EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0467

Neuvoston direktiivi 84/467/Euratom, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984, direktiivin 80/836/Euratom muuttamisesta perusnormien vahvistamisen osalta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta

OJ L 265, 5.10.1984, p. 4–156 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 125 - 277
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 125 - 277
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 006 P. 6 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 006 P. 6 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2000; Kumoaja 396L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/467/oj

31984L0467

Neuvoston direktiivi 84/467/Euratom, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984, direktiivin 80/836/Euratom muuttamisesta perusnormien vahvistamisen osalta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta

Virallinen lehti nro L 265 , 05/10/1984 s. 0004 - 0156
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 6 s. 0006
Espanjank. erityispainos: Luku 12 Nide 4 s. 0125
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 6 s. 0006
Portugalink. erityispainos: Luku 12 Nide 4 s. 0125


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 3 päivänä syyskuuta 1984,

direktiivin 80/836/Euratom muuttamisesta perusnormien vahvistamisen osalta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (84/467/Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiajärjestön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on esittänyt saatuaan lausunnon asiantuntijaryhmältä, jonka tieteellis-tekninen komitea on nimennyt jäsenvaltioiden tieteellisten asiantuntijoiden keskuudesta,

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

Euroopan atomienergiajärjestön perustamissopimuksessa määrätään, että perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta, sellaisina kuin ne ovat esitettyinä erityisesti 30 artiklassa, on vahvistettava, sen varmistamiseksi, että kukin jäsenvaltio voi laatia 33 artiklan mukaisesti lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä varmistaakseen normien noudattamisen, toteuttaa tarvittavat toimenpiteet opetuksen, koulutuksen ja ammatillisen kasvatuksen osalta ja laatia tällaisia säännöksiä yhteensopiviksi muissa jäsenvaltioissa tässä suhteessa sovellettavien säädösten kanssa,

neuvosto antoi 2 päivänä helmikuuta 1959 tällaiset perusnormit vahvistavat direktiivit(3), joita on muutettu viimeksi direktiivillä 80/836/Euratom(4),

direktiivin 80/836/Euratom liiteiden I ja III osittainen tarkistus on osoittautunut tarpeelliseksi, säteilysuojelua koskevan tieteellisen tietämyksen kehityksen perusteella,

väestön ja työntekijöiden terveyden suojeleminen edellyttää, että kaikkea toimintaa, johon liittyy ionisoivasta säteilystä aiheutuvia vaaroja, säädellään säännöksin,

perusnormit on mukautettava ydinenergian käyttöolosuhteisiin ja normit vaihtelevat sen mukaan, onko kyse yksittäisen ionisoivalle säteilylle altistuvan työntekijän turvallisuudesta vai väestön suojelemisesta,

direktiivin 80/836/Euratom liitteessä I ja III vahvistetut arvot ovat ainoastaan osittain viimeisimmän tieteellisen tietämyksen mukaisia,

jotta voitiin vahvistaa osa näistä arvoista, oli väliaikaisesti tarpeellista käyttää aikaisemmin vuosien 1959, 1962, 1966 direktiiveissä vahvistettuja suurimpia sallittuja pitoisuuksia,

vuonna 1980 ei ollut mahdollista tehdä laskelmia kaikista kyseisistä radionuklideista, ja

talous- ja sosiaalikomitea arvioi 7 päivänä heinäkuuta 1983 antamassa lausunnossaan, että on tarpeen muuttaa direktiivin 80/836/Euratom 9 ja 12 artiklassa vahvistettuja vuosittaisia annosmääriä silmän mykiöille, jotta voidaan ottaa huomioon kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan viimeisimmät suositukset, joka merkitsee liitteessä III vahvistettujen krypton-arvojen muuttamista; on tarpeen toteuttaa nämä muutokset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 80/836/Euratom seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklan b alakohdassa (Radiologiset, biologiset ja lääketieteelliset käsitteet) ranskankielisessä toisinnossa ilmaisu "dose effective" ilmaisulla "dose efficace";

2. Korvataan 6 artiklan a alakohta seuraavasti:

"a) kaiken toiminnan, josta aiheutuu altistus ionisoivalle säteilylle, on oltava ennalta perusteltua siitä saatavilla eduilla(1);

(1) Ottaen huomioon lääketieteellisen toiminnan osalta lääketieteellisissä tutkimuksessa ja hoidossa olevien henkilöiden säteilysuojelua koskevista perustoimenpiteistä 3 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/466/Euratom (EYVL N:o L 265, 5.10.1984, s. 1).";

3. Korvataan 9 artiklan a alakohta seuraavasti:

"a) efektiiviseksi annosrajaksi, jota käytetään pääasiassa sisäisen altistuksen arvioimiseksi käytännössä(1) liitteessä II olevassa E jaksossa vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan, vahvistetaan 50 mSv (5 remiä) vuodessa; kunkin kyseisen elimen ja kudoksen keskimääräinen annos ei saa olla yli 500 mSv (50 rem) vuodessa;

(1) Tämä efektiivinen annosraja otetaan huomioon liitteessä III annettujen vuosittaisen saantorajojen laskemisessa, jonka avulla voidaan määrittää johdetut konsentraatiorajat muun muassa ilmassa ja vedessä.";

4. Korvataan 9 artiklan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- silmän mykiön annosrajaksi vahvistetaan 150 mSv (15 rem) vuodessa,";

5. Korvataan 12 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) efektiiviseksi annosrajaksi, jota käytetään pääasiassa sisäisen altistuksen arvioimiseksi käytännössä(1) liitteessä II olevassa E jaksossa vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan, vahvistetaan 5 mSv (0,5 rem) vuodessa; kunkin kyseisen elimen ja kudoksen keskimääräinen annos ei saa olla yli 50 mSv (5 rem) vuodessa;

(1) Tämä efektiivinen annosraja otetaan huomioon liitteessä III annettujen vuosittaisen saantorajojen laskemisessa, jonka avulla voidaan määrittää johdetut konsentraatiorajat muun muassa ilmassa ja vedessä.";

6. Korvataan 12 artiklan 3 kohdan b alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"- silmän mykiön annosrajaksi vahvistetaan 15 mSv (1,5 rem) vuodessa,";

7. Korvataan liite I tämän direktiivin liitteellä I;

8. Korvataan liitteessä II olevan E kohdan ensimmäisellä ja toisella rivillä ranskankielisessä toisinnossa ilmaisu "dose effective" ilmaisulla "dose efficace";

9. Korvataan liite III tämän direktiivin liitteellä III.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kahdeksantoista kuukauden kuluessa sen julkaisemisesta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa säännökset komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä syyskuuta 1984.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. BARRY

(1) EYVL N:o C 127, 14.5.1984, s. 120

(2) EYVL N:o C 286, 24.10.1983, s. 15

(3) EYVL N:o 11, 20.2.1959, s. 221/59

(4) EYVL N:o L 246, 17.9.1980, s. 1

LIITE I

1. Radionuklidien 4 artiklan a kohdan mukaiset suurimmat sallitut aktiivisuusarvot(1):

Erittäin säteilymyrkylliset: 5 × 103 Bq; 1,4 × 10-7 Ci (luokka 1)

Säteilymyrkylliset: 5 × 104 Bq; 1,4 × 10-6 Ci (luokka 2)

Kohtalaisen säteilymyrkylliset: 5 × 105 Bq; 1,4 × 10-5 Ci (luokka 3)

Lievästi säteilymyrkylliset: 5 × 106 Bq; 1,4 × 10-4 Ci (luokka 4)

2. Keskeiset radioaktiiviset nuklidit luokitellaan niiden suhteellisen säteilymyrkyllisyyden perusteella seuraavasti.

a) Erittäin säteilymyrkylliset (luokka 1):

>VIITTAUS KAAVIOON>

b) Säteilymyrkylliset (luokka 2):

>VIITTAUS KAAVIOON>

c) Kohtalaisen säteilymyrkylliset (luokka 3):

>VIITTAUS KAAVIOON>

d) Lievästi säteilymyrkylliset (luokka 4):

>VIITTAUS KAAVIOON>

3. Nuklidien 115In, 144Nd, 87Rb, 187Re ja 147Sm osalta ei voida soveltaa ennaltailmoittamis- ja hyväkösymismenettelyä käytetyistä määristä riippumatta.

4. Kun on kyse muiden kuin Th luon. ja U luon. radionuklidien seoksista, jotka kuuluvat muihin säteilymyrkyllisyysluokkiin, ennaltailmoittamis- ja hyväkösymismenettelyä ei voida soveltaa, jos kunkin radionuklidin aktiivisuuden suhteiden summa 1 kohdassa vahvistetun rajan suhteen on enintään 1 sen luokan osalta, johon radionuklidi kuuluu.

5. Radioluminesenssimaalien osalta ei voida soveltaa ennaltailmoittamis- ja hyväkösymismenettelyä, jos radioaktiivisten aineiden kokonaisaktiivisuus on enintään 2 × 109 tritiumia (5,4 × 10-2 Ci), 1 × 108 Bq 147Pm:ia (2,7 × 10-3 Ci) tai 5 × 105 Bq 226Ra (1,4 × 10-5 Ci) ja jos kyseisiä maaleja säilytetään ja käytetään 4 artiklan c kohdassaä tarkoitettujen laitteiden ja koneistojen valmistukseen tai korjaukseen.

6. Toimivaltainen viranomainen määrää aina tarvittaessa ne radionuklidit, joita ei esitetä tässä liitteessä, kuuluvaksi johonkin säteilymyrkyllisyysluokkaan.

7. Thoriumilla kyllästettyjen kaasuvaippojen osalta ei voida soveltaa ennaltailmoittamis- ja hyväkösymismenettelyä, paitsi niiden valmistuksessa.

Alkuaineiden aakkosellinen luettelo

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Alkuaineiden aakkosellinen luettelo on tämän liitteen lopussa.

(2*) 234 92 U ja 238 92 U aktiivisuussuhde ei saa olla yli 1

LIITE III

1. Vuosisaantorajat hengittämällä ja johdetut radionuklidien konsentraatiorajat hengitysilmassa altistuneille työntekijöille ja johdetut radionuklidien konsentraatioiden saantorajat hengittämällä ja nielemällä väestölleNe arvot, joita ei esitetä taulukoissa a ja b, vastaavat 8, 9 ja 12 artiklassa altistuneille työntekijöille ja väestölle vahvistettuja vuosiannosrajoja.Arvot on laskettu aikuisille. Lasten osalta on otettava huomioon anatomiset ja fysiologiset ominaisuudet, jotka voivat edellyttää arvojen muuttamista.2. Radionuklidien seokseta) Jos seosta ei tunneta, mutta varmuudella voidaan sulkea pois tiettyjen radionuklidien esiintyminen siinä, käytetään seoksessa mahdollisesti mukana oleville radionuklideille vahvistettuja alimpia rajoja.b) Jos seoksen yksityiskohtaista koostumusta ei tiedetä, mutta jos seoksen radionuklidit tiedetään, käytetään seoksessa mukana oleville radionuklideille vahvistettuja alimpia rajoja.c) Jos seoksen jonkin radionuklidin konsentraatio ja myrkyllisyys ovat määräävässä asemassa, käytetään kyseiselle radionuklidille 1 kohdassa säädettyjä vuosisaantorajoja.d) Kun on kyse radionuklidiseoksesta, jonka koostumus tiedetään, yhden seuraavista ehdoista on täytyttävä:??S j Ij Ij,L ≤ 1eller??S j Cj Cj,L ≤ 1missä Ij on radionuklidin vuosisaanto j ja Ij,L on kyseisen radionuklidin vuosisaantoraja, Cj on radionuklidin j keskimääräinen vuosikonsentraatio ilmassa ja Cj,L on johdettu radionuklidin konsentraatioraja ilmassa.>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>

TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top