleen hyväksyntä myönnetään 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jos virallinen toimielin peruuttaa viljelylaitoksen hyväksynnän liitteessä C olevan I jakson C kohdan, II jakson C kohdan tai III jakson C kohdan mukaisesti, komissio kumoaa hyväksyntäpäätöksen.

3 Komissio laatii luettelon hyväksytyistä tiloista. Se muuttaa luetteloa uusien hyväksyntöjen tai hyväksyntöjen peruuttamisten huomioon ottamiseksi. Komissio toimittaa luettelon siihen mahdollisesti tehtävine muutoksineen edelleen jäsenvaltioille.

7 artikla

1 Liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palstassa tarkoitettuihin taudeille alttiisiin lajeihin kuuluvien elävien kalojen ja niiden mätimunien tai sukusolujen markkinoille saattamista koskevat seuraavat lisätakeet:

a) jos ne aiotaan tuoda hyväksytylle vyöhykkeelle, niiden mukana on 11 artiklan mukaisesti oltava siirtoasiakirja, joka vastaa liitteessä E olevassa 1 tai 2 luvussa esitettyä mallia ja jossa todistetaan, että ne ovat peräisin hyväksytyltä vyöhykkeeltä tai hyväksytyltä viljelylaitokselta. Ennen 28 artiklassa säädetyn uuden tarkastelun tuloksia päätetään 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen lisätakeista, jotka on täytettävä tuotaessa hyväksytylle vyöhykkeelle hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevasta hyväksytystä viljelylaitoksesta peräisin olevia kaloja. Ennen tuota päätöstä sovelletaan edelleen kansallisia määräyksiä ottaen huomioon perustamissopimuksen yleiset määräykset,

b) jos niitä aiotaan tuoda viljelylaitokseen, joka täyttää liitteessä C olevan I jakson vaatimukset, vaikkei sijaitsekaan hyväksytyllä vyöhykkeellä, niiden mukana on 11 artiklan mukaisesti oltava siirtoasiakirja, joka on liitteessä E olevassa 1 tai 2 luvussa määrätyn mallin mukainen ja jossa todistetaan, että ne ovat vastaavasti peräisin hyväksytyltä vyöhykkeeltä tai viljelylaitoksesta, jolla on sama tautitilanne kuin määräpaikkana olevalla viljelylaitoksella.

2 Komissio voi 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen mukauttaa 1 kohdassa tarkoitettuja lisätakeita tai poistaa ne eläintautitilanteen kehittymisen perusteella yhteisössä, erityisesti liitteessä A olevan I luettelon 1 palstassa tarkoitetun taudin hävittämistoimenpiteiden johdosta.

8 artikla

1 Liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palstassa tarkoitettujen elävien nilviäisten markkinoille saattamista koskevat seuraavat lisätakeet:

a) jos ne aiotaan sijoittaa uudelleen hyväksytylle rannikkovyöhykkeelle, niiden mukana on 11 artiklan mukaisesti oltava siirtoasiakirja, joka vastaa liitteessä E olevassa 3 tai 4 luvussa määrättyä mallia ja jossa todistetaan, että ne ovat peräisin hyväksytyltä rannikkovyöhykkeeltä tai mahdollisesti hyväksymättömällä rannikkovyöhykkeellä sijaitsevasta hyväksytystä viljelylaitoksesta,

b) jos ne aiotaan sijoittaa uudelleen viljelylaitokseen, joka täyttää liitteessä C olevan III jakson vaatimukset, vaikkei olekaan hyväksytyllä rannikkovyöhykkeellä, niiden mukana 11 artiklan mukaisesti oltava siirtoasiakirja, joka on liitteessä E olevassa 3 tai 4 luvussa määrätyn mallin mukainen ja jossa todistetaan, että ne ovat peräisin hyväksytyltä rannikkovyöhykkeeltä tai viljelylaitoksesta, jolla on sama terveystilanne kuin määräpaikkana olevalla viljelylaitoksella.

2 Komissio voi 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen mukauttaa 1 kohdassa tarkoitettuja lisätakeita tai poistaa ne yhteisössä vallitsevan eläintautitilanteen perusteella.

9 artikla

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen, hyväksymättömältä vyöhykkeeltä peräisin olevien vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden markkinoille saattamista hyväksytyllä vyöhykkeellä koskevat seuraavat vaatimukset:

1 Liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitetuille taudeille alttiit kalat on teurastettava ja niiden sisälmykset on poistettava ennen lähettämistä.

Sisälmysten poistamista ei kuitenkaan vaadita ennen 28 artiklassa säädetyn uudelleen tarkastelun tuloksia, jos kalat ovat peräisin hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevasta hyväksytystä viljelylaitoksesta. Poikkeuksia tästä periaatteesta voidaan käyttöön 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Ennen tämän päätöksen tekemistä sovelletaan edelleen kansallisia määräyksiä ottaen huomioon perustamissopimuksen yleiset määräykset.

2 Liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitetuille taudeille alttiit elävät nilviäiset on toimitettava joko suoraan ihmisravinnoksi tai säilyketeollisuudelle, eikä niitä saa sijoittaa uudelleen veteen paitsi, jos:

- ne ovat peräisin hyväksymättömällä rannikkovyöhykkeellä sijaitsevalta hyväksytystä viljelylaitoksesta, tai

- ne upotetaan väliaikaisesti varastoaltaisiin tai puhdistuskeskuksiin, jotka on erityisesti varustettu tähän tarkoitukseen ja jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tätä tarkoitusta varten ja joihin sisältyy erityinen jäännösveden käsittely- ja desinfiointijärjestelmä. Komissio vahvistaa tällaisen hyväksynnän edellytykset 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 Komissio toteuttaa tarvittaessa 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen aiheelliset toimenpiteet tämän artiklan yhtenäisen noudattamisen varmistamiseksi.

10 artikla

1 Kun jäsenvaltio laatii tai on laatinut ohjelman, joka on suunniteltu sitä varten, että se voi myöhemmin aloittaa 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt menettelyt, sen on esitettävä komissiolle ohjelmansa, jossa on esitettävä erityisesti:

- maantieteellinen vyöhyke ja kyseessä oleva viljelylaitos tai kyseessä olevat viljelylaitokset,

- virallisten toimielinten toteutettavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ohjelma toteutetaan asianmukaisesti,

- hyväksyttyjen laboratorioiden käyttämät menetelmät, laboratorioiden määrä ja sijainti,

- liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa luetellun taudin tai lueteltujen tautien levinneisyys,

- toimenpiteet näiden tautien torjumiseksi, kun jotakin näistä taudeista esiintyy.

2 Komissio tutkii jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat. Ohjelmat hyväksytään 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Ohjelmien käyttöönoton jälkeen 7 ja 8 artiklassa säädetyt säännöt koskevat vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden tuomista ohjelmien piiriin kuuluville vyöhykkeille tai viljelylaitoksille.

3 Jäsenvaltioiden esittämiä ohjelmia voidaan muuttaa tai täydentää 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio voi samaa menettelyä noudattaen hyväksyä muutoksen tai lisäyksen hyväksyttyyn ohjelmaan tai takeisiin, joista määrätään 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä.

11 artikla

1 Virallisen laitoksen on laadittava 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut siirtoasiakirjat alkuperäpaikassa 48 tunnin kuluessa ennen lastausta määräpaikan virallisella kielellä tai virallisilla kielillä. Ne on laadittava yhdelle liuskalle ja osoitettava yhdelle vastaanottajalle. Ne ovat voimassa 10 päivän ajan.

2 Kukin vesiviljeltyjä eläimiä tai tuotteita käsittävä lähetys on merkittävä selvästi, jotta sen alkuperälaitos voidaan todeta ja jotta voidaan tarvittaessa varmistaa, vastaavatko eläimet tai tuotteet niiden mukana olevassa siirtoasiakirjassa olevia tietoja. Nämä tiedot voidaan esittää joko suoraan säiliössä tai siihen kiinnitetyssä nimilipussa tai siirtoasiakirjassa.

12 artikla

1 Kun jäsenvaltio laatii tai on laatinut vapaaehtoisen tai pakollisen ohjelman yhden tai useamman liitteessä A olevan III luettelon 1 palstassa tarkoitetun taudin torjumiseksi, sen on esitettävä komissiolle ohjelma, jossa on erityisesti esitettävä:

- tautitilanne jäsenvaltioissa,

- ohjelman perusteet, ottaen huomioon taudin merkittävyys ja ohjelmasta todennäköisesti saatava hyöty suhteessa siitä aiheutuviin kustannuksiin,

- maantieteellinen alue, jolla ohjelma pannaan täytäntöön,

- minkälaisia viljelylaitoksen luokkia perustetaan ja vaatimukset, jotka kuhunkin luokkaan kuuluvien viljelylaitosten on täytettävä, mukaan lukien koemenettelyt,

- määräykset, joiden mukaisesti huonomman terveystilanteen omaavia eläimiä saada tuoda viljelylaitokseen,

- tehtävät päätelmät, jos viljelylaitos jostakin syystä menettää asemansa,

- ohjelmaan sisältyvät tarkastusmenetelmät.

2 Komissio tutkii jäsenvaltioiden esittämät ohjelmat. Ohjelmat hyväksytään 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Yleiset tai erityiset lisätakeet, joita voidaan vaatia vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden virallisesti tarkastetuille vyöhykkeille tai viljelylaitoksiin tuomista varten, määritellään samaa menettelyä noudattaen.

3 Jäsenvaltioiden esittämiä ohjelmia voidaan muuttaa tai täydentää 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio voi samaa menettelyä noudattaen hyväksyä muutoksen tai lisäyksen hyväksyttyyn ohjelmaan tai takeisiin, jotka määrätään 2 kohdan mukaisesti.

13 artikla

1 Kun jäsenvaltio katsoo, että sen alue tai jokin sen alueen osa on vapaa jostakin liitteessä A olevan III luettelon 1 palstassa luetellusta taudista, sen on esitettävä komissiolle asianmukaiset perusteet, joissa on erityisesti esitettävä:

- taudin luonne ja sen aiempi esiintyminen kyseisessä jäsenvaltiossa,

- sellaisten valvontakokeiden tulokset, joka perustuvat tarvittaessa serologisiin, virologisiin, mikrobiologisiin tai patologisiin havaintoihin ja siihen, että taudista on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille,

- suoritetun valvonnan kesto,

- säännöt sen valvomiseksi, että tautia ei esiinny.

2 Komissio tutkii jäsenvaltion esittämät perusteet. Yleiset tai erityiset lisätakeet, joita voidaan vaatia vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden tietyille alueille tai viljelylaitoksille tuomista varten, määritellään 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 Jäsenvaltion, jota asia koskee, on ilmoitettava komissiolle 1 kohdassa eriteltyjen tautiin liittyvien perusteiden muutoksista. Takeita, jotka on määritelty 2 kohdan mukaisesti, voidaan tällaisen tiedoksiannon perusteella muuttaa tai ne voidaan peruuttaa 27 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

14 artikla

1 Elävien viljelykalojen, nilviäisten tai äyriäisten, jotka eivät kuulu liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palstassa tarkoitettuihin taudeille alttiisiin lajeihin, sekä niiden mätimunien ja sukusolujen markkinoille saattamista koskevat seuraavat lisävaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä A olevan III luettelon 1 palstassa tarkoitettuja tauteja varten 12 ja 13 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti asetettujen vaatimusten noudattamista:

a) jos niitä aiotaan tuoda hyväksytylle vyöhykkeelle, niiden mukana on oltava 11 artiklan mukaisesti siirtoasiakirja, joka on 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittavan mallin mukainen ja jossa todistetaan, että ne ovat peräisin vyöhykkeeltä, jossa on sama terveystilanne, hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevasta hyväksytystä viljelylaitoksesta tai viljelylaitoksesta, joka voi sijaita hyväksymättömällä vyöhykkeellä, edellyttäen, että tällaisessa viljelylaitoksessa ei ole kaloja, nilviäisiä tai äyriäisiä, jotka kuuluvat liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palstassa tarkoitettuihin taudeille alttiisiin lajeihin ja, että viljelylaitos ei ole yhteydessä vesistöön tai rannikko- tai suistovesiin.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin ennen 28 artiklassa säädetyn uuden tarkastelun tuloksia 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen pyytää poikkeusta edeltävästä alakohdasta, erityisesti kieltääkseen tässä kohdassa tarkoitettujen sellaisten kalojen, nilviäisten tai äyriäisten tuomisen hyväksytylle vyöhykkeelle, jotka ovat peräisin hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevasta hyväksytystä viljelylaitoksesta tai viljelylaitoksesta, joka voi sijaita hyväksymättömällä vyöhykkeellä, edellyttäen, että tällaisella viljelylaitoksella ei ole kaloja, nilviäisiä tai äyriäisiä, jotka kuuluvat liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palstassa tarkoitettuihin taudeille alttiisiin lajeihin ja, että viljelylaitos ei ole yhteydessä vesistöön tai rannikko- tai suistovesiin. Aiheellisista vaatimuksista ja toimenpiteistä tuon säännöksen yhtenäisen noudattamisen varmistamiseksi säädetään samaa menettelyä noudattaen. Kunnes nämä päätökset on tehty sovelletaan edelleen kansallisia määräyksiä ottaen huomioon perustamissopimuksen yleiset määräykset,

b) kun niitä aiotaan tuoda viljelylaitokseen, joka täyttää liitteen C vaatimukset, vaikka sijaitseekin hyväksymättömällä vyöhykkeellä, niiden mukana on 11 artiklan mukaisesti oltava siirtoasiakirja, joka on 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittavan mallin mukainen ja jossa todistetaan, että ne ovat peräisin hyväksytyltä vyöhykkeeltä, viljelylaitoksesta, jossa on sama terveystilanne tai viljelylaitoksesta, joka voi sijaita hyväksymättömällä vyöhykkeellä, edellyttäen, että tällaisessa viljelylaitoksessa ei ole kaloja, nilviäisiä tai äyriäisiä, jotka kuuluvat liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palstassa tarkoitettuihin taudeille alttiisiin lajeihin ja, että viljelylaitos ei ole yhteydessä vesistöön tai rannikko- tai suistovesiin.

2 Luonnonvaraisten kalojen, nilviäisten tai äyriäisten sekä niiden mätimunien tai sukusolujen markkinoille saattamista koskevat seuraavat lisävaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä A olevan III luettelon 1 palstassa tarkoitettuja tauteja varten 12 ja 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen asetettujen vaatimusten noudattamista:

a) kun ne aiotaan tuoda hyväksytylle vyöhykkeelle, niiden mukana on oltava 11 artiklan mukaisesti siirtoasiakirja, joka on 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittavan mallin mukainen ja jossa todistetaan, että ne ovat peräisin vyöhykkeeltä, jossa vallitsee sama terveystilanne,

b) kun ne aiotaan tuoda viljelylaitokseen, joka täyttää liitteen C vaatimukset, vaikka sijaitseekin hyväksymättömällä vyöhykkeellä, niiden mukana on oltava 11 artiklan mukaisesti siirtoasiakirja, joka on 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laadittavan mallin mukainen ja jossa todistetaan, että ne ovat peräisin hyväksytyltä vyöhykkeeltä.

15 artikla

Liitteessä A olevassa 1 palstassa tarkoitettujen tautien havaitsemisessa ja niiden esiintymisen varmistamisessa käytettävät näytteenottosuunnitelmat ja taudinmääritysmenetelmät on vahvistettava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Näissä näytteenottosuunnitelmissa on otettava huomioon luonnonvaraisten kalojen, äyriäisten ja nilviäisten esiintyminen vesiympäristössä.

16 artikla

1 Sääntöjä, joista säädetään eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteutumista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/662/ETY(4), siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi tarkoitetusta vesiviljellyistä eläimistä ja eläinlääkärin- ja eläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/425/ETY(5), sikäli kun on kyse markkinoille saatetuista vesiviljellyistä eläimistä ja tuotteista, sovelletaan määrämaana olevien jäsenvaltioiden suorittamiin tarkastuksiin sekä täytäntöön pantaviin suojatoimenpiteisiin.

2 Muutetaan direktiiviä 89/662/ETY seuraavasti:

a) lisätään liitteeseen A seuraava luetelmakohta:

"- eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/67/ETY (EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1)",

b) lisätään liitteeseen B seuraava luetelmakohta:

"- ihmisravinnoksi tarkoitetut vesiviljellyt tuotteet."

3 Lisätään direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevaan I kohtaan seuraava viite:

"Eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/67/ETY (EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1)."

17 artikla

1 Komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat, jos se on tarpeen tämän direktiivin yhtenäisesti soveltamiseksi, suorittaa paikalla tarkastuksia yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus suoritetaan, on tarjottava asiantuntijoille kaikkea heidän tehtävänsä suorittamisessa tarvittavaa apua. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tällaisten tarkastusten tuloksesta.

2 Yleiset säännökset tämän artiklan täytäntöönpanosta annetaan 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tässä artiklassa säädettyjen tarkastusten suorittamisessa noudatettavat säännöt vahvistetaan samaa menettelyä noudattaen.

3 LUKU Kolmansista maista tapahtuvaa tuontia koskevat säännökset

18 artikla

Yhteisöön tuotujen vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden on täytettävä 19, 20 ja 21 artiklassa säädetyt edellytykset.

19 artikla

1 Vesiviljeltyjen eläinten tai tuotteiden on oltava peräisin sellaisista kolmansista maista tai niiden osista, jotka mainitaan komission 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laatimassa luettelossa. Tätä luetteloa voidaan täydentää tai muuttaa samaa menettelyä noudattaen.

2 Päätettäessä, voidaanko kolmas maa tai sen osa mainita 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa, on erityisesti otettava huomioon:

a) vesiviljeltyjen eläinten terveystilanne, ottaen erityisesti huomioon eksoottiset taudit ja eläintautitilanne kolmannen maan ympäristössä sikäli kun ne saattaisivat olla vaaraksi karjan terveydelle jäsenvaltioissa,

b) miten säännöllisesti ja nopeasti kyseinen maa toimittaa tiedot alueellaan olevien vesiviljeltyjen eläinten tartuntataudeista tai tarttuvista taudeista, erityisesti Maailman eläintautijärjestön luettelossa B mainituista taudeista,

c) kolmannen maan säännökset vesiviljeltyjen eläinten tautien ehkäisystä ja torjunnasta,

d) kolmannen maan virallisten toimielinten rakenne ja toimivalta,

e) vesiviljeltyjen eläinten tartuntatautien tai tarttuvien tautien estämiseksi ja valvomiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpano ja järjestys,

f) takeet, jotka kolmas maa voi antaa tässä direktiivissä säädettyjen sääntöjen osalta.

3 Edellä 1 kohdassa tarkoitettu luettelo ja kaikki siihen tehtävät muutokset julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

20 artikla

1 Kunkin kolmannen maan vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden on täytettävä 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistetut terveysvaatimukset.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin vaatimuksiin voi kyseisen kolmannen maan eläintautitilanteesta riippuen sisältyä erityisesti:

- kolmannen maan jotakin osaa koskeva tuontirajoitus,

- tiettyjä lajeja koskeva rajoitus jossakin kehitysvaiheessa,

- määräys tuotteille tehtävästä käsittelystä, kuten mätimunien desinfiointi,

- määräys näiden eläinten tai tuotteiden myöhemmästä käytöstä,

- tuonnin jälkeen suoritettavat toimenpiteet, kuten karanteeni tai mätimunien desinfiointi.

21 artikla

1 Vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden mukana on oltava viejämaana toimivan kolmannen maan virallisten laitosten laatima todistus. Tämän todistuksen on:

a) oltava annettu päivänä, jona lähetys lastataan lähetettäväksi määrämaana olevaan jäsenvaltioon,

b) oltava lähetyksen mukana alkuperäiskappaleena,

c) todistettava, että vesiviljellyt eläimet ja tietyt kalatuotteet täyttävät tämän direktiivin vaatimukset ja tämän direktiivin mukaisesti säädetyt vaatimukset kolmannesta maasta tapahtuvan tuonnin osalta,

d) oltava voimassa 10 päivän ajan,

e) oltava laadittu yhdelle liuskalle,

f) oltava osoitettu yhdelle vastaanottajalle.

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen on oltava 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laaditun mallin mukainen.

22 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission asiantuntijat suorittavat tarkastuksia paikalla sen todentamiseksi, sovelletaanko tämän direktiivin säännöksiä ja erityisesti sen 19 ja 20 artiklan säännöksiä käytännössä.

Komissio nimeää jäsenvaltioiden ehdotuksesta ne jäsenvaltioiden asiantuntijat, joiden tehtäväksi tarkastusten suorittaminen annetaan.

Tarkastukset suoritetaan yhteisön toimesta, joka vastaa niistä aiheutuneista kuluista.

Tarkastusten säännöllisyydestä ja niiden suorittamistavoista määrätään 26 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

23 artikla

1 Kolmansista maista tuotujen vesiviljeltyjen tuotteiden tarkastusten aikana sovellettavat yleiset määräykset ja periaatteet sisältyvät kolmansista maista yhteisöön tuotujen tuotteiden eläinlääkärintarkastuksia koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annettuun neuvoston direktiiviin 90/675/ETY(6).

2 Kolmansista maista tuotujen elävien vesiviljeltyjen eläinten tarkastusten aikana sovellettavista yleisistä määräyksistä ja periaatteista säädetään direktiivin 90/425/ETY 7 artiklassa.

24 artikla

Jos kolmannessa maassa puhkeaa tai leviää jokin vesiviljeltyjen eläinten tartuntatauti tai tarttuva tauti, joka voi vaarantaa jonkin jäsenvaltion karjan terveyden, tai jos jokin muu eläinten terveyteen liittyvä seikka antaa siihen aihetta, sovelletaan direktiivin 90/425/ETY 17 artiklassa säädettyjä menettelyjä ja toimenpiteitä.

4 LUKU Loppusäännökset

25 artikla

Liitettä D ja E voidaan muuttaa 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Neuvosto muuttaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta liitteitä A, B ja C tarkoituksena erityisesti niiden mukauttaminen tekniikan kehitykseen.

26 artikla

1 Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa päätöksellä 68/361/ETY(7) perustetun pysyvän eläinlääkintäkomitean, jäljempänä `komitea` käsiteltäviksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä viipymättä.

2 a) Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

27 artikla

1 Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja viipymättä.

2 a) Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta kahden päivän kuluessa. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa 15 päivän kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

28 artikla

Neuvosto tarkastelee tämän direktiivin säännöksiä ja erityisesti säännöksiä, jotka koskevat hyväksymättömillä vyöhykkeillä sijaitsevista hyväksytyistä viljelylaitoksista peräisin olevien elävien kalojen saattamista markkinoille, uudelleen komission saadun kokemuksen perusteella laatiman kertomuksen, joka on laadittu eläinlääkintäalan tiedekomitean annettua lausuntonsa siihen mahdollisesti sisältyvine ehdotuksineen, joista komitea päättää määräenemmistöllä, perusteella 1 päivään heinäkuuta 1992 mennessä liitteessä A määrätyn tautiluettelon osalta ja 1 päivään tammikuuta 1997 mennessä hyväksymättömällä vyöhykkeellä sijaitsevien hyväksyttyjen viljelylaitosten tautitilanteen osalta.

29 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä.

2 Näissä jäsenvaltioiden antamissa 1 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niiden liitteenä on oltava viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

30 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-C. JUNCKER

(1) EYVL N:o C 84, 2.4.1990, s. 42

(2) EYVL N:o C 19, 28.1.1991

(3) EYVL N:o C 332, 31.12.1990

(4) EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

(5) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 90/539/ETY (EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6)

(6) EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1

(7) EYVL N:o L 255, 18.10.1968, s. 23

LIITE A

LUETTELO TAUDEISTA JA TAUDEILLE ALTTIISTA LAJEISTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE B

HYVÄKSYTYT VYÖHYKKEET

I Kaloille tarkoitetut mannervyöhykkeet (liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palsta)

A. Mannervyöhykkeiden määritelmä

Mannervyöhyke käsittää

- alueen osan, joka sisältää kokonaisen vesialueen vesistöjen alkulähteiltä suistoon asti, tai enemmän kuin yhden vesialueen, jossa kasvatetaan, pidetään tai pyydystetään kaloja, tai

- vesialueen osasta vesistöjen alkulähteiltä luonnolliseen tai keinotekoiseen esteeseen asti, joka estää kaloja vaeltamasta tuosta esteestä ylävirtaan.

Mannervyöhykkeen koon ja maantieteellisen sijainnin on oltava sellainen, että uudelleen saastumisen mahdollisuudet esim. vaeltavien kalojen välityksellä, on vähennetty mahdollisimman pieneksi. Tämä saattaa edellyttää puskurivyöhykkeen aikaansaamista, jossa valvontaohjelma toteutetaan ilman, että saavutettaisiin hyväksytyn vyöhykkeen asema.

B. Hyväksynnän myöntäminen

Saavuttaakseen hyväksytyn aseman mannervyöhykkeen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1 kaikki kalat ovat olleet vähintään neljän vuoden ajan vapaita kaikista yhden tai useamman liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitetun taudin kliinisistä tai muista oireista,

2 kaikki mannervyöhykkeellä sijaitsevat kalanviljelylaitokset ovat virallisten laitosten valvonnassa. Neljän vuoden aikana on oltava suoritettu kaksi terveystarkastusta vuodessa.

Terveystarkastus on oltava suoritettu sellaisina aikoina vuodesta, jolloin veden lämpötila on näiden tautien kehittymiselle suotuisa.

Terveystarkastuksen on käsitettävä vähintään:

- sellaisten kalojen tarkastuksen, joissa esiintyy poikkeavuuksia,

- sellaisten näytteiden oton, jotka lähetetään mahdollisimman pian hyväksyttyyn laboratorioon testattaviksi kyseisten patogeenien varalta.

Vyöhykkeet, joilla aikaisempien tietojen perusteella tiedetään, ettei liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitettuja tauteja esiinny, voivat kuitenkin saavuttaa hyväksytyn aseman, jos:

a) niiden maantieteellinen sijainti estää tauteja pääsemästä niille helposti,

b) virallinen tautien valvontajärjestelmä on ollut käytössä pidemmän ajan, joka on vähintään 10 vuotta, jolloin:

- kaikkia kalanviljelylaitoksia on valvottu säännöllisesti,

- tauteja koskeva ilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä,

- ei ole ilmoituksia tautitapauksista,

- tartuntavyöhykkeiltä ei ole tuotu eläviä kaloja,

3 jos hyväksyttävällä vyöhykkeellä ei ole kalanviljelylaitoksia, virallinen toimielin on tehnyt vesialueen alemmasta osasta peräisin oleville kaloille terveystarkastus kaksi kertaa vuodessa neljän vuoden ajan 2 kohdan mukaisesti,

4 terveystarkastusten yhteydessä tehdyistä kalojen laboratoriotutkimuksista on saatu negatiiviset tulokset kyseisten patogeenien osalta.

C. Hyväksynnän säilyttäminen

Hyväksynnän säilyttämistä koskevat seuraavat vaatimukset:

1 vyöhykkeelle tuotavien kalojen on oltava peräisin toiselta hyväksytyltä vyöhykkeeltä tai hyväksytystä kalanviljelylaitoksesta,

2 kullakin kalanviljelylaitoksella on tehtävä kaksi terveystarkastusta vuosittain B osan 2 kohdan mukaisesti; näytteitä otetaan kuitenkin vuorotellen 50 %:ssa mannervyöhykkeellä sijaitsevista kalanviljelylaitoksista kunakin vuonna,

3 laboratoriotutkimusten tulosten, jotka on saatu terveystarkastusten yhteydessä otetuista kalanäytteistä, on oltava ollut negatiiviset liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitettujen taudinaiheuttajien osalta,

4 Kalanviljelijöiden tai kalojen alueelle tuonnista vastaavien henkilöiden on pidettävä kirjaa, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot, jotta kalojen terveydentilaa voidaan valvoa jatkuvasti.

D. Hyväksynnän keskeyttäminen, uudelleen voimaan saattaminen ja peruuttaminen

1 Kaikista poikkeavista kuolemista tai muista oireista, jotka antavat aiheen epäillä jonkin liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitetun taudin ilmenemistä kaloissa, on ilmoitettava viralliselle toimielimelle mahdollisimman pian. Tämän on lakkautettava vyöhykkeen hyväksyntä viipymättä.

2 Vähintään 10 sairaan kalan näyte-erä on lähetettävä hyväksyttyyn laboratorioon testattavaksi kyseisten patogeenien varalta. Testien tulokset on toimitettava välittömästi viralliselle toimielimelle.

3 Kun tulokset ovat negatiivisia kyseisten patogeenien osalta, mutta positiivisia jonkin toisen taudinaiheuttajan osalta, virallinen toimielin palauttaa hyväksynnän.

4 Kun taudinmääritystä ei voida tehdä, on kuitenkin suoritettava uusi terveystarkastus 15 päivän kuluessa ensimmäisestä näytteenotosta ja otettava riittävä määrä sairaita kaloja ja toimitettava ne hyväksytylle laboratoriolle testattaviksi kyseisten patogeenien varalta.

Jos tulokset ovat jälleen negatiivisia tai jos sairaita kaloja ei ole enempää, virallinen toimielin palauttaa hyväksynnän.

5 Kun tulokset ovat positiivisia, virallisen laitoksen on peruutettava hyväksyntä.

6 Vyöhykkeen hyväksynnän palautusta koskevat seuraavat vaatimukset:

a) tautipesäkkeen ilmaantuessa:

- kaikki tartunnan saaneissa kalanviljelylaitoksissa olevat kalat on ollut teurastettava ja tartunnan saaneet tai saastuneet kalat on ollut hävitettävä,

- tilat ja laitteet on ollut desinfioitava virallisten laitosten hyväksymän menettelyn mukaisesti,

b) edellä B kohdassa säädetyt vaatimukset on jälleen täytettävä tautipesäkkeen hävittämisen jälkeen.

7 Toimivaltainen keskusviranomainen ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenvaltioille vyöhykkeiden hyväksynnän keskeyttämisestä, palauttamisesta ja peruuttamisesta.

II Kaloille tarkoitetut rannikkovyöhykkeet (liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palsta)

A. Rannikkovyöhyke käsittää osan rannikkoa tai merivettä tai suistoa, joka on maantieteellisesti täsmällisesti rajoitettu ja joka muodostuu homogeenisesta hydrologisesta järjestelmästä.

B. Hyväksynnän myöntäminen

Saavuttaakseen hyväksytyn aseman, kaloille tarkoitetun rannikkovyöhykkeen on täytettävä I osan B kohdassa tarkoitetut mannervyöhykkeille määrätyt vaatimukset.

C. Hyväksynnän säilyttäminen

Rannikkovyöhykkeen hyväksynnän säilyttämistä koskevat I osan C kohdassa määrätyt vaatimukset.

D. Hyväksynnän keskeyttäminen, uudelleen voimaan saattaminen ja peruuttaminen

Säännöt ovat samat kuin I osan D kohdassa määrätyt.

III Nilviäisille tarkoitetut rannikkovyöhykkeet (liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palsta)

A. Rannikkovyöhykkeen on oltava II osan A kohdassa säädetyn määritelmän mukainen.

B. Hyväksynnän myöntäminen

Tullakseen hyväksytyksi rannikkovyöhykkeen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1 missään nilviäisissä ei ole vähintään kahden vuoden aikana esiintynyt yhden tai useamman liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitettujen tautien kliinisiä tai muita merkkejä,

2 kaikki rannikkovyöhykkeellä sijaitsevat viljelylaitokset ovat virallisten toimielinten valvonnassa. Terveystarkastuksia suoritetaan kyseisten patogeenien kehityksen mukaisin väliajoin.

Näiden tarkastusten aikana otetaan näytteitä ja ne lähetetään viipymättä hyväksyttyyn laboratorioon testattaviksi kyseisten patogeenien varalta,

3 jos rannikkovyöhykkeellä ei ole viljelylaitoksia, virallinen toimielin on tehnyt nilviäisille 2 kohdan mukainen terveystarkastus kyseisten patogeenien kehityksen mukaisin väliajoin. Jos eläimistön yksityiskohtaiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vyöhykkeellä ei ole vektorina tai kantajana toimivaan lajiin tai taudille alttiiseen lajiin kuuluvia nilviäisiä, virallinen toimielin voi hyväksyä vyöhykkeen, ennen kuin sinne viedään nilviäisiä,

4 terveystarkastusten yhteydessä tehdyistä nilviäisten laboratoriotutkimuksista on oltava saatu negatiiviset tulokset kyseisten patogeenien osalta.

Jos aikaisempien tietojen perusteella on osoitettavissa, ettei liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitettuja tauteja esiinny alueella, nämä tiedot voidaan ottaa huomioon hyväksynnän myöntämisessä.

C. Hyväksynnän säilyttäminen

Hyväksynnän säilyttämistä koskevat seuraavat vaatimukset:

1 rannikkovyöhykkeelle tuotavien nilviäisten on oltava peräisin muilta hyväksytyiltä rannikkovyöhykkeiltä tai hyväksymättömillä rannikkovyöhykkeillä sijaitsevista hyväksytyistä viljelylaitoksista,

2 kullakin viljelylaitoksella on tehtävä terveystarkastus B osan 2 kohdan mukaisesti kyseisten patogeenien kehityksen mukaisin väliajoin,

3 laboratoriotutkimusten tulosten, jotka on saatu terveystarkastusten yhteydessä otetuista nilviäisnäytteistä, on oltava ollut negatiivisia liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitettujen taudinaiheuttajien osalta,

4 viljelijöiden tai nilviäisten alueelle tuonnista vastaavien henkilöiden on pidettävä kirjaa, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot, jotta nilviäisten terveydentilaa voidaan valvoa jatkuvasti.

D. Hyväksynnän keskeyttäminen, uudelleen voimaan saattaminen ja peruuttaminen

1 Kaikista poikkeavista kuolemista tai muista oireista, jotka antavat aiheen epäillä jonkin liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitetun taudin puhkeamista nilviäisten joukossa, on ilmoitettava viralliselle toimielimelle mahdollisimman pian. Tämän on keskeytettävä vyöhykkeen hyväksyntä viipymättä.

2 Hyväksyttyyn laboratorioon on lähetettävä sairaista nilviäisistä koostuva näyte-erä testattavaksi kyseisten patogeenien varalta.

Testien tulokset on toimitettava välittömästi viralliselle toimielimelle.

3 Kun tulokset ovat negatiivisia kyseisten patogeenien osalta, mutta positiivisia muun aiheuttajan osalta, virallinen toimielin palauttaa hyväksynnän.

4 Kun taudinmääritystä ei voida tehdä, on kuitenkin suoritettava uusi terveystarkastus 15 päivän kuluessa ensimmäisestä näytteenotosta ja otettava riittävä määrä sairaita nilviäisiä ja toimitettava ne hyväksytylle laboratoriolle testattaviksi kyseisten patogeenien varalta. Jos tulokset ovat jälleen negatiivisia tai jos sairaita nilviäisiä ei ole enää, virallinen toimielin palauttaa hyväksynnän.

5 Kun tulokset ovat positiivisia, virallisen toimielimen on peruutettava hyväksyntä.

6 Vyöhykkeen hyväksynnän palautusta koskevat seuraavat vaatimukset:

a) kun tautipesäke ilmaantuu:

- tartunnan saaneet tai saastuneet nilviäiset on täytynyt hävittää,

- tilat ja laitteet on oltava desinfioitu virallisten laitosten hyväksymän menettelyn mukaisesti.

b) edellä B kohdassa säädetyt vaatimukset on jälleen täytettävä tautipesäkkeen hävittämisen jälkeen.

7 Toimivaltainen keskusviranomainen ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenvaltioille vyöhykkeiden hyväksynnän keskeyttämisestä, palauttamisesta ja peruuttamisesta.

LIITE C

HYVÄKSYMÄTTÖMÄLLÄ VYÖHYKKEELLÄ SIJAITSEVAT HYVÄKSYTYT VILJELYLAITOKSET

I Mantereella sijaitsevat kalanviljelylaitokset (liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palsta)

A. Hyväksynnän myöntäminen

Tullakseen hyväksytyksi viljelylaitoksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1 Veden on oltava peräisin lähteestä tai porakaivosta.

2 Laitoksen alapuolella olevia vaelluskaloja varten on oltava luonnollinen tai keinotekoinen este.

3 Laitoksen on oltava liitteessä B olevan I osan B kohdassa säädettyjen asiaankuuluvien vaatimusten mukainen.

B. Hyväksynnän säilyttäminen

Hyväksynnän säilyttämistä koskevat liitteessä B olevan I osan C kohdassa säädetyt vaatimukset. Näytteenotto on kuitenkin suoritettava kerran vuodessa.

C. Hyväksynnän keskeyttäminen, uudelleen voimaan saattaminen ja peruuttaminen

Sovelletaan liitteessä B olevan I osan D kohdassa määrättyjä vaatimuksia.

II Rannikolla olevat kalanviljelylaitokset (liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palsta)

A. Hyväksynnän myöntäminen

Tullakseen hyväksytyksi viljelylaitoksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1 Sille tulevan veden on tultava sellaisen järjestelmän kautta, joka tekee mahdolliseksi liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palstassa tarkoitettujen taudinaiheuttajien hävittämisen.

2 Sen on oltava soveltuvin osin liitteessä B olevan II osan B kohdassa määrättyjen vaatimusten mukainen.

B. Hyväksynnän säilyttäminen

Hyväksynnän säilyttämistä koskevat soveltuvin osin liitteessä B olevan II osan C kohdassa määrätyt vaatimukset.

C. Hyväksynnän keskeyttäminen, uudelleen voimaan saattaminen ja peruuttaminen

Sovelletaan soveltuvin osin liitteessä B olevan II osan D kohdassa määrättyjä vaatimuksia.

III Rannikolla olevat nilviäisten viljelylaitokset (liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palsta)

A. Hyväksynnän myöntäminen

Tullakseen hyväksytyksi viljelylaitoksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1 Sille tulevan veden on tultava sellaisen järjestelmän kautta, joka tekee mahdolliseksi liitteessä A olevan I ja II luettelon 2 palstassa tarkoitettujen taudinaiheuttajien hävittämisen.

2 Sen on oltava soveltuvin osin liitteessä B olevan III osan B kohdan 1, 2 ja 4 alakohdassa määrättyjen vaatimusten mukainen.

B. Hyväksynnän säilyttäminen

Hyväksynnän säilyttämistä koskevat soveltuvin osin liitteessä B olevan III osan C kohdan 1 4 alakohdassa määrätyt takuut.

C. Hyväksynnän keskeyttäminen, uudelleen voimaan saattaminen ja peruuttaminen

Sovelletaan soveltuvin osin liitteessä B olevan III osan D kohdassa määrättyjä vaatimuksia.

LIITE D

VEDEN VAIHTO

Veden vaihto vesiviljeltyjen eläinten kuljetuksen aikana suoritetaan jäsenvaltioiden hyväksymissä tiloissa, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

1 Vaihtoa varten käytettävissä olevan veden hygieenisten ominaisuuksien on oltava sellaisia, etteivät ne muuta kuljetettujen lajien terveystilannetta liitteessä A olevan I ja II luettelon 1 palstassa tarkoitettujen taudinaiheuttajien osalta.

2 Näissä tiloissa on oltava laitteet, jotka on suunniteltu estämään ympäristön saastuminen:

- joko tekemällä mahdolliseksi desinfioida vesi, tai

- varmistamalla, ettei tämän veden vuodattamiseen missään oloissa sisälly suoraa päästöä avoveteen.

LIITE E

Siirtoasiakirjojen mallit

1 LUKU SIIRTOASIAKIRJA HYVÄKSYTYLTÄ VYÖHYKKEELTÄ PERÄISIN OLEVIA ELÄVIÄ KALOJA, MÄTIMUNIA JA SUKUSOLUJA VARTEN

>KAAVION ALKU>

I Alkuperämaa:

Hyväksytty vyöhyke:

II Alkuperälaitos (nimi ja osoite):

III Eläimet tai tuotteet:

Elävät kalat Mätimunat Sukusolut

Heimo (yleinen nimitys ja tieteellinen nimi)

Laji (yleinen nimitys ja tieteellinen nimi)

Määrä

Lukumäärä

Kokonaispaino

Keskipaino

IV Määräpaikka

Määrämaa:

Vastaanottaja (nimi ja osoite):

V Kuljetusväline (laji ja tunniste):

VI Terveystodistus

Minä allekirjoittanut todistan, että tässä lähetyksessä olevat eläimet tai tavarat ovat peräisin hyväksytyltä vyöhykkeeltä ja että ne täyttävät direktiivin 91/67/ETY vaatimukset.

Annettu,

(paikka)

(aika)

Virallisen laitoksen nimi:

(nimi suuraakkosin)

Virallisen laitoksen leima

(sisältää kuvan)

(allekirjoittaneen virka-asema)

(allekirjoitus)>KAAVION LOOPU>

2 LUKU SIIRTOASIAKIRJA HYVÄKSYTYSTÄ VILJELYLAITOKSESTA PERÄISIN OLEVIA ELÄVIÄ KALOJA, MÄTIMUNIA JA SUKUSOLUJA VARTEN

>KAAVION ALKU>

I Alkuperämaa:

II Alkuperälaitos (nimi ja osoite):

III Eläimet tai tuotteet:

Elävät kalat Mätimunat Sukusolut

Heimo (yleinen nimitys ja tieteellinen nimi)

Laji (yleinen nimitys ja tieteellinen nimi)

Määrä

Lukumäärä

Kokonaispaino

Keskipaino

IV Määräpaikka

Määrämaa:

Vastaanottaja (nimi ja osoite):

V Kuljetusväline (laji ja tunniste):

VI Terveystodistus

Minä allekirjoittanut todistan, että tässä lähetyksessä olevat eläimet tai tavarat ovat peräisin hyväksytystä viljelylaitoksesta ja että ne täyttävät direktiivin 91/67/ETY vaatimukset.

Annettu,

(paikka)

(aika)

Virallisen laitoksen nimi:

(nimi suuraakkosin)

Virallisen laitoksen leima

(sisältää kuvan)

(allekirjoittaneen virka-asema)

(allekirjoitus)>KAAVION LOOPU>

3 LUKU SIIRTOASIAKIRJA HYVÄKSYTYLTÄ RANNIKKOVYÖHYKKEELTÄ PERÄISIN OLEVIA NILVIÄISIÄ VARTEN

>KAAVION ALKU>

I Alkuperämaa:

Hyväksytty vyöhyke:

II Alkuperälaitos (nimi ja osoite):

III Eläimet:

Nilviäiset

Heimo (yleinen nimitys ja tieteellinen nimi)

Laji (yleinen nimitys ja tieteellinen nimi)

Määrä

Lukumäärä

Kokonaispaino

Keskipaino

IV Määräpaikka

Määrämaa:

Vastaanottaja (nimi ja osoite):

V Kuljetusväline (laji ja tunniste):

VI Terveystodistus

Minä allekirjoittanut todistan, että tässä lähetyksessä olevat eläimet ovat peräisin hyväksytyltä rannikkovyöhykkeeltä ja että ne täyttävät direktiivin 91/67/ETY vaatimukset.

Annettu,

(paikka)

(aika)

Virallisen laitoksen nimi:

(nimi suuraakkosin)

Virallisen laitoksen leima

(sisältää kuvan)

(allekirjoittaneen virka-asema)

(allekirjoitus)>KAAVION LOOPU>

4 LUKU SIIRTOASIAKIRJA HYVÄKSYTYSTÄ VILJELYLAITOKSESTA PERÄISIN OLEVIA NILVIÄISIÄ VARTEN

>KAAVION ALKU>

I Alkuperämaa:

II Alkuperälaitos (nimi ja osoite):

III Eläimet:

Nilviäiset

Heimo (yleinen nimitys ja tieteellinen nimi)

Laji (yleinen nimitys ja tieteellinen nimi)

Määrä

Lukumäärä

Kokonaispaino

Keskipaino

IV Määräpaikka

Määrämaa:

Vastaanottaja (nimi ja osoite):

V Kuljetusväline (laji ja tunniste):

VI Terveystodistus

Minä allekirjoittanut todistan, että tässä lähetyksessä olevat eläimet ovat peräisin hyväksytystä viljelylaitoksesta ja että ne täyttävät direktiivin 91/67/ETY vaatimukset.

Annettu,

(paikka)

(aika)

Virallisen laitoksen nimi:

(nimi suuraakkosin)

Virallisen laitoksen leima

(sisältää kuvan)

(allekirjoittaneen virka-asema)

(allekirjoitus)>KAAVION LOOPU>

Top