EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0720

Neuvoston direktiivi 80/720/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1980, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 194, 28.7.1980, p. 1–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 31 - 41
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 011 P. 31 - 41
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 010 P. 210 - 220
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 010 P. 210 - 220
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 34 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 101 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 101 - 111
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 012 P. 32 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0167 . Latest consolidated version: 29/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/720/oj

31980L0720

Neuvoston direktiivi 80/720/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1980, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 194 , 28/07/1980 s. 0001 - 0011
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 10 s. 0210
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 11 s. 0031
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 10 s. 0210
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 11 s. 0031


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1980,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (80/720/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

tekniset vaatimukset, jotka traktoreiden on kansallisen lainsäädännön mukaan täytettävä, liittyvät muun muassa ohjaustilaan, pääsyyn ohjauspaikalle (sisään- ja ulospääsytiet) sekä oviin ja ikkunoihin, ja

nämä vaatimukset ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa; sen vuoksi on tarpeen, että kaikki jäsenvaltiot vahvistavat samat vaatimukset joko voimassa olevien määräystensä lisäksi tai niiden sijasta, erityisesti jotta ETY-tyyppihyväksyntämenettely, josta säädetään pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa neuvoston direktiivissä 74/150/ETY(4), sellaisena kuin se muutettuna direktiivillä 79/694/ETY(5), voitaisiin soveltaa kaikkiin traktorityyppeihin,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. "Maatalous- ja metsätraktorilla" tarkoitetaan pyörillä tai telaketjuilla varustettua moottoriajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi akselia, jonka tärkein ominaisuus on sen vetävä voima, ja joka on suunniteltu erityisesti hinaamaan, työntämään, kuljettamaan tai käyttämään tiettyjä työvälineitä, koneita tai perävaunuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi maataloudessa tai metsänhoidossa. Se voidaan varustaa kuljettamaan kuormaa ja matkustajia.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan 1 kohdassa määriteltyihin ilmarenkailla varustettuihin traktoreihin, joissa on kaksi akselia, jotka on suunniteltu niin, että niiden suurin nopeus on 6-25 km/h ja joiden vetoakselin pienin kiinteä tai säädettävä raideleveys on vähintään 1 150 mm.

2 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä traktorilta ETY-tyyppihyväksyntää, kansallista tyyppihyväksyntää tai rekisteröintiä taikka kieltää traktorin myyntiä, laskemista liikkeelle tai käyttöä syistä, jotka liittyvät:

- ohjaustilaan,

- pääsyyn ohjauspaikalle (sisään- ja ulospääsytiet),

- oviin ja ikkunoihin,

jos ohjaustila, pääsy ohjauspaikalle sekä ovet ja ikkunat täyttävät liitteessä I esitetyt vaatimukset.

3 artikla

Tarvittavat muutokset liitteen I vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan direktiivin 74/150/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan 18 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 1980.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. FORMICA

(1) EYVL N:o C 25, 29.1.1979, s. 30

(2) EYVL N:o C 127, 21.5.1979, s. 80

(3) EYVL N:o C 227, 10.9.1979, s. 34

(4) EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 10

(5) EYVL N:o L 205, 13.8.1979, s. 17

LIITE I

I. Ohjaustila

I.1 "Ohjaustilalla" tarkoitetaan pienintä tilaa rakenteen kiinteiden osien välillä, joka on traktorin kuljettajan käytettävissä, jotta hän voi täysin turvallisesti ohjata traktoria istuimeltaan käsin kaikilla tarvittavilla tavoilla.

"Istuimen vertailupisteellä" tarkoitetaan vertailupistettä, joka määritetään lisäyksessä 1 kuvatulla menetelmällä.

"Vertailutasolla" tarkoitetaan traktorin pituussuuntaisen keskiviivan kanssa yhdensuuntaista tasoa, joka kulkee istuimen vertailupisteen kautta.

I.2 Ohjaustilan leveyden tulee olla vähintään 900 mm, 400-900 mm vertailupisteen yläpuolella ja 450 mm tästä pisteestä eteenpäin (ks. kuvat 2 ja 3).

I.3 Ajoneuvon osat ja tarvikkeet eivät saa estää kuljettajan toimintaa hänen kuljettaessaan traktoria.

I.4 Ohjauspyörän alustan ja traktorin kiinteiden osien välisen vapaan tilan on ohjauspylvään ja ohjauspyörän asennosta riippumatta oltava vähintään 50 mm; tämän vapaan tilan on kaikissa muissa suunnissa oltava vähintään 80 mm ohjauspyörän kehästä mitattuna ohjauspyörän vaatiman tilan ulkopuolelta (ks. kuva 2).

I.5 Ohjaamon takaseinän on, 300-900 mm istuimen vertailupisteen yläpuolella, oltava vähintään 150 mm sen pystytason takana, joka on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee vertailupisteen kautta (ks. kuvat 2 ja 3).

Tämän seinän on oltava leveydeltään vähintään 300 mm istuimen vertailutason kummallakin puolella (ks. kuva 3).

I.6 Käsikäyttöisten hallintalaitteiden on sijaittava suhteessa toisiinsa ja muihin traktorin osiin siten, että niiden toiminnasta ei aiheudu kuljettajan käsille vahingoittumisen vaaraa.

Kun hallintalaitteen käyttämiseen vaadittava voima ylittää 150 N, 50 mm:n vapaata aluetta pidetään riittävänä, ja kun voima on 80-150 N, 25 mm:n vapaa alue riittää. Mikä tahansa vapaa tila suhteessa hallintalaitteisiin hyväksytään, kun vaadittu käyttövoima on alle 80 N (ks. kuva 3).

Vaihtoehtoiset hallintalaitteiden sijainnit, joissa saavutetaan yhtä tyydyttävä turvallisuustaso, ovat hyväksyttäviä.

I.7 Mikään katon piste ei saa olla alle 1 050 mm:n päässä istuimen vertailupisteestä osassa, joka sijaitsee vertailupisteen kautta kulkevasta ja kohtisuorassa vertailutasoon nähden olevasta pystytasosta eteenpäin (ks. kuva 2).

II. Pääsy ohjauspaikalle (sisään- ja ulospääsytiet)

II.1 Sisään- ja ulospääsyteitä on oltava mahdollista käyttää vaaratta. Pyörien navat, pölykapselit tai vanteet eivät ole hyväksyttäviä askelmina tai puolina.

II.2 Ohjauspaikalle ja matkustajan istuimelle pääsyn eri pisteissä ei saa olla osia, jotka saattaisivat aiheuttaa vahingoittumista. Kun traktorissa on kytkinpolkimen kaltaisia esteitä, on järjestettävää askelma tai jalkanoja varmistamaan turvallinen pääsy ohjauspaikalle.

II.3 Askelmien, rakenteeseen kuuluvien jalkasyvennysten ja puolien on oltava mitoiltaan seuraavanlaisia:

>TAULUKON PAIKKA>

II.4 Ajoneuvosta poistuvan henkilön on voitava tunnistaa helposti ylempi askelma tai puola ja hänen on päästävä sille helposti. Peräkkäisten askelmien tai puolien kohtisuoran etäisyyden on, sikäli kuin se on mahdollista, oltava yhtä suuri.

II.5 Kaikki sisään- ja ulospääsytiet on varustettava asianmukaisilla kädensijoilla.

II.6 Alin jalansija ei saa olla yli 550 mm maanpinnan yläpuolella, kun traktori on varustettu suurinta valmistajan suosittelemaa kokoa olevilla renkailla (katso kuva 4). Askelmat tai puolat on suunniteltava ja rakennettava siten, että jalat eivät luiskahda niillä.

III Ovet, ikkunat ja hätäpoistumistiet

III.1 Ovia ja ikkunoita käyttävät laitteet on suunniteltava ja asennettava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa kuljettajalle eivätkä ole esteenä ohjaamisen aikana.

III.2 Oven avautumiskulman on mahdollistettava vaaraton sisään- ja ulospääsy.

III.3 Tuuletusikkunoiden on oltava helposti säädettäviä.

III.4 Ohjaamoissa on normaalisti yksi ovi kummallakin sivulla.

III.5 Kaksiovisissa ohjaamoissa on oltava yksi ylimääräinen ulospääsytie, joka on hätäpoistumistie.

Yksiovisissa ohjaamoissa on oltava kaksi ylimääräistä ulospääsytietä, jotka ovat hätäpoistumisteitä.

Näiden kolmen ulospääsytien on oltava ohjaamon eri seinillä (käsite "seinä" voi sisältää myös katon). Tuulilaseja ja sivu-, taka- ja kattoikkunoita voidaan pitää varauloskäynteinä, jos ne on suunniteltu siten, että ne voidaan avata nopeasti ohjaamon sisäpuolelta.

Hätäpoistumisteiden ympäristössä ei saa olla poistuttaessa varaa aiheuttavia tekijöitä.

Hätäpoistumisteillä on oltava samat vähimmäismitat, kuin mitä tarvitaan muodostamaan ellipsi, jonka pienempi akseli on 440 mm ja pääakseli 640 mm.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Lisäys 1 ISTUIMEN VERTAILUPISTEEN MÄÄRITYSMENETELMÄ

1. Vertailupisteen S määritys

"Istuimen vertailupisteellä S" tarkoitetaan istuimen pitkittäisellä keskitasolla sijaitsevaa pehmustetun selkänojan alareunassa olevan tangentiaalitason ja vaakatason leikkauspistettä. Tämä vaakataso leikkaa istuimen alemman pinnan 150 mm istuimen vertailupisteen S edessä.

2. Istuimen paikka

Istuimen on oltava taaimmassa pituussuuntaisessa asennossa ja korkeudensäätövaran keskikohdassa. Istuimet, joissa on jousitusjärjestelmä, on asetettava jousituksen säätövaran keskikohtaan riippumatta siitä, onko jousitus säädettävissä kuljettajan painon mukaan.

3. Istuimen vertailupisteen S määrityslaite

Kuvassa 1 esitetty laite muodostuu istuinkaukalon levystä ja selkänojan levyistä. Alemman selkänojan levyn on oltava saranoitu lonkkien A ja lantion B kohdalta, ja saranan B korkeuden on oltava säädettävissä.

4. Istuimen vertailupisteen S määritysmenetelmä

Istuimen vertailupiste S on saavutettava käyttäen kuvissa 1 ja 2 esitettyä laitetta, joka jäljittelee ihmisen aiheuttamaa kuormitusta. Laite on asetettava istuimelle. Sitä on sen jälkeen kuormitettava 550 N:n voimalla 50 mm saranan A edessä sijaitsevassa pisteessä, ja kahta selkänojan osaa on painettava kevyesti tangentin suuntaisesti pehmustettua selkänojaa vasten.

Mikäli ei ole mahdollista määrittää pehmustetun selkänojan kunkin alueen tarkkaa tangenttia (lantioalueen ylä- ja alapuolella), on meneteltävä seuraavasti:

a) kun alimman mahdollisen alueen tangentin määrittäminen ei ole mahdollista, selkänojan levyn pystysuorassa olevaa alempaa osaa on painettava kevyesti pehmustettua selkänojaa vasten,

b) kun ylimmän mahdollisen alueen tangentin määrittäminen ei ole mahdollinen, jos selkänojan levyn alempi osa on pystysuora, sarana B on kiinnitettävä 230 mm:n korkeudelle istuimen vertailupisteestä S. Kahta selkänojan levyn pystysuorassa olevaa osaa on sitten painettava kevyesti tangentin suuntaisesti pehmustettua selkänojaa vasten.

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE II

MALLI

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top