Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3665

Komission asetus (ETY) N:o 3665/87, annettu 27 päivänä marraskuuta 1987, maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 351, 14.12.1987, p. 1–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 024 P. 216 - 249
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 024 P. 216 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999; Kumoava ja korvaava 399R0800

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3665/oj

31987R3665

Komission asetus (ETY) N:o 3665/87, annettu 27 päivänä marraskuuta 1987, maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 351 , 14/12/1987 s. 0001 - 0031
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 24 s. 0216
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 24 s. 0216


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 3665/87,

annettu 27 päivänä marraskuuta 1987,

maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2727/75 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1900/87 (), ja erityisesti sen 16 artiklan 6 kohdan ja 24 artiklan sekä maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen muiden asetusten vastaavat säännökset,

ottaa huomioon vilja-alan vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja niiden määrän vahvistamisperusteista 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2746/75 () ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3 kohdan sekä asetusten N:o 142/67/ETY () (rapsin-, rypsin- ja auringonkukansiemenet), N:o 171/67/ETY () (oliiviöljy), (ETY) N:o 766/68 () (sokeri), (ETY) N:o 876/68 () (maito ja maitotuotteet), (ETY) N:o 885/68 () (naudanliha), (ETY) N:o 2518/69 () (hedelmät ja vihannekset), (ETY) N:o 326/71 () (raakatupakka), (ETY) N:o 2743/75 () (viljapohjaiset rehuseokset), (ETY) N:o 2744/75 () (jalostetut vilja- ja riisituotteet), (ETY) N:o 2768/75 () (sianliha), (ETY) N:o 2774/75 () (munat), (ETY) N:o 2779/75 () (siipikarjanliha), (ETY) N:o 110/76 () (kalastustuotteet), (ETY) N:o 1431/76 () (riisi), (ETY) N:o 519/77 () (hedelmä- ja vihannesjalosteet), (ETY) N:o 345/79 () (viinit) vastaavat säännökset,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 11 päivänä kesäkuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1676/85 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1636/87 (), ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon maatalousalaa koskevista valuutan tasausmaksuista 11 päivänä kesäkuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1677/85 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1889/87 (), ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden vientituen maksamisesta ennakolta 4 päivänä maaliskuuta 1980 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 565/80 (), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2026/83 (),

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 2730/79 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1180/87 (), joka korvasi aikanaan komission asetuksen (ETY) N:o 192/72 (), annetaan maataloustuotteiden vientituen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt; kyseisen asetuksen (ETY) N:o 2730/79 säännöksiä on kuitenkin muutettu useita kertoja ja toisinaan jopa huomattavasti; selvyyden ja hallinnollisen tehokkuuden vuoksi kyseisellä alalla sovellettavista säännöistä olisi tehtävä koonnelma tekemällä niihin muutoksia, jotka näyttävät suotavilta kokemuksen perusteella,

tuen suuruutta määritettäessä huomioon otettava päivä olisi annettava; tietyissä asetuksissa täsmennetään, että tämä päivä on vientipäivä; kyseistä päivää määritettäessä olisi löydettävä taloudellisesti tyydyttävä ratkaisu, jolla varmistetaan jäsenvaltioiden viejien yhdenvertainen kohtelu ja joka vastaa yhteisössä vallitsevaa suuntausta tehdä tullitarkastukset tuotantopaikoilla; näistä syistä tuen laskemisessa käytettävien tietojen toteamispäivän olisi oltava se päivä, jona tulliviranomainen hyväksyy viejän ilmoituksen, jossa tämä ilmaisee halunsa viedä kyseiset tuotteet ja saada siitä tukea,

neuvoston antamissa yleisissä säännöissä säädetään, että tuki maksetaan esitettäessä todisteet siitä, että tuotteet on viety yhteisön ulkopuolelle; "vienti yhteisön ulkopuolelle" -käsitteen yhdenmukaisen tulkinnan kannalta tuotetta olisi pidettävä vietynä, kun se on viety yhteisön tullialueelta,

tietyt vientitoimet voivat johtaa väärinkäytöksiin; tällaisten väärinkäytösten välttämiseksi tuen maksamisen edellytyksenä olisi oltava se, että tuote on viety yhteisön tullialueelta ja tuotu kolmanteen maahan ja tarvittaessa tosiasiallisesti saatettu kolmannen maan markkinoille,

toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että yhteisöstä vietävät tai tiettyyn määräpaikkaan toimitettavat tuotteet ovat tosiasiallisesti samoja tuotteita, jotka kävivät läpi vientiä koskevat tullimuodollisuudet; tämän vuoksi kuljetettaessa tuote muiden jäsenvaltioiden kautta ennen sen vientiä yhteisön tullialueelta tai saapumista tiettyyn määräpaikkaan olisi käytettävä tavaroiden käytön ja/tai määräpaikan todistamista edellyttävien yhteisön toimenpiteiden soveltamiseen liittyvistä asiakirjoista 18 päivänä syyskuuta 1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2823/87 () 1 artiklassa tarkoitettua valvontakappaletta; hallinnollisen yksinkertaistamisen vuoksi olisi ilmeisesti suotavaa säätää valvontakappaleen käyttämistä joustavammasta menettelystä sovellettaessa komission asetuksen (ETY) N:o 1062/87 (), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2823/87, IV osaston I luvussa säädettyä järjestelmää, jonka mukaan kuljetuksen alkaessa yhteisöstä ja päättyessä sen ulkopuolelle rajatullitoimipaikassa ei tarvitse täyttää mitään tullimuodollisuuksia,

tässä asetuksessa säädetyn järjestelmän etua voidaan soveltaa ainoastaan tuotteisiin, jotka täyttävät perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdan ehdot; tiettyjen yhdistelmätuotteiden tukea ei vahvisteta itse tuotteen perusteella, vaan suhteessa perustuotteisiin, joista ne koostuvat; yksilöitäessä tuki yhden tai useamman ainesosan perusteella tuen tai sen osan myöntämiseen riittää, että kyseinen ainesosa tai kyseiset ainesosat täyttävät perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdan ehdot tai eivät enää täytä niitä ainoastaan sen vuoksi, että ne on yhdistetty muihin tuotteisiin; tiettyjen ainesosien erityistilanteen huomioon ottamiseksi on syytä laatia luettelo tuotteista, joiden tukia pidetään vahvistettuina yhden ainesosan perusteella,

tuen määrä määritetään tuotteen tariffiin luokituksen perusteella; tiettyjen sekoitusten kohdalla kyseinen luokitus voi johtaa taloudellisesti perusteltavaa tukea suuremman tuen myöntämiseen,

on tarpeen antaa erityissäännöksiä sekoituksiin sovellettavan tuen määrittämisestä,

tuotteiden olisi oltava laadultaan sellaisia, että niitä voidaan pitää kaupan tavanomaisin edellytyksin,

vientimaksua ei sovelleta, kun vientituki on vahvistettu ennakolta tai määritetty tarjouskilpailulla, koska vienti on toteutunut ennakolta vahvistetuin tai tarjouskilpailussa määritetyin edellytyksin; vastaavasti on syytä säätää, että kannettaessa viennistä ennakolta vahvistettu tai tarjouskilpailulla määritetty vientimaksu kyseisen viennin on toteuduttava säädetyin edellytyksin ja tämän vuoksi sille ei saa myöntää vientitukea,

hyvin pienien tuotemäärien vienti ei ole taloudellisesti kannattavaa ja se voi aiheuttaa toimivaltaisille viranomaisille tarpeetonta työtä; jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava mahdollisuus olla maksamatta tukea tällaiselle viennille,

tuen määrän vaihdellessa tuotteiden määräpaikan mukaan olisi varmistettava, että tuote on tuotu kolmanteen maahan tai kolmansiin maihin, jolle tai joille tuki on säädetty; tällainen toimenpide voidaan tehdä vaikeuksitta joustavammaksi, kun kyseessä on alhaiseen tukeen oikeuttava vienti ja tuotteiden määräpaikkaan saapumisesta annetaan riittävät takeet,

sellaisen viennin, jonka tuki vaihtelee määräpaikan mukaan, ja muun viennin saattamiseksi yhdenvertaiseksi olisi säädettävä vientipäivänä sovellettavan alhaisimman tuen perusteella laskettavan tuen osan maksamisesta välittömästi, kun viejä on todistanut, että tuote on viety yhteisön tullialueelta,

tietyissä tapauksissa on käytettävä lauseketta pakollisesta määräpaikasta, kun sovelletaan yhtä ainoaa samansuuruista tukea kaikkiin määräpaikkoihin tuen ennakkovahvistuspäivänä; tukea olisi pidettävä vaihtelevana, jos vientipäivänä sovellettava tuki on alhaisempi kuin ennakkovahvistuspäivänä sovellettava tuki, jota on tarvittaessa tarkistettu vientipäivänä,

viejät voidaan vapauttaa velvoitteesta esittää todisteet siitä, että maataloustuotteet ovat saapuneet määräpaikkaansa, kun tuki on tiettyä määrää alhaisempi; tämän säännöksen tavoitteena on yksinkertaistaa todisteiden esittämiseen liittyviä hallinnollisia toimia,

viennin rahoituksen helpottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava lupa maksaa tuki viejille ennakolta kokonaisuudessaan tai osittain välittömästi, kun vienti-ilmoitus on hyväksytty, ja tähän olisi liityttävä vakuus, jolla varmistetaan kyseisen ennakkomaksun palauttaminen, jos myöhemmin ilmenee, että tukea ei olisi pitänyt maksaa,

asetuksessa (ETY) N:o 565/80 annetaan yleiset säännöt vientitukea vastaavan määrän maksamisesta ennen vientiä,

asetuksen (ETY) N:o 565/80 3 artiklassa säädetään, että tuotteisiin, joiden tueksi on vahvistettu vähintään nolla, voidaan soveltaa mainitun asetuksen säännöksiä; kaikkien yhteisön kauppiaiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi negatiivisia valuutan tasausmaksuja ei saisi ottaa huomioon määritettäessä, onko vähintään nollan suuruinen tuki vahvistettu; tämän vuoksi tuotteisiin ja tavaroihin voidaan soveltaa mainitun asetuksen säännöksiä, kun negatiivinen valuutan tasausmaksu on tukea suurempi,

asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädetään, että sovellettavan tuen määrän sekä vahvistettaessa tuki ennakolta sen määrään tehtävien kaikkien tarkistusten määrittämiseen käytetään päivää, jona perustuotteet asetetaan tullin valvontaan; kyseinen päivä sekä tuen määrää ja kaikkia tullin varasto- tai vapaaaluemenettelyyn asetettuja tuotteita tai tavaroita koskevia tarkistuksia määritettäessä huomioon otettava päivä on tarkennettava; kyseiset päivät on määritettävä siten, että ne vastaavat taloudellisia vaatimuksia ja varmistavat yhdenvertaisen kohtelun jäsenvaltioiden viejille,

huomioon otettavan päivän on tämän vuoksi oltava päivä, jona tulliviranomaiset hyväksyvät kyseisen henkilön ilmoituksen, jossa tämä ilmaisee halunsa asettaa kyseiset tuotteet tai tavarat asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 tai 5 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn, viedä ne jalostuksen tai varastoinnin jälkeen ja saada siihen tukea; kyseisessä ilmoituksessa on oltava tuen ja valuutan tasausmaksujen laskemisessa tarvittavat tiedot,

on annettava vakuus, jolla varmistetaan tuen palauttaminen, jos tuen myöntämisen edellytykset eivät täyty; negatiivinen valuutan tasausmaksu on vähennettävä tuesta; jos tukioikeutta ei ole todistettu, negatiiviset valuutan tasausmaksut voivat langeta maksettavaksi; kyseisten maksujen maksaminen on varmistettava,

positiivisilla valuutan tasausmaksuilla on tukia vastaava vaikutus kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa; ne on maksettava ennakolta samoin edellytyksin kuin tuki; tuen maksaminen ennakolta vaikuttaa vientitodistusten voimassaoloaikaan; kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi positiiviset valuutan tasausmaksut on maksettava ennakolta ainoastaan, jos ne myönnetään tuen lisäksi,

ennen vientiä maksettu määrä on palautettava, jos ilmenee, että oikeutta vientitukeen ei ole ollut lainkaan tai oikeus koski alhaisempaa tukea; palautukseen on kuuluttava lisämaksu väärinkäytösten ehkäisemiseksi; ylivoimaisen esteen sattuessa lisämaksua ei palauteta,

kyseisten tuotteiden viennille on asetettava määräaika; tämä määräaika on asetettava ottaen huomioon vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmä,

tukea ei myönnetä, jos viennin määräaikoja tai tuen maksamiseen tarvittavien todisteiden esittämisen määräaikoja ei noudateta; ilmeisesti on kuitenkin suotavaa muuttaa voimassa olevia säännöksiä joustavammiksi; tätä varten on syytä toteuttaa toimenpiteitä, jotka vastaavat komission asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 (), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1181/87 (), säädettyjä toimenpiteitä,

tietyt määräpaikat voidaan rinnastaa vientiin yhteisön ulkopuolelle; muonitusvarastoihin toimitetut tuotteet ja tavarat on myöhemmin toimitettava muonitustarkoituksiin; toimituksia kyseisiin varastoihin ei saa rinnastaa lopulliseen vientiin tukioikeuden osalta,

varastoitaessa ennen vientiä on ilmeisesti suotavaa rajoittautua käsittelyihin, joilla varmistetaan kyseisten tuotteiden ja tavaroiden säilyttäminen sellaisenaan; tilanteen selventämiseksi olisi säädettävä, että nämä käsittelyt eivät vaikuta millään tavoin sovellettavaan tukeen,

voi olla tarpeen, että viejä tai kuljettaja toteuttaa toimenpiteitä vietäväksi tarkoitettujen tuotteiden pilaantumisen välttämiseksi vienti-ilmoituksen hyväksymistä seuraavien 60 päivän aikana ja ennen vientiä yhteisön tullialueelta tai ennen määräpaikkaan saapumista; eräs tällainen toimenpide on jäädyttäminen, joka mahdollistaa tuotteiden säilymisen muuttumattomina; tämän vaatimuksen noudattamiseksi olisi säädettävä, että jäädyttämistä voidaan käyttää mainittuna aikana,

maksettaessa tuki ennen jalostusta tarkoituksena on asettaa yhteisön tuotteet yhdenvertaisiksi kolmansista maista tuotavien, jalostukseen tai jälleenvientiin tarkoitettujen tuotteiden kanssa,

jalostettujen tuotteiden tuotantomenetelmät ja niiden tarkastusmenettelyt edellyttävät tiettyä joustoa,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1999/85 () 2 artiklassa säädetään vastaavuusjärjestelmästä osana sisäistä jalostusmenettelyä,

vastaavuusjärjestelmään voidaan myös antaa lupa sellaisen järjestelmän osalta, jossa tuki maksetaan ennen jalostamista, jos molemmat järjestelmät ovat vastaavia,

tuotteet, jotka eivät voi saada tukea, eivät saa olla vastaavuustuotteita,

komission asetuksessa (ETY) N:o 1687/76 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3497/87 () säädetään, että interventiotuotteiden on saavuttava määrättyyn määräpaikkaan; tämän vuoksi kyseisiä tuotteita ei saa korvata vastaavuustuotteilla,

laivojen tai ilma-alusten muonituksen sekä asevoimien toimitusten osalta voidaan antaa tuen suuruuden määrittämistä koskevia erityisiä sääntöjä,

kolmansista maista tiettyyn määräpaikkaan tuodut tuotteet ovat jäsenvaltioissa tuontitullittomia; siinä määrin kuin kyseiset markkinat ovat merkityksellisiä, yhteisön tuotteet olisi saatettava yhdenvertaisiksi kolmansista maista tuotavien tuotteiden kanssa; tämä koskee erityisesti laivojen ja ilma-alusten muonitukseen käytettäviä tuotteita,

laivojen muonitusta varten toimitetut tuotteet on tarkoitettu kulutettaviksi laivassa; nämä tuotteet saavat käsittelemättömiin tuotteisiin sovellettavaa tukea riippumatta siitä, kulutetaanko ne sellaisenaan vai käytetäänkö ne ruoan valmistukseen laivalla,

ilma-alusten rajallisen tilan vuoksi tuotteet on valmistettava ruoaksi ennen niiden toimittamista ilma-aluksiin; yhdenmukaisuuden vuoksi olisi annettava säännöt, jotka mahdollistavat ilma-aluksissa kulutettaville maataloustuotteille saman tuen kuin laivoilla ruoaksi valmistamisen jälkeen kulutettaville tuotteille,

laivojen ja ilma-alusten muonitukseen liittyvä kauppa on hyvin erikoistunutta ja edellyttää tuen ennakkomaksuun liittyvän erityisjärjestelmän luomista,

jos edellä kuvattuja mahdollisuuksia on sovellettu ja myöhemmin osoittautuu, että tukea ei olisi pitänyt maksaa, viejät ovat saaneet perusteettomasti korotonta lainaa; tämän vuoksi olisi toteutettava toimenpiteet, joilla perusteettoman edun saaminen estetään,

tietyille jäsenvaltioiden läheisillä alueilla sijaitseville laivoille toimitettavien yhteisön tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi myönnettävän tuen on oltava samansuuruinen kuin muonitukseen yhteisössä sovellettava tuki; tiettyyn määräpaikkaan tapahtuviin toimituksiin sovellettavaa alhaisinta tukea suuremman tuen maksaminen ei saisi olla millään tavoin perusteltua, ellei ole epäilystä, että tavarat ovat saapuneet kyseiseen määräpaikkaan; toimitus eristäytyneillä merialueilla sijaitseville laivoille on pakosta sellainen erityistoimi, jonka valvonnan olisi oltava mahdollista; jos soveltuvat valvontatoimenpiteet annetaan, näihin toimituksiin olisi suotavaa soveltaa muonitukseen yhteisössä sovellettavaa voimassa olevaa tukea; on mahdollista säätää yksinkertaistetusta menettelystä toimituksille, joiden merkitys on vähäisempi; jäsenvaltioiden aluevesien leveys vaihtelee 3 P12 meripeninkulmaan ja tämän vuoksi vientiin olisi suotavaa rinnastaa myös toimitukset kaikille laivoille, jotka sijaitsevat 3 meripeninkulman rajaa kauempana,

muonitettaessa ulkomerellä jollekin jäsenvaltiolle kuuluvaa sota-alusta jostakin yhteisön satamasta toimivasta sota-aluksesta toimivaltaiselta viranomaiselta on mahdollista saada todistus kyseisestä toimituksesta; näihin toimituksiin olisi sovellettava samansuuruista tukea kuin muonitukseen jossakin yhteisön satamassa;

on suotavaa, että laivojen tai ilma-alusten muonitukseen käytettävät maataloustuotteet saavat samaa tukea, kun ne toimitetaan yhteisössä tai sen ulkopuolella sijaitsevaan laivaan tai ilma-alukseen,

kolmansissa maissa muonitustoimitukset voidaan tehdä suoraan tai epäsuorasti; olisi luotava kumpaankin toimitustapaan soveltuvat valvontajärjestelmät,

yhteisön tavaroiden vientimenettelyjen yhdenmukaistamisesta 24 päivänä helmikuuta annetun neuvoston direktiivin 81/177/ETY () 1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta ei mahdollista Helgolandin saaren pitämistä tukeen oikeuttavana määräpaikkana; yhteisön maataloustuotteiden kulutusta Helgolandin saarella olisi helpotettava ja tähän tarkoitukseen on syytä antaa tarvittavat säännökset,

jos tullien palautusta tai peruuttamista koskevasta hakemuksesta myöhemmin tehtävä päätös on kielteinen, tuotteet voivat saada vientitukea tai niistä voidaan tarvittaessa kantaa vientimaksu tai muu vastaava maksu; tämän vuoksi on syytä antaa erityissäännöksiä,

yleensä kolmansiin maihin asettautuneita kyseisen maan käskyvaltaan kuulumattomia asevoimia, kansainvälisiä järjestöjä ja kolmanteen maahan sijoittautuneita diplomaattisia edustustoja muonitetaan tuontimaksuitta; on ilmeisesti mahdollista toteuttaa erityistoimenpiteitä jonkin jäsenvaltion tai jonkin kansainvälisen järjestön, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista on, käskyvaltaan kuuluvien asevoimien, kansainvälisten järjestöjen, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista on, ja diplomaattisten edustustojen osalta,

olisi säädettävä, että tuen maksaa jäsenvaltio, jonka alueella vienti-ilmoitus on hyväksytty,

on mahdollista, että viejästä riippumattomista syistä valvontakappaletta ei voida laatia, vaikka tuote on viety yhteisön tullialueelta tai saapunut tiettyyn määräpaikkaan; tällainen tilanne on omiaan häiritsemään kauppaa; tällöin vastaaviksi asiakirjoiksi olisi tunnustettava muita asiakirjoja,

moitteettoman hallinnon vuoksi olisi vaadittava, että hakemus ja kaikki muut tuen maksamiseen tarvittavat asiakirjat jätetään kohtuullisen määräajan kuluessa, lukuunottamatta ylivoimaista estettä, erityisesti kun määräaikaa ei ole voitu noudattaa viejästä riippumattomien hallinnollisten viivästysten vuoksi, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat raha-asiain komitean lausunnon ja kaikkien kyseisten hallintokomiteoiden lausuntojen mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

ASETUKSEN SOVELTAMISALA

()

1 artikla

Rajoittamatta tiettyihin tuotteisiin liittyviä yhteisön säännöksissä annettuja poikkeussäännöksiä tässä asetuksessa annetaan yhteiset yksityiskohtaiset säännöt vientitukia, jäljempänä "tuki", koskevan järjestelmän soveltamisesta, joka otetaan käyttöön tai josta säädetään:

P asetuksen N:o 136/66/ETY 20 ja 28 artiklassa (rasvat),

P asetuksen (ETY) N:o 804/68 17 artiklassa (maito ja maitotuotteet),

P asetuksen (ETY) N:o 805/68 18 artiklassa (naudanliha),

P asetuksen (ETY) N:o 727/70 9 artiklassa (raakatupakka),

P asetuksen (ETY) N:o 1035/72 30 artiklassa (hedelmät ja vihannekset),

P asetuksen (ETY) N:o 1785/81 19 artiklassa (sokeri ja isoglukoosi),

P asetuksen (ETY) N:o 2727/75 16 artiklassa (viljat),

P asetuksen (ETY) N:o 2759/75 15 artiklassa (sianliha),

P asetuksen (ETY) N:o 2771/75 9 artiklassa (munat),

P asetuksen (ETY) N:o 2777/75 9 artiklassa (siipikarjanliha),

P asetuksen (ETY) N:o 3796/81 25 artiklassa (kalastustuotteet),

P asetuksen (ETY) N:o 1418/76 17 artiklassa (riisi),

P asetuksen (ETY) N:o 426/86 11 ja 12 artiklassa (hedelmä- ja vihannesjalosteet),

P asetuksen (ETY) N:o 822/87 56 artiklassa (viinit).

2 artikla

1. Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a)

"tuotteilla":

P perustamissopimuksen liitteessä II lueteltuja maataloustuotteita

ja

P perustamissopimuksen liitteessä II luettelemattomina tavaroina vietäviä maataloustuotteita, joita tarkoitetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3035/80 () 1 artiklassa;

b)

"tuontitulleilla" tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja sekä maataloustuotteista kannettavia maksuja ja muita tuonnissa kannettavia maksuja, joista määrätään yhteisessä maatalouspolitiikassa tai erityisissä kauppajärjestelmissä ja joita sovelletaan maataloustuotteiden jalostuksesta syntyviin tiettyihin tavaroihin;

c)

"vientijäsenvaltiolla" jäsenvaltiota, jossa vienti-ilmoitus on hyväksytty.

2. Tätä asetusta sovellettaessa tarjouskilpailulla määritetyt tuet ovat ennakolta vahvistettuja tukia.

2 OSASTO

VIENTI KOLMANSIIN MAIHIN

I LUKU

TUKIOIKEUS

1 jakso

Yleiset säännökset

3 artikla

1. "Vientipäivällä" tarkoitetaan päivää, jona tulliviranomainen hyväksyy vientiilmoituksen, jossa ilmoitetaan, että tukea haetaan.

2. Vienti-ilmoituksen hyväksymispäivän mukaan määräytyvät:

a)

sovellettavan tuen määrä, jos tukea ei ole vahvistettu ennakolta;

b)

tarvittaessa tuen määrään tehtävät tarkistukset, jos tuki on vahvistettu ennakolta.

3. Vienti-ilmoituksen hyväksymiseen rinnastetaan mikä tahansa muu juridiselta vaikutukseltaan vastaava toimi.

4. Vientipäivän mukaan määräytyvät vietävän tuotteen määrä, laatu ja ominaisuudet.

5. Jotta tuotteet saisivat tukea, käytettävässä vientiasiakirjassa on oltava kaikki tuen laskemisessa tarvittavat tiedot ja erityisesti:

()a)

tukea myönnettäessä käytettävän nimikkeistön mukainen tuotteiden kuvaus;

b)

kyseisten tuotteiden nettopaino tai tarvittaessa määrä tuen laskemisessa huomioon otettavana mittayksikkönä ilmaistuna;

c)

siinä määrin kuin tämä on tarpeen tuen laskemisen kannalta, kyseisten tuotteiden koostumus tai viittaus kyseiseen koostumukseen.

Jos tässä kohdassa tarkoitettu asiakirja on vienti-ilmoitus, myös siinä on oltava kyseiset tiedot sekä merkintä "tukikoodi".

6. Hyväksymishetkellä tai vastaavan toimen toteutumishetkellä tuotteet asetetaan tullivalvontaan, kunnes ne viedään yhteisön tullialueelta.

4 artikla

1. Tuen maksaminen edellyttää todistetta siitä, että tuotteet, joiden vienti-ilmoitus on hyväksytty, on viimeistään 60 päivän kuluessa kyseisestä hyväksynnästä viety sellaisenaan yhteisön tullialueelta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 ja 16 artiklan säännösten soveltamista.

2. Tätä asetusta sovellettaessa 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjä poraus- tai tuotantolautoille muonituksena toimitettavia tuotteita pidetään yhteisön tullialueelta vietyinä tuotteina.

3. Tuotteiden tai tavaroiden jäädyttäminen ei haittaa 1 kohdan säännösten mukaisuutta.

Sama koskee uudelleenpakkaamista, jollei se aiheuta muutoksia yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen tai tuen taikka muun vientiin sovellettavan maksun osalta käytettävän nimikkeistön alanimikkeen osalta. Tuotteet voidaan pakata uudelleen vasta, kun siitä on ilmoitettu tulliviranomaisille ja ne ovat antaneet hyväksyntänsä.

Uudelleenpakattaessa asetuksen (ETY) N:o 2823/87 1 artiklassa tarkoitettuun T 5 -valvontakappaleeseen on siitä tehtävä merkintä.

4. Jos 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei ole voitu noudattaa ylivoimaisen esteen vuoksi, tätä määräaikaa voidaan pidentää viejän hakemuksesta vienti-ilmoituksen hyväksyneen jäsenvaltion toimivaltaisen toimielimen esittämien seikkojen perusteella tarpeellisena pitämäksi ajaksi.

5 artikla

1. Vaihtelevan tai vaihtelemattoman tuen maksaminen edellyttää tuotteen yhteisön tullialueelta viennin lisäksi sitä, että tuote, jollei se ole tuhoutunut kuljetuksen aikana ylivoimaisen esteen vuoksi, on tuotu kolmanteen maahan tai tarvittaessa tiettyyn kolmanteen maahan 12 kuukauden kuluessa vienti-ilmoituksen hyväksymispäivästä:

a)

kun tuotteen tosiasiallisesta määräpaikasta on vakavia epäilyksiä

tai

b)

kun tuote voidaan jälleen tuoda yhteisöön, koska vietyyn tuotteeseen sovellettava tuki ja vastaavaan tuotteeseen sovellettavat tuontitullit ovat erisuuruisia vienti-ilmoituksen hyväksymispäivänä.

Lisäaikaa voidaan kuitenkin myöntää 47 artiklassa säädetyin edellytyksin.

Jäljempänä 17 artiklan 3 kohdan ja 18 artiklan säännöksiä sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi vaatia lisätodisteita, jotka vakuuttavat toimivaltaiset viranomaiset, että tuote on tosiasiallisesti saatettu markkinoille sellaisenaan tuontimaana olevassa kolmannessa maassa.

2. Määritettäessä tuontitullit kokonaan tai osittain arvon mukaan komissio määrittää asetuksen N:o 136/66/ETY 38 artiklassa ja yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa säädettyä menettelyä noudattaen tapaukset, joissa 1 kohdan b alakohdan säännöksiä tosiasiallisesti sovelletaan.

Kun tuotteen tosiasiallisesta määräpaikasta on vakavia epäilyksiä, komissio voi vaatia, että jäsenvaltiot soveltavat 1 kohdan säännöksiä.

3. Kun tuote on yhteisön tullialueelta viennin jälkeen tuhoutunut kuljetuksen aikana ylivoimaisen esteen vuoksi, maksetaan:

P kun kyseessä on vaihteleva tuki, 20 artiklan säännösten mukaisesti määriteltävä osuus tuesta,

P kun kyseessä on vaihtelematon tuki, tuki kokonaisuudessaan.

6 artikla

Jos tuote, jonka vienti-ilmoitus on hyväksytty ennen yhteisön tullialueelta vientiä, kuljetetaan muiden yhteisön alueiden kautta kuin sen jäsenvaltion, jonka alueella vienti-ilmoitus on hyväksytty, todiste kyseisen tuotteen viennistä yhteisön tullialueelta on annettava esittämällä asetuksen (ETY) N:o 2823/87 1 artiklassa tarkoitetun T 5- valvontakappaleen asianmukaisesti merkitty alkuperäiskappale.

Valvontakappaleen 33, 103 ja 104 kohta sekä tarvittaessa 105 kohta on täytettävä. 104 kohtaan on tehtävä asianmukainen merkintä.

7 artikla

1. Jos tuote asetetaan vienti-ilmoituksen hyväksyneessä jäsenvaltiossa johonkin asetuksen (ETY) N:o 1062/87 IV osaston I luvussa säädettyyn menettelyyn määräpaikka-asemalle kuljettamista tai yhteisön tullialueen ulkopuoliselle vastaanottajalle toimittamista varten, tuen maksaminen ei edellytä 6 artiklassa säädetyn todisteen esittämistä.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa toimivaltaisen tullitoimipaikan on huolehdittava siitä, että tuen maksamista varten annettavaan asiakirjaan tehdään seuraava merkintä: "Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa".

3. Tullitoimipaikka, jossa tuotteet asetetaan johonkin 1 kohdassa säädettyyn menettelyyn, voi sallia kuljetussopimuksen muuttamisen siten, että kuljetus päättyy yhteisössä ainoastaan, jos todetaan, että:

P tuki on palautettu, jos se on jo maksettu

tai

P kyseiset viranomaiset ovat toteuttaneet kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tukea ei makseta.

Jos tuki kuitenkin on maksettu 1 kohdan mukaisesti ja tuotetta ei ole viety yhteisön tullialueelta määräajan kuluessa, toimivaltaisen tullitoimipaikan on ilmoitettava tästä tuen maksamisesta vastaavalle viranomaiselle ja toimitettava sille viipymättä kaikki tarvittavat tiedot. Tällöin tukea pidetään perusteettomasti maksettuna.

4. Jos tuote, jonka vienti-ilmoitus on hyväksytty jossakin jäsenvaltiossa ja jota kuljetetaan yhteisön ulkoisessa passitusmenettelyssä, asetetaan toisessa jäsenvaltiossa johonkin asetuksen (ETY) N:o 1062/87 IV osaston I luvussa säädettyyn menettelyyn määräpaikka-asemalle kuljettamista tai yhteisön tullialueen ulkopuoliselle vastaanottajalle toimittamista varten, tullitoimipaikan, jossa tuote on asetettu johonkin edellä tarkoitettuun menettelyyn, on tehtävä 6 artiklassa tarkoitetun alkuperäisen T 5 -valvontakappaleen kääntöpuolelle kohdan "Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus" otsikkokohtaan "Huomautuksia" jokin seuraavista merkinnöistä:

P Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes:

P Documento de transporte:

tipo:

número:

P Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

P Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:

P Transportdokument:

type:

nummer:

P Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

P Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

P Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

P Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

P ¸îïäïò áðü ôï ôåëùíåéáêü Ýäáöïò ôçò Êïéíüôçôáò õðü ôï áðëïðïéçìÝíï êáèåóôþò ôçò êïéíïôéêÞò äéáìåôáêüìéóçò ìå óéäçñüäñïìï Þ ìåãÜëá åìðïñåõìáôïêéâþôéá:

P ¸ããñáöï ìåôáöïñÜò:

ôýðïò:

áñéè:

P Çìåñïìçíßá áðïäï÷Þò ãéá ìåôáöïñÜ áðü ôç óéäçñïäñïìéêÞ áñ÷Þ Þ ôçí åíäéáöåñüìåíç åôáéñåßá ìåôáöïñÜò:

P Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

P Transport document:

type:

number:

P Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

P Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs:

P Document de transport:

espèce:

numéro:

P Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée:

P Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

P Documento di trasporto:

tipo:

numero:

P Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

P Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap verlaten onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

P Vervoerdocument:

type:

nummer:

P Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

P Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

P Documento de transporte:

tipo:

número:

P Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

Muutettaessa kuljetussopimusta siten, että kuljetus päättyy yhteisössä, 3 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

8 artikla

1. Tukea myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdan edellytykset, vaikka pakkaukset eivät täyttäisi kyseisiä edellytyksiä.

Kun kyseessä ovat tuotteet, joilla on käyty uuden jäsenvaltion ja yhteisön, sellaisena kuin se oli ennen uuden jäsenvaltion liittymistä, välistä kauppaa, tukea myönnetään kuitenkin ainoastaan, jos näihin tuotteisiin vientijäsenvaltiossa mahdollisesti sovellettava liittymistasausmaksu on peritty.

2. Vietäessä yhdistelmätuotteita, joiden tuki vahvistetaan niiden yhden tai useamman ainesosan perusteella, kyseiseen ainesosaan tai kyseisiin ainesosiin liittyvä tuki myönnetään, jos ainesosa tai ainesosat, jolle/joille tukea on haettu, täyttävät perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdan edellytykset.

Tuki myönnetään myös, kun ainesosa tai ainesosat, jolle/joille tukea on haettu, kuuluivat alunperin toiseen perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tapauksista, mutta eivät enää kuulu kumpaankaan tapaukseen ainoastaan sen vuoksi, että ne on yhdistetty muihin tuotteisiin.

3. Edellä 2 kohtaa sovellettaessa jonkin ainesosan perusteella vahvistettavana tukena pidetään tukea, jota sovelletaan:

P vilja-, muna-, riisi-, sokeri- sekä maito- ja maitotuotealaan kuuluviin tuotteisiin, jotka viedään asetuksen (ETY) N:o 3035/80 1 artiklassa tarkoitettuina tavaroina,

P yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 1701 kuuluviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin, yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1701 30 99, 1702 40 90 ja 1702 90 50 kuuluviin glukoosiin ja glukoosisiirappiin, yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluvaan isoglukoosiin ja yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 1702 60 90 ja 1702 90 90 kuuluviin juurikas- ja ruokosiirappeihin, joita on käytetty asetuksen (ETY) N:o 426/86 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetelluissa tuotteissa,

P maito- ja maitotuotealaan sekä sokerialaan kuuluviin tuotteisiin, jotka viedään yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 0402 10 91 P99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31 P39 , 0403 90 31 P39, 0403 90 61 P69, 0404 10 19 ja 99 sekä 0404 90 51 P99 kuuluvina tuotteina,

P vilja-alaan kuuluviin tuotteisiin, jotka viedään yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 2309 10 11 P70 sekä 2309 90 31 P70 kuuluvina ja asetuksen (ETY) N:o 2727/75 liitteessä A mainittuina tuotteina,

P maito- ja maitotuotealaan kuuluviin tuotteisiin, jotka viedään yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 2309 10 11 P70 sekä 2309 90 31 P70 kuuluvina ja asetuksen (ETY) N:o 804/68 1 artiklassa mainittuina tuotteina.

9 artikla

1. Yhdistetyn nimikkeistön 2, 10 tai 11 ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovelletaan tukea, joka on:

a)

niiden sekoitusten osalta, joiden jokin ainesosa edustaa vähintään 90 prosenttia painosta, kyseiseen ainesosaan sovellettavan tuen suuruinen;

b)

muiden sekoitusten osalta alimman ainesosaan sovellettavan tuen suuruinen. Jos kyseisten sekoitusten yksi tai useampi ainesosa ei ole oikeutettu tukeen, sekoituksille ei myönnetä tukea.

2. Edellä 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta sekoituksiin, joille on säädetty erityinen laskusääntö.

10 artikla

1. Kun tuen myöntäminen edellyttää, että tuote on yhteisön alkuperää, viejän on ilmoitettava kyseinen alkuperä voimassa olevien yhteisön sääntöjen mukaisesti.

2. Asetuksen (ETY) N:o 766/68 15 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa viejän on ilmoitettava, että sokeri täyttää jonkin kyseisessä asetuksessa säädetyistä edellytyksistä ja täsmennettävä kyseinen edellytys.

Asetuksen (ETY) N:o 326/71 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa viejän on ilmoitettava, että tupakka on peräisin sadosta, jolle tukea on haettu.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt ilmoitukset on tarkistettava samalla tavalla kuin muut vienti-ilmoituksen tiedot.

11 artikla

Tuki voidaan olla myöntämättä, jos sen määrä yhtä tai useampaa vienti-ilmoitusta koskevaa hakemusta kohti on enintään 25 ecua.

12 artikla

Tuen ennakkovahvistukseen ja tukeen tehtäviin tarkistuksiin liittyviä säännöksiä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille vahvistettu tuki on vähintään nollan suuruinen.

13 artikla

Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole laadultaan virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia ja on tarkoitettu ihmisravinnoksi, kun niiden ominaisuudet tai kunto estävät niiden käytön tai rajoittavat huomattavasti niiden käyttöä tähän tarkoitukseen.

14 artikla

1. Tukea ei myönnetä viennille, josta kannetaan ennakolta vahvistettu tai tarjouskilpailuilla määritetty vientimaksu tai muu vastaava maksu.

2. Kun yhdistelmätuotteen vientimaksu tai muu vastaava maksu vahvistetaan ennakolta sen yhden tai useamman ainesosan perusteella, tukea ei myönnetä kyseiselle ainesosalle tai kyseisille ainesosille.

15 artikla

Tukea ei myönnetä tuotteille, joita myydään tai jaetaan laivoilla ja jotka voidaan tämän vuoksi jälleen tuoda yhteisöön neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 () säännösten mukaisesti tullitta.

2 jakso

Vaihteleva tuki

16 artikla

1. Tuen vaihdellessa määräpaikan mukaan tuen maksamisen edellytyksenä ovat 17 ja 18 artiklassa määritellyt lisäedellytykset.

2. Kun kaikkiin määräpaikkoihin sovelletaan yhtä ainoaa samansuuruista tukea tuen ennakkovahvistuspäivänä ja lauseketta pakollisesta määräpaikasta, tukea olisi pidettävä määräpaikan mukaan vaihtelevana, jos vienti-ilmoituksen hyväksymispäivänä voimassa oleva tuki on alhaisempi kuin ennakolta vahvistettu tuki, jota on tarvittaessa tarkistettu mainittuna hyväksymispäivänä.

17 artikla

1. Tuotteen on oltava tuotu sellaisenaan kolmanteen maahan tai johonkin kolmanteen maahan, jolle tuki on säädetty, 12 kuukauden kuluessa vienti-ilmoituksen hyväksymispäivästä; lisäaikaa voidaan kuitenkin myöntää 47 artiklassa säädetyin edellytyksin.

2. Tuotteita pidetään sellaisenaan tuotuina, kun jalostuksesta ei ole minkäänlaisia merkkejä.

Kuitenkin:

P tuotteiden sellaisenaan säilymisen varmistamiseen tarkoitetut ja 28 artiklan 4 kohdassa mainitut käsittelyt voidaan tehdä, jos kolmanteen maahan tuotu tuote ei kuulu tukiluettelossa tukea myönnettäessä käytetyn nimikkeistön johonkin muuhun alanimikkeeseen, jolle on vahvistettu muu tuki kuin viedylle tuotteelle,

P tuotetta pidetään sellaisenaan tuotuna, kun se on jalostettu ennen tuontia, jos tuote on jalostettu kolmannessa maassa, johon kaikki kyseisestä jalostuksesta saatavat tuotteet on tuotu.

3. Tuotetta pidetään tuotuna, kun kulutukseen saattamista koskevat tullimuodollisuudet kolmannessa maassa on täytetty.

18 artikla

1. Kulutukseen saattamista koskevien tullimuodollisuuksien täyttyminen todistetaan esittämällä:

a)

tulliasiakirja, sen jäljennös tai valojäljennös; kyseisen jäljennöksen tai valojäljennöksen on oltava alkuperäisen asiakirjan hyväksymismerkinnällä varustaneen toimielimen, kyseisen kolmannen maan viranomaisten tai jonkin jäsenvaltion viranomaisten oikeaksi todistama

tai

b)

liitteen II mallin mukaiselle lomakkeelle laadittu tulliselvitystodistus; kyseinen lomake on täytettävä yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä ja kyseisessä kolmannessa maassa käytettävällä kielellä

tai

c)

mikä tahansa muu kyseisen kolmannen maan tulliviranomaisten hyväksymismerkinnällä varustama asiakirja, jossa tuotteet yksilöidään ja jossa osoitetaan, että ne on saatettu kulutukseen kyseisessä kolmannessa maassa.

2. Jos mitään 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa ei kuitenkaan voida esittää viejästä riippumattomista syistä tai jos niitä pidetään riittämättöminä, todistetta kulutukseen saattamista koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisestä voidaan pitää esitettynä, kun esitetään vähintään yksi seuraavista asiakirjoista:

a)

kolmannessa maassa tai jossakin kolmannessa maassa, joille tuki on säädetty, annettu tai hyväksymismerkinnällä varustettu purkamisasiakirjan jäljennös;

b)

purkamistodistus, jonka antaa jonkin jäsenvaltion viranomainen, joka on sijoittautunut määrämaahan tai on toimivaltainen määrämaan osalta ja jossa lisäksi todistetaan, että tuote on viety satama-alueelta tai vähintään, että viranomaisen tietämyksen mukaan tuotetta ei ole lastattu myöhemmin jälleenvientiä varten;

c)

purkamistodistus, jonka antaa kansainvälinen tarkastukseen ja valvontaan erikoistunut laitos, jonka vienti-ilmoituksen hyväksynyt jäsenvaltio hyväksyy, ja jossa lisäksi todistetaan, että tuote on viety satama-alueelta tai vähintään, että laitoksen tietämyksen mukaan tuotetta ei ole lastattu myöhemmin jälleenvientiä varten;

d)

pankkiasiakirja, jonka antavat hyväksytyt yhteisöön sijoittautuneet välittäjät ja jossa todistetaan, että liitteessä III tarkoitettujen kolmansien maiden osalta kyseistä vientiä koskeva maksu on merkitty näiden pitämälle viejän tilille;

e)

haltuunottotodistus, jonka antaa kyseisen kolmannen maan virallinen toimielin, jos kyseinen maa tai kyseisen maan virallinen toimielin on ostanut tuotteet tai jos kyseessä ovat elintarvikeaputoimet;

f)

haltuunottotodistus, jonka antaa kansainvälinen järjestö, jos kyseessä ovat elintarvikeaputoimet;

g)

haltuunottotodistus, jonka antaa sellaisen kolmannen maan toimielin, jonka tarjouskilpailumenettelyt voidaan hyväksyä komission asetuksen (ETY) N:o 3183/80 () 43 artiklan soveltamiseksi, jos kyseinen toimielin on ostanut tuotteet.

3. Lisäksi viejän on esitettävä kaikissa tapauksissa kuljetusasiakirjan jäljennös tai valojäljennös.

4. Komissio voi asetuksen N:o 136/66/ETY 38 artiklassa ja yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa säädettyä menettelyä noudattaen säätää tietyissä määritettävissä erityistapauksissa, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua tuonnista annettavaa todistetta pidetään esitettynä, kun on esitetty erityisasiakirja tai millä tahansa muulla tavalla.

19 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa viejän 18 artiklassa säädettyjen muiden todisteiden kuin kuljetusasiakirjan esittämisestä, kun kyseisestä toimesta voidaan antaa riittävät takeet sen osalta, että määräpaikkaan tuodaan tuotteet, joista on tehty vienti-ilmoitus ja jotka oikeuttavat tukeen, jonka suuruus on enintään:

a)

1 000 ecua asetuksen N:o 136/66/ETY 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta;

b)

1 000 ecua muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, jos määräpaikkana oleva kolmas maa on Euroopan maa;

c)

5 000 ecua muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, jos määräpaikkana oleva kolmas maa ei ole Euroopan maa.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa mahdollista valuutan tasausmaksua, mukaan lukien valuuttakerroin, ja mahdollista liittymistasausmaksua ei oteta huomioon.

20 artikla

1. Poiketen 16 artiklasta ja rajoittamatta 5 artiklan soveltamista osa tuesta maksetaan välittömästi, kun todiste tuotteen viennistä yhteisön tullialueelta on esitetty.

Kun maksettava määrä on enintään 1 000 ecua, jäsenvaltio voi lykätä kyseisen määrän maksamista kyseisen tuen kokonaismäärän maksamiseen saakka, jollei kyseinen viejä ilmoita, että se ei hae lisätukea kyseiseen toimintaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuen osa lasketaan:

a)

kun kyseessä on vienti, jonka tukea ei ole vahvistettu ennakolta:

vienti-ilmoituksen hyväksymispäivänä sovellettavan alhaisimman tuen mukaan, jos kyseisten tuotteiden osalta tätä määrää voidaan soveltaa kaikkiin kolmansiin maihin;

b)

kun kyseessä on vienti, jonka tuki on vahvistettu ennakolta ja lauseketta pakollisesta määräpaikasta ei ole:

vienti- tai ennakkovahvistustodistushakemuksen jättöpäivänä sovellettavan alhaisimman tuen mukaan, jos kyseisten tuotteiden osalta tätä määrää voidaan soveltaa kaikkiin kolmansiin maihin; kyseinen määrä on tarvittaessa tarkistettava vienti-ilmoituksen hyväksymispäivänä;

c)

kun kyseessä on vienti, jonka tuki on vahvistettu ennakolta ja käytetään lauseketta pakollisesta määräpaikasta:

P b alakohdan säännösten mukaisesti lasketun tuen perusteella, jos kyseinen tuki on pienempi kuin a alakohdan säännösten mukaisesti laskettu tuki,

P a alakohdan säännösten mukaisesti lasketun tuen perusteella, jos kyseinen tuki on pienempi kuin b alakohdan mukaisesti laskettu tuki,

jos kyseisten tuotteiden osalta kyseisiä määriä voidaan soveltaa kaikkiin kolmansiin maihin vienti-ilmoituksen hyväksymispäivänä ja vienti- tai ennakkovahvistustodistushakemuksen jättöpäivänä.

3. Kun tuki määritetään tarjouskilpailulla ja kyseiseen tarjouskilpailuun kuuluu lauseke pakollisesta määräpaikasta, alhaisinta tukea määritettäessä ei oteta huomioon todistushakemuksen jättöpäivänä ja vienti-ilmoituksen hyväksymispäivänä kyseisen pakollisen määräpaikan osalta määräaikaisen tuen mahdollista vahvistusta tai määräaikaisen tuen vahvistamatta jättämistä.

21 artikla

1. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan, kun tuotteen vienti edellyttää pakollista määräpaikkaa koskevan lausekkeen sisältävän vientiluvan tai ennakkovahvistustodistuksen esittämistä.

2. Jos tuote ei saavu määräpaikkaan, maksetaan ainoastaan 20 artiklan mukainen osuus tuesta.

3. Jos tuote ylivoimaisen esteen vuoksi toimitetaan muuhun kuin siihen määräpaikkaan, jolle todistus tai todistus on annettu, tuki maksetaan viejän vaatimuksesta, jos tämä esittää todisteen ylivoimaisesta esteestä ja tuotteen tosiasiallisesta määräpaikasta; todiste tosiasiallisesta määräpaikasta esitetään 17 ja 18 artiklan säännösten mukaisesti.

4. Kun edellä 3 kohtaa sovellettaessa tuki on vahvistettu ennakolta, sovellettava tuki lasketaan olettaen, että viejä on vahvistanut tosiasiallisen määräpaikan tuen ennakolta, jos:

P tosiasiallisen määräpaikan tuen ennakkovahvistuksen hakeminen olisi ollut mahdollista pakollisen määräpaikan tuen ennakkovahvistuksen hakemispäivänä,

P ja tuen ennakkovahvistustodistus, joka olisi annettu tosiasiasialliselle määräpaikalle, olisi ollut voimassa asetuksen (ETY) N:o 3183/80 22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tullimuodollisuuksien täyttymispäivänä.

Jos ensimmäisessä alakohdassa annetut edellytykset eivät täyty, sovellettava tuki lasketaan vienti-ilmoituksen hyväksymispäivänä tosiasialliseen määräpaikkaan sovellettavan tuen perusteella. Jos ensimmäisen alakohdan säännösten mukaisesti laskettu tuki on kuitenkin suurempi kuin tämän alakohdan säännösten mukaisesti laskettu tuki, sovelletaan viimeksi mainittua tukea.

5. Kun tuote viedään asetuksen (ETY) N:o 3183/80 43 artiklan säännösten mukaisesti annetulla todistuksella tai todistuksella ja tuki vaihtelee määräpaikan mukaan, viejän on ennakolta vahvistettua tukea saadakseen esitettävä 18 artiklassa tarkoitettujen todisteiden lisäksi todiste siitä, että tuote on toimitettu todistuksessa tai todistuksessa mainitulla tarjouskilpailulla määritetylle toimielimelle tuontimaana olevassa kolmannessa maassa.

2 LUKU

TUEN ENNAKKOMAKSU, KUN KYSEESSÄ

ON SUORA VIENTI

22 artikla

1. Jäsenvaltioiden on viejän hakemuksesta maksettava tuki kokonaisuudessaan tai osa tuesta ennakolta välittömästi, kun vienti-ilmoitus on hyväksytty, jos on annettu kyseisen 15 prosentilla lisätyn ennakkomaksun suuruinen vakuus.

Jäsenvaltiot voivat määrittää edellytykset, joilla on mahdollista hakea tuen osan ennakkomaksua.

2. Ennakkomaksun määrä lasketaan ottaen huomioon ilmoitettuun määräpaikkaan sovellettava tuki, jota tarkistetaan tarvittaessa valuutan tasausmaksuilla, liittymistasausmaksuilla ja muilla yhteisön säädöksissä annetuilla maksuilla.

23 artikla

1. Kun ennakkomaksun määrä on suurempi kuin kyseiseen tai vastaavaan vientiin tosiasiallisesti sovellettava määrä, viejän on palautettava näiden määrien erotus, johon lisätään 15 prosenttia.

Jos ylivoimaisen esteen vuoksi:

P tässä asetuksessa tuen saamiseksi säädettyjä todisteita ei kuitenkaan voida esittää

tai

P tuote kuitenkin saapuu muuhun määräpaikkaan kuin siihen, jolle ennakkomaksu on laskettu,

15 prosentin suuruista lisää ei veloiteta.

2. "Vastaavalla viennillä" tarkoitetaan yhdistetyn nimikkeistön samaan alanimikkeeseen kuuluvien vastaavien tuotteiden palautusjärjestelmän mukaista jälleentuontia seuraavaa vientiä, kun asetuksen (ETY) N:o 3183/80 39 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa annetut edellytykset täyttyvät.

Tätä säännöstä sovelletaan ainoastaan, kun palautusjärjestelmää on käytetty jäsenvaltiossa, jossa ensimmäistä vientiä koskeva vienti-ilmoitus on hyväksytty.

3 LUKU

TUEN ENNAKKOMAKSU, KUN KYSEESSÄ

ON JALOSTUS TAI

VARASTOINTI ENNEN VIENTIÄ P

ASETUKSEN (ETY) N:o 565/80

SOVELTAMINEN

24 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 565/80 3 artiklaa sovellettaessa negatiivisia valuutan tasausmaksuja ei oteta huomioon selvitettäessä, onko vähintään nollan suuruinen tuki vahvistettu.

2. Asetuksen (ETY) N:o 565/80 säännöksiä sovelletaan positiivisiin valuutan tasausmaksuihin, kun ne myönnetään tuen lisäksi.

25 artikla

1. Kun viejä ilmaisee halunsa viedä tuotteet tai tavarat jalostuksen tai varastoinnin jälkeen ja saada tukea asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti, mainittujen säännösten etuuden myöntäminen edellyttää ilmoituksen, jäljempänä "maksuilmoitus", esittämistä tulliviranomaisille.

Jäsenvaltiot voivat antaa maksuilmoitukselle muun nimen.

2. Maksuilmoituksessa on oltava kaikki tuen määrittämisessä ja tarvittaessa vietävien tuotteiden tai tavaroiden valuutan tasausmaksun määrittämisessä tarvittavat tiedot, erityisesti:

a)

tuen ja valuutan tasausmaksujen osalta käytettyjen nimikkeistöjen mukainen tuotteiden tai tavaroiden kuvaus;

b)

tuotteiden tai tavaroiden nettopaino tai tarvittaessa määrä tuen tai valuutan tasausmaksun laskemisessa huomioon otettavana mittayksikkönä ilmaistuna;

c)

siinä määrin kuin tämä on tarpeen tuen tai valuutan tasausmaksun laskemisen kannalta, kyseisten tuotteiden tai tavaroiden koostumus tai viittaus kyseiseen koostumukseen.

Kun perustuotteet on tarkoitettu jalostettaviksi, maksuilmoituksessa on lisäksi oltava:

P perustuotteiden kuvaus,

P perustuotteiden määrä,

P saanto tai vastaavat tiedot.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, tilanteen näin edellyttäessä ja viejän vaatimuksesta maksuilmoitukseen voidaan sisällyttää tilapäinen kuvaus niistä tavaroista, joita perustuotteista voidaan saada. Tällöin viejän on annettava toimivaltaisille viranomaisille lopullinen kuvaus, kun jalostus on saatettu päätökseen.

4. Maksuilmoituksessa on mainittava myös tuotteiden tai tavaroiden käyttö tai määräpaikka:

a)

kun viejä vaatii tuotteiden tai tavaroiden käyttöön tai määräpaikkaan sovellettavaa tukea vastaavan määrän maksamista;

b)

kun käyttöä tai määräpaikkaa tarvitaan määritettäessä aikaa, jonka tuotteet tai tavarat voivat olla tullivalvonnassa jalostusta varten tai tullin varasto- tai vapaaaluemenettelyssä.

5. Käyttö tai määräpaikka on annettava:

P erityisenä käyttönä tai erityisenä määrämaana, tai

P niiden määrämaiden ryhmänä, joihin sovelletaan samaa tukea.

26 artikla

1. Hyväksyttäessä maksuilmoitus tuotteet tai tavarat asetetaan tullivalvontaan, kunnes ne viedään yhteisön tullialueelta tai ne saapuvat määräpaikkaansa.

2. Maksuilmoituksen hyväksymispäivän mukaan määräytyvät:

a)

sovellettava tuki ja valuutan tasausmaksu, jos niitä ei ole vahvistettu ennakolta.

b)

tukeen tai valuutan tasausmaksuun tehtävät tarkistukset, jos ne on vahvistettu ennakolta.

27 artikla

1. Kun kyseessä ovat perustuotteista saatavat jalostetut tuotteet tai tavarat, tuen ja valuutan tasausmaksun laskemisessa käytetään maksuilmoituksen tarkastuksen ja mainittuun tarkastukseen mahdollisesti liittyvän perustuotteiden tarkastuksen tulosta.

2. Edellä 1 kohta ei rajoita kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisen myöhempiä tarkastuksia tai tarkastuksista mahdollisesti aiheutuvia voimassa olevien säännösten mukaisia seuraamuksia.

3. Vietävien jalostettujen tuotteiden tai tavaroiden on muodostuttava kokonaan tai osittain perustuotteista. Jos toimivaltaiset viranomaiset sallivat, perustuotteet voidaan kuitenkin korvata vastaavilla tuotteilla, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön samaan alanimikkeeseen, ovat samaa kauppalaatua, omaavat samat tekniset ominaisuudet ja täyttävät vientituen myöntämisedellytykset.

4. Vastaavuusjärjestelmää ei sovelleta interventiotuotteisiin, jotka on tarkoitettu vietäviksi asetuksen (ETY) N:o 1687/76 2 artiklassa tarkoitetun valvontajärjestelmän nojalla.

5. Perustuotteet saavat olla tullivalvonnassa jalostusta varten kuusi kuukautta maksuilmoituksen hyväksymispäivästä.

Jos vienti edellyttää vientitodistuksen esittämistä tai jos ennakkovahvistustodistus esitetään, määräaika vastaa kuitenkin todistuksen tai todistuksen jäljellä olevaa voimassaoloaikaa.

Jos vienti toteutetaan esittämällä todistus, jonka jäljellä oleva voimassaoloaika on:

P vähemmän kuin kolme kuukautta, määräaika pidennetään kolmeen kuukauteen,

P enemmän kuin yksi vuosi, määräaika rajoitetaan yhteen vuoteen.

28 artikla

1. Kun kyseessä ovat tuotteet tai tavarat, jotka on tarkoitus viedä sen jälkeen, kun ne on asetettu tullin varasto- tai vapaa-aluemenettelyyn, tuen ja valuutan tasausmaksun laskemisessa käytetään maksuilmoituksen ja itse tuotteiden tai tavaroiden tarkastuksen tulosta.

2. Edellä 1 kohta ei rajoita kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisen myöhempiä tarkastuksia tai tarkastuksista mahdollisesti aiheutuvia voimassa olevien säännösten mukaisia seuraamuksia.

3. Tuotteiden tai tavaroiden painon luonnollisesta alenemisesta tullivarastossa tai vapaa-alueella säilyttämisen aikana johtuva painonmenetys ei aiheuta 33 artiklassa tarkoitetun vakuuden pidättämistä. Tuotteille tai tavaroille aiheutuneita vahinkoja ei pidetä painon luonnollisena alenemisena.

4. Tullin varasto- tai vapaa-aluemenettelyyn asetetuille tuotteille tai tavaroille voidaan toimivaltaisten viranomaisten vahvistamin edellytyksin tehdä paikalla seuraavat käsittelyt:

a)

inventaario;

b)

merkkien, sinettien, etikettien tai muiden vastaavien tunnusmerkkien kiinnittäminen tuotteisiin tai tavaroihin tai niiden pakkauksiin, jollei tällä voida antaa tuotteille tai tavaroille niiden todellisesta alkuperästä eroavaa alkuperää;

c)

kollien merkintöjen tai numeroiden muuttaminen, jollei tällä voida antaa tuotteille tai tavaroille niiden todellisesta alkuperästä eroavaa alkuperää;

d)

pakkaaminen, pakkausten purkaminen, vaihtaminen tai korjaaminen;

e)

tuulettaminen;

f)

jäähdyttäminen;

g)

jäädyttäminen.

Edellä tarkoitetuilla tavoilla käsiteltyihin tuotteisiin tai tavaroihin sovellettava tuki ja sovellettava valuutan tasausmaksu määritetään tuen laskemiseen määrättynä päivänä olemassa olevien tuotteiden tai tavaroiden määrän, laadun ja ominaisuuksien perusteella 26 artiklan säännösten mukaisesti.

5. Tuotteet tai tavarat saavat olla tullin varasto- tai vapaa-aluemenettelyssä kuusi kuukautta maksuilmoituksen hyväksymispäivästä.

6. Tuotteet tai tavarat voidaan asettaa tullin varasto- tai vapaa-aluemenettelyyn muussa kuin maksuilmoituksen hyväksyneessä jäsenvaltiossa.

Tällöin todiste tuotteiden viennistä yhteisön tullialueelta tai saapumisesta tarkoitettuun määräpaikkaan annetaan esittämällä asetuksen (ETY) N:o 2823/87 1 artiklassa tarkoitettu valvontakappale.

a)

Valvontakappaleen otsikkokohdan "Muuta" 104 kohtaa on täydennettävä jollakin seuraavista merkinnöistä:

P Pago anticipado de la restitución P Reglamento (CEE) no 3665/87, apartado sexto del artículo 28. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el ............... (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5)

P Forudbetaling af restitutionen P Artikel 28, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 3665/87. Udførselsangivelsen skal indgives senest den ............... (dato fastsat efter den i stk. 5 omhandlede frist)

P Vorfinanzierung des Erstattung P Artikel 28 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens ............... vorzulegen (durch die Frist gemäß Absatz 5 festgelegter Schlußtermin)

P Åê ôùí ðñïôÝñùí ðëçñùìÞ ôçò åðéóôñïöÞò P êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 3665/87 Üñèñï 28 ðáñÜãñáöïò 6. Ç äÞëùóç åîáãùãÞò ðñÝðåé íá êáôáôåèåß ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ............... (çìåñïìçíßá ëÞîåùò ôçò ðñïèåóìßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 5)

P Payment in advance of the refund P Regulation (EEC) No 3665/87, Article 28 (6). Export declaration to be lodged by ............... (deadline set by the time limit referred to in paragraph 5)

P Paiement à l'avance de la restitutiom P Règlement (CEE) no 3665/87 article 28 paragraphe 6. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le ............... (date limite fixée par le délai visé au paragraphe 5)

P Pagamento anticipato della restituzione P regolamento (CEE) n. 3665/87, articolo 28, paragrafo 6. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il ............... (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5)

P Betaling vooraf van de restitutie P Verordening (EEG) nr. 3665/87, artikel 28, lid 6. Aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op ............... (uiterste datum vastgesteld op basis van de in lid 5 bedoelde termijn)

P Pagamento antecipado da restituição P Regulamento (CEE) nº 3665/87, artigo 28º, nº 6. Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em ............... (data limite fixada pelo prazo referido no nº 5)

b)

Varastoijajäsenvaltion on säilytettävä T 5 -valvontakappale ja tehtävä sen kääntöpuolelle kohdan "Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus" otsikkokohtaan "Huomautuksia" jokin seuraavista merkinnöistä:

P La fecha de aceptación de la declaración de exportación: ...............

P La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente: ...............

P datoen for antagelsen af udførselsangivelsen: ...............

P datoen for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: ...............

P Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: ...............

P Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: ...............

P ôçí çìåñïìçíßá áðïäï÷Þò ôçò äéáóÜöçóçò åîáãùãÞò: ...............

P ôçí çìåñïìçíßá åîüäïõ áðü ôï ôåëùíåéáêü Ýäáöïò Þ áößîåùò óôïí ðñïïñéóìü: ...............

P the date of acceptance of the export declaration ...............

P the date of removal from the customs territory or arrival at destination ...............

P la date d'acceptation de la déclaration d'exportation: ...............

P la date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: ...............

P la data di accettazione della dichiarazione d'esportazione ...............

P la data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione ...............

P de datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: ...............

P de datum waarop de produkten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen: ...............

P Data de aceitação de declaração de exportação ...............

P Data de saida do território aduaneiro ou da chegada ao destino ...............

c)

Kun tuotteet tai tavarat varastosta vietäessä kuljetetaan toisen jäsenvaltion alueen kautta vietäviksi tai toimitettaviksi tiettyyn määräpaikkaan, ensimmäisen määrätullitoimipaikan on toimittava lähtötullitoimipaikkana ja laadittava tai laaditutettava omalla vastuullaan vähintään yksi uusi valvontakappale.

Uuden valvontakappaleen tai uusien valvontakappaleiden 104 kohtaan on tehtävä asianmukaiset merkinnät. Lisäksi alkuperäisen valvontakappaleen numero, mainitun kappaleen antaneen tullitoimipaikan nimi sekä antopäivä on merkittävä kohtaan 106.

Jos valvontakappaleen kohtaan "Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus" tehtävä merkintä riippuu muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisten vastaanottamista valvontakappaleista tai muiden kansallisten viranomaisten vastaanottamista kansallisista asiakirjoista olevista tiedoista, toisessa alakohdassa tarkoitetun määrätullitoimipaikan on merkittävä otsikkokohtaan "Huomautuksia" kyseisten valvontakappaleiden tai kansallisten asiakirjojen numero tai numerot.

Jos ainoastaan osa valvontakappaleessa mainituista tuotteista täyttää määrätyt edellytykset, määrätullitoimipaikan on merkittävä valvontakappaleen kohtaan "Käyttöja/tai määräpaikkatarkastus" tuotemäärä, joka täytti kyseiset edellytykset.

29 artikla

1. Ennen vientiä maksettavan määrän maksaa se jäsenvaltio, jossa maksuilmoitus on hyväksytty.

2. Maksu suoritetaan ainoastaan viejän kirjallisesta hakemuksesta. Jäsenvaltiot voivat määrätä erityisen lomakkeen käyttämisestä tähän tarkoitukseen.

3. Maksettava määrä lasketaan ottaen huomioon käyttöön tai määräpaikkaan sovellettava tuki, jos määräpaikka on annettu. Muuten sovelletaan alhaisinta tukea.

Liittymistasausmaksussa huomioon otettu tuen määrä, jota on tapauskohtaisesti alennettu tai korotettu, kerrotaan komission asetuksen (ETY) N:o 3153/85 () 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistetulla kertoimella.

4. Edellä 3 kohdan mukaisesti saadusta määrästä vähennetään tai siihen lisätään tapauskohtaisesti maksuilmoituksen hyväksyneessä jäsenvaltiossa voimassa olevat valuutan tasausmaksut.

Sovellettaessa 25 artiklan 3 kohtaa vähentämiseen tai lisäämiseen käytetään:

P kun kyseessä on vähentäminen, korkeinta kyseistä valuutan tasausmaksua

ja

P kun kyseessä on lisääminen, alhaisinta maksua.

Nämä tilapäiset määrät on tarkistettava vastaavasti, kun lopulliset maksut ovat tiedossa.

30 artikla

1. Vienti-ilmoitus on annettava viimeistään 27 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen viimeisenä päivänä siinä jäsenvaltiossa, jossa maksuilmoitus on otettu vastaan, tai 28 artiklan 6 kohtaa sovellettaessa varastoijajäsenvaltiossa.

2. Tässä artiklassa Belgiaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa ja Alankomaita pidetään yhtenä jäsenvaltiona asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklan soveltamiseksi.

31 artikla

1. Ennen maksuilmoituksen hyväksymistä on annettava 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasketun tuen suuruinen vakuus, johon on mahdollisesti lisätty positiivinen valuutan tasausmaksu, sekä 20 prosentin suuruinen osuus näin saadusta summasta. Lisäyksen on oltava vähintään 3 ecua 100 kilogramman nettopainoa kohti.

2. Negatiivisia valuutan tasausmaksuja soveltavat jäsenvaltiot voivat laskea 1 kohdassa tarkoitetut vakuudet 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti lasketun tuen perusteella, josta vähennetään negatiivinen valuutan tasausmaksu edellyttäen, että kansallisella hallintomenettelyllä varmistetaan maksettavaksi lankeavan valuutan tasausmaksun kattaminen, jos tukioikeutta ei ole tai jos maksettava tuki on alhaisempi kuin valuutan tasausmaksu.

3. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 1 kohdassa tarkoitetun vakuuden antamisen maksuilmoituksen hyväksymisen jälkeen, jos kansalliset säännökset:

P velvoittavat viejän antamaan vakuuden enintään 30 päivää kyseisestä hyväksymisestä ja ennen ennakkomaksun suorittamista,

P varmistavat 1 kohdassa tarkoitetun lisäyksen suuruisen määrän maksun, jos vakuutta ei anneta määräajan kuluessa, lukuunottamatta ylivoimaista estettä; ilmoituksentekijälle voidaan kuitenkin myöntää lisäaikaa, jos tämä on toiminut mahdollisimman nopeasti.

32 artikla

1. Viimeistään 60 päivän kuluttua päivästä, jona tuotteet tai tavarat eivät ole enää asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 ja 5 artiklassa säädetyssä menettelyssä:

P ne on vietävä yhteisön tullialueelta sellaisenaan

tai

P jäljempänä 34 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, niiden on saavuttava määräpaikkaansa sellaisenaan.

2. Edellä 4 artiklan 3 ja 4 kohdan ja 7 artiklan säännöksiä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

33 artikla

1. Kun niiden tuotteiden tai tavaroiden, joihin sovelletaan tämän luvun säännöksiä, oikeus tukeen ja/tai valuutan tasausmaksuun on todistettu, kyseinen maksu on tasattava ennakkomaksulla. Kun vietyyn määrään sovellettava maksu on suurempi kuin ennakkomaksu, kyseiselle henkilölle maksetaan näiden erotus.

2. Vapautus kokonaan vakuudesta edellyttää todisteen esittämistä siitä, että:

a)

27 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määräaikoja on noudatettu;

b)

kyseiset tuotteet oikeuttavat vähintään 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetyn määrän suuruiseen tukeen.

3. Lukuunottamatta ylivoimaista estettä, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

Kun 27 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa säädettyä määräaikaa ei ole noudatettu:

i) tukea alennetaan aluksi 15 prosentilla. Jäljelle jäävää tukea, jäljempänä "alennettu tuki", alennetaan lisäksi seuraavasti:

ii) 27 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun määräajan ylittyminen aiheuttaa alennetun tuen pienentämisen 2 prosentilla

ja

iii) 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan ylittyminen aiheuttaa alennetun tuen pienentämisen 5 prosentilla.

Pidätetty vakuus vastaa suuruudeltaan:

P ensimmäisen alakohdan mukaista tuen alentamista, jota on korotettu 20 prosentilla.

Vakuuden jäljelle jäänyt osa vapautetaan.

b)

Kun 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat esitetään niiden esittämiselle säädettyä määräaikaa seuraavien kuuden kuukauden kuluessa ja kaikkia muita edellytyksiä on noudatettu, palautettava määrä on suuruudeltaan 85 prosenttia vakuudesta.

c)

Kun 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat esitetään niiden esittämiselle säädettyä määräaikaa seuraavien kuuden kuukauden kuluessa ja kun 27 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa sekä 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei ole lisäksi noudatettu, palautetaan:

P määrä, joka olisi korvattu sovellettaessa ainoastaan b alakohtaa,

P määrä, josta on vähennetty vakuus, joka olisi pidätetty sovellettaessa ainoastaan a alakohtaa.

d)

Kun

P 27 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määräaikoja on noudatettu,

P tuki on pienempi kuin ennakolta maksettu tuki,

pidätetty vakuus vastaa ennakolta maksetun tuen ja tosiasiallisen tuen erotusta, johon lisätään 20 prosenttia.

e)

Kun

P 27 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määräaikoja ei ole noudatettu,

P tuki on pienempi kuin ennakolta maksettu tuki,

pidätetty vakuus vastaa:

P ennakolta maksetun tuen ja tosiasiallisen tuen erotusta, johon lisätään 20 prosenttia,

P kyseiseen määrään lisätään vakuus, joka olisi pidätetty sovellettaessa tosiasialliseen tukeen ainoastaan a alakohtaa.

f)

Kun

P 27 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määräaikoja on noudatettu,

P tuki on pienempi kuin ennakolta maksettu tuki,

P 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat on esitetty niiden esittämiselle säädettyä määräaikaa seuraavien kuuden kuukauden kuluessa,

palautettava määrä vastaa:

P määrää, joka olisi palautettu sovellettaessa ainoastaan b alakohtaa,

P määrää, josta on vähennetty ennakolta maksetun tuen ja tosiasiallisen tuen erotus, johon lisätään 20 prosenttia.

g)

Kun

P 27 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määräaikoja ei ole noudatettu,

P tuki on pienempi kuin ennakolta maksettu tuki,

P 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat on esitetty niiden esittämiselle säädettyä määräaikaa seuraavien kuuden kuukauden kuluessa,

palautettava määrä vastaa:

P määrää, joka olisi palautettu sovellettaessa ainoastaan b alakohtaa,

P määrää, josta on vähennetty ennakolta maksetun tuen ja tosiasiallisen tuen erotus, johon lisätään 20 prosenttia,

P määrää, josta on vähennetty vakuus, joka olisi pidätetty sovellettaessa tosiasialliseen tukeen ainoastaan a alakohtaa.

4. Sovellettaessa 31 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä säädettyä pienintä lisäystä mikä tahansa viittaus 3 kohdassa mainittuun 20 prosenttiin on korvattava prosenttiosuudella, joka vastaa vähimmäislisäyksen ja ennakolta maksetun määrän suhdetta.

5. Kun ylivoimaisen esteen vuoksi tuki on pienempi kuin ennakolta maksettu määrä, pidätetty vakuus vastaa:

P ennakolta maksetun tuen

ja

P tosiasiallisesti maksettavan tuen välistä erotusta.

Tätä säännöstä sovelletaan myös, kun tukioikeus koskee ennakolta maksettua tukea pienempää tukea ja kun 27 artiklan 5 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa ja 32 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määräaikoja ei ole noudatettu ylivoimaisen esteen vuoksi.

6. Osoitettaessa, että:

P tuotteita tai tavaroita ei ole viety sen jäsenvaltion alueelta, jossa maksuilmoitus on hyväksytty, pidätettyä vakuutta alennetaan negatiivisella valuutan tasausmaksulla, jota on korotettu 20 prosentilla, jollei jäsenvaltio sovella 31 artiklan 2 kohtaa,

P tuotteet tai tavarat on viety sen jäsenvaltion alueelta, jossa maksuilmoitus on hyväksytty, pidätettyä vakuutta alennetaan positiivisella valuutan tasausmaksulla, jota on korotettu 20 prosentilla.

3 OSASTO

MUU VIENTI JA ERITYISTAPAUKSET

1 LUKU

VIENTIIN YHTEISÖN ULKOPUOLELLE

RINNASTETTAVAT

MÄÄRÄPAIK

34 artikla

1. Tässä asetuksessa vientiin yhteisön tullialueen ulkopuolelle rinnastetaan:

a)

toimitukset seuraavien alusten muonitukseen yhteisössä:

P merenkulkuun tarkoitetut laivat,

P kansainvälisillä reiteillä liikennöivät ilma-alukset, mukaan lukien yhteisön sisäiset reitit;

b)

toimitukset yhteisöön sijoittautuneille kansainvälisille järjestöille;

c)

toimitukset jonkin jäsenvaltion alueelle asettautuneille kyseisen maan käskyvaltaan kuulumattomille asevoimille.

2. Kuitenkin 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan kun kolmansista maista kyseiseen käyttöön tuotavat samanlaiset tuotteet ovat tuontitullittomia kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Sovelletaan 3 artiklan säännöksiä.

35 artikla

1. Kun kyseessä ovat 34 ja 42 artiklassa tarkoitetut toimitukset, jäsenvaltiot voivat 3 artiklan säännöksistä poiketen sallia seuraavan menettelyn käytön tuen maksamisessa. Kyseistä menettelyä noudattava viejä ei saa samanaikaisesti käyttää samaan tuotteeseen tavanomaista menettelyä.

Lupa voidaan rajoittaa tiettyihin lastauspaikkoihin siinä jäsenvaltiossa, jossa vientiilmoitus on hyväksytty. Lupa voi koskea lastausta muissa jäsenvaltioissa, jolloin sovelletaan 6 artiklan säännöksiä.

2. Tässä artiklassa säädetyin edellytyksin kunkin kuukauden aikana toimitettujen tuotteiden osalta on otettava huomioon kuukauden viimeinen päivä sovellettavaa tukea määritettäessä tai, jos tuki on vahvistettu ennakolta, siihen tarvittaessa tehtäviä tarkistuksia määritettäessä.

3. Kun tuki on vahvistettu ennakolta tai määritetty tarjouskilpailulla, todistuksen on oltava voimassa kuukauden viimeisenä päivänä.

4. Viejän on pidettävä valvontarekisteriä, joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

tuotteiden tunnistamiseen 3 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti tarvittavat tiedot;

b)

kunkin laivan, laivojen tai ilma-alusten, johon tai joihin tuotteet on lastattu, nimi tai rekisterinumero;

c)

lastauspäivä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on merkittävä rekisteriin viimeistään ensimmäisenä lastausta seuraavana työpäivänä. Kun lastaus tapahtuu muussa jäsenvaltiossa, mainitut tiedot on kuitenkin merkittävä rekisteriin viimeistään ensimmäisenä työpäivänä, joka seuraa päivää, jona viejälle on ilmoitettu tuotteiden lastauksesta.

Viejän on lisäksi toteutettava jäsenvaltioiden tarpeellisina pitämät valvontatoimenpiteet ja säilytettävä valvontarekisteriä vähintään kolme vuotta kuluvan kalenterivuoden lopusta lukien.

5. Jäsenvaltiot voivat päättää, että rekisteri voidaan korvata kuhunkin toimitukseen käytettävillä asiakirjoilla, joissa olevan lastauspäivän tulliviranomaiset ovat todistaneet.

36 artikla

1. Edellä 34 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä sovellettaessa ilma-aluksissa nautittavaksi tarkoitettuja tuotteita, jotka on valmistettu ruoaksi ennen niiden toimittamista, pidetään ilma-aluksissa valmistettuina.

2. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan ainoastaan:

P lentokoneiden tarjotinaterioiden valmistukseen

ja

P jos viejä esittää riittävät todisteet niiden perustuotteiden, joille tukea haetaan, ennen valmistusta olleesta määrästä, laadusta ja ominaisuuksista.

3. Jäljempänä 38 artiklassa tarkoitettua muonitusvarastojärjestelmää voidaan käyttää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin valmisteisiin.

37 artikla

1. Tuki maksetaan, jos tuote, jonka vienti-ilmoitus on hyväksytty, on saapunut sellaisenaan johonkin 34 artiklassa tarkoitettuun määräpaikkaan viimeistään 60 päivän kuluttua hyväksymispäivästä.

2. Edellä 4 artiklan 3 ja 4 kohdan säännöksiä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

3. Jos tuote, jonka vienti-ilmoitus on hyväksytty, kuljetetaan ennen johonkin 34 artiklassa tarkoitettuun määräpaikkaan saapumista muiden yhteisön alueiden kautta kuin sen jäsenvaltion, jonka alueella ilmoitus on hyväksytty, todiste kyseisen tuotteen toimittamisesta tarkoitettuun määräpaikkaan on annettava esittämällä asetuksen (ETY) N:o 2823/87 1 artiklassa tarkoitettu valvontakappale.

Valvontakappaleen 33, 103, 104 ja tarvittaessa 105 kohta on täytettävä. 104 kohtaan on tehtävä asianmukainen merkintä.

38 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat maksaa viejälle ennakolta tuen nettomäärän jäljempänä säädetyin erityisin edellytyksin, kun on esitetty todiste, että tuotteet on vienti-ilmoituksen hyväksymistä seuraavien 30 päivän kuluessa, lukuunottamatta ylivoimaista estettä, sijoitettu tullin valvonnassa oleviin tiloihin toimitettavaksi seuraavien muonitukseen yhteisössä:

P merenkulkuun tarkoitetut laivat

tai

P kansainvälisillä reiteillä liikennöivät ilma-alukset, mukaan lukien yhteisön sisäiset reitit,

tai

P 42 artiklassa tarkoitetut poraus- ja tuotantolautat.

Tullin valvonnassa olevat tilat, jäljempänä "muonitusvarastot", ja varastonpitäjän on oltava erityisesti hyväksyttyjä tämän artiklan säännöksiä sovellettaessa.

2. Jäsenvaltion, jonka alueella muonitusvarasto sijaitsee, antaa hyväksynnän ainoastaan varastonpitäjille ja muonitusvarastoille, joista voidaan antaa tarvittavat takeet. Hyväksyntä voidaan perua.

Hyväksyntä myönnetään ainoastaan sellaisille varastonpitäjille, jotka sitoutuvat kirjallisesti:

a)

lastaamaan tuotteet sellaisenaan tai jäädytettyinä ja/tai pakkaamisen jälkeen seuraavien muonitukseen yhteisössä:

P merenkulkuun tarkoitetut laivat

tai

P kansainvälisillä reiteillä liikennöivät ilma-alukset, mukaan lukien yhteisön sisäiset reitit,

tai

P 42 artiklassa tarkoitetut poraus- ja tuotantolautat;

b)

pitämään rekisteriä, joka mahdollistaa toimivaltaisille viranomaisille tarvittavien tarkastusten tekemisen ja jossa annetaan erityisesti:

P tuontipäivä muonitusvarastoon,

P tuotteiden mukana olevien tulliasiakirjojen numerot sekä kyseisen tullitoimipaikan nimi,

P tuotteiden tunnistamiseen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarvittavat tiedot,

P tuotteiden vientipäivä muonitusvarastosta,

P rekisteröintinumerot ja mahdollisesti kunkin laivan, laivojen tai ilma-aluksen, johon tai joihin tuotteet on lastattu, nimi, tai seuraavan varaston nimi,

P lastauspäivä;

c)

säilyttämään kyseistä rekisteriä vähintään kolme vuotta kuluvan kalenterivuoden lopusta lukien;

d)

toteuttamaan toimivaltaisten viranomaisten tämän kohdan säännösten noudattamisen toteamiseksi suotavina pitämät valvontatoimenpiteet, erityisesti määräaikaiset valvontatoimenpiteet;

e)

sovellettaessa 40 artiklan säännöksiä maksamaan tuen palauttamiseksi vaadittavat määrät.

3. Viejälle 1 kohdan mukaisesti ennakolta maksetta määrä merkitään maksun suorittaneen toimielimen kirjanpitoon.

4. Tämän artiklan ja 40 artiklan säännöksiä sovellettaessa "tuen nettomäärällä" tarkoitetaan tuen määrää, jota on tarvittaessa tarkistettu perittävällä valuutan tasausmaksulla tai liittymistasausmaksulla.

39 artikla

1. Kun vienti-ilmoitus on hyväksytty siinä jäsenvaltiossa, jossa muonitusvarasto sijaitsee, toimivaltaisen tulliviranomaisen on tuotteita muonitusvarastoon tuotaessa merkittävä tuen ennakkomaksun saamiseksi vaadittavaan kansalliseen asiakirjaan, että tuotteet täyttävät 38 artiklan säännökset.

2. Kun vienti-ilmoitus on hyväksytty muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa muonitusvarasto sijaitsee, todiste tuotteiden tullivarastoon sijoittamisesta annetaan esittämällä asetuksen (ETY) N:o 2823/87 1 artiklassa tarkoitettu T 5 -valvontakappale.

Valvontakappaleen 33, 103, 104 ja tarvittaessa 105 kohta on täytettävä. T 5 -valvontakappaleen otsikkokohdan "Muuta" 104 kohtaa on täydennettävä jollakin seuraavista merkinnöistä:

P Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento P aplicación del artículo 38 del Reglamento (CEE) no 3665/87

P Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering P anvendelse af artikel 38 i forordning (EØF) nr. 3665/87

P Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung P Artikel 38 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87

P ÅíáðïèÞêåõóç ìå õðï÷ñåùôéêÞ ðáñÜäïóç ãéá ôïí áíåöïäéáóìü P åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 38 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 3665/87

P Deposit in warehouse, compulsory supply for victualling P Article 38 of Regulation (EEC) No 3665/87

P Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement P application de l'article 38 du règlement (CEE) no 3665/87

P Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento P applicazione dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87

P Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen P toepassing van artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 3665/87

P Colocado em entreposto com destino obligatório para abastecimento P aplicação do artigo 38º do Regulamento (CEE) nº 3665/87

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen tullitoimipaikan on varmistettava valvontakappaleessa varastoon saattaminen sen jälkeen, kun se on tarkastanut, että tuotteet on merkitty 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

40 artikla

1. Jos on todettu, että muonitusvarastoon sijoitettu tuote ei ole saapunut tarkoitettuun määräpaikkaan tai ei ole enää sellaisessa kunnossa, että se voitaisiin lähettää kyseiseen määräpaikkaan, varastonpitäjän on maksettava varastoijajäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kiinteä korvaus.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kiinteä korvaus lasketaan seuraavasti:

a)

määritetään samanlaiseen tuotteeseen sovellettavien tuontitullien summa, kun tuote saatetaan vapaaseen liikkeeseen varastoijajäsenvaltiossa;

b)

a alakohdan säännösten mukaisesti saatua määrää korotetaan 20 prosentilla.

Tuontitullien laskemisessa huomioon otetaan:

P sen päivän tuontitulli, jona tuote ei saapunut tarkoitettuun määräpaikkaan tai ei enää ollut sellaisessa kunnossa, että se olisi voitu lähettää kyseiseen määräpaikkaan

tai

P kun kyseistä päivää ei voida määrittää, sen päivän tuontitulli, jona todettiin, että pakollista määräpaikkaa ei ole noudatettu.

3. Kun varastonpitäjä osoittaa, että ennakolta maksettu nettomäärä on pienempi kuin 2 kohdan säännösten mukaisesti laskettu kiinteä korvaus, varastonpitäjä maksaa ainoastaan ennakolta maksetun nettomäärän, jota on korotettu 20 prosentilla.

Jos ennakkomaksu on suoritettu jossakin muussa jäsenvaltiossa, korotus on kuitenkin 40 prosenttia. Tällöin se muunnetaan varastoijajäsenvaltion kansalliseksi valuutaksi 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tullien laskemispäivänä voimassa olevan markkinakurssin perusteella.

4. Tuotteiden painon luonnollisesta alenemisesta tai pakkaamisesta muonitusvarastossa säilyttämisen aikana johtuvat menetykset eivät aiheuta tässä artiklassa tarkoitettua maksua.

41 artikla

1. Sen jäsenvaltion, jossa muonitusvarasto sijaitsee, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä vähintään kerran 12 kuukaudessa kyseiseen varastoon sijoitettujen tuotteiden fyysinen tarkastus.

Jos tavaroiden tuonti muonitusvarastoon ja vienti sieltä edellyttää tulliviranomaisten jatkuvaa fyysistä valvontaa, toimivaltaiset viranomaiset voivat rajoittaa tarkastuksen varastoituja tuotteita koskevien asiakirjojen tarkastamiseen.

2. Varastoijajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tuotteiden siirtämisen toiseen muonitusvarastoon.

Tällöin ensimmäisen muonitusvaraston rekisterissä on oltava toista muonitusvarastoa koskeva merkintä. Toisen muonitusvaraston ja toisen varastonpitäjän on myös oltava erityisesti hyväksyttyjä sovellettaessa muonitusvarastoa koskevia säännöksiä.

Kun tuotteet on asetettu valvontaan toisessa muonitusvarastossa, toisen varastonpitäjän on vastattava 40 artiklan säännöksiä sovellettaessa maksettavista korvauksista.

3. Kun toinen varasto ei sijaitse samassa jäsenvaltiossa kuin ensimmäinen muonitusvarasto, todiste tuotteiden sijoittamisesta toiseen varastoon on annettava esittämällä asetuksen (ETY) N:o 2823/87 1 artiklassa tarkoitettu alkuperäinen T5-valvontakappale, johon on tehty jokin 39 artiklan 2 kohdassa annetuista merkinnöistä.

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen tullitoimipaikan on vahvistettava varastoon saattaminen valvontakappaleessa sen jälkeen, kun se on tarkastanut, että tuotteet on viety 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

4. Kun tuotteet muonitusvarastossa säilyttämisen jälkeen lastataan muussa kuin varastoijajäsenvaltiossa, todiste niiden toimittamisesta on annettava 37 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2 LUKU

ERITYISTAPAUKSET

42 artikla

1. Muonitustoimitukset:

a)

poraus- ja tuotantolautoille, mukaan lukien kyseiseen toimintaan liittyvät tukipalveluja tarjoavat tukipisteet, jotka sijaitsevat Euroopan mannerjalustalla tai yhteisön Euroopan ulkopuolisen osan mannerjalustalla, mutta 3 meripeninkulman levyisen vyöhykkeen ulkopuolella siitä perusviivasta, jota käytetään jäsenvaltion aluevesien leveyttä mitattaessa.

ja

b)

ulkomerellä jollekin jäsenvaltiolle kuuluville sota-aluksille tai apualuksille,

rinnastetaan myönnettävää tukea määritettäessä 34 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin toimituksiin.

"Muonitustoimituksilla" tarkoitetaan ainoastaan aluksella kulutettavaksi tarkoitettuja tuotteita.

2. Edellä 1 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan, jos tuki tällöin on suurempi kuin 20 artiklassa tarkoitettu alhaisin tuki.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa näitä säännöksiä kaikkiin muonitustoimituksiin, jos:

a)

alukselle toimittamisesta annetaan todistus

ja

b)

kun kyseessä ovat lautat:

P toimitus tapahtuu osana lautan hankintatoimintoja, jotka sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, josta lautalle tarkoitetut tuotteet kuljetetaan, on tunnustanut tavanomaisiksi. Tällöin satamien tai lastauspaikkojen, laivatyyppien P kun toimitus tapahtuu meritse P ja pakkaus- ja kääretyyppien on oltava tavanomaisesti käytettäviä, lukuunottamatta ylivoimaista estettä,

P toimittamiseen käytettävän laivan tai helikopterin on oltava sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön liikennöimä, joka säilyttää yhteisössä asiakirjoja, joita voidaan tutkia ja jotka riittävät merimatkan tai lennon yksityiskohtien tarkastamiseksi.

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa alukselle toimittamisesta annettavassa todistuksessa on annettava täydelliset tiedot tuotteista ja toimituksen vastaanottajana olleen lautan tai sota-aluksen tai apualuksen nimi tai muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot sekä toimituspäivä. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niille annetaan lisätietoja.

Todistuksen allekirjoittaa:

a)

kun kyseessä ovat lautat: henkilö, jota lautan omistajat pitävät muonitustoimituksista vastaavana henkilönä. Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kyseisen toimen luotettavuuden varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle.

b)

kun kyseessä ovat sota-alukset tai apualukset: sotilasviranomaiset.

Poiketen 2 kohdasta jäsenvaltiot voivat lauttojen hankintatoiminnan osalta vapauttaa viejät velvoitteesta esittää todistus alukselle toimittamisesta, kun kyseessä on toimitus:

P joka antaa oikeuden suuruudeltaan enintään 2 500 ecua viejää kohti olevaan tukeen,

P josta esitetään jäsenvaltiota tyydyttävät riittävät takeet siitä, että tuotteet saapuvat määräpaikkaan

ja

P josta esitetään kuljetusasiakirja sekä todiste maksusta.

Tällöin sovelletaan 19 artiklan 2 kohdan säännöksiä.

4. Tuen myöntävän jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava lautoille toimitettavaksi ilmoitettujen tuotteiden määrä tarkistamalla viejän ja toimitukseen käytettävän laivan tai helikopterin liikennöitsijän asiakirjat. Näiden on lisäksi varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti muonitukseen toimitettavat määrät eivät ylitä aluksen henkilökunnan tarpeita.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi voidaan tarvittaessa pyytää muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten apua.

5. Kun lauttojen toimituksiin sovelletaan 6 artiklaa, valvontakappaleen otsikkokohdan "Muuta" 104 kohtaa on täydennettävä jollakin seuraavista merkinnöistä:

P Suministro para el abastecimiento de las plataformas P Reglamento (CEE) no 3665/87

P Proviant til platforme P forordning (EØF) nr. 3665/87

P Bevorratungslieferung für Plattformen P Verordnung (EWG) Nr. 3665/87

P ÐñïìÞèåéåò ôñïöïäïóßáò ãéá åîÝäñåò P êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 3665/87

P Catering supplies for rigs P Regulation (EEC) No 3665/87

P Livraison pour l'avitaillement des plates-formes P Règlement (CEE) no 3665/87

P Provviste di bordo per piattaforma P Regolamento (CEE) n. 3665/87

P Leverantie van boordproviand aan platform P Verordening (EEG) nr. 3665/87

P Fornecimentos para abastecimento de plataformas P Regulamento (CEE) nº 3665/87

6. Edellä 38 artiklaa sovellettaessa varastonpitäjän on sitouduttava merkitsemään 38 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun rekisteriin kunkin lähetyksen määräpaikkana olevaan lauttaan liittyvät tiedot, toimitukseen käytetyn laivan/helikopterin nimi/numero ja toimituspäivä. Edellä 3 kohdan a alakohdassa mainittuja todistuksia alukselle toimittamisesta pidetään rekisteriin kuuluvina.

7. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta lautoille toimitetuista ja tämän artiklan säännösten soveltamisalaan kuuluvien kunkin alan tuotteiden määristä pidetään rekisteriä.

43 artikla

1. Yhteisön ulkopuoliset muonitustoimitukset rinnastetaan myönnettävää tukea määritettäessä 34 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin toimituksiin.

2. Edellä 1 kohdan säännöksiä sovelletaan, jos on todiste siitä, että alukselle tosiasiassa toimitetut tuotteet ovat samoja tuotteita, jotka on viety yhteisön tullialueelta tähän tarkoitukseen.

3. a) Todiste suorasta muonitustoimituksesta annetaan tulliasiakirjalla tai sen kolmannen maan, jonne toimitus tapahtui, tulliviranomaisten hyväksymismerkinnällä varustamalla asiakirjalla; tämä asiakirja voidaan laatia liitteen IV mallin mukaisesti.

Se on täytettävä yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä ja kyseisessä kolmannessa maassa käytettävällä kielellä.

"Suoralla toimituksella" tarkoitetaan kontin tai jakamattoman laivalle toimitetun tuote-erän toimittamista.

b) Kun vietäviä tuotteita ei toimiteta suoraan ja ne asetetaan ennen muonitukseen toimittamista määräpaikkana olevassa kolmannessa maassa johonkin tullin valvontamenettelyyn, todiste toimittamisesta annetaan seuraavilla asiakirjoilla:

P tulliasiakirja tai kolmannen maan tulliviranomaisten hyväksymismerkinnällä varustama asiakirja, jossa todistetaan, että tuotteet on sijoitettu muonitusvarastoon ja että ne käytetään yksinomaan muonitukseen; tämä asiakirja voidaan laatia liitteen IV mallin mukaisesti,

P tulliasiakirja tai sen kolmannen maan, jossa toimitus tapahtui, tulliviranomaisten hyväksymismerkinnällä varustama asiakirja, jossa todistetaan, että tuotteet on toimitettu alukselle; tämä asiakirja voidaan laatia liitteen IV mallin mukaisesti.

c) Kun a tai b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei voida esittää, jäsenvaltio voi hyväksyä laivan kapteenin tai muun palveluksessa olevan upseerin allekirjoittaman ja laivan leimalla varustetun vastaanottotodistuksen.

Kun b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei voida esittää, jäsenvaltio voi hyväksyä lentoyhtiön virkailijan allekirjoittaman ja kyseisen yhtiön leimalla varustetun vastaanottoasiakirjan.

d) Jäsenvaltiot voivat hyväksyä a alakohdassa tai b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat ainoastaan, jos niissä annetaan täydelliset tiedot alukselle toimitetuista tuotteista ja toimituspäivä, rekisteröintinumero ja mahdollisesti kunkin laivan tai laivojen taikka ilma-aluksen nimi. Sen varmistamiseksi, että muonitukseen toimitettavat määrät vastaavat kyseisen laivan tai ilma-aluksen miehistön ja matkustajien tavanomaisia tarpeita, jäsenvaltiot voivat pyytää, että niille toimitetaan lisätietoja tai -asiakirjoja.

4. Kaikissa tapauksissa maksuhakemuksen perusteena on esitettävä kuljetusasiakirjan jäljennös tai valojäljennös sekä muonitukseen tarkoitettujen tuotteiden maksun todistava asiakirja.

5. Edellä 38 artiklan järjestelmään kuuluvia tuotteita tai tavaroita ei saa käyttää 3 kohdan b alakohdassa säädettyihin toimituksiin.

6. Edellä 19 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

7. Edellä 35 artiklan säännöksiä ei sovelleta tässä artiklassa säädetyssä tapauksessa.

44 artikla

Direktiivin 81/177/ETY 1 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta poiketen Helgolandin saarelle tarkoitettuja maataloustuotteita pidetään vietyinä vientituen ja valuutan tasausmaksujen maksamista koskevien säännösten soveltamiseksi.

45 artikla

1. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1430/79 () 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan tai 11 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan säännösten mukaisesti jälleenviedyt tuotteet voivat saada tukea ainoastaan:

P jos tuontitullien palautusta tai peruuttamista koskevasta hakemuksesta myöhemmin tehtävä päätös on kielteinen

ja

P jos muita tuen myöntämistä koskevia edellytyksiä noudatetaan.

2. Kun tuotteet jälleenviedään 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun asiakirjaan on tehtävä viittaus kyseiseen menettelyyn.

46 artikla

Kun kyseessä on vienti, joka on tarkoitettu:

P kolmanteen maahan asettautuneille asevoimille, jotka kuuluvat jonkin sellaisen jäsenvaltion tai sellaisen kansainvälisen järjestön käskyvaltaan, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista on,

P kolmanteen maahan sijoittautuneille kansainvälisille järjestöille, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista on,

P diplomaattisille edustustoille, jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan,

ja joille viejä ei voi esittää 18 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja todisteita, tuotetta pidetään asema- tai sijoittautumispaikkana olevaan kolmanteen maahan tuotuna esitettäessä:

a)

todiste tuotteiden maksamisesta

ja

b)

kyseisessä kolmannessa maassa toimituksen vastaanottaneen asevoimien, kansainvälisen järjestön tai diplomaattisen edustuston antama haltuunottotodistus.

4 OSASTO

TUEN MAKSAMISMENETTELY

47 artikla

1. Tuki maksetaan ainoastaan viejän kirjallisesta hakemuksesta ja sen maksaa jäsenvaltio, jonka alueella vienti-ilmoitus on hyväksytty.

()Jäsenvaltiot voivat määrätä erityislomakkeen käyttämisestä tähän tarkoitukseen.

2. Lukuunottamatta ylivoimaista estettä, tuen maksamiseen tai vakuuden vapauttamiseen liittyvät asiakirjat on annettava vienti-ilmoituksen hyväksymistä seuraavien 12 kuukauden kuluessa.

3. Kun 6 artiklassa tarkoitettua T 5 -valvontakappaletta ei viejästä riippumattomista syistä ole palautettu lähtötullitoimipaikkaan tai keskustoimielimelle kolmen kuukauden kuluessa sen antamisesta, viejä voi esittää toimivaltaiselle toimielimelle perustellun vastaavuushakemuksen.

Esitettävien hakemusta puoltavien asiakirjojen on käsitettävä:

a)

kun on annettu valvontakappale todisteeksi siitä, että tuotteet on viety yhteisön tullialueelta:

P kuljetusasiakirja

ja

P asiakirja, jolla osoitetaan, että tuote on esitetty kolmannen maan tullitoimipaikalle tai vähintään yksi 18 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista;

b)

34, 42 tai 38 artiklaa sovellettaessa: kyseisen määräpaikkatarkastuksen osalta toimivaltaisen tullitoimipaikan varmistus, että mainittu tullitoimipaikka on noudattanut valvontakappaleen merkitsemisen edellytyksiä.

Edellä 4 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavan todisteen esittämiseen.

4. Kun 18 artiklan mukaisesti vaadittavia asiakirjoja ei ole voitu esittää 2 kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, vaikka viejä on toiminut mahdollisimman nopeasti hankkiakseen ja toimittaakseen ne tämän määräajan kuluessa, viejälle voidaan myöntää lisäaikaa kyseisten asiakirjojen esittämistä varten.

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu vastaavuushakemus, johon on liitetty tai johon ei ole liitetty todistusasiakirjoja, sekä 4 kohdassa tarkoitettu lisäaikaa koskeva hakemus on jätettävä 2 kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa.

6. Sovellettaessa 35 artiklaa tuen maksamista koskevat asiakirjat on jätettävä, lukuunottamatta ylivoimaista estettä, toimituskuukautta seuraavien 12 kuukauden kuluessa; 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luvassa voidaan kuitenkin edellyttää, että viejä jättää maksuhakemuksen lyhyemmän määräajan kuluessa.

7. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia kaikkien tuen maksamista koskevien asiakirjojen kääntämistä kyseisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai kyseisen jäsenvaltion jollekin viralliselle kielelle.

48 artikla

1. Kun kaikki yhteisön säännöksissä annetut tukioikeuden todistamista koskevat vaatimukset täyttyvät 4 artiklan 1 kohdassa ja 38 artiklan 1 kohdassa säädettyä jonkin määräajan noudattamista koskevaa vaatimusta lukuun ottamatta, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

tukea alennetaan aluksi 15 prosentilla. Jäljelle jäävää tukea, jäljempänä "alennettu tuki", alennetaan lisäksi seuraavasti:

b)

i) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan ylittyminen aiheuttaa alennetun tuen alentamisen 5 prosentilla

tai

ii) 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan ylittyminen aiheuttaa alennetun tuen alentamisen 10 prosentilla.

2. a) Kun todiste kaikkien yhteisön säännöksissä annettujen vaatimusten noudattamisesta esitetään 47 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä määräaikoja seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, maksettava tuki vastaa 85 prosenttia tuesta, joka olisi maksettu, jos kaikkia vaatimuksia olisi noudatettu.

b) Kun todiste esitetään 47 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä määräaikoja seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, mutta 4 artiklan 1 kohdassa tai 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika ylittyy, maksettava tuki vastaa 1 kohdan mukaisesti alennettua tukea, josta vähennetään 15 prosentin suuruinen osuus siitä tuesta, joka olisi maksettu, jos kaikkia määräaikoja olisi noudatettu.

3. a) Kun tuki on maksettu ennakolta 22 artiklan mukaisesti ja 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei ole noudatettu, pidätettävä vakuus vastaa:

P 1 kohdan mukaisesti laskettua alennettua määrää,

P johon lisätään 15 prosenttia.

Jäljelle jäävä osa vakuudesta vapautetaan.

b) Kun tuki on maksettu ennakolta 22 artiklan mukaisesti ja todiste kaikkien yhteisön säännöksissä annettujen vaatimusten noudattamisesta esitetään 47 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä määräaikoja seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, palautettava määrä vastaa 85 prosenttia vakuudesta.

c) Jos b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei ole myöskään noudatettu, palautetaan:

P b alakohdan mukaisesti palautettavaa määrää vastaava määrä,

P josta vähennetään a alakohdan mukaisesti pidätettävä vakuuden määrä.

4. Kokonaisuudessaan menetettävä tuki ei saa ylittää kokonaistukea, joka olisi maksettu, jos kaikkia vaatimuksia olisi noudatettu.

5 OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

49 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedoksi:

P Viipymättä tapaukset, joissa sovelletaan 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa; komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

P Kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä ja syyskuun 1 päivänä ne tuotemäärät, joihin 43 artiklaa on sovellettu edellisten kuuden kuukauden aikana, sekä mainitun artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa maksetut määrät;

Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

P Kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä ja syyskuun 1 päivänä yhteisen markkinajärjestelyn alakohtainen selvitys, jossa annetaan 47 artiklan 3 kohdan soveltamistapausten lukumäärä, valvontakappaleen palauttamatta jättämisen syy, jos se tunnetaan, kyseiset määrät, kyseisen tuen määrä sekä vastaaviksi hyväksytyt asiakirjat.

50 artikla

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 2730/79, komission asetus (ETY) N:o 798/80 (), komission asetus (ETY) N:o 2570/84 () ja komission asetus (ETY) N:o 2158/87 (). Kuitenkin niitä sovelletaan edelleen:

P vientiin, jonka osalta vienti-ilmoitukset on hyväksytty ennen tämän asetuksen voimaantuloa

ja

P asetusta (ETY) N:o 565/80 sovellettaessa vientiin, jonka osalta maksuilmoitukset on hyväksytty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

2. Kaikissa yhteisön säädöksissä, joissa viitataan asetuksiin (ETY) N:o 2730/79, (ETY) N:o 798/80, (ETY) N:o 2570/84, (ETY) N:o 2158/87 tai tiettyihin kyseisten asetusten artikloihin, kyseisiä viittauksia on pidettävä viittauksina tähän asetukseen tai tämän asetuksen vastaaviin artikloihin.

Artiklojen vastaavuustaulukko annetaan liitteessä I.

51 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Kuitenkin 28 artiklan 6 kohtaa sovelletaan vasta 1 päivästä maaliskuuta 1988.

Edellä 33 ja 48 artiklaa sovelletaan myös 50 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettuun vientiin, jota koskevista asiakirjoista ei ole vielä päätetty tämän asetuksen tullessa voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 1987.

()()()Komission puolesta

Frans ANDRIESSEN

Varapuheenjohtaja

Page blanche

() EYVL N:o L 281, 1.11.1975, s. 1

() EYVL N:o L 182, 3.7.1987, s. 40

() EYVL N:o L 281, 1.11.1975, s. 78

() EYVL N:o L 125, 26.6.1967, s. 2461/67

() EYVL N:o L 130, 28.6.1967, s. 2600/67

() EYVL N:o L 143, 25.6.1968, s. 6

() EYVL N:o L 155, 3.7.1968, s. 1

() EYVL N:o L 156, 4.7.1968, s. 2

() EYVL N:o L 318, 18.12.1969, s. 17

() EYVL N:o L 39, 17.2.1971, s. 1

() EYVL N:o L 281, 1.11.1975, s. 60

() EYVL N:o L 281, 1.11.1975, s. 65

() EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 39

() EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 68

() EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 90

() EYVL N:o L 20, 28.1.1976, s. 48

() EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 36

() EYVL N:o L 73, 21.3.1977, s. 24

() EYVL N:o L 54, 5.3.1979, s. 69

() EYVL N:o L 164, 24.6.1985, s. 1

() EYVL N:o L 153, 13.6.1987, s. 1

() EYVL N:o L 164, 24.6.1985, s. 6

() EYVL N:o L 182, 3.7.1987, s. 1

() EYVL N:o L 62, 7.3.1980, s. 5

() EYVL N:o L 199, 22.7.1983, s. 12

() EYVL N:o L 317, 12.12.1979, s. 1

() EYVL N:o L 113, 30.4.1987, s. 27

() EYVL N:o L 25, 31.1.1975, s. 1

() EYVL N:o L 270, 23.9.1987, s. 1

() EYVL N:o L 107, 22.4.1987, s. 1

() EYVL N:o L 205, 3.8.1985, s. 5

() EYVL N:o L 113, 30.4.1987, s. 31

() EYVL N:o L 188, 20.7.1985, s. 1

() EYVL N:o L 190, 14.7.1976, s. 1

() EYVL N:o L 330, 21.11.1987, s. 30

() EYVL N:o L 83, 30.3.1981, s. 40

() EYVL N:o L 323, 29.11.1980, s. 27

() EYVL N:o L 105, 23.4.1983, s. 1

() EYVL N:o L 338, 13.12.1980, s. 1

() EYVL N:o L 310, 21.11.1985, s. 4

() EYVL N:o L 175, 12.7.1979, s. 1

() EYVL N:o L 87, 1.4.1980, s. 42

() EYVL N:o L 241, 11.9.1984, s. 5

() EYVL N:o L 202, 23.7.1987, s. 28

LIITE I

VASTAAVUUSTAULUKKO

Tämä asetus Asetus (ETY) N:o 2730/79

1 artikla 1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta 1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta 24 artiklan 2 kohta

3 artiklan 2 kohta 3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 4 kohta 4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 5 kohta 4 artiklan 3 kohta

3 artiklan 6 kohta 3 artiklan 3 kohta

4 artikla 9 artikla

5 artiklan 1, 2 ja 3 kohta 10 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

6 artikla 11 artikla

7 artikla 12 artikla

8 artikla 13 artikla

9 artikla 13 a artikla

10 artikla 14 artikla

11 artikla 18 artikla

12 artikla 19 artikla

13 artikla 15 artikla

14 artikla 16 artikla

15 artikla 17 artikla

16 artiklan 1 kohta 20 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohta 24 artiklan 1 kohta

17 artikla 20 artiklan 1 ja 2 kohta

18 artikla 20 artiklan 3 a ja 6 kohta

19 artikla 23 artikla

20 artiklan 1 kohta 21 artiklan 1 ja 4 kohta

20 artiklan 2 kohta 21 artiklan 2 kohta

20 artiklan 3 kohta 21 artiklan 3 kohta

21 artikla 22 artiklan 2 ja 3 kohta, 24 artiklan 3 kohta

22 artikla 25 artiklan 1 kohta

23 artikla 25 artiklan 2 ja 4 kohta

Asetus (ETY) N:o 798/80

24 artikla 1 artikla

25 artikla 2 artikla

26 artikla 3 artikla

27 artiklan 1 ja 2 kohta 4 artiklan 1 ja 3 kohta

27 artiklan 3 ja 4 kohta 3 a artiklan 1 ja 2 kohta

27 artiklan 5 kohta 11 artiklan 1 kohta

28 artiklan 1 ja 2 kohta 4 artiklan 2 ja 3 kohta

28 artiklan 3 ja 4 kohta 4 artiklan 4 ja 5 kohta

28 artiklan 5 kohta 11 artiklan 2 kohta

29 artikla 6 artikla

30 artikla 5 artikla

31 artikla 7 artiklan 1, 3 ja 4 kohta

32 artikla 11 artiklan 3 kohta

33 artikla 9 artikla

10 artikla

Asetus (ETY) N:o 2730/79

34 artikla 5 artikla

35 artikla 6 artikla

36 artikla 7 artikla

37 artiklan 3 kohta 11 artiklan 1 kohta

38 artikla 26 artikla

39 artikla 27 artikla

40 artikla 28 artikla

41 artikla 29 artikla

42 artikla 19 b artikla

43 artikla 19 c artikla

Tämä asetus (jatkoa)

44 artikla Asetus (ETY) N:o 2158/87

45 artikla Asetus (ETY) N:o 2730/79, 19 a artikla

46 artikla Asetus (ETY) N:o 2570/84

Asetus (ETY) N:o 2730/79

47 artiklan 1 kohta 30 artiklan 1 kohta

47 artiklan 2 kohta 31 artiklan 1 kohta

47 artiklan 3 kohta 30 artiklan 2 kohta

47 artiklan 4 kohta 31 artiklan 2 kohta

47 artiklan 6 kohta 31 artiklan 3 kohta

47 artiklan 7 kohta 31 artiklan 4 kohta

48 artikla 31 artiklan P

49 artikla 10 artiklan 3 kohta, 26 artiklan 5 kohta, 19 c artiklan 7 kohta, 30 artiklan 3 kohta

50 artikla 40 artikla

51 artikla 41 artikla

Liite I Liite I

Liite II Liite II

Liite III Liite III

Liite IV Liite IV

Page blanche

LIITE II

Viejä (käännös)

TULLISELVITYSTODISTUS

(käännös)

Vastaanottaja (käännös) Vientiasiakirjan laji, numero ja päiväys

(käännös)

Kuljetusasiakirjan laji ja päiväys

(käännös)

Viejämaa

(käännös)

Määrämaa

(käännös)

Kollien merkit, numerot, lukumäärä ja laji; tavaran kuvaus

(käännös)

Bruttopaino (kg)

(käännös) Nettomäärä ()

(käännös)

TULLIN HYVÄKSYNTÄ (käännös)

Täten todistetaan, että edellä mainitut tavarat on selvitetty tullissa kulutukseen saattamista varten

(käännös)

Paikka (käännös):

Tullin huomautuksia

(käännös)

Päiväys (käännös):

Allekirjoitus ja tullin leima (käännös)

() Kilogramma tai muu mittayksikkö (käännös)

LIITE III

LUETTELO 18 ARTIKLAN 2 KOHDAN D ALAKOHDASSA

TARKOITETUISTA KOLMANSISTA MAISTA, JOISTA VARAT

VOIDAAN SIIRTÄÄ VASTA KUN TUOTTEET ON TUOTU

Algeria Malawi

Burundi Malta

Chile Päiväntasaajan Guinea

Guatemala St. Lucia

Islanti Senegal

Kenia Tansania

Lesotho Unkari

LIITE IV

1 Viejä (nimi, täydellinen osoite, jäsenvaltio)

(käännös)

TODISTUS LAIVOJEN JA

ILMA-ALUSTEN MUONITUKSESTA

KOLMANSISSA MAISSA

(käännös)

2 Muonitusvarasto (nimi, täydellinen osoite, kolmas maa):

(käännös)

Huomautus (käännös):

Tämä lomake on täytettävä kirjoituskoneella tai luettavalla ja pysyvällä

tavalla käsin (käännös)

5 Laivan nimi ja kansallisuus (käännös)

3 Viejäjäsenvaltio

(käännös)

4 Määrämaa

(käännös)

tai ilma-aluksen rekisteröintinumero

(käännös)

7 Kuljetusasiakirjan laji ja päiväys (käännös)

6 Vientiasiakirjan laji, numero ja päiväys (käännös)

annettu ..... tullitoimipaikassa (käännös)

8 Merkit ja numerot P Kollien lukumäärä ja laji P Tavaran kuvaus

(käännös)

9 Bruttopaino (kg)

(käännös)

10 Nettomäärä ()

(käännös)

11 SEN KOLMANNEN MAAN TULLIVIRANOMAISTEN HYVÄKSYNTÄ, JOSSA MUONITUS TAPAHTUU

(käännös)

Täten todistetaan, että edellä mainitut tavarat:

(käännös)

A on toimitettu 5 kohdassa mainittuun laivaan tai lentokoneeseen ()

(käännös)

B ovat 2 kohdassa mainitussa varastossa ja käytetään ainoastaan muonitukseen ()

(käännös)

Huomautuksia (käännös):

Paikka ja päiväys (käännös):

Allekirjoitus ja tulliviranomaisten leima

(käännös)

() Kilogramma tai muu mittayksikkö (käännös)

() Tarpeeton yliviivataan (käännös)

Page blanche

Top