Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0253

Kahdeksas neuvoston direktiivi 84/253/ETY, annettu 10 päivänä huhtikuuta 1984, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymisestä

OJ L 126, 12.5.1984, p. 20–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 136 - 142
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 136 - 142
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 73 - 78
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 73 - 78
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 75 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2006; Kumoaja 32006L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/253/oj

31984L0253

Kahdeksas neuvoston direktiivi 84/253/ETY, annettu 10 päivänä huhtikuuta 1984, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymisestä

Virallinen lehti nro L 126 , 12/05/1984 s. 0020 - 0026
Suomenk. erityispainos Alue 17 Nide 1 s. 0073
Espanjank. erityispainos: Luku 17 Nide 1 s. 0136
Ruotsink. erityispainos Alue 17 Nide 1 s. 0073
Portugalink. erityispainos: Luku 17 Nide 1 s. 0136


KAHDEKSAS NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 10 päivänä huhtikuuta 1984,

perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymisestä (84/253/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

direktiivin 78/660/ETY (4) mukaan yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tarkastaa tilejä, on tarkastettava yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset, ja tästä tarkastuksesta voidaan vapauttaa vain mainitun direktiivin 11 artiklassa tarkoitetut yhtiöt,

edellä mainittua direktiiviä on täydennetty konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetulla direktiivillä 83/349/ETY (5),

olisi yhdenmukaistettava niiden henkilöiden kelpoisuusvaatimukset, joilla on oikeus suorittaa tilinpäätösasiakirjojen lakisääteistä tarkastusta; tulisi varmistaa, että nämä henkilöt ovat riippumattomia ja hyvämaineisia,

tilinpäätösasiakirjojen lakisääteisen tarkastuksen edellyttämä hyvä teoreettinen tieto sekä taito soveltaa sitä käytännössä on varmistettava ammatillisella tutkinnolla,

jäsenvaltioilla tulisi olla oikeus hyväksyä henkilöitä, jotka eivät täytä kaikkia teoreettista koulutusta koskevia vaatimuksia, mutta jotka kuitenkin ovat pitkään harjoittaneet ammattia, jossa he ovat saaneet riittävän kokemuksen rahoituksen, oikeustieteen ja laskentatoimen aloilta, ja suorittaneet ammatillisen tutkinnon,

jäsenvaltioilla tulisi myös olla oikeus antaa siirtymäsäännöksiä ammatinharjoittajien eduksi,

jäsenvaltiot voivat hyväksyä sekä luonnollisia henkilöitä että tilintarkastusyhteisöjä, jotka voivat olla oikeushenkilöitä taikka muita yhtiöitä tai yhteisöjä,

luonnollisten henkilöiden, jotka suorittavat tilinpäätösasiakirjojen lakisääteistä tarkastusta tällaisten tilintarkastusyhteisöjen lukuun, on täytettävä tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset,

jäsenvaltio voi hyväksyä henkilöitä, jotka ovat saaneet toisessa valtiossa kelpoisuuden, joka vastaa tässä direktiivissä säädettyä,

jäsenvaltion, joka tätä direktiiviä annettaessa hyväksyy tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttäviä henkilöitä, joiden ammatillinen tutkinto ei kuitenkaan vastaa korkeakoulun loppututkintoa, olisi myöhemmin toteutettavaan yhteensovittamiseen saakka tietyin edellytyksin sallittava jatkaa erityisen hyväksymisen antamista tällaisille henkilöille enintään tietynkokoisten yhtiöiden ja yrityskokonaisuuksien tilinpäätösasiakirjojen lakisääteiseen tarkastukseen, jos kyseinen jäsenvaltio ei ole käyttänyt yhteisön direktiiveissä säädettyjä mahdollisuuksia myöntää poikkeuksia konsolidoitujen tilinpäätösten laatimisesta,

tämä direktiivi ei koske tilinpäätösasiakirjojen lakisääteisen tarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden sijoittautumisoikeutta tai palvelujen tarjoamisen vapautta, ja

tällaiseen tarkastukseen muiden jäsenvaltioiden kansalaisille annetun hyväksymisen tunnustamisesta annetaan erityissäännökset direktiiveillä, jotka koskevat ammattiin ryhtymistä ja ammatin harjoittamista rahoituksen, talouden ja laskentatoimen alalla sekä vapautta tarjota näiden alojen palveluja,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I JAKSO

Soveltamisala

1 artikla

1. Tässä direktiivissä säädettyjä yhteensovittamistoimenpiteitä sovelletaan jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin, jotka koskevat henkilöitä, jotka ovat vastuussa:

a) yhtiöiden tilinpäätösten lakisääteisen tarkastuksen suorittamisesta ja sen todentamisesta, että toimintakertomukset ovat yhdenmukaisia tilinpäätöksien kanssa, sikäli kuin yhteisön oikeudessa edellytetään tällaista tarkastusta ja todentamista;

b) yrityskokonaisuuksien konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisen tarkastuksen suorittamisesta ja sen todentamisesta, että konsolidoidut toimintakertomukset ovat yhdenmukaisia konsolidoitujen tilinpäätöksien kanssa, sikäli kuin yhteisön oikeudessa edellytetään tällaista tarkastusta ja todentamista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat olla, sen mukaan kuin jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, luonnollisia henkilöitä taikka oikeushenkilöitä, muita yhtiöitä tai yhteisöjä (tilintarkastusyhteisöt, joita tarkoitetaan tässä direktiivissä).

II JAKSO

Hyväksymistä koskevat säännökset

2 artikla

1. Vain hyväksytyt henkilöt voivat suorittaa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteisen tarkastuksen. Jäsenvaltion viranomaiset voivat hyväksyä vain:

a) luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät ainakin 3-19 artiklassa säädetyt vaatimukset;

b) tilintarkastusyhteisöjä, jotka täyttävät ainakin seuraavat edellytykset:

i) luonnollisten henkilöiden, jotka suorittavat tilintarkastusyhteisön lukuun 1 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen tarkastuksen, on täytettävä ainakin 3-19 artiklassa säädetyt vaatimukset; jäsenvaltio voi vaatia, että myös tällaisten luonnollisten henkilöiden on oltava hyväksyttyjä;

ii) äänimäärän enemmistön on oltava sellaisilla henkilöillä tai tilintarkastusyhteisöillä, jotka täyttävät ainakin 3-19 artiklassa säädetyt vaatimukset, lukuun ottamatta 11 artiklan 1 kohdan b alakohtaa; jäsenvaltio voi vaatia, että myös tällaisten luonnollisten henkilöiden tai tilintarkastusyhteisöjen on oltava hyväksyttyjä. Jos jäsenvaltiossa ei tätä direktiiviä annettaessa ole säännöksiä tällaista enemmistöä koskevasta vaatimuksesta, sen ei tarvitse säätää siitä, jos tilintarkastusyhteisön kaikki osakkeet tai osuudet ovat nimetylle henkilölle asetettuja ja ne voidaan siirtää vain tilintarkastusyhteisön suostumuksella tai, jos jäsenvaltiossa niin säädetään, toimivaltaisen viranomaisen luvalla;

iii) tilintarkastusyhteisön hallinto- tai johtoelimen jäsenten enemmistön on oltava luonnollisia henkilöitä tai tilintarkastusyhteisöjä, jotka täyttävät ainakin 3-19 artiklassa säädetyt vaatimukset; jäsenvaltio voi vaatia, että myös tällaisten luonnollisten henkilöiden tai tilintarkastusyhteisöjen on oltava hyväksyttyjä. Jos kyseisessä toimielimessä on vain kaksi jäsentä, ainakin toisen on täytettävä nämä vaatimukset.

Tilintarkastusyhteisön hyväksyminen on peruutettava, jos jotain b alakohdassa säädetyistä edellytyksistä ei enää täytetä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan 2 kohdan soveltamista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää enintään kahden vuoden pituisesta määräajasta, jonka päätyttyä b alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyt vaatimukset on täytettävä.

2. Tätä direktiiviä sovellettaessa ammatillisilla yhteisöillä on sama toimivalta kuin jäsenvaltioiden viranomaisilla, jos ne kansallisen lainsäädännön mukaan saavat suorittaa tässä direktiivissä tarkoitettuja hyväksymisiä.

3 artikla

Jäsenvaltion viranomaiset saavat hyväksyä ainoastaan hyvämaineisia henkilöitä, jotka eivät harjoita toimintaa, joka tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on yhteensopimatonta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteisen tarkastuksen kanssa.

4 artikla

Luonnollinen henkilö voidaan hyväksyä suorittamaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta vasta kun hän on korkeakoulukelpoisuuden saavutettuaan suorittanut teoreettisen koulutusohjelman mukaiset opinnot ja vaadittavan käytännön harjoittelun sekä suorittanut valtion järjestämän tai tunnustaman ammatillisen tutkinnon, joka on korkeakoulun loppututkinnon tasoinen.

5 artikla

Edellä 4 artiklassa tarkoitetun ammatillisen tutkinnon on taattava tarpeellinen teoreettinen perehtyneisyys 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteisen tarkastuksen kannalta tärkeisiin oppiaineisiin, sekä taito soveltaa tällaista tietoa käytännössä.

Ainakin osan tutkinnosta on oltava kirjallinen.

6 artikla

Tutkintoon sisältyvän teoreettisen tiedon kokeen tulee käsittää erityisesti seuraavat oppiaineet:

a) - tilintarkastus,

- tilinpäätösanalyysi,

- yleinen laskentatoimi,

- konsolidoitu tilinpäätös,

- liikekirjanpito ja sisäinen laskentatoimi,

- sisäinen tarkastus,

- tilinpäätöksen ja konsolidoidun tilinpäätöksen laatimista ja taseen erien arvostusta sekä tuloksen käsittelyä koskevat säännöt,

- tilinpäätösasiakirjojen lakisääteistä tarkastusta ja tarkastuksen suorittamista koskevat oikeudelliset ja ammatilliset säännöt;

b) tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa:

- yhtiölainsäädäntö,

- konkurssia ja muita vastaavia menettelyjä koskeva lainsäädäntö,

- verolainsäädäntö,

- siviili- ja kauppaoikeus,

- työlainsäädäntö sekä sosiaalivakuutusta koskevat säännökset,

- tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelyoppi,

- liiketalous, kansantalous ja rahoitus,

- matematiikka ja tilastotiede,

- yrityksen taloushallinnon perusperiaatteet.

7 artikla

1. Jäsenvaltio voi 5 ja 6 artiklasta poiketen säätää, että se, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon tai jolla on korkeakoulussa suoritettu arvosana tai vastaava arvosana yhdessä tai useammassa 6 artiklassa tarkoitetussa oppiaineessa, voidaan vapauttaa teoreettisen tiedon kokeesta niiden oppiaineiden osalta, jotka sisältyvät kyseiseen tutkintoon tai arvosanaan.

2. Jäsenvaltio voi 5 artiklasta poiketen säätää, että se, jolla on korkeakoulussa suoritettu arvosana tai sitä vastaava arvosana yhdessä tai useammassa 6 artiklassa tarkoitetussa oppiaineessa, voidaan vapauttaa teoreettisen tiedon soveltamistaidon kokeesta näiden oppiaineiden osalta, jos hän on suorittanut niissä käytännön harjoittelun, josta on osoituksena valtion tunnustama tutkinto tai todistus.

8 artikla

1. Tutkintoon sisältyvän teoreettisen tiedon käytäntöön soveltamista koskevan valmiuden varmistamiseksi on suoritettava vähintään kolmen vuoden käytännön harjoittelu tilinpäätösten, konsolidoitujen tilinpäätösten tai vastaavien laskentatoimen laskelmien tarkastamisessa. Vähintään kaksi kolmasosaa tällaisesta käytännön harjoittelusta on suoritettava sellaisen henkilön ohjauksessa, joka on hyväksytty jäsenvaltion tämän direktiivin mukaisen lainsäädännön nojalla; jäsenvaltio voi kuitenkin sallia, että käytännön harjoittelu suoritetaan sellaisen henkilön ohjauksessa, joka on hyväksytty toisen jäsenvaltion tämän direktiivin mukaisen lainsäädännön nojalla.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että koko käytännön harjoittelu suoritetaan sellaisten henkilöiden ohjauksessa, jotka voivat antaa riittävät takeet harjoittelusta.

9 artikla

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä henkilöitä suorittamaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta, vaikka he eivät täyttäisi 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, jos he voivat osoittaa:

a) että he ovat 15 vuoden ajan harjoittaneet ammattimaisesti toimintaa, jossa he ovat saaneet riittävän kokemuksen rahoituksen, oikeustieteen ja laskentatoimen aloilta, ja suorittaneet 4 artiklassa tarkoitetun ammatillisen tutkinnon; tai

b) että he ovat seitsemän vuoden ajan harjoittaneet ammattitoimintaa mainituilla aloilla sekä lisäksi suorittaneet 8 artiklassa tarkoitetun käytännön harjoittelun ja 4 artiklassa tarkoitetun ammatillisen tutkinnon.

10 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat vähentää 6 artiklassa tarkoitettujen oppiaineiden teoreettisiin opintoihin käytetyn ajan 9 artiklassa mainitun ammattitoiminnan vuosista, jos tällaisista opinnoista on osoituksena valtion tunnustama tutkinto. Opintoihin käytetyn ajan tulee kuitenkin olla vähintään vuosi, eikä sitä saa vähentää ammattitoimintaan käytetystä ajasta enempää kuin neljä vuotta.

2. Ammattitoiminnan sekä käytännön harjoittelun pituuden on oltava vähintään yhtä pitkä kuin 4 artiklan mukaan vaadittavat teoreettiset opinnot ja käytännön harjoittelu.

11 artikla

1. Jäsenvaltion viranomaiset voivat hyväksyä henkilöitä, jotka ovat saavuttaneet koko kelpoisuutensa tai osan siitä muussa valtiossa, jos he täyttävät seuraavat kaksi edellytystä:

a) toimivaltaiset viranomaiset arvioivat heidän kelpoisuutensa vastaavan kyseisen jäsenvaltion tämän direktiivin mukaisessa lainsäädännössä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia; ja

b) he ovat osoittaneet, että heillä on 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta varten kyseisessä jäsenvaltiossa edellytetyt oikeudelliset tiedot. Kyseisen jäsenvaltion viranomaisten ei kuitenkaan tarvitse vaatia tämän osoittamista, jos he pitävät toisessa valtiossa hankittua lainsäädännön tuntemusta riittävänä.

2. Sovelletaan, mitä 3 artiklassa säädetään.

12 artikla

1. Jäsenvaltio voi pitää tämän direktiivin mukaan hyväksyttyinä myös sellaisia ammatinharjoittajia, jotka on kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hallinnollisella päätöksellä hyväksytty ennen 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamista.

2. Luonnollisen henkilön ottaminen valtion tunnustaman ammatillisen yhdistyksen jäseneksi voidaan katsoa 1 kohdassa tarkoitetuksi hallinnollisella päätöksellä hyväksymiseksi, jos tällainen jäseneksi ottaminen tuottaa kyseisen valtion lainsäädännön mukaan oikeuden suorittaa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta.

13 artikla

Ennen 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamista jäsenvaltio voi pitää tämän direktiivin mukaan hyväksyttyinä sellaisia ammatinharjoittajia, joilla siitä huolimatta, että heitä ei ole hyväksytty toimivaltaisen viranomaisen hallinnollisella päätöksellä, on sama kelpoisuus kuin kyseisessä jäsenvaltiossa hallinnollisella päätöksellä hyväksytyillä henkilöillä ja jotka hyväksymisen hetkellä suorittavat 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta näiden hyväksyttyjen henkilöiden lukuun.

14 artikla

1. Jäsenvaltio voi pitää tämän direktiivin mukaan hyväksyttyinä sellaisia tilintarkastusyhteisöjä, jotka on jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisten hallinnollisella päätöksellä hyväksytty ennen 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten täytäntöönpanoa.

2. Edellä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyt edellytykset on täytettävä viimeistään kun viisi vuotta on kulunut siitä, kun 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut säännökset pannaan täytäntöön.

3. Sellaiset luonnolliset henkilöt, jotka ovat 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten täytäntöönpanoon asti suorittaneet 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta tilintarkastusyhteisön lukuun, voidaan hyväksyä jatkamaan tarkastusta mainitun ajankohdan jälkeenkin, vaikka he eivät täyttäisi kaikkia tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.

15 artikla

Kunnes vuosi on kulunut siitä, kun 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut säännökset on pantu täytäntöön, jäsenvaltio voi tämän direktiivin mukaisesti hyväksyä sellaisia ammatinharjoittajia, joita ei ole hyväksytty toimivaltaisen viranomaisen hallinnollisella päätöksellä, mutta joilla kuitenkin on kyseisessä jäsenvaltiossa kelpoisuus suorittaa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta ja jotka tosiasiallisesti ovat mainittuun ajankohtaan asti harjoittaneet sellaista toimintaa.

16 artikla

Jäsenvaltio voi yhden vuoden ajan siitä, kun 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut säännökset on pantu täytäntöön, soveltaa siirtymätoimenpiteitä järjestääkseen sellaisten ammatinharjoittajien aseman, joilla tuon ajankohdan jälkeenkin on oikeus tarkastaa yhtiömuodoltaan sellaisten yhtiöiden tilinpäätösasiakirjoja, joilta ei vaadita lakisääteistä tilintarkastusta, jos nämä henkilöt eivät enää voisi suorittaa tällaisia tarkastuksia uusien lakisääteistä tarkastusta koskevien säännösten mukaan, ellei erityisiä toimenpiteitä toteutettaisi heidän edukseen.

17 artikla

Mitä 3 artiklassa säädetään, noudatetaan myös sovellettaessa 15 ja 16 artiklaa.

18 artikla

1. Jäsenvaltio voi kuuden vuoden ajan siitä, kun 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut säännökset on pantu täytäntöön, soveltaa siirtymätoimenpiteitä sellaisiin henkilöihin, jotka silloin kun mainittuja säännöksiä ryhdyttiin soveltamaan, suorittivat ammattiopintoja tai käytännön harjoittelua, mutta jotka nämä opinnot tai tällaisen harjoittelun suoritettuaan eivät täyttäisi tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia eivätkä sen vuoksi voisi suorittaa sitä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta, johon heidät on koulutettu.

2. Sovelletaan, mitä 3 artiklassa säädetään.

19 artikla

Edellä 15 tai 16 artiklassa tarkoitettu ammatinharjoittaja tai 18 artiklassa tarkoitettu henkilö voidaan hyväksyä 4 artiklasta poiketen vain, jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että hän soveltuu suorittamaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta ja että hänellä on 4 artiklan mukaan hyväksyttyjen henkilöiden kelpoisuutta vastaava kelpoisuus.

20 artikla

Jäsenvaltio, joka ei käytä direktiivin 78/660/ETY 51 artiklan 2 kohdassa säädettyä mahdollisuutta ja jossa erilaisiin ryhmiin kuuluvat luonnolliset henkilöt voivat tätä direktiiviä annettaessa kansallisen lainsäädännön mukaan suorittaa tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta, voi myöhemmin toteutettavaan tilinpäätösasiakirjojen lakisääteisen tarkastuksen yhteensovittamiseen asti erikseen hyväksyä omissa nimissään toimivia luonnollisia henkilöitä suorittamaan 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta yhtiössä, joka ei ylitä kahta kolmesta direktiivin 78/660/ETY 27 artiklassa säädetystä raja-arvosta, jos nämä henkilöt:

a) täyttävät tämän direktiivin 3-19 artiklassa säädetyt vaatimukset, jolloin ammatillinen tutkinto voi kuitenkin olla alemmantasoinen kuin tämän direktiivin 4 artiklassa säädetään; ja

b) ovat suorittaneet lakisääteistä tarkastusta kyseisessä yhtiössä jo ennen kuin se on ylittänyt kaksi kolmesta 78/660/ETY 11 artiklassa säädetystä raja-arvosta.

Jos yhtiö kuitenkin kuuluu konsolidoitavaan yrityskokonaisuuteen, joka ylittää kaksi kolmesta direktiivin 78/660/ETY 27 artiklassa säädetystä raja-arvosta, edellä tarkoitetut henkilöt eivät voi siinä yhtiössä suorittaa tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta.

21 artikla

Jäsenvaltio, joka ei käytä direktiivin 83/349/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta ja jossa erilaisiin ryhmiin kuuluvat luonnolliset henkilöt voivat tätä direktiiviä annettaessa kansallisen lainsäädännön mukaan suorittaa tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta, voi myöhemmin toteutettavaan tilinpäätösasiakirjojen lakisääteisen tarkastuksen yhteensovittamiseen asti erikseen hyväksyä tämän direktiivin 20 artiklan mukaisesti hyväksytyn henkilön suorittamaan 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta, jos emoyrityksen tilinpäätöspäivänä konsolidoitava yrityskokonaisuus ei kokonaisuuteen kuuluvien yritysten viimeisten tilinpäätösten mukaan ylitä kahta kolmesta direktiivin 78/660/ETY 27 artiklassa säädetystä raja-arvosta ja jos asianomainen saa suorittaa kaikkien konsolidointiin kuuluvien yritysten tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta.

22 artikla

Jäsenvaltio, joka soveltaa 20 artiklaa, voi sallia, että 8 artiklassa tarkoitetut henkilöt suorittavat käytännön harjoittelunsa sellaisten henkilöiden ohjauksessa, jotka on kansallisen lainsäädännön mukaan hyväksytty suorittamaan 20 artiklassa tarkoitettua lakisääteistä tarkastusta.

III JAKSO

Huolellisuus ja riippumattomuus ammatissa

23 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että henkilöiden, jotka on hyväksytty suorittamaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta, on noudatettava kyseisten tarkastusten suorittamisessa ammatillista huolellisuutta.

24 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kyseiset henkilöt eivät saa suorittaa lakisääteistä tarkastusta, jos he eivät ole tarkastuksen suorittamista edellyttävän jäsenvaltion lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla riippumattomia.

25 artikla

Mitä 23 ja 24 artiklassa säädetään, koskee myös luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät 3-19 artiklassa säädetyt vaatimukset ja suorittavat 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta tilintarkastusyhteisön lukuun.

26 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että asianmukaisia seuraamuksia voidaan määrätä hyväksytyille henkilöille, jos he eivät suorita tarkastusta 23, 24 ja 25 artiklan säännösten mukaisesti.

27 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ainakaan hyväksyttyjen tilintarkastusyhteisöjen sellaiset jäsenet ja osakkeenomistajat sekä niiden hallinto-, johto- ja valvontaelinten sellaiset jäsenet, jotka eivät henkilökohtaisesti täytä 3-19 artiklassa säädettyjä vaatimuksia jäsenvaltiossa, eivät puutu tilintarkastusten suorittamiseen tavalla, joka vaarantaa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja tilintarkastusyhteisön lukuun tarkastavien luonnollisten henkilöiden riippumattomuuden.

IV JAKSO

Julkisuus

28 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden luonnollisten henkilöiden ja tilintarkastusyhteisöjen nimet ja osoitteet, jotka ne ovat hyväksyneet suorittamaan 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta, ovat yleisön saatavilla.

2. Yleisön saatavilla on lisäksi oltava kunkin hyväksytyn tilintarkastusyhteisön osalta:

a) edellä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdan alakohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden nimet ja osoitteet;

b) tilintarkastusyhteisön jäsenten tai osakkeenomistajien nimet ja osoitteet;

c) tilintarkastusyhteisön hallinto- tai johtoelimen jäsenten nimet ja osoitteet.

3. Jos luonnollinen henkilö saa suorittaa 1 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen lakisääteistä tarkastusta yhtiössä 20, 21 tai 22 artiklassa säädetyin edellytyksin, sovelletaan tämän artiklan 1 kohtaa. Tällöin on kuitenkin ilmoitettava, minkälaisissa yhtiöissä tai yrityskokonaisuuksissa kyseinen tarkastus on sallittu.

V JAKSO

Loppusäännökset

29 artikla

Direktiivin 78/660/ETY 52 artiklalla perustetun yhteyskomitean tehtävänä on myös:

a) helpottaa tämän direktiivin yhdenmukaista soveltamista säännöllisin neuvotteluin, jotka koskevat erityisesti sen soveltamiseen liittyviä käytännön ongelmia, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 169 ja 170 artiklan soveltamista;

b) neuvoa tarvittaessa komissiota tähän direktiiviin tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista.

30 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 1988 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ei sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta 1990.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ne toimittavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4. Jäsenvaltioiden on myös huolehdittava, että ne toimittavat komissiolle luettelot 4 artiklan mukaisesti järjestämistään tai tunnustamistaan tutkinnoista.

31 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 1984.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CHEYSSON

(1) EYVL N:o C 112, 13.5.1978, s. 6;

EYVL N:o C 317, 18.12.1975, s. 6

(2) EYVL N:o C 140, 5.6.1979, s. 154

(3) EYVL N:o C 171, 9.7.1979, s. 30

(4) EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 11

(5) EYVL N:o L 193, 18.7.1983, s. 1

Top