Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0101

Neuvoston direktiivi 77/101/ETY annettu 23 päivänä marraskuuta 1976 suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan

OJ L 32, 3.2.1977, p. 1–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 81 - 111
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 194 - 224
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 194 - 224
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 008 P. 76 - 106
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 008 P. 76 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; Kumoaja 396L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/101/oj

31977L0101

Neuvoston direktiivi 77/101/ETY annettu 23 päivänä marraskuuta 1976 suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan

Virallinen lehti nro L 032 , 03/02/1977 s. 0001 - 0031
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 8 s. 0076
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 17 s. 0081
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 8 s. 0076
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 11 s. 0194
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 11 s. 0194


NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu 23 päivänä marraskuuta 1976 suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan (77/101/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

kotieläintuotanto on erittäin tärkeä osa Euroopan yhteisön maataloudesta; tyydyttävät tulokset riippuvat paljon siitä, että käytetään sopivia ja hyvälaatuisia rehuja,

rehuja koskevat säädökset ovat tärkeitä maatalouden tuottavuutta parannettaessa, kun otetaan huomioon suoraan käytettävien rehujen merkitys tässä asiassa,

on tarpeen antaa määräykset tärkeimmistä suoraan käytettävistä rehuista; rehuista tulee käyttää tiettyjä nimiä ja rehujen tulee vastata niistä esitettyä kuvausta,

kun suoraan käytettävien rehujen pitämistä kaupan koskevia säännöksiä annetaan, on varmistuttava siitä, että kyseisenlaisella rehulla on myönteinen vaikutus kotieläintuotantoon; rehun tulee olla terveellistä, aitoa ja laadultaan kauppakelpoista, se ei saa aiheuttaa terveydellistä vaaraa ihmisille tai eläimille eikä sitä saa pitää kaupan harhaanjohtavalla tavalla,

vaikka tämän direktiivin säännökset koskevat vain suoraan käytettäviä rehuja, joita käytetään sellaisenaan kotieläintuotannossa, jäsenvaltioilla on oltava oikeus soveltaa tämän direktii- vin periaatteita myös niihin tuot teisiin ja aineisiin, joita käytetään rehuseosten valmistukseen,

rehun käyttäjälle on pyynnöstä annettava tarkkaa ja tarkoituksenmukaista tietoa suoraan käytettävän rehun koostumuksesta; tämän vuoksi ainakin ne ravintoainepitoisuudet, joilla suoranaisesti on vaikutusta rehun laatuun, on ilmoitettava tietyissä jäsenvaltioissa vakiintunut käytäntö huomioon ottaen, säädökset tulee laatia siten, että suoraan käytettävän rehun koostumus voidaan vaatia ilmoitettavaksi entistä tarkemmin; lisätietoja voidaan kuitenkin edellyttää ainoastaan jos niistä määrätään liitteessä,

jäsenvaltiot voivat säätää, että suoraan käytettävän rehun nimitystä, kuvausta ja merkitsemistä koskevat säännökset voivat koskea myös muita kuin liitteessä mainittuja rehuja,

edelleen jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus vaatia, että tiettyjen liitteessä mainittujen suoraan käytettävien rehujen tulee olla pakattuja,

korkealuokkaisten suoraan käytettävien rehujen tuottamisen edistämiseksi on tarpeen suoda jäsenvaltioille mahdollisuus antaa suosituksia rehujen koostumuksesta,

suoraan käytettävien rehujen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi yhteisössä on tarpeen sopia tiettyjen rehun ravintoaineiden vähimmäispitoisuuksista; toisaalta jäsenvaltiot voivat alueellaan tapahtuvan rehujen pitämisen kaupan osalta määrätä näiden vähimmäispitoisuuksien noudattaminen pakolliseksi,

jäsenvaltioiden on kuitenkin huolehdittava, että tämän direktiivin säännösten mukaisiin suoraan käytettäviin rehuihin ei kuvauksen tai merkintöjen perusteella kohdisteta yhteisössä minkäänlaisia kaupan pitämistä koskevia rajoituksia,

varmistaakseen, että suoraan käytettäviä rehuja koskevia vaatimuksia noudatetaan kun niitä pidetään kaupan, jäsenvaltioiden on huolehdittava tarvittavien tarkastusten järjestämisestä, ja

tarpeellisten toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi ja erityisesti myöhemmin tapahtuvia lisäyksiä ja muutoksia varten on suotavaa aikaansaada jäsenvaltioiden ja komission kiinteä yhteistyömenettely päätöksellä 70/372/ETY(3) perustetussa pysyvässä rehukomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee suoraan käytettävien rehujen pitämistä kaupan yhteisössä.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan:

a) rehujen lisäaineita,

b) rehuissa olevien haitallisten aineiden ja valmisteiden suurimpien sallittujen pitoisuuksien vahvistamista,

c) ihmisten tai eläinten kulutettavaksi tarkoitettujen tuotteiden suurimpien sallittujen torjunta-ainejäämien vahvistamista koskevien säännösten tai määräysten noudattamista.

2 artikla

Tässä direktiivissä suoraan käytettävällä rehulla tarkoitetaan kotieläinten ruokintaan tarkoitettuja erilaisia kasvi- tai eläinperäisiä tuotteita sellaisenaan, tuoreena tai säilöttynä, tai niiden teollisia johdannaisia taikka erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia aineita.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että suoraan käytettävää rehua saa pitää kaupan vain, jos se on terveellistä, aitoa ja laadultaan kauppakelpoista. Se ei saa aiheuttaa terveydellistä vaaraa ihmisille tai eläimille eikä sitä saa pitää kaupan harhaanjohtavalla tavalla.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä olevan A osan yleiset säännökset koskevat suoraan käytettävien rehujen pitämistä kaupan.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä olevan B osan 2 sarakkeessa lueteltua suoraan käytettävää rehua saa pitää kaupan vain siinä kohdassa esitetyllä nimellä ja edellyttäen, että rehu vastaa sitä kuvausta, joka siitä esitetään liitteessä olevan B osan 3 sarakkeessa.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää nimiä ja kuvauksia myös muille kuin liitteessä olevassa B osassa esitetyille suoraan käytettäville rehuille.

6 artikla

Jäsenvaltiot voivat säätää, että liitteessä olevan B osan 7 sarakkeessa tarkoitettua suoraan käytettävää rehua saa pitää kaupan vain suljetussa pakkauksessa tai säiliössä, joka on suljettu siten, että avattaessa suljin vahingoittuu korjauskelvottomaksi eikä sitä voida käyttää uudestaan.

7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä olevan B osan 2 sarakkeessa lueteltua suoraan käytettävää rehua saa pitää kaupan vain, jos jäljempänä luetellut tiedot on merkitty pakkaukseen, säiliöön tai siihen kiinnitettyyn etikettiin ja joista ilmenee yhteisön alueella tiedoista vastuussa oleva valmistaja, pakkaaja, maahantuoja, tukku- tai vähittäismyyjä:

a) sanat "suoraan käytettävä rehu",

b) liitteessä olevan B osan 2 sarakkeen mukainen tavaran nimitys,

c) tarvittaessa liitteessä olevassa A osassa olevat tiedot,

d) liitteessä olevassa B osan 4 sarakkeessa luetellut ravintoainepitoisuudet,

e) nettopaino,

f) tässä kohdassa tarkoitetuista tiedoista vastuussa olevan nimi tai toiminimi ja osoite tai kotipaikka.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että pidettäessä suoraan käytettävää rehua kaupan irtotavarana, 1 kohdassa luetellut tiedot on ilmoitettava tavaran mukana olevassa asiakirjassa.

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 1 kohdassa luetellut tiedot on ilmoitettava ainoastaan tavaran mukana olevissa asiakirjoissa edellyttäen, että sama tunnistusmerkki on pakkauksessa, säiliössä tai etiketissä ja tavaran mukana olevassa asiakirjassa.

4. Edellä olevan 1 kohdan säännöksistä poiketen, jäsenvaltiot voivat vaatia, että liitteessä olevan B osan 5 sarakkeessa luetellut ravintoainepitoisuudet on ilmoitettava osittain tai kokonaan.

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ainoastaan seuraavia lisätietoja saa merkitä pakkaukseen, säiliöön, etikettiin tai tavaran mukana oleviin asiakirjoihin 1 kohdassa lueteltujen tietojen yhteyteen:

a) tunnistusmerkki tai tässä kohdassa tarkoitetuista tiedoista vastuussa olevan tavaramerkki,

b) eränumero,

c) käyttöohjeet ja viimeinen käyttöpäivä,

d) tuotanto- tai valmistusmaa,

e) tuotteen hinta,

f) 14 artiklan b kohdassa eritellyt tiedot, jos se on tarpeen,

g) liitteessä olevassa B osan 5 sarakkeessa luetellut ravintoainepitoisuudet joko täydellisenä tai osittain.

6. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 5 kohdan kaltaiset tiedot on annettava myös muista kuin liitteessä olevassa B osassa luetelluista suoraan käytettävistä rehuista.

7. Muut tiedot, jotka mahdollisesti ovat pakkauksessa, säiliössä, etiketissä tai tavaran mukana olevissa asiakirjoissa, on merkittävä selvästi erikseen 1 6 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

8 artikla

Jäsenvaltiot voivat säätää, että suoraan käytettävien rehujen pitämisessä kaupan niiden alueella on noudatettava liitteessä olevan B osan 6 sarakkeessa lueteltuja vaatimuksia ja vahvistaa vastaavia vaatimuksia muille suoraan käytettäville rehuille.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että suoraan käytettäviin rehuihin ei tämän direktiivin säännöksien perusteella kohdisteta muita kuin tässä direktiivissä säädettyjä, rehujen pitämistä kaupan koskevia rajoituksia.

10 artikla

Tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen perusteella liitteeseen tehtävät muutokset annetaan 13 artiklassa säädettyä menettelytapaa noudattaen.

11 artikla

Jäsenvaltioiden välisessä kaupassa 7 artiklan 1 6 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava vähintään yhdellä määrämaan kansallisista tai virallisista kielistä.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rehut tarkastetaan virallisesti ainakin ottamalla näytteitä sen todentamiseksi, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan.

13 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian esittää välittömästi pysyvälle rehukomitealle, jäljempänä "komitea", komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan yhteisön perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan 41 äänen enemmistöllä.

4. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä ja panee ne täytäntöön välittömästi, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos ne eivät ole komitean lausunnon mukaiset tai jos lausuntoa ei ole, komissio toimittaa viipymättä neuvostolle toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole tehnyt päätöstä toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia tuli neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä ja niitä sovelletaan välittömästi, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä äänestänyt toimenpiteitä vastaan.

14 artikla

Tällä direktiivillä ei vaikuteta jäsenvaltioiden oikeuteen:

a) soveltaa tämän direktiivin periaatteita myös eläinten ruokintaan tarkoitettuihin tuotteisiin ja aineisiin, joiden ei katsota olevan 2 artiklassa tarkoitettuja suoraan käytettäviä rehuja,

b) antaa suosituksia tiettyjen suoraan käytettävien rehujen laatuvaatimuksista,

c) olla soveltamatta tätä direktiiviä suoraan käytettäviin rehuihin, joihin on merkitty, että ne on tarkoitettu vietäväksi yhteisön ulkopuolisiin maihin.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979 ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

16 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 1976.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. L. M. M. van der STEE

(1) EYVL N:o C 10, 5.2.1972, s. 35

(2) EYVL N:o C 4, 20.1.1972, s. 3

(3) EYVL N:o L 170, 3.8.1970, s. 1

LIITE

A OSA

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1 Nimitykset

1.1. Jos suoraan käytettävä rehu on valmistettu menetelmällä, joka ei suoraan ilmene sen nimestä, on tuotteen nimen yhteyteen aina lisättävä tieto käytetystä valmistusmenetelmästä ja jos mahdollista menetelmän kuvaus, esim. "puristettu", "valssattu", "murskattu", "hienonnettu", "jauhatettu", "puristettu kakku", "rikottu kakku", "mureistettu kakku", "jauhettu kakku", "rouhe", "rouheesta tehty jauho", "kasviöljynvalmistuksessa syntyvä jauho".

1.2. B osan 2.1.1 2.1.3 kohdassa lueteltujen suoraan käytettävien rehujen osalta voidaan säätää, että tuotteen nimen yhteyteen on lisättävä käytetyn vehnän laatu: vehnä, durum-vehnä tai vehnä ja durum-vehnä.

1.3. B osan 2.9.2 ja 3.2.8 kohdassa lueteltujen suoraan käytettävien rehujen osalta voidaan säätää, että tuotteen nimen yhteydessä on oltava tiedot kasvi- tai eläinlajeista, joista tuote on peräisin.

2 Pakolliset ilmoitukset ja vaatimukset

2.1. B osassa tarkoitetut tai ilmoitettavat pitoisuudet viittaavat:

- 4 ja 5 sarakkeissa suoraan käytettävän rehun luonnonpainoon;

- 6 sarakkeessa suoraan käytettävän rehun kuivapainoon, lukuun ottamatta 2.6.5, 2.6.6, 2.9.2, 3.2.8 ja 3.3.2 kohtaa.

2.2. Jos liitteessä olevan B osan 2 sarakkeessa tarkoitettuja tuotteita käytetään suoraan käytettävien rehujen denaturointiin tai sidonta-aineena, on ilmoitettava seuraavat tiedot:

- denaturointiaineista: käytettävien tuotteiden laatu ja määrät,

- sidonta-aineista: käytettyjen tuotteiden laatu.

Sidonta-aineen määrä tuotteessa saa olla enintään 3 % kokonaispainosta.

2.3. Jos tiettyjen suoraan käytettävien rehujen osalta ei muita arvoja määrätä, B osan 1 ja 2 sarakkeessa lueteltujen tuotteiden ja sivutuotteiden kasvitieteellisen aitouden oltava vähintään 95 %.

2.4. Jos direktiivin 12 artiklan mukaisesti tehdyssä virallisessa tarkastuksessa määritetty suoraan käytettävän rehun ravintoainekoostumuksen havaitaan poikkeavan ilmoitetusta pitoisuudesta niin, että sen arvo alenee, sallitaan seuraavat enimmäispoikkeamat:

a) raakavalkuaisen, typen, kokonaissokerien, pelkistävien sokereiden ja sakkaroosin, laktoosin ja glukoosin (dekstroosin) osalta:

2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 20 %,

10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on vähemmän kuin 20 %,

0,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähemmän kuin 5 %;

b) tärkkelyksen ja inuliinin osalta:

3 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 30 %,

10 % ilmoitetusta pitoisuudesta kun ilmoitettu pitoisuus on vähemmän kuin 30 %,

1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on vähemmän kuin 10 %;

c) raakarasvan sekä raakakuidun osalta:

1,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 15 %,

10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on vähemmän kuin 15 %,

0,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähemmän kuin 5 %;

d) kosteuden, raakatuhkan, kokonaisfosforin, kalsiumkarbonaatin, kalsiumin, magnesiumin, happoluvun, hapettuneiden rasvahappojen, eetteriin liukenemattoman aineksen ja saippuoitumattoman aineksen osalta:

tarvittaessa 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus (arvo) on vähintään 10 % (10),

tarvittaessa 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta (arvosta) kun ilmoitettu pitoisuus on vähemmän kuin 10 % (10),

tarvittaessa 0,2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus (arvo) on vähemmän kuin 2 % (2);

e) suolahappoon liukenemattoman tuhkan ja NaCl:nä ilmoitettavien kloridien osalta:

10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 2 %,

0,2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähemmän kuin 2 %;

f) karoteenin, A-vitamiinin ja ksantofyllin osalta:

30 % ilmoitetusta pitoisuudesta;

g) metioniinin osalta:

20 % ilmoitetusta pitoisuudesta.

2.5. Sen estämättä mitä 3 artiklassa säädetään, suolahappoon liukenemattoman tuhkan pitoisuus B osassa lueteltujen suoraan käytettävien rehujen osalta saa olla enintään 2 %, jollei 6 sarakkeessa ole sallittu muuta pitoisuutta.

2.6. Kasvitieteellisenä epäpuhtautena pidetään:

a) luonnollisia, vaarattomia epäpuhtauksia (esim. olki, olkijäte, muiden viljelykasvien tai rikkakasvien siemenet)

b) muiden öljypitoisten siementen tai hedelmien vaarattomia jätteitä, jotka ovat peräisin edeltävästä valmistusprosessista, edellyttäen, että niiden pitoisuus on vähemmän kuin 0,5 %.

B OSA

>TAULUKON PAIKKA>

Top