EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0519

Neuvoston direktiivi 87/519/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1987, haitallisten aineiden ja tuotteiden suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa annetun direktiivin 74/63/ETY muuttamisesta

OJ L 304, 27.10.1987, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 024 P. 174 - 175
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 024 P. 174 - 175

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/519/oj

31987L0519

Neuvoston direktiivi 87/519/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1987, haitallisten aineiden ja tuotteiden suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa annetun direktiivin 74/63/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 304 , 27/10/1987 s. 0038 - 0039
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 24 s. 0174
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 24 s. 0174


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 19 päivänä lokakuuta 1987,

haitallisten aineiden ja tuotteiden suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa annetun direktiivin 74/63/ETY muuttamisesta (87/519/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

direktiivin 74/63/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 87/238/ETY(), soveltamisalan ulkopuolelle on nimenomaisesti suljettu torjuntaainejäämät,

torjunta-ainejäämät rehuissa voivat, samoin kuin tiettyjen jo valvottavina olevien aineiden ja tuotteiden jäämät, vaarantaa ihmisten terveyden, koska yleensä on kyse vaarallisia vaikutuksia omaavista myrkyllisistä aineista tai valmisteista,

on aiheellista jättää huomiotta se tosiasia, että torjunta-aineita P päinvastoin kuin useimpia muita haitallisia aineita ja tuotteita, joita koskevia sääntöjä on jo annettu P käytetään harkitusti suojaamaan kasveja, sillä niitä ei lisätä rehuihin tai niiden osiin; siitä huolimatta niiden mahdollinen esiintyminen on vaara samalla tavoin kuin niiden aineiden ja tuotteiden, joista säädetään direktiivissä 74/63/ETY,

sen vuoksi torjunta-aineita tulisi käyttää siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle,

sikäli kuin eräät jäsenvaltiot ovat päättäneet eräiden torjuntaainejäämien suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa, pitoisuudet ovat erilaisia ja ovat esteenä rehujen vapaalle liikkuvuudelle yhteisössä; sen vuoksi on suotavaa, että voimassa olevia säännöksiä lähennetään lisäämällä nämä edellä mainittuun direktiiviin, joka soveltuu tähän tarkoitukseen, ja

näyttää perustellulta säätää ensivaiheessa torjunta-aineissa käytettävien tai käytettyjen erityisen haitallisten ja vahingollisten aktiivisten aineiden, nimittäin orgaanisten klooriyhdisteiden suurimmista sallituista pitoisuuksista rehuissa; jäsenvaltiot voivat sen vuoksi pitää voimassa määräämänsä enimmäispitoisuudet sellaisten torjunta-aineiden osalta, joita ei ole luetteloitu liitteessä I olevassa B osassa, kunnes annettujen säännösten mukaisesti tehdään yhteisön päätös liitteiden muuttamisesta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 74/63/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

"c) torjunta-ainejäämien suurimpien sallittujen pitoisuuksien vahvistamista eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa siltä osin kuin jäämiä ei ole lueteltu liitteessä I olevassa B osassa."

2. Lisätään liitteessä I olevaan B osaan kohdat seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Korvataan liitteessä I olevan C osan taulukon kolmannen sarakkeen otsikko seuraavasti:

"Enimmäispitoisuus mg/kg (ppm) rehua, jonka kosteuspitoisuus on 12%."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 3 päivänä joulukuuta 1990. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 1987.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. TØRNÆS

() EYVL N:o C 197, 18.8.1977, s. 3

() EYVL N:o C 63, 13.3.1978, s. 53

() EYVL N:o C 84, 8.4.1978, s. 4

() EYVL N:o L 38, 11.2.1974, s. 31

() EYVL N:o L 110, 25.4.1987, s. 25

Top