Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0723

Komission direktiivi 80/723/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1980, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta

OJ L 195, 29.7.1980, p. 35–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 08 Volume 001 P. 205 - 207
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 75 - 77
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 75 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 001 P. 54 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 001 P. 54 - 55
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 20 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2006; Kumoaja 32006L0111

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/723/oj

31980L0723

Komission direktiivi 80/723/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1980, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta

Virallinen lehti nro L 195 , 29/07/1980 s. 0035 - 0037
Suomenk. erityispainos Alue 8 Nide 1 s. 0054
Kreikank. erityispainos: Luku 08 Nide 1 s. 0205
Ruotsink. erityispainos Alue 8 Nide 1 s. 0054
Espanjank. erityispainos: Luku 08 Nide 2 s. 0075
Portugalink. erityispainos: Luku 08 Nide 2 s. 0075


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 1980,

jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta (80/723/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 90 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

julkisilla yrityksillä on merkittävä asema jäsenvaltioiden kansantalouksissa,

perustamissopimus ei millään tavoin vaikuta jäsenvaltioissa voimassaoleviin omistusoikeusjärjestelmiin, ja siksi yksityisiä ja julkisia yrityksiä on kohdeltava yhdenvertaisesti,

perustamissopimuksen mukaan komission tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot eivät myönnä sen enempää julkisille kuin yksityisillekään yrityksille tukea, joka ei sovellu yhteismarkkinoille,

kansallisten julkisten viranomaisten ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden monimuotoisuus vaikeuttaa kuitenkin tämän velvollisuuden täyttämistä,

perustamissopimuksen tukea koskevien sääntöjen oikeudenmukainen ja tehokas soveltaminen julkisiin ja yksityisiin yrityksiin on mahdollista ainoastaan, jos avoimuus toteutetaan näiden taloudellisten suhteiden osalta,

tällaisen avoimuuden soveltamisen julkisiin yrityksiin tulisi luoda mahdollisuudet tehdä selkeä ero sen suhteen, toimiiko valtio julkisen viranomaisen vai omistajan ominaisuudessa,

jäsenvaltioille määrätään 90 artiklan 1 kohdassa tiettyjä velvoitteita julkisten yritysten suhteen; komission on 90 artiklan 3 kohdan mukaan valvottava, että näitä velvoitteita noudatetaan; samassa artiklassa määrätään komission käytössä olevista tätä varten tarvittavista keinoista; tämä vuoksi on määriteltävä jäljempänä tarkoitetun avoimuuden saavuttamiseksi tarvittavat edellytykset,

olisi selvennettävä, mitä ilmaisuilla `julkiset viranomaiset` ja `julkiset yritykset` tarkoitetaan,

julkiset viranomaiset voivat käyttää määräysvaltaa julkisten yritysten toiminnan suhteen paitsi omistajana tai enemmistöosakkaana myös niiden valtuuksien perusteella, jotka niillä on johto- tai valvontaelimissä joko yrityksen sääntöjen taikka osakkeiden tai osuuksien omistuksen jakautumisen johdosta,

julkisille yrityksille voidaan siirtää julkisia varoja joko suoraan tai välillisesti; avoimuus on saavutettava riippumatta tavasta, jolla julkiset varat siirretään; voi myös olla tarpeen varmistaa, että riittävät tiedot julkisten varojen myöntämisperusteista ja niiden tosiasiallisesta käytöstä ovat saatavilla,

jäsenvaltiot voivat julkisten yritystensä avulla pyrkiä muihinkin kuin kaupallisiin päämääriin; joissakin tapauksissa valtio korvaa julkisille yrityksille niille tästä aiheutuvat taloudelliset rasitukset; myös tällaisten korvausten avoimuus olisi varmistettava,

tietyt yritykset olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle joko niiden toiminnan alan tai niiden liikevaihdon määrän perusteella; tämä koskee tiettyjä toiminnan aloja, joilla ei ole kilpailua tai joita jo säädellään tietyin yhteisön säännöksin ja määräyksin, joilla taataan riittävä avoimuus, sellaisilla toimialoilla toimivia julkisia yrityksiä, joihin olisi sovellettava erityissäännöksiä, ja niitä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa siinä määrin, että avoimuuden toteuttamisesta aiheutuva hallinnollinen rasitus olisi perusteltu,

tällä direktiivillä ei rajoiteta perustamissopimuksen muiden määräysten, erityisesti sen 90 artiklan 2 kohdan sekä 93 ja 223 artiklan soveltamista,

kyseiset yritykset kilpailevat muiden yritysten kanssa, minkä takia salassapitovelvollisuuden tulisi koskea saatuja tietoja, ja

tätä direktiiviä olisi sovellettava tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja sitä olisi tarvittaessa tarkistettava kokemusten perusteella,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisten viranomaisten ja julkisten yritysten väliset taloudelliset suhteet ovat avoimia tässä direktiivissä säädetyllä tavalla siten, että seuraavat seikat käyvät selkeästi ilmi:

a) julkisten viranomaisten kyseisille julkisille yrityksille suoraan myöntämät julkiset varat;

b) julkiset varat, jotka julkiset viranomaiset myöntävät julkisten yritysten tai rahoituslaitosten välityksellä;

c) kyseisten julkisten varojen tosiasiallinen käyttötarkoitus.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- `julkisilla viranomaisilla` valtiota sekä alueellisia ja paikallisia julkisyhteisöjä;

- `julkisilla yrityksillä` kaikkia yrityksiä, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yrityksen sääntöjen perusteella.

Julkisten viranomaisten oletetaan käyttävän määräysvaltaa yrityksen suhteen, jos niillä on suoraan tai välillisesti:

a) enemmistö yrityksen merkitystä pääomasta; tai

b) valvonnassaan yrityksen osakkeiden äänimäärän enemmistö; taikka

c) mahdollisuus asettaa enemmän kuin puolet yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu avoimuus on varmistettava erityisesti seuraavissa julkisten viranomaisten ja julkisten yritysten välisissä taloudellisissa suhteissa:

a) toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattaminen;

b) pääomahuolto;

c) avustukset, joita ei tarvitse maksaa takaisin, sekä erityisen edullisin ehdoin myönnettävät lainat;

d) taloudellisten etujen myöntäminen luopumalla voitosta tai saatavien perimisestä;

e) luopuminen tavanomaisesta tuotosta käytettyjen julkisten varojen osalta;

f) julkisten viranomaisten määräämien taloudellisten velvoitteiden korvaaminen.

4 artikla

Tämä direktiivi ei koske taloudellisia suhteita, joita julkisilla viranomaisilla on:

a) julkisiin yrityksiin sellaisten palvelujen osalta, joiden tarjoaminen ei ole omiaan vaikuttamaan mainittavasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan;

b) julkisiin yrityksiin seuraavilla aloilla harjoitetun toiminnan osalta:

- vesi ja energia, mukaan luettuna ydinenergian osalta uraanin tuotanto, sen rikastaminen ja säteilytettyjen ydinpolttoaineiden käsittely sekä plutoniumia tuottavien aineiden valmistaminen,

- posti ja teletoiminta,

- liikenne;

c) julkisiin luottolaitoksiin;

d) julkisiin yrityksiin, joiden kokonaisliikevaihto ennen veroja kahdelta 1 artiklassa tarkoitettujen varojen myöntämistä tai käyttöä viimeksi edeltäneeltä tilikaudelta on ollut vähemmän kuin 40 miljoonaa Euroopan laskentayksikköä.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitettuja taloudellisia suhteita koskevat tiedot ovat komission saatavilla viiden vuoden ajan sen tilikauden päättymisestä, jonka kuluessa julkiset varat myönnettiin kyseisille julkisille yrityksille. Jos samoja varoja käytetään myöhempinä tilikausina, viiden vuoden määräaika lasketaan kuitenkin mainitun tilikauden päättymisestä.

2. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle sen pyynnöstä 1 artiklassa tarkoitetut tiedot, jos se pitää sitä tarpeellisena, sekä tarpeelliset taustatiedot erityisesti menettelyn tavoitteista.

6 artikla

1. Komissio ei saa paljastaa tietoja, jotka on saatu 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jotka ovat salassa pidettäviä.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei estä julkaisemasta yleiskatsauksia tai selvityksiä, jotka eivät sisällä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia yksittäisiä julkisia yrityksiä koskevia tietoja.

7 artikla

Komissio antaa säännöllisesti tiedoksi jäsenvaltioille tämän direktiivin täytäntöönpanosta saadut tulokset.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1981. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 1980.

Komission puolesta

Raymond VOUEL

Komission jäsen

Top