Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R3811

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3811/86, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

OJ L 355, 16.12.1986, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 86 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 86 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; Implisiittinen kumoaja 397R0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3811/oj

31986R3811

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3811/86, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 355 , 16/12/1986 s. 0005 - 0007
Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 4 s. 0086
Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 4 s. 0086


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3811/86,

annettu 11 päivänä joulukuuta 1986,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 51 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt kuultuaan siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikuntaa(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

on tarpeellista tehdä eräitä muutoksia neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1408/71(4) ja (ETY) N:o 574/72(5), sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuna Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjalla ja komission asetuksella (ETY) N:o 513/86(6),

asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14 c artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että henkilöön, joka samanaikaisesti on palkatussa työssä yhden jäsenvaltion alueella ja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana toisen jäsenvaltion alueella, sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jonka alueella hän on palkatussa työssä; 14 c artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että tapauksissa, joita tarkoitetaan liitteessä VII, henkilöön sovelletaan kunkin kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä, kun kyse on toiminnasta, jota harjoitetaan niiden alueella,

14 c artikla ei säätele käytännössä ilmenneitä tapauksia, joissa useampaa kuin kahta toimintaa harjoitetaan palkatun työn ja itsenäisen ammatinharjoittamisen yhdistelmänä kahden tai useamman jäsenvaltion alueella; olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin tämän tilanteen korjaamiseksi tekemällä lisäys 14 c artiklaan,

on tarpeellista vahvistaa nykyisen 14 c artiklan 1 kohdan b alakohdan täytäntöönpanotapa kyseisen artiklan 2 kohdan mukaisesti ja täytäntöönpanotapa, jota tarvitaan säätelemään useamman kuin kahden toiminnan harjoittamista, jos yhtä aikaa harjoitetaan palkattua työtä ja itsenäistä ammattia eri jäsenvaltioiden alueella, ja

tämän vuoksi on tarpeellista muuttaa asetusta (ETY) N:o 574/72 näin täydennetyn 14 c artiklan täytäntöönpanotavan vahvistamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:

1. Korvataan 14 c artikla seuraavasti:

"14 c artikla

Samanaikaisesti yhden jäsenvaltion alueella palkatussa työssä olevia ja toisen jäsenvaltion alueella itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia henkilöitä koskevat erityissäännökset

Henkilö, joka samanaikaisesti on palkatussa työssä jäsenvaltion alueella ja toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana toisen jäsenvaltion alueella, on:

a) jollei b alakohdasta muuta johdu, sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jonka alueella hän toimii palkatussa työssä tai jos hän harjoittaa tällaista toimintaa kahden tai useamman jäsenvaltion alueella, 14 artiklan 2 tai 3 kohdan säännösten mukaisesti määräytyvän lainsäädännön alainen;

b) liitteessä VII mainituissa tapauksissa:

- sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jonka alueella hän toimii palkatussa työssä, jolloin tämä lainsäädäntö määräytyy 14 artiklan 2 tai 3 kohdan säännösten mukaisesti, jos hän harjoittaa tällaista toimintaa kahden tai useamman jäsenvaltion alueella, ja

- sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jonka alueella hän toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana, jolloin tämä lainsäädäntö määräytyy 14 a artiklan 2, 3 tai 4 kohdan mukaisesti, jos hän harjoittaa tällaista toimintaa kahden tai useamman jäsenvaltion alueella.";

2. Muutetaan 14 d artiklaa seuraavasti:

a) Poistetaan 1 kohdasta sanojen "14 c artiklan" jälkeen olevat sanat "1 kohdan";

b) lisätään kohta seuraavasti:

"2. Edellä 14 c artiklan b alakohdassa tarkoitettua henkilöä kohdellaan määritettäessä itsenäiseltä ammatinharjoittajalta perittävien maksujen määrää sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jonka alueella hän toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana, niin kuin hän toimisi palkatussa työssään kyseisen jäsenvaltion alueella.";

c) nykyinen 2 kohta siirtyy 3 kohdaksi.

3. Poistetaan liitteen VII otsikosta sanat "1 kohta".

2 artikla

Muutetaan asetusta (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1. Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Asetuksen 14 c artiklan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos kyseisellä henkilöllä tai hänen perheenjäsenellään on oikeus hakea luontoisetuuksia sairauden tai äitiyden vuoksi kyseisen kahden lainsäädännön mukaan, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a) jos ainakin toisessa noista lainsäädännöistä säädetään, että etuudet myönnetään henkilölle, jolla on oikeus etuuteen, korvauksen muodossa, tämä on yksinomaan sen jäsenvaltion laitoksen vastuulla, jonka alueella ne on suoritettu;

b) jos etuudet on suoritettu muun jäsenvaltion kuin kyseisen kahden jäsenvaltion alueella, ne ovat yksinomaan sen jäsenvaltion laitoksen vastuulla, jonka lainsäädännön alainen kyseinen henkilö on palkatun työnsä perusteella."

2. Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, asetuksen 14 c artiklan b kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa oikeus sellaisiin kuolemantapauksen johdosta annettaviin avustuksiin säilyy, jotka on saavutettu kummankin liitteessä VII tarkoitetun jäsenvaltion lainsäädännön mukaan."

3. Muutetaan 12 a artiklaa seuraavasti:

a) poistetaan otsikosta ja johdantokappaleesta sanojen "14 c artiklan" jälkeen sanat "1 kohdan a alakohdassa".

b) poistetaan 7 alakohdan a alakohdasta sanojen "14 c artiklan" jälkeen sanat "1 kohdan".

c) lisätään kohta seuraavasti:

"8. Jos asetuksen 14 c artiklan b alakohdan säännösten mukaisesti henkilö, joka samanaikaisesti toimii palkatussa työssä yhden jäsenvaltion alueella ja on itsenäinen ammatinharjoittaja toisen jäsenvaltion alueella, on kahden jäsenvaltion lainsäädännön alainen, 1-4 kohdan säännöksiä sovelletaan palkatun työn osalta ja 1, 2, 3, 5, ja 6 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin itsenäisen ammatinharjoittamisen osalta.

Kahden sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten nimeämät laitokset, joiden lainsäädäntö on määrätty sovellettavaksi, antavat toisilleen vastavuoroisesti tietoja."

4. Korvataan 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan lopussa puolipiste pisteellä ja lisätään virke seuraavasti:

"Kuitenkin asetuksen 14 c artiklan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa edellä mainitut laitokset ottavat etuuksien myöntämiseksi huomioon myös vakuutus- tai asumiskaudet, jotka pakollisessa vakuutusjärjestelmässä ovat täyttyneet kahden kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ja jotka ovat päällekkäisiä;";

5. Korvataan 46 artiklan 1 kohdassa sanat "15 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa" sanoilla "15 artiklan 1 kohdan a alakohdan viimeisessä virkkeessä ja b, c ja d alakohdassa";

6. Lisätään 119 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

"119 a artikla

Siirtymäsäännökset, jotka koskevat eläkkeitä, sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan viimeistä osaa

1. Jos vakuutustapahtuman sattumispäivä on ennen 1 päivää tammikuuta 1987 ja jos hakemus eläkkeitä varten ei ole vielä ennen tätä päivää johtanut myöntävään päätökseen, tällainen hakemus johtaa etuuden kaksinkertaiseen myöntämiseen niiltä osin kuin etuuksia on myönnettävä tällaisen vakuutustapahtuman perusteella viimeksi mainittua päivää edeltävältä kaudelta:

a) kaudelta ennen 1 päivää tammikuuta 1987 asetuksen säännösten mukaisesti tai kyseisten jäsenvaltioiden välillä voimassa olevien sopimusten mukaisesti;

b) kaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 1987, asetuksen säännösten mukaisesti.

Jos kuitenkin a alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti laskettu määrä on suurempi kuin se, joka on laskettu b alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti, kyseisellä henkilöllä on edelleen oikeus määrään, joka on laskettu a alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti.

2. Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia koskeva hakemus, joka on toimitettu jäsenvaltion laitokselle 1 päivän tammikuuta 1987 jälkeen, johtaa itsestään sellaisten etuuksien tarkistamiseen asetuksen määräysten mukaisesti, jotka on myönnetty samasta vakuutustapahtumasta ennen tuota päivää yhden tai useamman muun jäsenvaltion laitoksesta tai laitoksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan soveltamista.

3. Niiden asianomaisten henkilöiden oikeudet, jotka ovat saaneet eläkettä koskevan päätöksen ennen 1 päivää tammikuuta 1987 kysymyksessä olevan jäsenvaltion alueella, voidaan tutkia uudelleen heidän pyynnöstään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3811/86 säännöksiä soveltaen(1).

4. Jos 3 kohdassa tarkoitettu hakemus jätetään vuoden kuluessa 1 päivästä tammikuuta 1987 alkaen, oikeus etuuksiin asetuksen (ETY) N:o 3811/86 mukaan saavutetaan 1 päivästä tammikuuta 1987 alkaen tai siitä päivästä, jona oikeus eläkkeeseen syntyy, jos viimeksi mainittu päivä on 1 päivän tammikuuta 1987 jälkeen; tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden säännöksiä etuuksia koskevien oikeuksien peruuttamisen tai rajoittamisen osalta ei sovelleta kyseisten henkilöiden vahingoksi.

5. Jos 3 kohdassa tarkoitettu hakemus jätetään 1 päivästä tammikuuta 1987 alkavan vuoden määräajan päätyttyä, oikeus asetuksen (ETY) N:o 3811/86 mukaan saavutettuihin etuuksiin, jota ei ole peruutettu tai jonka osalta rajoituskausi ei ole ylittynyt, saavutetaan siitä päivästä alkaen, jona hakemus jätetään, jollei ole sovellettava edullisempia jäsenvaltioiden säännöksiä.

(1) EYVL N:o L 355, 16.12.1986, s. 5."

3 artikla

Tällä asetuksella ei rajoiteta oikeuksia, jotka on saavutettu ennen sen voimaantuloa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1987 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 1986.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. CLARKE

(1) EYVL N:o C 103, 30.4.1986, s. 5

(2) EYVL N:o C 227, 8.9.1986, s. 152

(3) EYVL N:o C 207, 18.8.1986, s. 27

(4) EYVL N:o L 230, 22.8.1983, s. 8

(5) EYVL N:o L 230, 22.8.1983, s. 86

(6) EYVL N:o L 51, 28.2.1986, s. 44

Top