Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L1035

Neuvoston direktiivi 78/1035/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista

OJ L 366, 28.12.1978, p. 34–35 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 104 - 105
Spanish special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 109 - 110
Portuguese special edition: Chapter 09 Volume 001 P. 109 - 110
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 001 P. 77 - 78
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 75 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2006; Kumoaja 32006L0079

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1035/oj

31978L1035

Neuvoston direktiivi 78/1035/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista

Virallinen lehti nro L 366 , 28/12/1978 s. 0034 - 0035
Suomenk. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0077
Kreikank. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0104
Ruotsink. erityispainos Alue 9 Nide 1 s. 0077
Espanjank. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0109
Portugalink. erityispainos: Luku 09 Nide 1 s. 0109


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1978,

tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista (78/1035/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 99 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

tavaroiden maahantuonnissa pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä kolmansista maista sovellettavista verovapautuksista 19 päivänä joulukuuta 1974 annetussa neuvoston direktiivissä 74/651/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 78/1034/ETY(), vahvistetaan rajoitukset ja edellytykset, joilla tällaisille lähetyksille voidaan myöntää vapautus arvonlisäverosta sekä tarvittaessa muista kulutukseen kohdistuvista veroista,

olisi myös vahvistettava yhteisön säännöt, jotka mahdollistavat vastaavanlaisten kolmansista maista tuotavien pienten lähetysten vapauttamisen liikevaihto- ja valmisteveroista,

tätä tarkoitusta varten vapautuksen soveltamisen rajojen olisi käytännön syistä oltava mahdollisimman pitkälti samat kuin ne, joista säädetään tullittomuusjärjestelmästä annetussa asetuksessa (ETY) N:o 3060/78(), ja

lisäksi on ilmeisesti tarpeen säätää tietyille tuotteille erityisiä rajoituksia niihin jäsenvaltioissa nykyisin sovellettavan verotuksen korkean tason vuoksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Yksityishenkilön kolmannesta maasta jäsenvaltiossa olevalle toiselle yksityishenkilölle pieninä muina kuin kaupallisina lähetyksinä lähettämät tavarat on maahantuonnissa vapautettava liikevaihto- ja valmisteveroista.

2. Edellä 1 kohdassa "pienillä muilla kuin kaupallisilla lähetyksillä" tarkoitetaan lähetyksiä, jotka

- ovat satunnaisia,

- sisältävät yksinomaan tavaroita, jotka on tarkoitettu vastaanottajien henkilökohtaiseen tai näiden perheenjäsenten käyttöön ja joiden luonne tai määrä ei ilmennä mitään kaupallista tarkoitusta,

- sisältävät tavaroita, joiden kokonaisarvo ei ole suurempi kuin 30 Euroopan laskentayksikköä, ja

- lähettäjä lähettää vastaanottajalle ilman mitään maksua.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklaa sovelletaan seuraaviin tavaroihin ainoastaan seuraavin määrällisin rajoituksin:

a) tupakkatuotteita:

50 savuketta

tai

25 pikkusikaria (sikareita, joiden kappalepaino on enintään 3 grammaa)

taikka

10 sikaria

tai

50 grammaa piippu- tai savuketupakkaa;

b) alkoholijuomia:

- tislattuja alkoholijuomia tai alkoholipitoisia juomia, joiden alkoholipitoisuus on suurempi kuin 22 astetta: 1 vakiopullo (enintään 1 litra)

taikka

- tislattuja alkoholijuomia tai alkoholipitoisia juomia taikka viini- tai alkoholipohjaisia aperitiivejä, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 astetta; kuohuviinejä, väkeviä viinejä: 1 vakiopullo (enintään 2 litraa) tai

- kuohumattomia viinejä: 2 litraa;

c) hajuvesiä: 50 grammaa

tai

toalettivesiä: 0,25 litraa tai 8 unssia;

d) kahvia: 500 grammaa

taikka

kahviuutetta tai esanssia: 200 grammaa;

e) teetä: 100 grammaa

tai

teeuutetta tai esanssia: 40 grammaa.

2. Jäsenvaltiot voivat alentaa 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden liikevaihto- ja valmisteveroista vapauttamiseen oikeuttavia määriä tai jättää kyseiset tavarat vapautusten ulkopuolelle.

3. Kolmansista maista tuotaville pienille lähetyksille myönnettävät verovapautukset eivät missään tapauksessa saa olla suurempia kuin ne, jotka myönnetään yhteisön alueella lähetettäville pienille lähetyksille.

3 artikla

Kokonaan vapautuksen ulkopuolelle on jätettävä 2 artiklassa mainitut tavarat, joita sisältyy muuhun kuin kaupalliseen pieneen lähetykseen enemmän kuin kyseisessä artiklassa vahvistettu määrä.

4 artikla

1. Tätä direktiiviä sovellettaessa Euroopan laskentayksikkö (ELY) on se, joka määritellään 21 päivänä joulukuuta 1977 annetussa varainhoitoasetuksessa().

2. Tätä direktiiviä sovellettaessa huomioon otettava Euroopan laskentayksikön kansallisena valuuttana ilmoitettu vasta-arvo vahvistetaan kerran vuodessa. Sovellettavat kurssit ovat lokakuun ensimmäisen työpäivän kurssit, ja ne tulevat voimaan 1 päivästä seuraavan vuoden tammikuuta.

3. Jäsenvaltiot voivat pyöristää 1 artiklan 2 kohdassa säädettyä Euroopan laskentayksikköinä ilmoitettua määrää muunnettaessa saadut kansallisena valuuttana ilmoitetut määrät, jos pyöristys ei ole suurempi kuin 2 Euroopan laskentayksikköä.

4. Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 2 kohdassa säädetyn vuosittaisen tarkistuksen ajankohtana voimassa olevan vapautuksen määrän, jos Euroopan laskentayksikköinä ilmoitettua vapautuksen määrää muunnettaessa kansallisena valuuttana ilmoitettu vapautuksen määrä muuttuisi ennen 3 kohdassa säädettyä pyöristystä vähemmän kuin 5 prosenttia.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1979.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän direktiivin soveltamiseksi antamistaan säännöksistä. Komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1978.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H.-D. GENSCHER

() EYVL N:o C 18, 25.1.1975, s. 6 ja EYVL N:o C 213, 7.9.1978, s. 11

() EYVL N:o C 261, 6.11.1978, s. 46

() Lausunto annettu 19 päivänä lokakuuta 1978.

() EYVL N:o L 354, 30.12.1974, s. 57

() EYVL N:o L 366, 28.12.1978, s. 33

() EYVL N:o L 366, 28.12.1978, s. 1

() EYVL N:o L 356, 31.12.1977, s. 1

Top