Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0413

Komission direktiivi 85/413/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1985, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta

OJ L 229, 28.8.1985, p. 20–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 003 P. 7 - 8
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 003 P. 7 - 8
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 001 P. 67 - 68
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 001 P. 67 - 68
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 23 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 23 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/413/oj

31985L0413

Komission direktiivi 85/413/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1985, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 229 , 28/08/1985 s. 0020 - 0021
Suomenk. erityispainos Alue 8 Nide 1 s. 0067
Espanjank. erityispainos: Luku 08 Nide 3 s. 0007
Ruotsink. erityispainos Alue 8 Nide 1 s. 0067
Portugalink. erityispainos: Luku 08 Nide 3 s. 0007


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 1985,

jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta (85/413/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 90 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

komission direktiivin 80/723/ETY (1) 4 artiklan b ja c alakohdassa suljetaan direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle julkiset yritykset, jotka toimivat vesi- ja energia-, posti- ja tele- sekä liikennealoilla, sekä julkiset luottolaitokset,

näillä toimialoilla toimivilla julkisilla yrityksillä on merkittävä asema jäsenvaltioiden taloudessa; jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuuden tarve tietyillä, aikaisemmin soveltamisalan ulkopuolelle suljetuilla aloilla on osoittautunut entistä suuremmaksi ottaen huomioon kyseisten alojen kilpailutilanteen kehitys ja edistyminen kohti tiiviimpää taloudellista yhdentymistä,

julkisten ja yksityisten yritysten yhdenvertainen kohtelu on varmistettava myös näillä aloilla; erityisesti on näillä aloilla toteutettava jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuus samoista syistä ja samassa määrin kuin niiden yritysten osalta, joita direktiivi 80/723/ETY koskee,

perustamissopimuksen mukaan komission tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot eivät myönnä sen enempää julkisille kuin yksityisillekään yrityksille tukea, joka ei sovellu yhteismarkkinoille,

komissio totesi antaessaan direktiivin 80/723/ETY tiedoksi jäsenvaltioille, että näiden alojen sulkeminen soveltamisalan ulkopuolelle oli ainoastaan väliaikaista,

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 232 artiklan 1 kohdan mukaan perustamissopimuksen määräykset eivät aiheuta muutosta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen määräyksiin; Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus sisältää erityismääräykset jäsenvaltioiden velvoitteista, jotka liittyvät julkisiin yrityksiin ja tukitoimiin; Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 90 artiklaa ei tämän johdosta sovelleta yrityksiin, jotka harjoittavat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa,

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 232 artiklan 2 kohdan mukaan perustamissopimuksen säännökset eivät estä soveltamasta Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen määräyksiä, mutta viimeksi mainittu sopimus ei sisällä julkisia yrityksiä tai tukitoimia koskevia erityismääräyksiä; Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 90 artiklaa sovelletaan siten ydinenergian alalla,

jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteen aloilla säädetään jo laajalti neuvoston antamassa lainsäädännössä; tällä direktiivillä ei rajoiteta mainitun lainsäädännön soveltamista,

direktiivissä 80/723/ETY on säännöksiä, erityisesti sen 3 ja 5 artikla, jotka voivat helpottaa komission tehtävää sen täyttäessä mainittuun neuvoston antamaan lainsäädäntöön perustuvia velvoitteitaan, erityisesti kyseisten julkisten yritysten suorituksia koskevien määräaikaiskatsausten valmistelua,

direktiivin 80/723/ETY soveltamisala olisi siksi ulotettava koskemaan koko liikennealaa,

jäsenvaltioiden taloudelliset suhteet julkisen sektorin luottolaitoksiin kuuluvat myös tämän direktiivin soveltamisalaan; tämän direktiivin ei kuitenkaan tulisi koskea jäsenvaltioiden ja rahapolitiikasta vastaavien keskuspankkien välisiä suhteita,

julkiset viranomaiset tallettavat usein lyhytaikaista pääomaa julkisiin luottolaitoksiin tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla; tällaisista talletuksista ei aiheudu erityisiä etuja luottolaitoksille; näiden talletusten ei tule kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan, ja

luottolaitosten taloudellinen merkitys ei riipu niiden liikevaihdosta vaan taseen loppusummasta; direktiivin 80/723/ETY 4 artiklan d alakohdassa säädetyn raja-arvon tulisi luottolaitosten osalta siten viitata kyseiseen perusteeseen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 80/723/ETY 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

Tämä direktiivi ei koske taloudellisia suhteita, joita julkisilla viranomaisilla on:

a) julkisiin yrityksiin sellaisten palvelujen osalta, joiden tarjoaminen ei ole omiaan vaikuttamaan mainittavasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan;

b) keskuspankkeihin sekä "Institut Monétaire Luxembourgeois" -nimiseen laitokseen;

c) julkisiin luottolaitoksiin sellaisten julkisia varoja koskevien talletusten osalta, joita julkiset viranomaiset tekevät tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla;

d) julkisiin yrityksiin, joiden kokonaisliikevaihto ennen veroja kahdelta 1 artiklassa tarkoitettujen varojen myöntämistä tai käyttöä viimeksi edeltäneeltä tilikaudelta on ollut vähemmän kuin 40 miljoonaa ECUa. Julkisten luottolaitosten osalta vastaavana raja-arvona on kuitenkin taseen 800 miljoonan ECUn loppusumma."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1986. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 1985.

Komission puolesta

Peter SUTHERLAND

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 195, 29.7.1980, s. 35

Top