Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L1027

Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, eläinlääkäreiden toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta

OJ L 362, 23.12.1978, p. 7–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 52 - 54
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 55 - 58
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 55 - 58
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 17 - 19
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 17 - 19
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 87 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 81 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; Kumoaja 32005L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1027/oj

31978L1027

Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, eläinlääkäreiden toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta

Virallinen lehti nro L 362 , 23/12/1978 s. 0007 - 0009
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0017
Kreikank. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0052
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0017
Espanjank. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0055
Portugalink. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0055


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1978,

eläinlääkäreiden toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (78/1027/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 49, 57, 66 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisessa tunnustamisessa siten kuin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta eläinlääketieteen alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen vapaan tarjoamisen tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi 18 päivänä joulukuuta 1978 annetussa neuvoston direktiivissä 78/1026/ETY (4) säädetään, jäsenvaltioiden koulutuksen vastaavuus antaa mahdollisuuden rajata yhteensovittaminen koskemaan vaatimusta vähimmäistason noudattamisesta, jolloin jäsenvaltioille jää vapaus järjestää alan opetus haluamallaan tavalla,

tämän toiminnan harjoittamista koskevien vaatimusten yhteensovittaminen tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla ei sulje pois minkäänlaista myöhempää yhteensovittamista, ja

tässä direktiivissä tarkoitetun yhteensovittamisen piiriin kuuluu eläinlääkärien ammatillinen koulutus; useimmissa jäsenvaltioissa ei tällä hetkellä tehdä eroa palkatussa työssä olevien ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien eläinlääkäreiden välillä; tästä syystä ja ammattilaisten vapaan liikkuvuuden yhteisön alueella rohkaisemiseksi mahdollisimman paljon, näyttää tarpeelliselta ulottaa tämän direktiivin soveltaminen koskemaan palkatussa työssä toimivia eläinlääkäreitä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava henkilöiltä, jotka haluavat ryhtyä harjoittamaan eläinlääkärin toimintaa tai harjoittaa sitä, että heillä on direktiivin 78/1026/ETY 3 artiklassa tarkoitettu tutkintotodistus, todistus tai muu sellainen muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja eläinlääketieteessä, joka takaa, että asianomainen on koulutuksensa aikana saanut:

a) tarpeelliset tiedot niistä tieteenaloista, joihin eläinlääkärin toiminta perustuu;

b) tarpeelliset tiedot terveen eläimen rakenteesta ja elintoiminnoista, kotieläinten hoidosta, lisääntymisestä ja hygieniasta yleensä sekä niiden ruokinnasta, mukaan lukien eläimille tarpeenmukaisen ravinnon valmistukseen ja säilytykseen liittyvä teknologia;

c) tarpeelliset tiedot eläinten käyttäytymisestä ja niiden suojelusta;

d) tarpeelliset tiedot eläintautien syistä, luonteesta, taudinkulusta, vaikutuksista, taudinmäärityksestä ja hoidosta yhden eläimen tai eläinryhmän kohdalla, mukaan lukien tiedot niistä taudeista, jotka voivat tarttua ihmisiin;

e) tarpeelliset tiedot ennaltaehkäisevästä lääketieteestä;

f) tarpeelliset tiedot hygieniasta ja teknologiasta, joka liittyy ihmisravinnoksi tarkoitettujen, eläinkunnasta peräisin olevien elintarvikkeiden tuotantoon, valmistukseen ja jakeluun;

g) tarpeelliset tiedot yllämainittuihin aiheisiin liittyvistä laeista, asetuksista tai hallinnollisista määräyksistä;

h) tarpeellisen kliinisen ja muun käytännön kokemuksen, joka on hankittu asianmukaisessa valvonnassa.

2. Tällaisen eläinlääkärin koulutuksen on käsitettävä vähintään viiden vuoden teoreettinen ja käytännöllinen kokopäiväinen opiskelu yliopistossa, samantasoiseksi tunnustetussa korkeampaa opetusta antavassa laitoksessa tai yliopiston valvonnan alaisuudessa, ja koulutukseen on kuuluttava ainakin liitteessä mainitut aineet.

3. Kyseiseen koulutukseen hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on tutkintotodistus tai todistus, jonka perusteella hänellä on oikeus päästä jäsenvaltion yliopistoihin tai samantasoiseksi tunnustettuihin korkeampaa opetusta antaviin laitoksiin kyseiselle opintoalalle.

4. Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden mahdollisuutta myöntää omalla alueellaan säännöstensä mukaisesti helpotuksia ryhtyä harjoittamaan eläinlääkärin toimintaa tai harjoittaa sitä henkilöille, joilla on tutkintotodistus, todistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, jota ei ole saatu jäsenvaltiossa.

2 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan myös niihin jäsenvaltioiden kansalaisiin, jotka työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella 15 päivänä lokakuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 (5) mukaisesti harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan direktiivin 78/1026/ETY 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa palkattuina työntekijöinä.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kahden vuoden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1978.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H.-D. GENSCHER

(1) EYVL N:o C 92, 20.7.1970, s. 18

(2) EYVL N:o C 19, 28.2.1972, s. 10

(3) EYVL N:o C 60, 14.6.1971, s. 3

(4) EYVL N:o L 362, 23.12.1978, s. 1

(5) EYVL N:o L 257, 19.10.1968, s. 2

LIITE

ELÄINLÄÄKÄRIEN OPINTO-OHJELMA

Opinto-ohjelman, joka johtaa tutkintotodistukseen, todistukseen tai muuhun muodollista kelpoisuutta osoittavaan asiakirjaan eläinlääketieteessä, tulee sisältää ainakin seuraavassa luetellut aineet. Opetusta yhdessä tai useammassa näistä aineista voidaan antaa muiden aineiden osana tai niiden yhteydessä.

A. Perusopinnot

- Fysiikka

- Kemia

- Eläintiede

- Kasvitiede

- Biomatematiikka

B. Erityisopinnot

Ryhmä 1: Perustieteet

- Anatomia (histologia ja embryologia mukaan luettuna)

- Fysiologia

- Biokemia

- Genetiikka

- Farmakologia

- Farmasia

- Toksikologia

- Mikrobiologia

- Immunologia

- Epidemiologia

- Ammattietiikka

Ryhmä 2: Kliiniset tieteet

- Obstetriikka

- Patologia (mukaan lukien patologinen anatomia)

- Parasitologia

- Sisätautioppi ja kirurgia (mukaan lukien anestesiologia)

- Kliinistä opetusta, jossa käsitellään kotieläimiä, siipikarjaa ja muita eläinlajeja

- Ennaltaehkäisevä lääketiede

- Radiologia

- Lisääntyminen ja lisääntymiseen liittyvät sairaudet

- Eläinlääkintöhallinto ja eläinlääketieteellinen kansanterveystyö

- Eläinlääketieteellinen lainsäädäntö ja oikeuslääketiede

- Sairauksien hoito-oppi

- Propedeutiikka

Ryhmä 3: Eläinten tuotanto

- Eläinten tuotanto

- Ruokintaoppi

- Agronomia

- Maatalousekonomia

- Kotieläinten hoito

- Eläinlääkintähygienia

- Etologia ja eläintensuojelu

Ryhmä 4: Elintarvikehygienia

- Eläinkunnasta peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tarkastus ja valvonta

- Elintarvikehygienia ja -teknologia

- Käytännön harjoittelu (mukaan lukien käytännön työ teurastamolla ja elintarviketehtaalla)

Käytännön harjoittelu voidaan suorittaa harjoittelujakson muodossa edellyttäen, että kyseinen harjoittelu on kokopäiväistä ja suoritetaan toimivaltaisen viranomaisen välittömän valvonnan alaisena ja ettei harjoittelujakso ole kuutta kuukautta pidempi viiden vuoden koulutuksen kokonaismäärästä.

Teoreettisen ja käytännön opetuksen osuus eri aineryhmien välillä tulee tasapainottaa ja yhteeensovittaa siten, että tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa mainitut tiedot ja kokemus voidaan hankkia siten, että eläinlääkärillä on valmiudet suorittaa kaikki hänelle kuuluvat tehtävät.

Top