Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0471

Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista

OJ L 213, 21.7.1982, p. 8–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 311 - 317
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 311 - 317
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 151 - 157
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 111 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 111 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; Kumoaja 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/471/oj

31982L0471

Neuvoston direktiivi 82/471/ETY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982, tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista

Virallinen lehti nro L 213 , 21/07/1982 s. 0008 - 0014
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 25 s. 0311
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 25 s. 0311
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 15 s. 0098
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 15 s. 0098


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 1982,

tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista (82/471/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

kotieläintuotanto on erittäin tärkeä osa yhteisön maataloutta ja tuotantotulokset riippuvat paljon siitä, että käytetään sopivia ja hyvälaatuisia rehuja,

rehuja koskeva sääntely on olennaista maatalouden tuottavuuden nostamisessa,

rehuvalkuaisen kulutus kasvaa jatkuvasti yhteisössä, johtuen yhä lisääntyvistä kotieläintuotannon tarpeista,

samalla kun kysyntä on kasvanut, on tiettyjen valkuaisrehujen tarjonta maailmanmarkkinoilla viime vuosina huomattavasti vähentynyt,

kyseinen puute on saanut aikaan sen, että rehuteollisuus tutkii korvaavia tuotteita varmistaakseen riittävät toimitukset,

sikäli kuin jäsenvaltioissa jo on kyseisiä tuotteita koskevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, ovat perusperiaatteiltaan erilaisia; sen vuoksi ne vaikuttavat suoraan yhteismarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan, joten ne tulisi yhdenmukaistaa,

korvaavat tuotteet on valmistettu uusilla teknisillä menetelmillä ja sen vuoksi on suotavaa säädellä niiden laskemista liikkeelle rehuina tai rehujen valmistusaineina määrittelemällä kukin niistä ryhmistä, joihin yksittäiset tuotteet hyväksytään ja niiden käyttämisen edellytykset,

ennen kuin uusi tuote hyväksytään johonkin kyseisistä ryhmistä, on tarpeen varmistaa, että sillä on vaadittava ravintoarvo; tulee osoittaa, että tuotteet järkevästi käytettyinä eivät vahingoita ihmisten tai eläinten terveyttä eivätkä ympäristöä eivätkä haittaa kuluttajia eläinperäisten tuotteiden tyypillisiä ominaisuuksia huonontamalla,

sen varmistamiseksi, että hyväksymistä koskevia perusperiaatteita noudatetaan, jäsenvaltion tulisi virallisesti toimittaa tiettyjen tuoteryhmien tuotteita koskevat asiakirjat; kyseiset asiakirjat tulisi valmistella viimeistään neuvoston tämän direktiivin voimaansaattamisajankohtana antamien yleisten ohjeiden mukaisesti kyseisten asioiden tutkimisen helpottamiseksi,

on suotavaa, että jäsenvaltioilla on oikeus tilapäisesti, kunnes asiassa tehdään yhteisön päätös, pitää voimassa sellaisille tuotteille myönnetyt kansalliset luvat, joita ei tällä hetkellä mainita direktiivin liitteessä tai sellaisille erityisille tuotteille, jotka tietyissä tapauksissa täyttävät muut vaatimukset; N-alkaaneilla kasvatetuista Candida-hiivoista saatavia tuotteita koskeva yhteisön päätös tulisi kuitenkin toteuttaa kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta,

typpipitoisten yhdisteiden, jotka eivät sisällä valkuaista, tulee kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan sen vuoksi, että niillä on epäsuora yhteys valkuaistuotantoon; sen vuoksi on suotavaa muuttaa tältä osin rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY () liitteitä, jossa tilapäisesti säännellään kyseiseen ryhmään kuuluvien tuotteiden käyttämistä,

kyseisten tuotteiden ravintoarvo ja turvallisuus riippuvat niiden koostumuksen ominaispiirteistä, käyttöolosuhteista ja valmistusmenetelmistä; sen vuoksi on olennaista tietyissä tapauksissa määrätä tuotteen päällysmerkinnöistä käyttäjän suojelemiseksi vilppiä vastaan ja helpottaa saatavilla olevien tuotteiden hyötykäyttöä,

ei ole tarpeen soveltaa yhteisön säännöksiä kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettuihin kyseisiin tuotteisiin tai näitä tuotteita sisältäviin rehuihin, koska kyseisissä maissa on yleensä omat sääntelynsä,

sen varmistamiseksi, että liikkeelle laskettaessa tuotteet tai niitä sisältävät rehut täyttävät tässä direktiivissä olevat vaatimukset, jäsenvaltioiden tulee huolehtia tarkoituksenmukaisesta valvontajärjestelmästä,

vaatimukset täyttäviin tuotteisiin tai niitä sisältäviin rehuihin ei saa kohdistaa muita kuin tässä direktiivissä säädettyjä markkinoille saattamista koskevia rajoituksia,

aiheellinen yhteisön menettely on olennaista yhtäältä liitteen määräysten ja tiettyjä tuotteita koskevien asiakirjojen toimittamisen ohjeiden mukauttamiseksi ja toisaalta, tarvittaessa, kyseisten tuotteiden koostumusta ja puhtautta koskevien perusteiden sekä fysikaalis-kemiallisten ja biologisten ominaisuuksien vahvistamiseksi tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen mukaisesti.

kaikkien tarpeellisten takuiden saamiseksi, tulisi käyttöön otettavassa yhteisön menettelyssä säätää, että tietyissä tapauksissa liitteitä muutettaessa on kuultava komission asettamaa eläinten ravitsemusta käsittelevää tiedekomiteaa ja elintarvikealan tiedekomiteaa,

jäsenvaltioiden tulisi säilyttää oikeus tilapäisesti peruuttaa tuotteen käyttölupa tai muuttaa siihen liittyviä määräyksiä, jos ihmisten tai eläinten terveys vaarantuu,

sen välttämiseksi, että jäsenvaltio käyttäisi väärin kyseistä oikeutta, tulisi yhteisön päättää lisäselvitysten perusteella liitteeseen mahdollisesti tehtävistä muutoksista kiireellisessä yhteisön menettelyssä, ja

tämän direktiivin täytäntöönpanon helpottamiseksi tulisi soveltaa menettelyä, jolla aikaansaadaan komission ja jäsenvaltioiden kiinteä yhteistyö päätöksellä 70/372/ETY () perustetussa pysyvässä rehukomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee tietyillä teknisillä menetelmillä valmistettuja tuotteita, jotka suoraan tai epäsuorasti ovat valkuaislähteitä ja jotka on laskettu liikkeelle yhteisössä rehuina tai rehuissa.

2. Tämä direktiivi ei rajoita niiden yhteisön säännösten soveltamista, jotka koskevat:

a) rehujen lisäaineita;

b) haitallisten aineiden ja tuotteiden suurimpien pitoisuuksien vahvistamista;

c) torjunta-ainejäämien suurimpien pitoisuuksien vahvistamista ihmisten tai eläinten käyttöön tarkoitetuissa tuotteissa;

d) suoraan käytettävien rehujen ja rehuseosten pitämistä kaupan;

e) tautia aiheuttavia mikro-organismeja rehuissa.

2 artikla

Tässä direktiivissä sovelletaan neuvoston direktiivin 70/524/ETY 2 artiklassa olevia määritelmiä.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että rehun, joka kuuluu johonkin liitteessä lueteltuun tuoteryhmään tai sisältää tällaisia tuotteita, saa laskea liikkeelle vain, jos:

a)

kyseinen tuote on mainittu liitteessä;

b)

tuotteen käytölle siinä asetetut edellytykset täyttyvät.

2. Jäsenvaltiot saavat poiketa 1 kohdan määräyksistä, jos kysymyksessä on kokeellinen tai tieteellinen toiminta, edellyttäen kuitenkin, että riittävä virallinen valvonta järjestetään.

4 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot saavat, siihen asti kunnes 6 artiklan mukaisesti asiassa tehdään päätös, pitää voimassa:

a) ennen tämän direktiivin soveltamista alueillaan sellaisille tuotteille myönnetyt luvat, joita ei ole luetteloitu liitteen tuoteryhmissä, lukuun ottamatta n-alkaaneilla kasvatetuista Candida-hiivoista peräisin olevia tuotteita;

b) ennen tämän direktiivin tiedoksi antamista alueillaan myönnetyt luvat n-alkaaneilla kasvatetuille Candida-hiivoista peräisin oleville tuotteille sekä liitteen 1.2.1 jaksossa luetelluille tuotteille, jotka täyttävät muut kuin siinä asetetut vaatimukset;

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo alueillaan 1 kohdan mukaisesti sallituista tuotteista.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä lueteltuja tuotteita saa laskea liikkeelle rehuna tai rehuun lisättynä ainoastaan, jos liitteessä luetellut tiedot merkitään pakkaukseen tai säiliöön tai siihen kiinnitettävään etikettiin, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta suoraan käytettäviin rehuihin ja rehuseoksiin sovellettavia päällysmerkintää koskevien säännösten soveltamista.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on irtotavarana myytävän tuotteen osalta oltava tavaran mukana olevassa asiakirjassa.

6 artikla

1. Tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen perusteella liitteeseen tehtävät muutokset annetaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Liitteessä olevassa 1.1 ja 1.2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta komissio kuulee muutoksista eläinten ravitsemusta käsittelevää tiedekomiteaa ja elintarvikealan tiedekomiteaa.

Jos kysymyksessä kuitenkin ovat 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut n-alkaaneilla kasvatetuista Candida-hiivoista peräisin olevat tuotteet, on päätös tehtävä 13 artiklan menettelyn mukaisesti kahden vuoden kuluessa siitä, kun tämä direktiivi on annettu tiedoksi, ja eläinten ravitsemusta käsittelevän tiedekomitean ja elintarvikealan tiedekomitean kuulemisen jälkeen.

2. Liitettä muutettaessa on otettava huomioon seuraavat periaatteet:

A. Tuotetta ei saa sisällyttää liitteeseen, paitsi:

a) jos sillä on ravintoarvoa eläimille typpi- tai valkuaislähteenä;

b) se ei järkevästi käytettynä vaikuta haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön eikä aiheuta vahinkoa kuluttajille huonontamalla eläinperäisten tuotteiden tunnusomaisia ominaisuuksia;

c) sitä voidaan valvoa rehuissa.

B. Aine on poistettava liitteestä, jos jokin A kohdassa luetelluista edellytyksistä ei enää täyty.

3. Perusteet, erityisesti koostumuksen ja puhtauden sekä fysikaalis-kemiallisten ja biologisten ominaisuuksien perusteet, joiden avulla tähän direktiiviin sisällytetyt tuotteet voidaan määritellä, voidaan asettaa olemassa olevan tieteellisen ja teknisen tiedon perusteella ja 13 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

7 artikla

1. Sen varmistamiseksi, että liitteessä olevissa 1.1 ja 1.2 kohdassa tarkoitetut tuotteet ovat 6 artiklan 2 kohdassa olevien periaatteiden mukaisia, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että asiakirja, joka on laadittu tämän artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti, lähetetään virallisesti jäsenvaltioille ja komissiolle sekä komission asettamien tiedekomiteoiden jäsenille, jos niiden kuulemista on pyydetty.

2. Komission ehdotuksesta neuvosto päättää 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan valmistelussa noudatettavista ohjeista siten, että niitä voidaan soveltaa viimeistään kun tämä direktiivi pannaan täytäntöön.

Tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen perusteella ohjeisiin tehtävät muutokset annetaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Jäsenvaltioiden, komission sekä muiden 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan saaneiden on huolehdittava siitä, että hakijan aiheellisin perustein esittämästä pyynnöstä tietoja, joiden ilmitulo voisi vahingoittaa teollista tai kaupallista omaisuutta, pidetään luottamuksellisina.

Teollinen ja kaupallinen liikesalaisuus ei koske:

- tuotteiden nimiä ja koostumusta eikä substraattia ja mikro-organismia koskevia tietoja,

- tuotteen fysikaalis-kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia,

- farmakologista, toksikologista ja ympäristötoksikologista tiedon tulkintaa,

- analyyttisiä menetelmiä, joilla valvotaan tuotetta rehuissa.

8 artikla

1. Jos kyseisten säännösten antamisen jälkeen jäsenvaltio toteaa uusien tietojen tai olemassa olevien tietojen uudelleenarvioinnin perusteella, että liitteessä mainittu tuote tai sen käyttö vaarantaa joissakin olosuhteissa ihmisten tai eläinten terveyden, vaikka se on tämän direktiivin säännösten mukainen, jäsenvaltio voi tilapäisesti keskeyttää kyseisten säännösten soveltamisen alueellaan tai rajoittaa sitä. Sen on viipymättä ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja samalla on ilmoitettava päätöksen perustelut.

2. Neuvosto tutkii niin pian kuin mahdollista kyseisen jäsenvaltion esittämät perustelut ja kuulee jäsenvaltioita pysyvässä rehukomiteassa, jonka jälkeen se viipymättä antaa lausuntonsa ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

3. Jos komissio katsoo, että direktiiviä on tarpeen muuttaa 1 kohdassa tarkoitettujen ongelmien vähentämiseksi sekä ihmisten ja eläinten terveydestä huolehtimiseksi, se panee alulle 14 artiklassa säädetyn menettelyn kyseisten muutosten tekemiseksi; tässä tapauksessa suojatoimenpiteet toteuttanut jäsenvaltio saa pitää ne voimassa, kunnes muutokset tulevat voimaan.

9 artikla

Jäsenvaltioiden välistä liikkeelle laskemista varten 5 artiklassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava ainakin yhdellä määrämaana olevan maan virallisista kielistä.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, ettei tämän direktiivin säännösten mukaisia rehuja koske muut kuin liitteessä lueteltujen tuotteiden esiintymiseen ja päällysmerkintöihin liittyvät liikkeelle laskemista koskevat rajoitukset.

11 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, ettei eläinperäisiä tuotteita koske mitkään kaupan pitämisen rajoitukset tämän direktiivin soveltamisen vuoksi.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että laskettaessa rehuja liikkeelle, ne tarkastetaan virallisesti ainakin näytteitä ottamalla sen todentamiseksi, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan.

13 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa pysyvän rehukomitean jäljempänä "komitea" käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan sellaisella 45 äänen enemmistöllä, joka saadaan, kun jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää ehdotetuista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.b) Jos ehdotetut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio toimittaa viipymättä neuvostolle toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole tehnyt päätöstä toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia tuli neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto yksinkertaisella enemmistöllä vastusta näitä toimenpiteitä.

14 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asiat saattaa pysyvän komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta kahden vuorokauden kuluessa. Lausunto annetaan sellaisella 45 äänen enemmistöllä, joka saadaan kun jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää ehdotetuista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.b) Jos ehdotetut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komission toimittaa viipymättä neuvostolle toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole tehnyt päätöstä toimenpiteistä viidentoista vuorokauden kuluessa siitä kun asia tuli neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä, jollei neuvosto yksinkertaisella enemmistöllä vastusta näitä toimenpiteitä.

15 artikla

Poistetaan direktiivin 70/524/ETY liitteessä I olevassa K osassa ja liitteessä II olevassa D b osassa kaikki viittaukset typpipitoisiin yhdisteisiin, jotka eivät sisällä valkuaista.

16 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta rehuihin, jotka ainakin asiaa koskevien tietojen mukaan on tarkoitettu vietäväksi kolmansiin maihin.

17 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

18 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 30 päivänä kesäkuuta 1982.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Ph. MAYSTADT

() EYVL N:o C 197, 18.8.1977, s. 3

() EYVL N:o C 63, 13.3.1978, s. 53

() EYVL N:o C 84, 8.4.1978, s. 4

() EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1

() EYVL N:o L 170, 3.8.1970, s. 1

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top